Obojsmerná elektronická komunikácia s daňovým úradom od 1.1.2022

Finančná správa od 1. januára 2022 avizuje spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie, teda smerom k daňovým subjektom. Prebiehať však nebude cez portál finančnej správy.

Obojsmerná elektronická komunikácia (ne)funguje od roku 2016

Pôvodne sa obojsmerná elektronická komunikácia mala spustiť už od roku 2015, neskôr mala začať v plnom rozsahu od 1. januára 2016. Po ďalšej novele daňového poriadku platilo, že sa obojsmerná elektronická komunikácia začne najskôr od 1. januára 2016, a to tak, že sa postupne budú zapájať jednotlivé dane. Realita bola taká, že obojstranná elektronická komunikácia sa začala v oblasti spotrebných daní od 11. januára 2016. Postupne Finančná správa komunikovala elektronicky so subjektmi v oblasti spotrebných daní, v oblasti hazardných hier a v oblasti správnych konaní. Ostatným subjektom zásielky z daňového úradu doručuje pošta listinne.

Naproti tomu, elektronická komunikácia s daňovým úradom (t. j. smerom od daňovníka voči daňovému úradu) je povinná pre väčšinu subjektov. Nábeh prebiehal taktiež postupne, avšak rýchlejšie (zjednodušene, od 1.1.2014 platitelia DPH, od 1.1.2018 právnické osoby zapísané v Obchodnom registri, od 1.7.2018 aj fyzické osoby – podnikatelia). Podania výlučne elektronicky musia teda v súčasnosti vykonávať všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a ich zástupcovia aj všetky fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostník, finančný poradca, autor) a ich zástupcovia.

Ak ešte elektronickú komunikáciu funkčnú nemáte, pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Obojsmerná elektronická komunikácia pre daňovníkov od 1.1.2022 cez slovensko.sk

Finančná správa SR avizovala, že od 1. januára 2022 plánuje zaviesť obojsmernú elektronickú komunikáciu voči všetkým subjektom, ktoré s ňou komunikujú elektronicky. Komunikácia zo strany finančnej správy sa od 1.1.2022 však nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy, ale cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente. V zmysle tohto zákona platí, že finančná správa ako orgán verejnej moci, je povinná takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument. Pre takúto komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. Viac informácií nájdete v článku Elektronické doručovanie od januára 2022: návod aktivovania schránky na tento účel

Ak ešte nemáte nastavené notifikácie o doručení novej správy (buď na e-mail alebo formou SMS), je vhodné si ich aktivovať. 

Prečítajte si tiež

Subjektom, ktoré nebudú mať elektronickú schránku na slovensko.sk aktívnu, bude doručenie zabezpečené cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom pošty. 

Doručovanie dokumentov z finančnej správy od 1.1.2022

Od januára teda Finančná správa SR bude doručovať dokumenty elektronicky vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe. Aj tu budú platiť dva režimy: nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. V druhom prípade bude potrebné potvrdenie doručenia zo strany adresáta. V prípade finančnej správy sú takmer všetky dokumenty daňovým subjektom doručované "do vlastných rúk" (napr. predvolania, rozhodnutia). 

Finančná správa bude pri elektronickom doručovaní dokumentov režimom do vlastných rúk uplatňovať fikciu doručenia, tzn. elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.

Prečítajte si tiež

Obsah elektronického dokumentu sa adresátovi sprístupní až po prijatí elektronického dokumentu, resp. až po márnom uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty.

V súvislosti s obojsmernou elektronickou komunikáciou finančná správa pripravila podrobné informácie, ktoré nájdete na jej portáli v časti Elektronické služby - Elektronická komunikácia - Obojsmerná komunikácia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronické (online) faktúry

Používanie elektronických faktúr je dnes bežnou záležitosťou podnikateľov. Aké pravidlá sa vzťahujú na elektronické (online) faktúry a aké zmeny prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2022?

Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

Firmy môžu prísť o cookies: poskytovateľ cookie líšt čelí žalobe

Belgický dozorný orgán rozhodol, že cookie lišta od IAB Europe je v rozpore s GDPR, čo môže ovplyvniť aj slovenských prevádzkovateľov webov. Ako sa vyhnúť problémom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky