Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023 – čo sa plánuje?

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje zavedenie elektronickej PN-ky, zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu aj ešte nezavedeného ročného zúčtovania sociálneho poistenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky koncom júla 2021 predložilo návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), a to na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2024. V súčasnosti je tento návrh novely zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní a zmeny v zákone o sociálnom poistení budú po jeho schválení účinné od 1. januára 2022 alebo od 1. januára 2023.

Zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti od 1.1.2022

V záujme zníženia administratívnej záťaže navrhuje novela zákona o sociálnom poistení zaviesť od 1.1.2022 elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti, a to od potvrdenia vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti až po ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Súčasné päťdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré vydáva ošetrujúci lekár by sa tak malo prestať používať úplne.

Ak pôjde o dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca, novela zákona o sociálnom poistení navrhuje, aby dávkové konanie o nemocenskom začalo iba v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 dní, alebo ak počas týchto 10 dní zamestnancovi zaniklo nemocenské postenie a dočasná pracovná neschopnosť trvá aj naďalej.

Nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti bude môcť Sociálna poisťovňa poukazovať aj na iný účet, než je účet prijímateľa

Od 1.1.2022 bude môcť podľa novely zákona o sociálnom poistení  Sociálna poisťovňa vyplácať tzv. krátkodobé dávky sociálneho poistenia (napr. nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti) na akýkoľvek účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na adresu, ktorú si určí príjemca dávky. Nemusí ísť teda o účet v banke prijímateľa dávky, či jeho manželky (manžela), ani o trvalú adresu pobytu (v prípade výplaty dávky v hotovosti).

Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta budú naďalej vyplácané na účet príjemcu dávky v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky, resp. na účet manželky (manžela), a to z dôvodu dlhodobej výplaty týchto dávok a rizík s tým spojených.

Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia pre ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní po zániku nemocenského poistenia od 1.1.2022

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.1.2022 navrhuje opätovné plynutie ochrannej lehoty pre ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od zániku nemocenského poistenia. Ženám, ktorým zanikne nemocenské poistenie (napr. ak im skončí pracovný pomer), začne plynúť ochranná lehota po dobu ôsmich mesiacov od začiatku 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Zavedenie novej dávky sociálneho poistenia – rodičovský dôchodok od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa navrhuje zaviesť nová dávka sociálneho poistenia – rodičovský dôchodok. Novela zákona o sociálnom poistení zavádza nové ustanovenie § 66c, ktoré bude upravovať podmienky nároku na rodičovský dôchodok a § 66d, ktorého predmetom bude určenie sumy rodičovského dôchodku.

Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne od 1. januára príslušného roku vlastnému rodičovi dieťaťa (aj osvojiteľovi) a poistencovi, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktorý je poberateľom :

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, a
 • výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

ak:

 • dieťa bolo dva roky pred príslušným kalendárnym rokom dôchodkovo poistené, čo i len jeden deň, a
 • dieťa súhlasilo v zákonom stanovenej lehote s výplatou rodičovského dôchodku.
Prečítajte si tiež

Výšku rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku novela zákona o sociálnom poistení navrhuje určovať ako 2,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, najviac však 5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa.

Ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2022

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje aj ďalšie zmeny v zákone účinné od 1.1.2022, medzi ktoré patrí:

 • odstránenie zákazu súbehu vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním tohto dôchodku,
 • úprava zohľadňovania období, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti, čo znamená, že do obdobia na získanie podmienky nároku sa nebude započítavať obdobie, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, s výnimkou, keby mal vylúčenú povinnosť platiť poistné,
 • zrušenie možnosti úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti, a to z dôvodu eliminácie podielu šedej ekonomiky, t. j. nelegálneho pohybu peňazí, ktoré štát nemá registrované vo svojich záznamoch,
 • zmena v porušení liečebného režimu, pričom porušením liečebného režimu bude po novom aj porušenie nariadenej izolácie a karantény.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že od augusta 2022 navrhuje novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktorá zmení aj zákon o sociálnom poistení a ktorá je v súčasnosti tiež v medzirezortnom pripomienkovom konaní zmenu, ktorá sa dotkne otcov. Podľa tejto navrhovanej novely by mohli ísť otcovia na otcovskú dovolenku po dobu troch týždňov po narodení dieťaťa a za toto obdobie by zo Sociálnej poisťovne dostávali materskú dávku.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne v zásade po 40 odpracovaných rokov od 1.1.2023

Podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení má nárok na predčasný starobný dôchodok ten poistenec, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
 • chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku, a
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 – násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Od 1.1.2023 bude mať nárok na predčasný starobný dôchodok aj ten poistenec, ktorý získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Ide o alternatívu podmienky na nárok na predčasný starobný dôchodok, ktorou je, aby poistencovi do dovŕšenia dôchodkového veku chýbali maximálne 2 roky. Touto zmenou chce štát hmotne zabezpečiť tie osoby, ktoré značnú časť svojho života vykonávali zárobkovú činnosť, resp. činnosť, ktorá ich obmedzovala vo výkone zárobkovej činnosti (napr. pri výchove dieťaťa).

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie od 1.1.2023

V súvislosti s odporúčaním Rady Európskej Únie navrhuje novela zákona o sociálnom poistení zrušiť maximálne mesačné vymeriavacie základy na platenie poistného zamestnancom, zamestnávateľom, povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, dobrovoľne nemocensky a poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, ako aj Sociálnou poisťovňou.

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia však nesúhlasia so zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálnych odvodov, ktorý v súčasnej dobe tvorí 7- násobok priemernej mzdy na Slovensku a v roku 2021 je vo výške 7 644 €/mesačne. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov považujú za neakceptovateľné zrušiť maximálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia. Upozorňujú, že je v protiklade s programovým vyhlásením, ku ktorému sa vláda zaviazala, a preto požadujú odstránenie tohto novelizačného bodu. Zamestnávatelia tiež upozorňujú, že zrušenie vymeriavacieho základu je v rozpore s Ústavou SR – nie je totiž možné aby zamestnanec a zamestnávateľ platili sociálne odvody z plnej výšky platu a naopak výška dávok zostala limitovaná a vypočítavala sa z dvaapolnásobku priemernej mzdy (bez ohľadu na výšku mzdy). O tom, či napokon bude maximálny vymeriavací základ zrušený, sa rozhodne pri jeho schvaľovaní v parlamente.

Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na určenie sumy nemocenských dávok a sumy dávky v nezamestnanosti od 1.1.2023

V súvislosti so zrušením maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie, novela zákona o sociálnom poistení navrhuje zvýšiť maximálny vymeriavací základ na určenie sumy nemocenských dávok (napr. ako je nemocenské, materské a pod.) a sumy dávky v nezamestnanosti. Kým v súčasnosti platí, že denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 2- násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, či dávky v nezamestnanosti, novela zákona navrhuje zvýšiť maximálny denný vymeriavací základ na 2,5 – násobok.

Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov od 1.1.2023

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje od 1.1.2023 aj zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, ktorú si môže uplatniť:

 • študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študenta, alebo
 • dôchodca pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce,

a to zo súčasných 200 € na 300 € mesačne, a to z dôvodu zlepšenia ekonomickej situácie a podmienok uplatnenia sa študentov a dôchodcov na trhu práce.

Informácie o uplatnení odvodovej výnimky nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2021 alebo Odvody z dohody v roku 2021.

Úprava podmienok nároku na čiastkový starobný dôchodok u poberateľov výsluhových dôchodkov od 1.1.2023

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje úpravu podmienok nároku na čiastkový starobný dôchodok pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Po novom, tak budú mať nárok na čiastkový starobný dôchodok aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia, nakoľko sa im zhodnotí celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktorý získali v dôchodkovom systéme Sociálnej poisťovne, ako aj v osobitnom systéme policajtov a vojakov.

Navrhuje sa zrušiť schválené ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od 1.1.2023

Novela zákona o sociálnom poistení navrhuje zrušenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia a všetkých ustanovení, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním sociálneho poistenia, nakoľko sa stávajú nadbytočnými. Navrhuje tak zrušiť právnu úpravu zavedenú zákonom č. 317/2018 Z. z., ktorá sa ešte ani nedostala k svojej účinnosti.

Od 1.1.2023 navrhuje novela zákona o sociálnom poistení aj ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí aj napr. odstránenie nežiaduceho stavu pri priznávaní tzv. československých dôchodkov, pri ktorých za tzv. „českú“ dobu poistenia nárok na starobný a invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol, a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby od 1.8.2023

Čo sa mení pri zdaňovaní kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb od augusta 2023? Dočítate sa v článku.

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky