25 zmien v daniach a účtovníctve od roku 2022

Digitalizácia účtovníctva, obojsmerná komunikácia s finančnou správou, ručenie za DPH, osobitný spôsob úhrady dane a zmeny v stravovaní. Prečítajte si o zmenách od 01.01.2022.

Digitalizácia (elektronizácia) účtovníctva od 1.1.2022

Novela zákona o účtovníctve umožňuje podnikateľom prechod účtovníctva do elektronickej podoby, a to prostredníctvom:

 • archivovania účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe,
 • zavedenia elektronizácie do jednotlivých procesov pri vedení účtovníctva.

Novelizovaný zákon o účtovníctve zjednocuje a zrovnoprávňuje listinný a elektronický účtovný záznam. Účtovným záznamom je údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúce sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia (účtovný doklad – napr. mzdový list, faktúra, zmluva a pod.). Listinný účtovný záznam je vyhotovený na papieri alebo vytlačený, zaslaný, prijatý alebo vyhotovený pre interné účely ako listinný. Elektronický účtovný záznam je vyhotovený, prijatý alebo sprístupnený v elektronickom formáte (napr. ako príloha e-mailu). Účtovná jednotka musí od momentu vyhotovenia až do lehoty uchovania účtovného záznamu zabezpečiť:

 • vierohodnosť jeho pôvodu preukázať vyhotovenie, resp. prijatie účtovného záznamu (zabezpečí sa napr. vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov, tzn. určením zodpovedných osôb v procese spracovania záznamov),
 • neporušiteľnosť jeho obsahu preukázať, že nedošlo k zmene obsahu skutočností v účtovnom zázname (zabezpečí sa napr. elektronickou výmenou údajov bez možnosti zásahu do obsahu účtovného záznamu),
 • čitateľnosť – obsah účtovného dokladu musí byť čitateľný ľudským okom.

Zákon prináša pozitívne zmeny pri transformácii účtovného záznamu. Prevod z listinnej podoby do elektronickej sa môže v zmysle § 33 ods. 5 zákona o účtovníctve vykonať aj skenovaním. Upustilo sa od doterajšej výlučnej povinnosti transformácie pomocou zaručenej konverzie (zaručenú konverziu je aj naďalej možné vykonať). Výstupom skenovania je sken vo formáte PDF, PNG, JPEG, JPG, TIFF. Takýto účtovný záznam bude považovaný za preukázateľný a nie je potrebné uchovávať ho v pôvodnej listinnej podobe. Skenovať je možné všetky druhy účtovných dokladov (napr. aj pokladničné doklady, ktoré boli doteraz typicky listinným účtovným záznamom). Pri transformácii účtovného záznamu musia byť dodržané nasledovné všeobecné podmienky:

 • transformovaný účtovný záznam musí byť preukázateľný (zabezpečenie vierohodnosti pôvodu, neporušiteľnosti obsahu a čitateľnosti),
 • účtovný záznam môže byť predmetom transformácie len raz (napr. už raz transformovaný účtovný záznam do elektronickej podoby nie je možné spätne previesť na listinnú podobu, napr. vytlačením),
 • účtovný záznam musí byť uchovávaný v podobe, ktorá je výsledkom transformácie (napr. ak sa faktúra v listinnej podobe skenom transformuje do elektronickej podoby, uchováva sa v elektronickej podobe),

Zavedením digitalizácie došlo k úprave náležitostí účtovného dokladu v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Od 1.1.2022:

 • účtovný doklad nemusí obsahovať podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie,
 • vypúšťa sa povinnosť uvádzať predkontáciu,
 • podpis zodpovednej osoby bude nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak účtovná jednotka tieto systémy neaplikuje, môže použiť vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Prevod dokladu z listinnej podoby do elektronickej sa môže vykonať aj skenovaním.

Dĺžka uchovávania účtovných záznamov sa novelou zákona nezmenila. Účtovná jednotka si však môže interným predpisom zvoliť spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie. Elektronickú účtovnú dokumentáciu bude uchovávať uložením na dátovom nosiči (napr. optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, pevný disk, cloud, atď.). Účtovná jednotka musí v prípade kontroly zabezpečiť prístup k tomuto dátovému nosiču.

Ďalšie zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2022

 • Novelizovaný zákon umožňuje vykonať inventarizáciu zásob kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.
 • Majetok a záväzky nadobudnuté zámenou sa budú oceňovať aj v sústave jednoduchého účtovníctva reálnou hodnotou.
 • Novela zákona definuje pojmy vlastné imanie a záväzky, a to účely § 67a Obchodného zákonníka, ktorý hovorí o spoločnosti v kríze, ak jej pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Účty časového rozlíšenia 383 a 384 nevchádzajú pri tomto výpočte do hodnoty záväzkov.
 • Fyzické osoby sa už nebudú zapisovať do obchodného registra a v novelizovanom zákone o účtovníctve nebudú podliehať triedeniu do veľkostných skupín (s výnimkou fyzických osôb, ktoré dobrovoľne vedú podvojné účtovníctvo).
 • Zákon rozširuje alebo doplňuje obsah výročnej správy pre vybrané subjekty (týka sa to účtovných jednotiek, ktoré prijali podiel zaplatenej dane v sume nad 35 000 eur, subjektov verejnej správy, prípadne ďalších účtovných jednotiek, ktorým túto povinnosť uloží osobitný predpis).
 • Od 01.01.2022 dôjde k rozšíreniu verejnej časť registra, ktorá bude obsahovať aj dokumenty občianskych združení, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. Dokumenty budú ukladané za účtovné obdobie roka 2021 a predchádzajúce len v elektronickej podobe.
 • Neziskové organizácie, ktoré prijali podiel zaplatenej dane vo výške viac ako 35 000 eur, budú mať povinnosť overenia účtovnej závierky už v roku jeho prijatia.
 • Od 01.01.2022 budú účtovné jednotky oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky na novom tlačive ustanovenom Opatrením z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74. Účtovná jednotka použije toto tlačivo pri tých účtovných závierkach, ktoré boli schválené po 01.01.2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka schvaľuje.

Bližšie informácie o jednotlivých zmenách v zákone o účtovníctve od roku 2022 nájdete v článku Digitalizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022.

Obojsmerná komunikácia s Finančnou správou od 1.1.2022

Od 01.01.2022 dochádza k zjednodušeniu komunikácie s Finančnou správou. Zákon o e-Governmente ukladá Finančnej správe ako orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon tejto moci elektronicky. Finančná správa zavádza od 01.01.2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk. Hlavným benefitom zavedenia tejto zmeny je zefektívnenie a zrýchlenie vzájomnej komunikácie medzi Finančnou správou a jej klientmi, zníženie prevádzkových finančných nákladov a pozitívny vplyv na životné prostredie. Spustením obojsmernej komunikácie získa daňový subjekt väčší prehľad o svojich daňových povinnostiach a bude mu sprístupnený aj spis daňového subjektu (eSpis) v jeho osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy.

Finančná správa zavádza od 01.01.2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu.

Od roku 2014 povinne elektronicky komunikovali s Finančnou správou len platitelia DPH, od 01.01.2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a v priebehu roka aj na fyzické osoby – podnikateľov. Elektronicky komunikovali aj ich zástupcovia pri správe daní (daňoví poradcovia, advokáti). Zatiaľ čo daňové subjekty komunikovali elektronicky už dlhšiu dobu, Finančná správa doručovala úradné dokumenty v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty (s výnimkou oblasti správy spotrebných daní).

Podľa zákona o e-Governmente je Finančná správa povinná doručiť, napr. rozhodnutie alebo iný dokument do elektronickej schránky subjektu, ak je aktivovaná. Elektronické schránky právnických osôb sa aktivujú súčasne s ich zriadením, zatiaľ čo schránky fyzických osôb budú aktivované až na základe ich žiadosti. V prípade, ak subjekt nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, Finančná správa mu doručí neelektronický rovnopis dokumentu (v papierovej forme) vrátane príloh a s rovnakými právnymi účinkami prostredníctvom Slovenskej pošty (služba Ústredného portálu verejnej správy „Centrálne úradné doručovanie“).

Pri elektronickom doručovaní dokumentov sa uplatní fikcia doručenia. Potvrdením notifikácie o doručení alebo uplynutím úložnej lehoty (15 dní) sa bude dokument považovať za doručený.

Článok pokračuje pod reklamou

Ručenie za DPH a osobitný spôsob úhrady dane od 1.1.2022

Odberateľ ručí za daň (DPH), ktorú dodávateľ daňovému úradu nezaplatil, ak odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že daň nebude dodávateľom zaplatená. V doterajšom znení zákona sa inštitút ručenia za daň uplatnil za predpokladu splnenia dvoch podmienok:

 • hodnota na faktúre nemá ekonomické opodstatnenie,
 • odberateľ bol štatutárom dodávateľa.
Prečítajte si tiež

Novelou sa dopĺňa tretia podmienka – protihodnota za plnenie bola zaplatená na iný bankový účet, ako zverejnil dodávateľ. Oznamovanie bankových účtov používaných na podnikanie, ktoré je predmetom DPH bolo spustené 15. novembra 2021. Finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webe zoznam bankových účtov, ktoré boli daňovými subjektami oznámené. Riziko ručenia za daň nezaplatenú dodávateľom bude plynúť aj v tom prípade, ak účet dodávateľa, na ktorý bola úhrada za dodaný tovar alebo služby poukázaná, nebude zverejnený v zozname bankových účtov. Ak sa budú podnikatelia chcieť vyhnúť ručeniu za daň nezodpovedných dodávateľov, pribudne im nová povinnosť, a to overovanie bankových účtov dodávateľov pred úhradou protihodnoty v tomto zozname. Povinnosť ručenia za daň vyplýva odberateľovi až doručením rozhodnutia.

Osobitný spôsob úhrady dane má odberateľ právo využiť, nie je to jeho povinnosť.

Odberateľ môže využiť inštitút rozdelenej platby, tzv. split payment (§ 69c ods. 1 zákona o DPH). Daň zaplatí na osobný účet daňovníka, ak v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že daň nebude zaplatená. Uplatnenie osobitného spôsobu úhrady dane je možné len pred prevzatím rozhodnutia o ručení za daň. V praxi to znamená, že sumu za dodaný tovar alebo služby odberateľ rozdelí tak, že základe dane uhradí dodávateľovi a hodnotu DPH uhradí na dodávateľov osobný účet na daňovom úrade. Osobitný spôsob úhrady dane má odberateľ právo využiť, nie je to jeho povinnosť.  Odberateľ by mal rozdeliť fakturovanú sumu najmä vtedy, ak predpokladá, že mu hrozí ručenie za daň a DPH bude musieť uhradiť dvakrát (raz dodávateľovi a raz daňovému úradu na základe rozhodnutia).

Viac o označovaní platby DPH zaplatenej za dodávateľa sa dozviete v článku Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022.

Ďalšie zmeny v zákone o DPH od 1.1.2022

 • Pri registrácii osoby už nebude daňový úrad vydávať osvedčenie o registrácii, tzv. registračnú kartičku. Nahradí ho vydanie rozhodnutia o registrácii. Osvedčenia o registrácii vydané do 31.12.2021 majú subjekty povinnosť odovzdať pri zrušení registrácie do 10 dní.
 • Na zákon o DPH vplýva nadobudnutie účinnosti niektorých ustanovení v zákone o zálohovaní jednorazových plastových obalov na nápoje. Novela ustanovuje, že pri dodaní nápoja v taktom obale (napr. PET fľaša, plechovka), sa do základu dane nezahŕňa záloh za jednorazový obal. Dodanie nápoja v zálohovom obale predstavuje jedno plnenie, pričom nápoj plní ekonomickou podstatou transakcie. Obal nie je predmetom dane.
 • Ak je členským štátom spotreby Slovenská republika, potom osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu (§ 68a - § 68c zákona o DPH - OSS) je povinná podať daňovému úradu osobitné tlačivo, že nepodala daňové priznanie, neuviedla daň alebo daň mala byť vyššia, ako uvedená v podanom daňovom priznaní (aj v podanom konečnom daňovom priznaní), a to v prípade, ak uplynuli viac ako 3 roky.
 • Novela zákona upravuje postup po úhrade protihodnoty potom, ako dodávateľ vykonal opravu základu dane z dôvodu nevymožiteľnej pohľadávky. Pri oprave opravenej odpočítanej dane platiteľ zohľadní pomerné odpočítanie dane (koeficient) a vykonané úpravy odpočítanej dane. Ak platiteľ opravil odpočítanú daň z dôvodu, že za dodanie nezaplatil, zohľadní aj povinné úpravy odpočítanej dane (§ 53 ods. 2, 3 zákona o DPH).

Podrobnejšie informácie o zmenách zákona o DPH získate v článku Novela zákona o DPH od novembra 2021 a od roku 2022.

Zmeny v stravovaní zamestnancov a SZČO od 1.1.2022

Zamestnávateľ má v zmysle Zákonníka práce povinnosť zabezpečovať stravovanie zamestnancov vo všetkých zmenách priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti (za ďalších podmienok určených Zákonníkom práce).

Prečítajte si tiež

Zmena zákona týkajúca sa stravovania daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zo zamestnania) a daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nadobudne účinnosť 01.01.2022. Cieľom zmeny zákona je odstrániť nerovnosť pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania. Jednotne bude od dane oslobodený:

 • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
 • príspevok zamestnávateľa na stravné lístky,
 • finančný príspevok na stravovanie.

Doterajšie znenie zákona z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia zvýhodňovalo poskytovanie stravných lístkov pred finančným príspevkom. Zatiaľ čo bol stravný lístok pre zamestnanca oslobodený od dane v akejkoľvek výške, finančný príspevok vyšší ako 2,81 eur bol považovaný za príjem zo závislej činnosti podliehajúci dani i odvodom.

Cieľom zmeny zákona je odstrániť nerovnosť pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania.

Od 01.01.2022 bude od dane oslobodená limitovaná suma (aktuálne najviac 2,81 €, čo predstavuje 55 % z hodnoty stravného) a príspevok zo sociálneho fondu. Dobrovoľne poskytnutá časť príspevku nad rámec povinností zamestnávateľa bude predstavovať zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha sociálnemu aj zdravotnému poistnému. Pre zamestnávateľa je príspevok nad „zákonný strop“, ktorý je zdaňovaný u zamestnanca, daňovým výdavkom (§ 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov) za predpokladu, že tento benefit je dohodnutý v kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve či v internom predpise.

Stravné lístky (nepeňažné plnenie) alebo finančný príspevok (peňažné plnenie) musia byť zamestnancovi poskytnuté včas, aby ich zamestnanec mal k dispozícii najneskôr k 1. dňu príslušného mesiaca.

Prečítajte si tiež

S cieľom znížiť administratívnu záťaž sa do účinnosti dostáva aj zmena pri daňovom posudzovaní stravovania daňovníkov s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (napr. živnostníci, osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa osobného predpisu). Zmena v § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov účinného od 01.01.2022 spôsobí, že daňovníci si z pôvodného uplatniteľného výdavku v sume 100 % zo stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, budú môcť uplatniť len 55 %. Pri aktuálnych hodnotách dôjde k zníženiu z 5,10 eur na 2,81 eur. Vynaložené výdavky na stravovanie už síce nebude potrebné preukazovať dokladmi, ale súčasne dôjde k zvýšeniu ich daňového zaťaženia.

Ďalšie informácie o zmene v stravovaní nájdete v článku Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie od 01.01.2022.

Ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

 • Daňovníci s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti budú od 01.01.2022 platiť len polovičnú výšku poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. Hlavným zámerom je motivácia k dobrovoľnému plneniu daňových povinností.
 • Kategória Iný majetok sa rozširuje o technické zhodnotenie neodpísaného vybraného hmotného majetku (napr. parné kotly, pece, kompresory, ...), na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet nákladov na investície podľa § 30e zákona o dani z príjmov.
 • Zavádza sa odpočet na investície s vyššou pridanou hodnotou. Pri realizácii investičného plánu si môže právnická alebo fyzická osoba odpočítať od základu dane zníženého o daňovú stratu určité percento nákladov z odpisu z investície, ktoré závisí od plánovej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej hodnoty investícií v investičnom pláne. Ide o dočasný nástroj vo forme dodatočného odpočtu nákladov vynaložených na investície.
 • Ak zamestnávateľ nepodal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový úrad mu neuloží pokutu, ak si dodatočne splní svoje povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu. Oneskorené podanie prehľadu bude prvýkrát bez pokuty za obdobie december 2021.
 • Od 01.01.2022 sa znižuje tzv. superodpočet. Daňovníci realizujúci projekt výskumu a vývoja si môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom vo výške 100 % (namiesto pôvodných 200 %).

Dôležité čísla a sadzby platné pre rok 2022 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky