PN zamestnanca v roku 2022 – náhrada príjmu a nemocenské

Zamestnanec má počas dočasnej PN nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa a od 11. dňa PN-ky na nemocenské od Sociálnej poisťovne. Aké podmienky však musí splniť?

Zamestnanec z dôvodu choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie môže byť uznaný lekárom za dočasne práceneschopného (ďalej len „PN“) na výkon zárobkovej činnosti.

Na akú dávku má zamestnanec nárok počas PN-ky, aké podmienky musí splniť a ako to ovplyvní jeho bežný mesačný príjem? Odpovede na tieto otázky prinášame v tomto článku, pričom sa zameriame predovšetkým na dávku, ktorú vypláca počas PN zamestnancovi jeho zamestnávateľ (t. j. náhrada príjmu počas dočasnej PN).

Na akú dávku má zamestnanec nárok počas PN-ky v roku 2022?

To, na akú dávku má zamestnanec nárok počas PN-ky závisí od dĺžky trvania dočasnej práceneschopnosti. V roku 2022 má zamestnanec nárok:

Poznámka: ak bol zamestnanec uznaný za dočasne PN z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nakazením koronavírusom (COVID-19), zamestnávateľ zamestnancovi aj v tomto prípade s účinnosťou od 1.12.2021 vypláca počas prvých desiatich dní náhradu príjmu počas dočasnej PN. Znamená to, že od 1.12.2021 bola tzv. pandemická PN, resp. pandemické nemocenské zrušené. Zdroj: Vlastné spracovanie
Zamestnanec má v roku 2022 počas PN-ky nárok na tieto dávky
počas prvých desiatich dní trvania PN (1. až 10. deň PN-ky)
⬇︎
nárok na náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti
⬇︎
vypláca zamestnávateľ
od jedenásteho dňa dočasnej PN
⬇︎
nárok na nemocenské (nemocenskú dávku)
⬇︎
vypláca Sociálna poisťovňa

Podmienky nároku, ako aj výšku jednotlivých dávok, na ktoré má zamestnanec nárok počas PN upravujú:

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), a to v § 33 až § 38,
 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca v znení neskorších predpisov.

Podmienky nároku na náhradu príjmu a nemocenské počas dočasnej PN v roku 2022

Podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, aby mal:

1. nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN, ktorú vypláca zamestnancovi jeho zamestnávateľ sú:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • nevykonávať počas tohto obdobia zárobkovú činnosť a nedosahovať počas obdobia príjem z tejto činnosti (okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu),
 • nepoberať v tom čase nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok (neplatí, ak počas poberania rodičovského príspevku zamestnanec súčasne vykonáva činnosť zamestnanca),

2. nárok na nemocenské (resp. nemocenskú dávku), ktorú vypláca Sociálna poisťovňa sú:

 • byť uznaný za dočasne PN,
 • nevykonávať počas tohto obdobia zárobkovú činnosť a nedosahovať počas obdobia príjem z tejto činnosti (okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu než za vykonanú prácu),
 • mať v deň vzniku aktívne nemocenské poistenie (t. j. v čase zamestnania) alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • nepoberať v tom čase materské.

Ochrannou lehotou po skončení nemocenského poistenia (t. j. po skončení pracovného pomeru) sa rozumie sedem dní po skončení nemocenského poistenia, avšak ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní (napr. ak pracovný pomer trval len 3 dni), tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. V prípade, ak je osoba, ktorá je uznaná za dočasne PN tehotná a nemocenské poistenie jej zaniklo v období tehotenstva, ochranná lehota je osem mesiacov.

Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN v roku 2022

Ako sme už uviedli, počas prvých desiatich kalendárnych dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN, ktorú mu vyplatí zamestnávateľ, od jedenásteho dňa vypláca zamestnancovi Sociálna poisťovňa dávku nemocenské. Ak teda nastane taký prípad, že:

 • dočasná PN trvá menej ako desať kalendárnych dní, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu len za tie dni, počas ktorých bol dočasne PN (napr. ak zamestnanec je dočasne PN od 2.1.2022 do 5.1.2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za 4 kalendárne dni),
 • dočasná PN trvá presne desať kalendárnych dní, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za desať kalendárnych dní,
 • dočasná PN trvá viac ako desať kalendárnych dní, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za desať kalendárnych dní a od jedenásteho dňa vyplatí zamestnancovi Sociálna poisťovňa nemocenské (napr. ak zamestnanec je dočasne PN od 2.1.2022 do 18.1.2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od 2.1. do 11.1.2022 vrátane a od 12.1.2022 vyplatí Sociálna poisťovňa zamestnancovi nemocenské).

Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: v kolektívnej zmluve je možné dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac však vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu. To znamená, že zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve dohodnúť, že bude vyplácať zamestnancom napr. náhradu príjmu počas PN už od prvého dňa vo výške 60 % DVZ. Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška náhrady príjmu počas dočasnej PN, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi
od 1. dňa PN-ky do 3. dňa PN-ky (vrátane)
⬇︎
25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)
Od 4. dňa PN-ky do 10. dňa PN-ky (vrátane)
⬇︎
55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Pozor, v prípade, ak sa zamestnanec stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, má nárok len na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu, ktorú uvádzame vyššie.

Prečítajte si tiež

Ak teda trvá PN-ka dlhšie ako 10 dní, Sociálna poisťovňa vyplatí zamestnancovi od jedenásteho dňa nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Je potrebné upozorniť, že v prípade, ak je zamestnanec v ochrannej lehote, t. j. po skončení nemocenského poistenia, tak zamestnávateľ mu nevypláca náhradu príjmu počas dočasnej PN, ale hneď od prvého dňa mu vyplatí Sociálna poisťovňa nemocenské, a to v rovnakej výške ako náhrada príjmu (t. j. za prvé tri dni 25 % DVZ a potom 55 % DVZ).

V prípade, ak je zamestnanec uznaný za dočasne PN v súvislosti s koronavírusom, s účinnosťou od 1.12.2021 mu zamestnávateľ vyplatí náhradu príjmu v rovnakej výške ako zamestnancovi, ktorý je na „bežnej“ PN-ke.

Článok pokračuje pod reklamou

Určenie denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2022

Na to, aby sme zistili výšku náhradu príjmu, ktorá patrí zamestnancovi počas dočasnej PN, musíme poznať denný vymeriavací základ (DVZ), ktorý vypočítame:

Poznámka: takto vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.
Poznámka: takto vypočítaný DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca (DVZ), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie trvalo pred vznikom dočasnej PN najmenej 90 dní (to znamená spravidla, že pracovný pomer trval viac ako 90 dní) určíme nasledovne:

 • u zamestnanca, ktorý pracoval u zamestnávateľa nepretržite počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka, rozhodujúcim obdobím bude predchádzajúci kalendárny rok (napr. ak pracovný pomer zamestnanca vznikol 2.8.2020 a dočasná PN vznikla v januári 2022, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ bude rok 2021),
 • u zamestnanca, ktorý začal pracovať u zamestnávateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná PN, rozhodujúcim obdobím bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN (napr. ak pracovný pomer zamestnanca vznikol 2.8.2021 a dočasná PN vznikla v apríli 2022, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ bude obdobie od 2.8.2021 do 31.3.2022).
Prečítajte si tiež

Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca (DVZ), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie trvalo pred vznikom dočasnej PN menej ako 90 dní (to znamená spravidla, že pracovný pomer trval menej ako 90 dní) určíme ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia (t. j. pracovného pomeru) do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN (napr. ak pracovný pomer zamestnanca vznikol 2.1.2022 a dočasná PN vznikla 2.3.2022, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ bude obdobie od 2.1.2022 do 1.3.2022).

V prípade, ak vo vyššie uvedenom rozhodujúcom období nemá zamestnanec vymeriavací základ (to znamená, že nemá príjem, napr. keď sa vráti matka z rodičovskej dovolenky a hneď je PN), DVZ sa určí vo výške, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN.

Maximálna suma náhrady príjmu a nemocenského počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2022

Určený denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu alebo nemocenského nemôže byť vyšší ako zákonom určený maximálny denný vymeriavací základ, ktorý je v roku 2022 v sume 74,4987 €. Z toho vyplýva, že maximálna denná výška náhrady príjmu počas dočasnej PN (prípadne nemocenského) môže byť v roku 2022:

 • 18,6246 eur, a to v 1. až 3. deň dočasnej PN (25 % z 74,4987 €),
 • 40,9742 eur, a to v 4. až 10. deň dočasnej PN (55 % z 74,4987 €).

Aké povinnosti má zamestnanec, ktorý je dočasne PN v roku 2022?

Zamestnanec, ktorý je dočasne PN má svoje povinnosti, medzi ktoré patrí:

Potvrdenie o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví zamestnancovi jeho ošetrujúci lekár, pričom toto potvrdenie je päťdielne a lekár odovzdá zamestnancovi nasledujúce diely tlačiva:

 • I. diel – slúži na legitimáciu osoby, ktorá je dočasne PN (teda zamestnanca) v prípade kontroly dodržiavanie liečebného režimu. Tento diel po skončení dočasnej PN odovzdá zamestnanec naspäť svojmu ošetrujúcemu lekárovi,
 • II. diel + II.a diel – tieto diely je potrebné bezodkladne doručiť svojmu zamestnávateľovi,
 • IV. diel – slúži na ukončenie dočasnej PN, po uvedení dátumu skončenia PN ošetrujúcim lekárom zamestnanec bezodkladne odovzdá tento diel zamestnávateľovi.
Prečítajte si tiež

Zamestnanec je povinný pred odovzdaním príslušného tlačiva prečítať si ho, doplniť potrebné údaje (napr. uviesť spôsob výplaty nemocenskej dávky, ak bude PN trvať viac ako 10 dní), uviesť dátum a podpísať.

Tip: v súčasnosti je schvaľovanie novely zákona o sociálnom poistení v 1. čítaní, ktorej predmetom je aj elektronické potvrdzovanie dočasnej PN, ktoré administratívne zníži nielen poistencov, ale aj zamestnávateľov a Sociálne poisťovne. Celý proces od potvrdzovania vzniku dočasnej PN až po ukončenie dočasnej PN by mal byť v čo najväčšej miere realizovaný elektronickým spôsobom. To, či túto zmenu schváli parlament  a s akým dátumom účinnosti sa dozvieme až v roku 2022, nakoľko ešte len koncom januára 2022 má byť táto novela ďalej prerokovaná.

Aktualizácia: Od 1. júna 2022 sa dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) dá vybaviť už aj elektronicky. Viac info v článku Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022.

Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s PN v roku 2022?

Zamestnávateľ po obdržaní potvrdenia o vzniku dočasnej PN má tieto povinnosti:

 • nahlásiť vznik a zánik dočasnej PN zamestnanca (poberanie náhrady príjmu) v príslušnej zdravotnej poisťovni, a to do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vznikla alebo zanikla dočasná PN (platí v prípade, ak dočasná PN skončí do 10 dní vrátane. V prípade, ak trvá dočasná PN viac ako 10 dní, zamestnávateľ oznamuje len vznik dočasnej PN),
 • odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenie o dočasnej PN, a to do troch dní po 10. dni trvania dočasnej PN zamestnanca,
 • odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne IV. diel potvrdenia o dočasnej PN, a to po skončení dočasnej PN zamestnanca do 3 dní od skončenia PN, len ak trvala viac ako 10 dní,
 • odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne preukaz o trvaní dočasnej PN, ak PN-ka trvá viac ako 10 dní a prechádza z jedného mesiaca do ďalšieho mesiaca,
 • vyplatiť náhradu príjmu vo výplatnom termíne, ktorý je určený na výplatu mzdy, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu (zamestnávateľ vyplatí náhradu príjmu zaokrúhlenú na celé eurocenty nahor).

Príklad na výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN zamestnanca v roku 2022

Emília je zamestnankyňou spoločnosti Účtovná jednotka, s. r. o. od 15.8.2020. Jej hrubá mzda je od začiatku pracovného pomeru vo výške 1 000 €. Emília bola uznaná za dočasne PN z dôvodu choroby v období od 10.1.2022 do 30.1.2022. Aká bude výška náhrady príjmu počas dočasnej PN, ktorú vyplatí Emílii jej zamestnávateľ?

Nakoľko je Emília zamestnancom od roku 2020, znamená to, že pracovala u zamestnávateľa aj celý predchádzajú kalendárny rok, t. j. rok 2021. Uvedený rok – 2021 bude práve rozhodujúcim obdobím pre výpočet denného vymeriavacieho základu a následne pre určenie sumy náhrady príjmu počas dočasnej PN Emílie.

Výpočet DVZ = (1 000 € * 12 mesiacov) / 365 dní = 12 000/365 = 32,8767 €.

Výpočet náhrady príjmu počas dočasnej PN:

 • 1. až 3. deň PN (10.1.2022 – 12.1.2022) = (25 % z 32,8767) * 3 dni = 24,6575 €,
 • 4. až 10. deň PN (13.1.2022 – 19.1.2022) = (55 % z 32,8767) * 10 dní = 180,8218 €,

t. j. spolu = 205,4793 €, po zaokrúhlení = 205,50 €.

Od 11. dňa, t j. od 20.1.2022 do konca dočasnej PN, t. j. do 30.1.2022 vyplatí Emílii nemocenskú dávku Sociálna poisťovňa vo výške 199 € (55 % z 32,8767 x 11 dní).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky