Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek – novela od 15. 11. 2021

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek bolo zákonom zavedené koncom roka 2019 a v praxi má byť spustené od 1. januára 2022. Medzitým dôjde ešte k zmenám v dôsledku novely účinnej od 15. 11. 2021. Prinášame ich stručný prehľad.

Európska komisia rozhodla, že do roku 2025 sú všetky členské štáty EÚ povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90 %. Na základe toho vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý parlament schválil 11. 9. 2019. 

Aký je cieľ zákona o zálohovaní plastových PET fliaš a plechoviek a čo upravuje?

Hlavným cieľom zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý nadobudol účinnosť 1. 12. 2019, je zvýšenie miery zberu odpadov z jednorazových nápojových obalov a súčasne zníženie množstva voľne pohodených jednorazových obalov na nápoje, ktoré sú obvyklou zložkou tuhého odpadu v krajine (teda obalov, ktoré sa nachádzajú vo voľnej prírode).

Zákon upravuje:

 • práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (napr. práva a povinnosti výrobcu či distribútora takýchto obalov),
 • úlohy správcu zálohového systému takýchto jednorazových nápojových obalov, ktorým je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR, založená na dobu neurčitú,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov (napr. Ministerstva životného prostredia SR),
 • štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone (Slovenskej obchodnej komory), správne delikty a konanie o ukladaní pokút.

Zároveň sa ním zaviedol zálohový systém na plastové PET fľaše a plechovky, ktorý má fungovať od 1. 1. 2022.

Spoločne so zákonom nadobudol účinnosť 1. 12. 2019 aj jeho vykonávací predpis – vyhláška č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.  Tá napríklad určuje minimálnu výšku zálohu za jednorazový obal na nápoje.

Čo mení novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (PET fliaš a plechoviek) od 15. 11. 2021?

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Podľa dôvodovej správy je cieľom tejto novelizácie predovšetkým precíznejšia legislatívna úprava spolupráce Ministerstva životného prostredia SR a správcu zálohového systému spojená so zabezpečením fungovania zálohového systému. Taktiež majú byť doladené niektoré legislatívne nastavenia zálohového systému, ktoré treba zosúladiť s funkcionalitami zálohového systému.

Účinnosť novely sa s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 15. 11. 2021. Novela prinesie viaceré zmeny, ktoré možno zhrnúť do troch kľúčových oblastí:

 1. Rozšírenie výnimiek zo zálohovania plastových PET fliaš a plechoviek,
 2. Zákaz uvádzania nápojov v jednorazových obaloch na trh,
 3. Nové povinnosti pre správcu zálohového systému.

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek sa od 15. 11. 2021 nebude týkať niektorých nápojových obalov

Systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje, čiže nápojových obalov určených na jedno použitie, sa aktuálne podľa účinného zákona vzťahuje na nápojové obaly:

 • z plastu, ktorými sú fľaše (s objemom 0,1 litra až 3 litre),
 • z kovu, ktorými sú plechovky (s objemom 0,1 litra až 3 litre).

V procese tvorby zálohového systému však vznikla potreba vyňať určité špecifické prípady spôsobov uvádzania jednorazových obalov na nápoje na trh, ktoré sa z povahy tohto uvedenia na trh javia ako neúčelné pre zálohovanie. Ide napríklad o predaj jednorazových obalov na nápoje cestujúcim v dopravných prostriedkoch v rámci medzinárodnej prepravy alebo o predaj nápojov v bezcolnej zóne. Keďže budú tieto obaly vyňaté zo zálohovania, nebude výrobca obalov za ne platiť správcovi žiadne poplatky.  

Novela teda zavedie nové ustanovenie, ktoré bude znieť nasledovne: „Zálohovanie sa nevzťahuje na obaly, ktoré sú

 • poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej dopravy podliehajúcej jurisdikcii Slovenskej republiky a vykonávajúcim osobnú prepravu na medzinárodných trasách,
 • poskytované v bezcolnej zóne,
 • vyvážané, ak je ich vývoz potvrdený vývozným colným vyhlásením.“

Zákaz uvádzania nápojov v jednorazových obaloch na trh

Výrobca obalov má za účelom riadneho fungovania zálohového systému povinnosť požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona, a to do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu.

Od 15. 11. 2021 bude platiť ďalšie nové ustanovenie, podľa ktorého výrobca obalov, ktorý nemá uhradené záväzky zo zmluvy o plnení povinností nesmie uvádzať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch na trh.

Inak povedané, ak si výrobca zálohovaných jednorazových obalov nebude plniť povinností zo zmluvy uzavretej so správcom, nebude môcť uvádzať na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch.

Toto opatrenie nadväzuje na skutočnosť, že správca nie je oprávnený vypovedať zmluvu s výrobcom obalov.

Nové povinnosti pre správcu zálohového systému

Správca zálohového systému, ktorým je podľa zákona nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR, založená na dobu neurčitú, zodpovedá za organizačné aj technické riešenie zálohového systému. Od 15. 11. 2021 bude mať nové povinnosti. Jednou z nich bude napríklad povinnosť doručiť Ministerstvu životného prostredia SR každoročne, najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok a do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny polrok, správu o svojej činnosti.

Okrem toho novela dopĺňa aj kontrolný mechanizmus vo forme povinnosti správcu zálohového systému zabezpečiť a viesť transparentný účet so všetkými platobnými operáciami spojenými s jeho funkciou.

Článok pokračuje pod reklamou

Ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje

Príloha č. 1 k zákonu určuje cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu i z kovov. Tento sa od 15. 11. 2021 čiastočne zmení.

Aktuálne je cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu určený takto:

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 2. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. od roku 2027 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

V prípade kovov platí cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje nasledovne:

 1. konca roka 2024 – neustanovuje sa,
 2. do konca roka 2025 – najmenej vo výške 70 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2029 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Od polovice novembra 2021 bude cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu i z kovu určený rovnako, a to nasledovne:

 1. do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 2. do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 3. do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
 4. od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

Sankcie za porušenie povinností sa nezmenia

Naďalej bude platiť, že za porušenie konkrétnych zákonných povinností bude Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dozoru ukladať výrobcom či distribútorom jednorazových obalov na nápoje pokuty. Výrobcom v rozsahu od 500 do 5 000 eur, distribútorom v rozmedzí  2 000 až 80 000 eur.

Podnikatelia požadujú v novele viaceré zmeny

V legislatívnom procese dostal predkladateľ k novele viac ako 250 pripomienok. Viaceré z nich naznačujú, že mnohé praktické otázky sú nedotiahnuté. Jednou z nich je otázka nevybratých záloh. V súčasnosti končia PET fľaše a plechovky v triedenom zbere. Ide o známe žlté kontajnery. Po odklonení odpadov zo zálohovaných obalov z tohto systému budú ich výrobcovia platiť za nakladanie s nimi správcovi zálohového systému. V zákone však chýba informácia, čo sa stane s nevybratými zálohami. Na tento problém upozornili vo svojich pripomienkach viaceré subjekty, vrátane Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ),  ktorá požaduje zavedenie mechanizmu prerozdeľovania nevybratých záloh medzi prevádzkovateľov triedeného zberu. Ten má zabrániť situácii, že v triedenom zbere skončí časť odpadu (napr. plastových fliaš, ktoré zákazníci nevrátia do obchodu, ale vyhodia), no peniaze zaň zostanú u správcu zálohového systému, ktorý nezabezpečí žiadne nakladanie s týmto odpadom.

Podnikatelia tiež upozorňujú, že je nevyhnutné jednoznačnejšie definovať pôvodný zámer zákonodarcu, aby boli povinnými odbernými miestami prevádzky, ktorých hlavným predmetom podnikania je predaj potravín a nápojov, tzv. zálohový systém „back to retail“ , a to na predajnej ploche väčšej ako 300m. Napríklad RÚZ požaduje dôslednejšiu definíciu miest, ktoré nebudú musieť zriadiť odberné miesta na zálohované PET fľaše či plechovky a vylúčiť prevádzky, ktoré síce spĺňajú podmienku predajnej plochy 300m2, ale predaj nápojov je pre takéto prevádzky ako doplnkový tovar, resp. nie sú obchodnou prevádzkou, ktorej hlavnou obchodnou činnosťou je predaj potravín a nápojov. Ide napríklad aj o hotely, reštaurácie, či bufety.

Viaceré organizácie tiež požadujú doplniť, aby z navrhovaného znenia bolo jednoznačné, že v prípade obalov, ktoré sú vyňaté spod zálohovania je výrobca povinný plniť si povinnosti v súvislosti s takýmito obalmi v zmysle zákona o odpadoch a znášať za ne všetky finančné náklady.

Zhrnutie na záver

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorým sa ustanovil zálohový systém  jednorazových obalov na nápoje (plastových PET fliaš a plechoviek), nadobudol účinnosť 1. 12. 2019.

Novela, ktorá prinesie dôležité zmeny ohľadne zálohového systému, ako napríklad vyňatie niektorých prípadov spôsobov uvádzania jednorazových obalov na nápoje na trh, by mala nadobudnúť účinnosť 15. 11. 2021.

Zavedenie zálohového systému do praxe je určené od 1. 1. 2022. Odvtedy sa budú plastové PET fľaše a plechovky povinne zálohovať. Výška zálohu za zálohovaný jednorazový obal na nápoje je určená vyhláškou:

 • 0,12 eur za jednu plastovú fľašu,
 • 0,10 eur za jednu plechovku.

Cena zálohy by sa mala zvýšiť na 0,15 eur za platovú fľašku či plechovku s tým, že uvedená by mala byť oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Tým by mali mať ľudia (spotrebitelia) väčšiu motiváciu vracať ich späť do systému (zálohovať).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky