Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022

Od 1.1.2022 majú vybraní daňovníci nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície. Kto má nárok na tento superodpočet a ktorých investícií sa to týka?

Schválenou novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov zo dňa 27.10.2021 dochádza od 1.1.2022 aj k zmene zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Jednou z neočakávaných zmien, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2022 je tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na investície, ktorý upravuje § 30e zákona. Koho sa týka tento superodpočet výdavkov (nákladov) na investície a ako to bude fungovať v praxi, si popíšeme v tomto článku.

O ďalších zmenách, ktoré nastali v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022, vrátane zmeny týkajúcej sa superodpočtu na výskum a vývoj, ktorý poklesne z 200 % na 100 % oprávnených výdavkov, si môžete prečítať v článku Novela daňového poriadku od novembra 2021 a od roku 2022.

Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022 – aký je jeho účel?

Účelom zavedenia superodpočtu výdavkov (nákladov) na investície je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Superodpočet je zacielený na podporu produktívnych firiem a tvorbu vyššej pridanej hodnoty cez investície do priemyslu 4.0 (požiadavka hardvér aj softvér komponentu). Umožňuje podporiť rozhodnutia o vysokoproduktívnych investíciách, ktoré by sa inak neuskutočnili. Opatrenie je protikrízové a favorizuje tie spoločnosti, ktoré budú mať kladný základ dane, zároveň sa predpokladá pozitívny dopad na zamestnanosť v podnikoch.

Tento dočasný nástroj chce podporiť daňovníkov uplatnením dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkoch, ktorého výška závisí od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % a eurách.

Kto si môže uplatniť superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022?

Rovnako ako pri superodpočte nákladov na výskum a vývoj platí, že superodpočet výdavkov (nákladov) na investície si môže uplatniť:

 • právnická osoba,
 • fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 (t. j. s príjmami z podnikania) a podľa § 6 ods. 2 (t. j. s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti),

od základu dane (čiastkového základu dane) zníženého o odpočet daňovej straty, pričom u fyzickej osoby ide o majetok zaradený do obchodného majetku, ktorý využíva v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

Uvedení daňovníci majú nárok na uplatnenie dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na tzv. produktívne investície z daňového odpisu uplatneného z tejto investície v príslušnom zdaňovacom období v daňových výdavkoch, a to vo výške ustanoveného percenta z tohto daňového výdavku (odpisu). Výška tohto percenta sa odvíja:

 • od hodnoty, ktorú sa rozhodne daňovník preinvestovať počas obdobia investičného plánu v miliónoch eur, a
 • od hodnoty, ktorú sa rozhodne daňovník preinvestovať počas obdobia investičného plánu v percentách.

Daňovník si bude môcť odpočítať nasledovné percento uvedené v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v percentách Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
viac ako 1 do 20 vrátane viac ako 20 do 50 vrátane viac ako 50
od 700 % do 1399,99% 15 % 25 % 50 %
od 1400 % a viac 20 % 30 % 55 %

Ako môžeme vidieť podľa vyššie uvedenej tabuľky, daňovník si môže zvoliť rozsah preinvestovania priemernej hodnoty investícií počas obdobia investičného plánu v dvoch pásmach, t. j. 700 %, resp. 1 400%. Uvedené znamená, že napr. ak daňovník v skutočnosti preinvestuje napríklad 900 % a hodnota preinvestovanej sumy bude 6 mil. eur, potom percentuálna výška možného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície bude 15 %.

daňovníci, ktorí si uplatnia superodpočet výdavkov (nákladov) na investície budú zverejnení vo verejnom zozname daňových subjektov na portáli finančnej správy, a to do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Kto si nemôže uplatniť superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022?

Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície nemôže využiť:

 1. novovzniknutý daňovník, t. j. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území SR získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie počas troch zdaňovacích období zahrňovaných do výpočtu priemernej hodnoty investície,
 2. daňovník na majetok, ktorý sa považuje za investíciu, ale ktorý zahrnuje úplne alebo čiastočne do odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
 3. daňovník na majetok, ktorý sa považuje za investíciu, ale na ktorý bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií (napr. dotácia na obstaranie majetku), okrem návratných foriem pomoci podľa osobitného predpisu.

Aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022?

Daňovník si môže uplatniť superodpočet výdavkov (nákladov) na investície (zodpovedajúce priemyslu 4.0), ak:

 1. ide o investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku (v prípade fyzickej osoby) počas obdobia investičného plánu,
 2. zdaňovacie obdobie daňovníka počas obdobia investičného plánu trvá nepretržite 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 3. ide o investíciu do majetku, ktorý spĺňa ustanovené podmienky (o ktorých píšeme ďalej v článku a ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 zákona),
 4. daňovník neuplatní prerušenie odpisovania majetku, na ktorý sa uplatňuje odpočet.
Prečítajte si tiež

Okrem vyššie uvedeného má daňovník povinnosť vykonať a zaradiť do užívania počas obdobia investičného plánu predmetnú investíciu v úhrne najmenej 700 %, resp. 1400 % priemernej hodnoty investícií. V opačnom prípade nárok daňovníkovi na odpočet výdavkov (nákladov) na investície zaniká a vzniká mu povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých si tento odpočet uplatnil.

Ktorého majetku (investícií) sa týka superodpočet výdavkov (nákladov) od 1.1.2022?

Podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov sa investíciou na tieto účely rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému (zodpovedajúca priemyslu 4.0) skladajúceho sa zo:

 • zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane
 • počítačového programu (softvéru) pre riadenie výrobného a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať a spracovávať a archivovať digitalizované údaje, s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu.

Na účely superodpočtu výdavkov (nákladov) ide o investíciu do:

 • hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 (t. j. napr. parné kotly, počítače, meracie zariadenia, elektrické motory, stroje na tvarovanie kovov, turbíny, pece a horáky), vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
 • iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e) (napr. otvárky nových lomov, technické rekultivácie a pod.), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, pričom toto technické zhodnotenie nebude zvyšovať vstupnú cenu tohto majetku,
 • počítačového programu (softvéru) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.

Za investíciu na účely superodpočtu výdavkov (nákladov) je možné považovať aj systém automatizácie a výmeny dát vo výrobných technológiách, ktoré zahŕňajú vstavané senzory, inteligentné roboty, zariadenia na aditívnu výrobu (3D tlač), cloud computing a kognitívne počítanie a vytváranie inteligentnej továrne.

Ak daňovník počas obdobia nastavenia investičného plánu zaradí do užívania alebo do obchodného majetku investíciu, na účely uplatnenia tohto odpočtu výdavkov (nákladov) testuje, či ide o vyššie uvedenú investíciu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa vypočíta priemerná hodnota investícií?

Priemernou hodnotou investícií je aritmetický priemer výdavkov (nákladov), ktorý musí byť vyšší ako nula, vynaložených na:

 • obstaranie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 zákona (t. j. hmotný majetok na účely uplatnenia odpočtu, ktorý uvádzame vyššie v článku), a
 • počítačového programu (softvéru),
 • vrátane vykonaného technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku,

ktorý bol zároveň zaradený do užívania alebo do obchodného majetku (v prípade fyzickej osoby) počas 3 zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom daňovník podľa investičného plánu deklaruje začiatok realizácie produktívnych investícií.

Čo je to investičný plán a čo musí obsahovať?

Investičný plán, ktorý je podmienkou na to, aby mal daňovník nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície je písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí:

 • celkovú hodnotu plánovanej investície,
 • časové vymedzenie obdobia plánovanej investície,
 • predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície,
 • výpočet priemernej hodnoty investície,
 • plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investície v peňažnom vyjadrení a percentuálnom vyjadrení, a
 • stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov.

Investičný plán môže mať daňovník iba jeden a obdobie, na ktoré tento investičný plán vyhotoví je:

 • v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia,  to znamená, že vypracuje investičný plán od 1.1.2022 do 31.12.2025,
 • v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína v roku 2022 a posledným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2025 .

Investičný plán musí obsahovať aj základné údaje o daňovníkovi (napr. obchodné meno alebo názov, sídlo a DIČ – ak je daňovník právnickou osobou alebo meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a miesto podnikania – ak je daňovník fyzickou osobou. Upozorňujeme, že investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka, a to najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si prvýkrát odpočet výdavkov (nákladov) na investície, uplatní.

Ako dlho si môže daňovník uplatniť nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022?

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície po splnení zákonom stanovených podmienok si daňovník môže uplatniť počas celej doby odpisovania tohto majetku (t. j. v závislosti od doby odpisovania podľa odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený), maximálne však počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku.

Pozor, počas obdobia investičného plánu nie je možné prerušiť odpisovanie tohto majetku podľa § 22 ods. 9 zákona.

Praktický príklad na uplatnenie superodpočtu výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022 na stiahnutie z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Petra Kremského k vládnemu návrhu zmeny daňového poriadku, ktorý bol schválený a ktorým sa zmenil zákon o dani z príjmov a zaviedol od 1.1.2022 superodpočet výdavkov (nákladov) na investície.

Kedy zaniká daňovníkovi nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície?

Nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na investície alebo jeho neuplatnenej časti v príslušnom zdaňovacom období zaniká, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období:

 • nevykáže dostatočný základ dane na uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na investície (napr. ak základ dane bude 100, nárok na odpočet výdavkov na investície bude 120, daňovník si môže uplatniť odpočet len vo výške 100, pričom o neuplatnenú časť 20 prichádza a nie je možné ju preniesť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia),
 • vykáže daňovú stratu,
 • nemá dostatočný základ dane po odpočte daňovej straty a odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na odpočet celej sumy odpočtu výdavkov (nákladov) na investície.

Daňovník však stráca nárok na odpočet výdavkov (nákladov) na investície a v príslušnom zdaňovacom období je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatnil superodpočet, ak v období investičného plánu:

 • sa zrušuje s likvidáciou,
 • sa zrušuje bez likvidácie,
 • je naňho vyhlásený konkurz,
 • je v reštrukturalizácii,
 • dôjde k predaju podniku alebo jeho časť,
 • a iné dôvody uvedené v § 30e ods. 12 zákona o dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky