Minimálna mzda od 1.1.2022

Od 1.1.2022 bude v platnosti mesačná minimálna mzda vo výške 646 € pre prvý stupeň náročnosti práce. Aká je výška pre ďalšie a aká je hodinová minimálna mzda?

Určením sumy mesačnej minimálnej mzdy sa zaoberá § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“).

Tip: Ak vás zaujíma výška minimálnej mzdy v roku 2023, prečítajte si článok Minimálna mzda od 1.1.2023

Určenie výšky sumy mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022

Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o minimálnej mzde zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla. V prípade, ak sa zástupcovia dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou.

Nakoľko do 15. júla 2021 nedošlo k dohode zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, ktorá mala určiť výšku sumy mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022, suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 sa určí podľa § 8 zákona o minimálnej mzde, a to vo výške 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Prerokovala to dnes aj Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky.

Výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022 pre prvý stupeň náročnosti práce
57 % z 1 133 € = 646 €

Poznámka: suma 1 133 € je priemerná mesačná mzda za rok 2020 a suma minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor

Mesačná minimálna mzda a hodinová minimálna mzda od 1.1.2022

Mesačná minimálna mzda platná v roku 2022 pre prvý stupeň náročnosti práce je vo výške 646 €, čo je nárast o 23 € oproti roku 2021, kedy bola minimálna mesačná mzda vo výške 623 €.

Na uvedenú mesačnú minimálnu mzdu vo výške 646 € bude mať v roku 2022 nárok ten zamestnanec, ktorý bude mať plný pracovný úväzok. V prípade, ak bude mať zamestnanec uzatvorený pracovný pomer na iný než plný pracovný úväzok, suma mesačnej minimálnej mzdy sa pomerne skráti, napr. mesačná minimálna mzda zamestnanca, ktorý pracuje na polovičný úväzok bude v sume 323 € (1/2 z 646 €).

Zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mesačná mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

Prečítajte si tiež

Hodinová minimálna mzda bude od 1.1.2022 platná pre zamestnanca so 40 – hodinovým pracovným časom vo výške 3,713 €, čo je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto hodinová minimálna mzda platí pre zamestnancov zamestnaných na základe pracovného pomeru, ako aj pre „dohodárov“. Hodinová minimálna mzda sa tak v roku 2022 zvýši o 0,133 €/hod. oproti roku 2021, kedy bola hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 €.

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Uvedené znamená, že tzv. „dohodári“ majú nárok na minimálnu mzdu, avšak nemajú nárok na minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce (platí pre nich teda len minimálna mzda prvého stupňa náročnosti práce).

Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zjednodušene sa minimálna mesačná mzda podľa stupňov náročnosti práce platná od 1.1.2022 vypočíta nasledovne:

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022
1 1,0 646 €
2 1,2 762 €
3 1,4 878 €
4 1,6 994 €
5 1,8 1 110 €
6 2,0 1 226 €

Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022 pre druhý stupeň náročnosti práce:

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2022 vypočítame pre druhý stupeň náročnosti práce nasledovne: (646 € - 580 €) + 580 € * 1,2 = 66 € + 696 € = 762 €.

Doplatok k minimálnej mzde od 1.1.2022

Podľa § 3 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, napriek tomu, že zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde sa podľa § 3 ods. 2 zákona nezahŕňa do dosiahnutej mzdy:

  • mzda za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend,
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, a
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Poznámka: za mzdu sa nepovažuje napr. odstupné, odchodné, cestovné náhrady, daňová bonus, náhrada pri pracovnej neschopnosti a pod.

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 vo výške 3,713 €/hod. patrí tomu zamestnancovi, ktorého týždenný pracovný čas je 40 hodín.

Prečítajte si tiež

Rovnako ako je to v prípade mesačnej minimálnej mzdy, aj v prípade hodinovej minimálnej mzdy platí, že hodinová minimálna mzda sa zvyšuje podľa príslušného stupňa náročnosti práce len pre tie osoby, ktoré sú zamestnané na základe trvalého pracovné pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Tzv. dohodári majú nárok na hodinovú minimálnu mzdu len vo výške 3,713 €/hod., t. j. pre prvý stupeň náročnosti práce.

Podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce, suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mesačného mzdového nároku.

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
podľa stupňov náročnosti práce - prehľad
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna hodinová mzda v roku 2022
1 1,0 646 € 3,713 €
2 1,2 762 € 4,379 €
3 1,4 878 € 5,046 €
4 1,6 994 € 5,713 €
5 1,8 1 110 € 6,379 €
6 2,0 1 226 € 7,046 €

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 pri kratšom týždennom pracovnom čase

Ak je týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy v eurách sa úmerne zvýši. To znamená, že ak napr. zamestnanec vykonáva prácu:

  • striedavo v oboch zmenách dvojzmennej prevádzky a jeho týždenný pracovný čas je 38,75 hodín (38 a 3/4 hodiny), jeho hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 je vo výške 3,833 € (výpočet = 40/38,75 * 3,713),
  • vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke a jeho týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny (37 a 1/2 hodiny), tak jeho hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 je vo výške 3,961 € (výpočet = 40/37,5 * 3,713).
Článok pokračuje pod reklamou

Pracovný čas upravuje § 85 Zákonníka práce, podľa ktorého:

  • mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov má týždenný pracovný čas najviac 30 hodín týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov, pričom v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín,
  • mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má týždenný pracovný čas najviac 37,5 hodiny týždenne, aj keď pracuje pre viacerých zamestnávateľov, pričom v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín,
  • zamestnanec, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni má týždenný pracovný čas najviac 33,5 hodiny týždenne.

Hodinovú minimálnu mzdu od 1.1.2022 podľa týždenného pracovného času pre prvý stupeň náročnosti práce a jej porovnanie s rokom 2021 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2022 podľa týždenného pracovného času a porovnanie s rokom 2021
Týždenný pracovný čas v hodinách Minimálna mzda
v roku 2022
Minimálna mzda
v roku 2021
Rozdiel
40 3,713 € 3,580 € 0,133 €
38,75 3,833 € 3,695 € 0,138 €
37,5 3,961 € 3,819 € 0,142 €
33,5 4,433 € 4,275 € 0,158 €
30 4,951 € 4,773 € 0,178 €

Dane a odvody zamestnanca pri minimálnej mzdy od 1.1.2022

Čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2022 vo výške 525,65 € (bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa a s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane).

To znamená, že čistá mzda zamestnanca oproti roku 2021 vzrastie o 17,21 € mesačne (525,65 € - 508,44 €, čo je čistá minimálna mzda platná v roku 2021). To, ako sa zvýšia odvody, či preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke aj s porovnaním s rokom 2021:

Prehľad odvodov a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca
pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021
2022 2021 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá) 646 € 623 € 23 €
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z hrubej mzdy) 60,72 € 58,56 € 2,16 €
Odvody do zdravotnej poisťovne (4 % z hrubej mzdy) 25,84 € 24,92 € 0,92 €
Preddavok na daň zo závislej činnosti 33,79 € 31,08 € 2,71 €

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Cena práce zamestnávateľa od 1.1.2022

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou bude v roku 2022 vo výške 873,37 €.

To znamená, že cena práce zamestnávateľa oproti roku 2021 vzrastie o 31,09 € mesačne (873,37 € -  842,28 €, čo je cena práce zamestnávateľa platná v roku 2021). To, ako sa zvýšia odvody zamestnávateľa, ktoré je povinný zaplatiť za zamestnanca si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke aj s porovnaním s rokom 2021:

Prehľad odvodov zamestnávateľa za zamestnanca
pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021
2022 2021 Rozdiel
Odvody do Sociálnej poisťovne (25,2 % z hrubej mzdy) 162,77 € 156,98 € 5,79 €
Odvody do zdravotnej poisťovne (10 % z hrubej mzdy) 64,60 € 62,30 € 2,30 €
Súčet 227,37 € 219,28 € 8,09 €

Náš tip: Aj na výpočet ceny práce zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky