Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. K akým zmenám došlo? Stiahnite si vzory tlačív platné pre rok 2022.

Ministerstvo financií SR vydalo Oznámenie č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, ktorého súčasťou sú nové vzory pre:

  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2021,
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie roku 2021,
  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac na zdaňovacie obdobie roku 2022.

Súčasťou oznámenia sú aj ponaučenia a potvrdenia týkajúce sa týchto tlačív. V tomto článku nájdete na stiahnutie tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré použijete pri ročnom zúčtovaní za rok 2021 (v roku 2022).

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

Niektoré fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami a majú povinnosť vysporiadať za rok 2021 svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a tak im odpadá povinnosť podať daňové priznanie.

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021 môže požiadať:

  • zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • zamestnanec, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 tohto zákona (t. j. daň z týchto príjmov je už vysporiadaná, a tak sa tieto príjmy už v ročnom zúčtovaní dane neuvádzajú).
Prečítajte si tiež

Ak by zamestnanec počas roka 2021 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti (resp. príjmov, ktoré sú už vysporiadané zrážkovou daňou) aj iné zdaniteľné príjmy, tak nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021, ale musí si podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B. Ide napríklad o príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

V roku 2022 (za rok 2021) je potrebné použiť nový vzor tlačiva pre ročné zúčtovanie dane.

Oproti tlačivu platnému pre minulý rok došlo k nasledovným zmenám:

  • odstránenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, keďže možnosť uplatnenia preukázateľných výdavkov vynaložených na kúpeľnú starostlivosť (až do výšky 50 eur) bola zrušená, zo vzoru ročného zúčtovania bola táto možnosť odstránená.
  • úprava nároku na daňový bonus na vyživované dieťa, keďže daňový bonus pre rok 2021 sa menil, v tlačive je okrem § 33 zákona o dani z príjmov uvedený aj § 52zzj zákona o dani z príjmov, ktorý sa zaoberá novým spôsobom úpravy daňového bonusu na vyživované deti,
  • aktualizácie číselných údajov na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2021“.

Vzor na stiahnutie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2021

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

Na stránke Finančnej správy bolo 5.11.2021 uverejnené nové tlačivo Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (rok). Túto žiadosť je zamestnanec povinný aj s náležitými prílohami povinný odovzdať svojmu zamestnávateľovi do 15.2.2022. Zamestnanec musí doručiť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi v písomnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronicky, napríklad e-mailom.

Prečítajte si tiež

Zmena v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nastala rovnako v odstránení možnosti uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Vzor na stiahnutie: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021

Ďalšie tlačivá týkajúce sa príjmov zo závislej činnosti za rok 2021

Na stránke Finančnej správy boli aktualizované aj ďalšie tlačivá týkajúce sa príjmov zo závislej činnosti. Tlačivá sa nachádzajú v časti Elektronické služby > Verejne dostupné elektronické služby > Daňové a colné formuláre > Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ > Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Prečítajte si tiež

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov, za zdaňovacie obdobie (rok). Nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti bolo zverejnené na stránke Finančnej správy 5.11.2021 pod kódom POT39_5v22 a použije sa za zdaňovacie obdobie 2022. V tlačive došlo k zmene, a to v pridaní oslobodenia príjmov od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. Ide o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi vo výške maximálne 500 € za zdaňovacie obdobie.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov označené kódom VYH36v20 je platné aj naďalej a nenastali v ňom žiadne zmeny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky