Novela zákona o DPH od novembra 2021 a od roku 2022

Registrácia bankových účtov a vrátenie nadmerného odpočtu len na tento účet, zrušenie kartičky DPH. Aké ďalšie zmeny prináša novela zákona o DPH už od 15. novembra 2021?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 27.10.2021 schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok). Zmenou daňového poriadku dochádza aj k nepriamej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). O zmenách v daňovom poriadku, príp. v zákone o dani z príjmov si môžete prečítať v článku Novela daňového poriadku od novembra 2021 a od roku 2022. V tomto článku sa budeme venovať zmenám v zákone o DPH od roku 2022.

Platitelia DPH sú povinní oznamovať finančnej správe svoje bankové účty od 15.11.2021

Platitelia DPH, t. j. daňovníci, ktorí sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 sú povinní oznámiť podľa nového ustanovenia § 6 finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré budú využívať:

 • na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty, a
 • na odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty.

Lehota na oznámenie uvedeného čísla účtu je:

 • bezodkladne odo dňa, kedy si platiteľ DPH takýto účet zriadil,
 • bezodkladne potom, ako bola zdaniteľná osoba daňovým úradom zaregistrovaná ako platiteľ DPH,
 • do 30. novembra 2021, ak ide o zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi dane k 15. novembru 2021,

pričom platí, že ak platitelia majú zriadené viacero bankových účtov a niektoré z nich pôvodne neplánovali využívať na účely podnikania podliehajúcemu DPH, v prípade, ak dôjde k zmene ich rozhodnutia a budú chcieť na podnikanie využívať aj iné účty, tak ich budú musieť oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania podliehajúcemu DPH.

Čísla účtov je potrebné oznámiť elektronicky na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Nakoľko však finančná správa disponuje číslami podnikateľských bankových účtov, zabezpečí platiteľom predvyplnenie tlačiva o všetky jej známe čísla bankových účtov a platiteľ si už z nich zvolí iba konkrétne bankové účty pre účely tejto povinnosti, prípadne doplní iné čísla bankových účtov, o ktorých finančná správa nemá vedomosť. Finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle aktualizovaný zoznam všetkých bankových účtov, ktoré mu platitelia dane oznámili.

Pozor, platiteľovi dane, ktorý uvedie na tlačive nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur.

Podrobné informácie nájdete v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť.

Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet od 1.1.2022

V súvislosti so zavedením registrácie bankových účtov platiteľa dane platí, že od 1.1.2022 daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť len na registrovaný bankový účet platiteľa, ktorý bude zverejnený v zozname bankových účtov správcom dane.

Ak účet oznámený nie je, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, kedy platiteľ túto povinnosť dodatočne splnil (odo dňa, kedy oznámil číslo bankového účtu daňovému úradu).

Osvedčenie o registrácii – tzv, kartička DPH sa ruší od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa ruší tzv. registračná kartička DPH, ktorú správca dane zasielal po povinnej registrácii alebo dobrovoľnej registrácii fyzickej/právnickej osobe, či zdaniteľnej osobe, ktorá sa registruje pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7, či § 7a, ako aj pri registrácii skupiny podľa § 4b a pod.. Cieľom tejto zmeny je zníženie administratívnej záťaže.

Po novom, teda od 1.1.2022 po registrácii na daň z pridanej hodnoty bude správca dane (daňový úrad) zasielať daňovému subjektu už len rozhodnutie o registrácii.

Prečítajte si tiež

So zrušením tejto povinnosti správcu dane (daňového úradu) platí od 1.1.2022 pre zdaniteľnú osobu, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava a ktorá je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň pred začatím vykonania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru, že jej správca dane nezašle tzv. registračnú kartičku, ale len rozhodnutie o registrácii pre daň. Dňom uvedeným v tomto rozhodnutí sa zahraničná osoba stáva platiteľom, pričom tento deň nesmie byť neskorí ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.

Inštitút ručenia platiteľa DPH za rozširuje od 1.1.2022

Novela zákona o DPH dopĺňa písmeno c) v § 69 ods. 14, ktorým rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH - odberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak vedel alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená, pričom do novely zákona o DPH boli dostatočným dôvodom tieto skutočnosti:

 1. hodnota na faktúre nemá ekonomické opodstatnenie (neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka),
 2. odberateľ bol štatutárom dodávateľa.

Novelou zákona o DPH sa doplňuje tretia skutočnosť, ktorou je úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet ako účet oznámený dodávateľom finančnej správe.

Uvedené znamená, že ručenie za daň bude možné uplatniť aj v prípade, ak síce protihodnota za dodanie tovaru alebo služby bude uhradená na účet dodávateľa, ale tento nebude zverejnený v zozname bankových účtov. Z toho vyplýva, že odberateľ si musí pred úhradou overiť, či účet dodávateľa je alebo nie je registrovaný, inak môže ručiť za neodvedenú daň dodávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Odberateľ môže uhradiť daň na osobitný účet dodávateľa (OÚD) – priamo daňovému úradu od 1.1.2022

Nové ustanovenie § 69c zavádza aj osobitný spôsob úhrady dane, kedy odberateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatí v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi (štandardný mechanizmus DPH), ale dodávateľom fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že:

 • dodávateľovi zaplatí len základ dane, a
 • samotnú sumu dane zaplatí na osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa, takže priamo daňovému úradu, pričom ju označí tak, ako by ju platil sám dodávateľ.
Prečítajte si tiež

Cieľom tohto ustanovenia je umožniť odberateľovi vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, pričom tento spôsob bude u odberateľa možný len do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uložil povinnosť zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa.

V prípade, ak odberateľ zaplatí daň z dodania za dodávateľa, ktorý:

 • si v lehote splnil svoje platobné povinnosti, daň zaplatená odberateľom sa stáva daňovým preplatkom dodávateľa,
 • z určitých dôvodov neuhradí daň, potom odberateľom zaplatená daň sa použije na úhradu daňového nedoplatku dodávateľa za dané zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla predmetná daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby. Ak odberateľom zaplatená daň prevyšuje celkovú splatnú daň, ktorú mal dodávateľ zaplatiť za zdaňovacie obdobie, tento kladný rozdiel taktiež bude predstavovať preplatok dodávateľa.

Osobitné tlačivo a povinnosť jeho podania pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu (§ 68a až §68c) od 1.1.2022

V prípade, ak je členským štátom spotreby Slovenská republika, potom osoba uplatňujúca osobitnú úpravu podľa § 68a až § 68c je povinná elektronicky podať osobitné tlačivo daňovému úradu, a to do 30 dní:

 • odo dňa zistenia, že nepodala daňové priznanie, ak od pôvodnej lehoty na jeho podanie uplynuli viac ako tri roky,
 • odo dňa zistenia, že neuviedla daň alebo daň má byť vyššia, ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní, ak od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania uplynuli viac ako tri roky,
 • odo dňa zistenia, že neuviedla daň alebo daň má byť vyššia, ako bola uvedená v podanom konečnom daňovom priznaní alebo predchádzajúcich daňových priznaniach po podaní konečného daňového priznania.
Prečítajte si tiež

Vyššie uvedená osoba nie je povinná, ale môže podať daňovému úradu elektronicky osobitné tlačivo, ak zistila, že daň má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, ak od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania uplynuli viac ako tri roky, v podanom konečnom daňovom priznaní alebo v predchádzajúcich daňových priznaniach po podaní konečného daňového priznania.

Uvedené osobitné tlačivo sa považuje za daňové priznanie, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle a uvádza sa v ňom:

 • zdaňovacie obdobie, za ktoré nebolo daňové priznanie podané a všetky údaje potrebné na výpočet celkovej splatnej dane z tovarov a služieb,
 • zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a suma dane vyplývajúca z opravy.

Ďalšie zmeny v zákona o DPH od 1.1.2022

V zákone o DPH nastanú od 1.1.2022 zmeny aj v:

1. zálohovaní PET fliaš a plechoviek: v súvislosti so zálohovaním PET fliaš a plechoviek sa v zákone o DPH sa mení aj § 22 ods. 3, ktorý dopĺňa informáciu, že pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje (napr. PET fľaše alebo plechovky) sa v celom distribučnom reťazci nezahŕňa do základu dane suma zálohy za tento obal. Rovnaké pravidlo platilo a platí aj pre vratné zálohované obaly (napr. sklenené fľaše). Ako a kedy nastane povinné zálohovanie PET fliaš a plechoviek si môžete prečítať v článku Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek – novela od 15.11.2021,

2. oprave odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke: podľa § 53 b ods. 2 a 3 platiteľ dane pri oprave odpočítanej dane z nevymožiteľnej pohľadávky zohľadní:

 • pomerné odpočítanie dane (t. j. uplatňovaný nárok na opätovné odpočítane dane bude krátiť o koeficient, ktorý použil pri prvotnom odpočítaní dane), a
 • vykonané úpravy odpočítanej dane (ak ide o investičný majetok).

V prípade, ak platiteľ opravil odpočítanú daň z dôvodu, že za dodanie nezaplatil, zohľadní aj povinné úpravy odpočítanej dane.,

3. pravidlách pre DPH pre ozbrojené sily, ktoré určuje smernica Rady (EÚ) o režime DPH pri obrannom úsilí v rámci EÚ, ako napr. to, že za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúcemu sa na obrannom úsilí, vynakladanom na účely vykonávania spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky