Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Suma základného daňového bonusu na dieťa sa v roku 2022 mierne zvýši. Zmení sa však aj výpočet daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov veku. Ako?

Vplyvom zmeny výšky životného minima k 1.7.2021 sa s účinnosťou od 1.1.2022 mení aj výška daňového bonusu na dieťa. Okrem každoročného zvýšenia sumy daňového bonusu však v roku 2022 nastane aj zmena výpočtu výšky daňového bonusu na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

Výšku a podmienky daňového bonusu na dieťa upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aktualizácia k 21.4.2022: Premiér SR na spoločnej tlačovej konferencii s ministrami a niektorými poslancami NR SR ohlásili plánovanú finančnú pomoc ľuďom - domácnostiam v hmotnej núdzi, rodinám s deťmi, seniorom, opatrovateľom a osobným asistentom osôb s ŤZP aj náhradným rodičom. Vo väčšine prípadov pôjde o jednorazový príspevok. Zmeny sa majú dotknúť aj daňového bonusu na deti - v tomto prípade by malo ísť o zvyšovanie v dvoch fázach, a to od 1.7.2022 a od 1.1.2023. Sumy, ktoré boli predstavené, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Plánované avizované zvýšenie daňového bonusu na dieťa
Rok veku vyživovaného dieťaťa Mesačná suma od 1.7.2022 Mesačná suma od 1.1.2023
do 6 rokov veku 70 € 100 €
nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 70 € 100 €
nad 15 rokov veku 40 € 50 €

O schválených zmenách v daňovom bonuse si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022 a 1.1.2023

Daňový bonus na dieťa znižuje daň z príjmov fyzickej osoby

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku na daňový bonus na dieťa, získa uplatnením nároku na daňový bonus isté daňové zvýhodnenie. Čo to znamená? Tým, že si fyzická osoba uplatní nárok na daňový bonus na dieťa, zníži si tým vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

V praxi to znamená nasledovné:

 1. u zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa mesačne, predstavuje daňový bonus na dieťa zvýšenie čistej mzdy,
 2. u zamestnanca, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa ročne, predstavuje daňový bonus na dieťa zníženie dane z príjmov v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov,
 3. u SZČO (napr. živnostníka), predstavuje daňový bonus na dieťa zníženie dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Daňový bonus na dieťa v roku 2022 a jeho výška

Suma daňového bonusu na dieťa sa každoročne mení k 1. januáru príslušného roka rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho roka.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2022 sa mení nasledovne:

Poznámka: v prípade, ak dieťa v priebehu roka dovŕši vek 6 rokov alebo 15 rokov, uplatní sa zvýšená suma mesačného daňového bonusu podľa tabuľky poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov alebo 15 rokov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2022
Rok veku vyživovaného dieťaťa Mesačná suma Výpočet
do 6 rokov veku 47,14 € dvojnásobok základnej sumy (2 x 23,57 €)
nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 43,60 € 1,85 násobok základnej sumy (1,85 x 23,57 €)
nad 15 rokov veku 23,57 € základná suma

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca so zohľadnením daňového bonusu využite našu mzdovú kalkulačku.

Rodičia, ktorí si uplatňujú nárok na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, majú na výber z 2 možností:

 1. uplatnenie nároku na zvýšený daňový bonus na dieťa (1,85 násobok základnej sumy daňového bonusu na dieťa), alebo
 2. pomoc od štátu vo forme obedov „zadarmo“.

Daňový bonus na dieťa vo veku nad 6 rokov do 15 rokov verzus obedy „zadarmo“ v roku 2022

Rodičia, ktorí spĺňajú podmienky nároku na daňový bonus na dieťa a majú deti vo veku od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú:

 • posledný ročník materskej školy, alebo
 • základnú školu,
Prečítajte si tiež

majú právo na výber medzi uplatnením nároku na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktorý je v roku 2022 v mesačnej sume 43,60 € alebo uplatnením nárok na dotáciu na stravovanie (tzv. „obedy zadarmo“). Pozor, ak sa rodičia rozhodnú pre uplatnenie nároku na dotáciu na stravovanie, t. j. obedy „zadarmo“, nárok na daňový bonus na dieťa strácajú.

Nakoľko je výška dotácie na stravovanie 1,30 € na deň (ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu), platí, že v roku 2022 môže získať dotáciu na stravovanie:

 • napr. vo výške 26 € (ak dieťa v materskej alebo základnej škole odobralo stravu počas 20 dní),
 • napr. vo výške 24,70 € (ak dieťa v materskej alebo základnej škole odobralo stravu počas 19 dní).

Ako môžeme vidieť pre rodiča, ktorý spĺňa podmienky nároku na daňový bonus, je výhodnejšie uplatniť si zvýšený daňový bonus, ktorý je v sume 43,60 € mesačne.

Prečítajte si tiež

Poznámka: ak dieťa navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ak dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, rodič takéhoto dieťaťa má nárok na dotáciu na stravovanie bez ohľadu na vek dieťaťa bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa alebo nie.

V článku Kto má nárok na obedy zadarmo a zvýšený daňový bonus na dieťa? prinášame tabuľku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorej sú uvedené všetky situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s nárokom na daňový bonus a dotáciou na stravu.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022

To, kedy má rodič nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a aké podmienky musí splniť uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Poznámka: za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022
1. podmienka: daňový bonus je možné uplatniť na dieťa, ktoré sa považuje za vyživované dieťa, t. j. dieťa:
– vlastné,
– osvojené,
– prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
– druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z.
o prídavku na dieťa),
– plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
2. podmienka: daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti
3. podmienka: dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to nasledovne:
– u daňovníka, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov musí dosiahnuť v roku 2022 výšku príjmu aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 3 876 € (6 x 646 €)

– u daňovníka, ktorý má len príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí dosiahnuť
v roku 2022 výšku príjmu aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 3 876 € (6 x 646 €), pričom nemôže vykázať daňovú stratu
4. podmienka: nárok na daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov, a to podľa vzájomnej dohody (ak sa nedohodnú platí, že nárok na daňový bonus na dieťa sa uplatňuje v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba)

Pri podmienke dosiahnutia zákonom určenej výšky príjmu musíme upozorniť na to, že ak má daňovník kombináciu príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, tieto príjmy sa pre splnenie podmienky nespočítavajú a posudzuje sa len ich jednotlivá výška.

Prečítajte si tiež

Uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa si môže aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), ak spĺňa vyššie uvedené podmienky a ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022 – do akého veku dieťaťa je to možné?

Nárok na daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník:

 • od mesiaca, v ktorom sa narodilo (vrátane tohto mesiaca, napr. ak sa dieťa narodí v mesiaci február 2022, nárok na daňový bonus je už za mesiac február),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Poznámka: dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).

Prečítajte si tiež

Nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže uplatniť daňovník:

 • od mesiaca, v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti (vrátane tohto mesiaca),
 • do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Prehľad obdobia nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022, ak dieťa skončilo strednú alebo vysokú školu

Daňovník má nárok na daňový bonus od narodenia dieťaťa, resp. od jeho osvojenia, či prevzatia do starostlivosti, tak ako sme vyššie uviedli. Do kedy má však tento daňovník nárok, ak dieťa skončí strednú školu a nepokračuje v štúdiu, či naopak ak pokračuje v štúdiu na vysokej škole? Možné situácie, ktoré môžu nastať s uvedením lehoty do kedy má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa, uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Poznámka: pozor pri dieťati, ktoré končí vysokú školu, nárok na daňový bonus na dieťa trvá len do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie trvania nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022 po ukončení strednej alebo vysokej školy
Situácia Nárok na daňový bonus na dieťa trvá:
Dieťa ukončí strednú školu a nepokračuje v štúdiu
na vysokej škole
do 31. augusta, t. j. do konca školského roka
(aj v prípade, ak sa od 1.7. zamestná)
Dieťa ukončí strednú školu maturitnou skúškou vykonanou v opravnom termíne (september alebo február) do 31. augusta, t. j. do konca školského roka,
v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí strednú školu a pokračuje v štúdiu
na vysokej škole
aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou
Dieťa ukončí 1. stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na 2. stupni aj počas mesiacov medzi 1. a 2. stupňom
Dieťa ukončí vysokoškolské štúdia štátnicou v opravnom termíne do 31. augusta, t. j. do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí vysokú školu do dňa získania vysokoškolského titulu
(deň štátnic)

Spôsob uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022 u zamestnanca

Daňovník, ktorý je zamestnancom si môže nárok na daňový bonus na dieťa uplatniť:

 • mesačne: ak je jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 323 €. Mesačným uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa si zamestnanec zvýši svoju čistú mzdu,
 • ročne: v ročnom zúčtovaní dane, ktoré mu vykoná zamestnávateľ alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. Ročným uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa si zamestnanec zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom však môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.
Prečítajte si tiež

Ak sa zamestnanec rozhodne, že si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa mesačne, či ročne u svojho zamestnávateľa, musí o to zamestnávateľa požiadať. Zamestnanec si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa vyplnením tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a doložením príslušných dokladov.

Spôsob uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022 u podnikateľa (napr. živnostníka)

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom (napr. živnostník) si môže nárok na daňový bonus na dieťa uplatniť len raz ročne v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov. Uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa si fyzická osoba – podnikateľ zníži vypočítanú daň z príjmov, výsledkom čoho môže byť preplatok alebo nedoplatok na dani.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní k dani z príjmov, musí vyplniť príslušný oddiel, kde uvedie priezvisko a meno, rodné číslo dieťaťa a mesiace, v ktorých si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa a doložiť príslušné doklady.

Preukazovanie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2022 – aké doklady sú potrebné?

Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2022 u svojho zamestnávateľa je povinný predložiť nasledovné doklady:

 1. rodný list, alebo rozhodnutie súdu (ak ide o osvojené dieťa), alebo sobášny list a rodný list (ak ide o dieťa druhého z manželov) – ak si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré si plní školskú povinnú dochádzku,
 2. potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa – ak si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré splnilo povinnú školskú dochádzku, avšak len v prípade, ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. ak je zamestnávateľom štátny orgán, obec a pod. a ak dieťa navštevuje školu na území SR),
 3. potvrdenie školy, že dieťa zo zdravotných dôvodov prerušilo štúdium a potvrdenie od lekára, že sa nemôže pre chorobu alebo úraz pripravovať na povolanie štúdium, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa – ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom.

Daňovník – zamestnanec alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2022 v daňovom priznaní, je povinný predložiť správcovi dane (daňovému úradu) nasledovné doklady:

 1. rodný list, alebo rozhodnutie súdu (ak ide o osvojené dieťa), alebo sobášny list a rodný list (ak ide o dieťa druhého z manželov) – len ak ho daňovník správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,
 2. potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa – len ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napr. ak dieťa študuje v zahraničí),
 3. potvrdenie školy, že dieťa zo zdravotných dôvodov prerušilo štúdium a potvrdenie od lekára, že sa nemôže pre chorobu alebo úraz pripravovať na povolanie štúdium, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa – ak ide o dieťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky