Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1. 1. 2022?

V januári 2022 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o publikáciách. Čo prinesie a ako sa zmenia počty povinne odovzdávaných výtlačkov publikácií určeným knižniciam?

Ministerstvo kultúry SR predložilo do legislatívneho procesu návrh nového zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách), ktorý má nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2022. Ním má dôjsť k zrušeniu dvoch právnych predpisov, a to:

 1. zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a
 2. zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon).

Aktuálne (do 31. 12. 2021) je v platnosti zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ktorý upravuje proces odovzdávania povinných výtlačkov zákonom vymedzeným subjektom, konkrétne ustanovuje povinnosť vydavateľa periodických a neperiodických publikácií a výrobcu rozmnoženín audiovizuálnych diel odovzdať výtlačok periodickej a neperiodickej publikácie, rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela určeným právnickým osobám (napr. Ministerstvu kultúry SR, Slovenskej národnej knižnici atď.). Viac o tejto téme si prečítajte v článku Povinné výtlačky vydaných kníh.

Jedným z dôvodov navrhovanej zmeny (nového zákona o publikáciách) je, že v súčasnosti platný mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov publikácií určených na archivačné, dokumentačné a výskumné účely, je vzhľadom na technologický a spoločenský vývoj potrebné aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám.

Čo je cieľom nového zákona o publikáciách účinného od 1. 1. 2022?

Dôvodová správa k návrhu nového zákona uvádza, že jeho cieľom je reakcia na aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov, ktoré sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií.

V súvislosti s povinnosťou odovzdávania povinných výtlačkov zákonom vymedzeným subjektom je tiež cieľom návrhu zákona priblížiť sa štandardu krajín EÚ, kde sa počet povinne odovzdávaných exemplárov publikácií pohybuje od jedna do päť.

Čo všetko bude upravovať zákon o publikáciách? 

Nový zákon o publikáciách, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2022, bude upravovať predovšetkým:

 • systém evidovania periodických publikácií, ktorý je aktuálne zakotvený v tlačovom zákone - s ohľadom na novú definíciu periodickej publikácie majú byť súčasťou evidencie aj elektronické periodické publikácie a webové portály,
 • systém odovzdávania deponátov (výtlačkov) publikácií oprávneným subjektom (tzv. depozitárom – napr. knižniciam) – v súvislosti s tým by sa mal dosiahnuť stav, kedy bude jednoznačne definované, aké publikácie majú byť obsahom konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu,
 • počet depozitárov (právnických osôb), ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty (výtlačky) publikácie – medzi depozitármi by mala byť predovšetkým Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica, ktorým sa budú odovzdávať povinné výtlačky všetkých druhov periodických a neperiodických publikácií v tlačenej i elektronickej forme (okrem tlačených publikácií v Braillovom písme a neperiodických publikácií vo forme audioknihy, ktorých depozitárom bude Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči),
 • povinnosti vydavateľov periodických publikácií a tlačovej agentúry pri šírení informácií, ktoré sú aktuálne upravené v tlačovom zákone (napr. povinnosť zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej publikácie obsahovalo zákonné náležitosti),
 • povinnosti vydavateľov periodických a neperiodických publikácií a prevádzkovateľov webových portálov za účelom budovania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu,
 • odlíšiteľnosť inzercie a zodpovednosť za jej obsah (pravdivosť zverejnenej inzercie), inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy,
 • sponzorovanie vo vzťahu k neperiodickej publikácii, komunikátu periodickej publikácie alebo časti agentúrneho servisu a
 • pojmové vymedzenie iných foriem propagácie (napr. politická, charitatívna, informačná kampaň) a pod.

Okrem toho má návrh nového zákona, na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, umožniť knižniciam odovzdaný výtlačok (deponát) publikácie používať na knižnično-informačné služby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o knižniciach.

Významné bude aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť Ministerstvo kultúry SR za účelom umožniť verejnosti prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie. Tento register bude obsahovať napríklad údaje o vydavateľoch periodických publikácií, o prevádzkovateľoch webových portálov, o prevádzkovateľoch retransmisie či o distributéroch audiovizuálnych diel, atď.

Dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených v návrhu zákona má vykonávať Ministerstvo kultúry SR ako jeden z depozitárov, a to v spolupráci s ostatnými depozitármi. Okrem toho bude oprávnené rozhodovať o uložení pokút v prípade zistenia porušenia zákonných povinností.

Zavedenie novej definície pojmu publikácia

Návrh nového zákona o publikáciách definuje publikáciu ako akýkoľvek zaznamenaný a ucelený obsah určený na verejné rozširovanie na území SR alebo na sprístupňovanie verejnosti z územia SR, bez ohľadu na podobu jeho zaznamenania, ktorý je označený medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN), medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN) alebo medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN), ak bolo pridelené.

Publikácie majú byť rozdelené na:

 • periodické publikácie - periodická tlač, elektronická periodická publikácia a webový portál a
 • neperiodické publikácie.

Popri tomto rozdelení publikácií návrh zákona prináša aj nové kategórie vedeckých publikácií a odborných publikácií, ktoré predurčujú, akým depozitárom sa majú povinné deponáty takýchto publikácií odovzdávať.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť vydavateľa odovzdať deponát (výtlačok) publikácie určeným subjektom (depozitárom) od 1. 1. 2022

Podľa nového návrhu zákona o publikáciách, účinného od 1. 1. 2022, bude vydavateľ periodickej a neperiodickej publikácie povinný bezodplatne (na svoje náklady) odovzdať depozitárovi deponát publikácie v počte kusov určených v prílohe zákona, a to konkrétne:

 1. každého čísla periodickej publikácie v tlačenej podobe, v nepoškodenom stave, do troch dní od začatia verejného rozširovania publikácie,
 2. každého čísla periodickej publikácie v elektronickej podobe, do troch dní od sprístupňovania publikácie verejnosti,
 3. neperiodickej publikácie v tlačenej podobe, v nepoškodenom stave, do 30 dní od začatia verejného rozširovania publikácie,
 4. neperiodickej publikácie v elektronickej podobe, do 30 dní od sprístupňovania publikácie verejnosti.
Prečítajte si tiež

Depozitári ako právnické osoby, ktorým sa povinne od 1. 1. 2022 budú odovzdávať deponáty publikácií sú tiež uvedení v prílohe zákona o publikáciách. Ich povinnosťou bude odovzdaný deponát evidovať a zabezpečovať jeho trvalé uchovanie v konzervačnom fonde. Po novom zo zoznamu depozitárov vypadne Centrum vedecko-technických informácií, ktorému sa podľa aktuálne platného zákona povinne odovzdáva napríklad periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá je vedeckou alebo odbornou periodickou tlačou v počte 1 ks.

Počet výtlačkov publikácií, ktoré musí vydavateľ odovzdať depozitárom (podľa prílohy zákona o publikáciách účinného od 1. 1. 2022)

Druh publikácie (deponát) Právnická osoba (depozitár) Počet výtlačkov
1 Periodická tlač (okrem vedeckej alebo odbornej periodickej publikácie) Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
2 Elektronická periodická publikácia (okrem vedeckej alebo odbornej periodickej publikácie) Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
3 Neperiodická publikácia (okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie, ktorá bola vydaná v tlačenej forme) Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
4 Neperiodická publikácia (okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie, ktorá bola vydaná v elektronickej podobe) Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
5 Vedecká periodická tlač alebo odborná periodická tlač Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Košiciach
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Prešove
1 ks
6 Vedecká a odborná elektronická periodická publikácia v elektronickej podobe Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
7 Vedecká neperiodická publikácia alebo odborná
v tlačenej forme a publikácie podľa § 3 ods. 5
Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Košiciach
1 ks
Štátna vedecká knižnica
v Prešove
1 ks
8 Vedecká alebo odborná neperiodická publikácia
v elektronickej forme
Slovenská národná knižnica 1 ks
Univerzitná knižnica
v Bratislave
1 ks
9 Periodická tlač v Braillovom písme a neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej forme Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks
10 Neperiodická publikácia vo forme audioknihy Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1 ks

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky