Chystá sa novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2022 – čo prinesie?

V auguste 2022 má nadobudnúť účinnosť nová novela Zákonníka práce. Čo je jej cieľom a aké zmeny prinesie?

Čo je cieľom novely Zákonníka práce účinnej od 1. 8. 2022?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh zákona, ktorým sa majú zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia Zákonníka práce s navrhovanou účinnosťou od 1. 8. 2022.

Cieľom predloženého návrhu zákona je najmä zapracovanie dvoch európskych smerníc do nášho právneho poriadku, a to konkrétne:

 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.  

Obsah týchto smerníc je v už určitom rozsahu zapracovaný v slovenskej legislatíve (v Zákonníku práce a v iných pracovnoprávnych predpisoch).

Dôvodová správa k návrhu zákona uvádza, že cieľom novelizácie Zákonníka práce má byť zabezpečenie transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre zamestnancov.

Aké zmeny prinesie novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2022?

Novela napríklad navrhuje:

 • ustanovenie presnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to na 10 dní,  
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa pracovnej zmluvy (napr. spresnenie podstatných náležitostí),
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr. o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce, o výmere dovolenky alebo spôsobe jej určenia a pod.)
 • rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce,
 • ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (pôjde o právo zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov, podať zamestnávateľovi žiadosť o prechod z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas alebo o prechod z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas),  
 • ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe (pri poskytovaní informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi bude prípustná okrem listinnej formy aj forma elektronická, za predpokladu, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť),
 • doplnenie a spresnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú o deti) atď.

Novela sa tiež dotkne viacerých iných zákonov, ako napríklad zákona o štátnej službe, zákona o rodičovskom príspevku, či zákona o sociálnom poistení (navrhuje sa umožniť súbežné čerpanie materského otcom aj matkou počas troch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa).

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v pracovnej zmluve

V súvislosti s pracovnou zmluvou pripravovaná novela navrhuje, aby sa v pracovnej zmluve povinne dohodli len je všeobecné podstatné náležitosti, ktoré vymedzuje § 43 ods. 1 Zákonníka práce, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla. Novými podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy majú byť aj identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, t. j. špecifikácia zamestnávateľa v rozsahu názov a jeho sídlo (ak je právnickou osobou) alebo meno a miesto podnikania (ak je fyzickou osobou), a špecifikácia zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.

Ďalšie podstatné náležitosti pracovnej zmluvy budú (podobne ako sú v súčasnosti):

 • druh práce a jeho stručná charakteristika,
 • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky.

Novinkou bude aj zavedenie nového ustanovenia, ktorým sa určia náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia SR.

Otcovská dovolenka nebude novým inštitútom

Často skloňovanou zmenou je aj zavedenie pojmu otcovská dovolenka. Avšak v praxi skôr pôjde o premenovanie rodičovskej dovolenky muža (podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce) na otcovskú dovolenku muža. Nedôjde teda k zavedeniu úplne nového inštitútu, ale pôjde iba o terminologickú zmenu a doplnenie niektorých s tým súvisiacich ustanovení.

V nadväznosti na to sa napríklad navrhuje priznať mužovi (zamestnancovi), ktorý nastupuje na otcovskú dovolenku ochranu pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ktoré by bolo motivované využitím práva na otcovskú dovolenku rovnako ako je v súčasnosti takáto ochrana priznaná matke do konca deviateho mesiaca po pôrode. Zamestnávateľ teda bude môcť skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe nielen s matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, ale aj s mužom na otcovskej dovolenke, avšak len písomne a vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o narodené dieťa, s tým, že to bude musieť náležite písomne odôvodniť, inak bude skončenie pracovného pomeru neplatné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky