Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. K akým zmenám došlo? Stiahnite si vzory tlačív platné pre rok 2022.

Ministerstvo financií SR vydalo Oznámenie č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, ktorého súčasťou sú nové vzory pre:

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021,
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie roku 2021,
  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac na zdaňovacie obdobie roku 2022.

Súčasťou oznámenia sú aj ponaučenia a potvrdenia týkajúce sa týchto tlačív. V tomto článku nájdete na stiahnutie tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré použijete pri ročnom zúčtovaní za rok 2021 (v roku 2022).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

Niektoré fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami a majú povinnosť vysporiadať za rok 2021 svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak im odpadá povinnosť podať daňové priznanie.

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 môže požiadať:

  • zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).
Prečítajte si tiež

Ak by zamestnanec počas roka 2021 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti (resp. príjmov, ktoré sú už vysporiadané zrážkovou daňou) aj iné zdaniteľné príjmy, tak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021, ale musí si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B. Ide napríklad o príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

V roku 2022 (za rok 2021) je potrebné použiť nový vzor tlačiva pre ročné zúčtovanie dane.

Oproti tlačivu platnému pre minulý rok došlo k nasledovným zmenám:

  • odstránenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru ročného zúčtovania bola táto možnosť odstránená.
  • úprava nároku na daňový bonus na vyživované dieťa, keďže daňový bonus pre rok 2021 sa menil, v tlačive je okrem § 33 zákona o dani z príjmov uvedený aj § 52zzj zákona o dani z príjmov, ktorý sa zaoberá novým spôsobom úpravy daňového bonusu na vyživované deti,
  • aktualizácie číselných údajov na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2021“.

Vzor na stiahnutie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

Na stránke Finančnej správy bolo 5.11.2021 uverejnené nové tlačivo Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (rok). Túto žiadosť je zamestnanec povinný aj s náležitými prílohami povinný odovzdať svojmu zamestnávateľovi do 15.2.2022. Zamestnanec musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi v písomnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronicky, napríklad e-mailom.

Prečítajte si tiež

Zmena v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nastala rovnako v odstránení možnosti uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Vzor na stiahnutie: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021

Ďalšie tlačivá týkajúce sa príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

Na stránke Finančnej správy boli aktualizované aj ďalšie tlačivá týkajúce sa príjmov zo závislej činnosti. Tlačivá sa nachádzajú v časti Elektronické služby > Verejne dostupné elektronické služby > Daňové a colné formuláre > Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ > Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Prečítajte si tiež

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov, za zdaňovacie obdobie (rok). Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti bolo zverejnené na stránke Finančnej správy 5.11.2021 pod kódom POT39_5v22 a použije sa za zdaňovacie obdobie 2022. V tlačive došlo k zmene, a to v pridaní oslobodenia príjmov od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. Ide o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi vo výške maximálne 500 € za zdaňovacie obdobie.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov označené kódom VYH36v20 je platné aj naďalej a nenastali v ňom žiadne zmeny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky