Digitalizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022

Schválená novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 prináša elektronizáciu účtovníctva, zmenu verejnej časti registra, zmeny v pokutách, náležitostiach dokladov a ďalšie. Prehľad v článku.

Dňa 02.11.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a to s účinnosťou od 1.1.2022.

Schválenou novelou zákona o účtovníctve dôjde k 1.1.2022 k zmenám, ktoré približujeme v tomto článku.

Mení sa rozsah vedenia účtovníctva a pôsobnosť zákona o účtovníctve od 1.1.2022

V súvislosti so zmenou v zákone č. 390/2019 Z. z. (Obchodný zákonník) sa od 1.10.2020 nezapisujú do obchodného registra fyzické osoby, a preto od 1.1.2022 sa v zákone o účtovníctve spresňuje ustanovenie, že tuzemské (slovenské) a zahraničné fyzické osoby sú účtovnou jednotkou len vtedy, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov s výnimkou tých, ktoré sa rozhodnú viesť daňovú evidenciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Okrem toho sa rozširuje pôsobnosť zákona o iné osoby, a to s účelom zlepšenia dostupnosti účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zanikla alebo skončila podnikanie. Od 1.1.2022 sa zákon o účtovníctve bude vzťahovať aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami, a to v dvoch prípadoch:

 1. s trvalým pobytom v SR, ak im vzniknú povinnosti uchovávať dokumentáciu takej účtovnej jednotky, ktorá zanikla bez právneho nástupcu,
 2. ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentácie do registra účtovných závierok,

pričom podľa § 35 ods. 6 až 8 novely zákona ustanovuje zanikajúcej účtovnej jednotke povinnosť informovať daňový úrad o splnení svojej povinnosti tak, aby vedela preukázať napr. zmluvou, ktorá osoba bude zabezpečovať uchovanie jej účtovnej dokumentácie. Túto informáciu zanikajúca účtovná jednotka zašle cez všeobecné podanie, v ktorom uvedie identifikačné údaje tejto inej účtovnej jednotky alebo osoby.

V prípade, ak ukončenie podnikania je z dôvodu úmrtia fyzickej osoby, oznamovacia povinnosť podľa vyššie uvedeného vznikne dedičom.

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je pritom tri kalendárne mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o dedičstve.

Dopĺňa sa obsah výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom od 1.1.2022

Zákon o účtovníctve obsahuje prioritne obsah výročnej správy pre podnikateľské subjekty. Novelou zákona o účtovníctve sa však zavádza nové ustanovenie, a to § 20 ods. 16, ktorým sa udáva obsah výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom z titulu príjmu 2 % vo výške viac ako 35 000 €, nakoľko tieto neziskové organizácie sú povinné vypracovať aj výročnú správu. Ide predovšetkým o občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi alebo organizácie s medzinárodným prvkom.

Výročná správa týchto neziskových organizácií podľa § 20 ods. 16 obsahuje najmä:

 • účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 • správu audítora k účtovnej závierke,
 • prehľad vykonávaných činností alebo projektov za účtovné obdobie s uvedením ich vzťahu k účelu založenia účtovnej jednotky,
 • prehľad výnosov (príjmov) v členení podľa zdrojov,
 • prehľad nákladov (výdavkov) v čelení podľa jednotlivých druhov činností, účelu alebo projektov, s osobitným vyčíslením nákladov (výdavkov) na správu,
 • návrh vysporiadania výsledku hospodárenia,
 • informáciu o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Vo verejnej časti registra účtovných závierok budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra od 1.1.2022

Novelou zákona o účtovníctve sa rozširuje verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, čím budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti registra.

Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, či mimovládne neziskové organizácie, ako napr. občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.

Touto zmenou budú v neverejnej časti registra len účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.

Účtovné jednotky uložia účtovné dokumenty do registra výlučne v elektronickej podobe od 1.1.2022

V záujem rozšírenia funkcionalít registra účtovných závierok novela zákona o účtovníctve ustanovuje, aby všetky účtovné dokumenty podľa § 23a ods. 2 zákona (t. j. účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky) uložila od 1.1.2022 účtovná jednotka v elektronickej podobe. Týmto krokom sa zjednoduší postup pri ich ukladaní, ako aj odstráni sa chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných závierok.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že účtovná jednotka uloží do registra účtovná závierky za účtovné obdobie roka 2021 už iba v elektronickej podobe. Účtovné dokumenty účtovná jednotka uloží do registra nasledovne:

 1. ako prílohu podania vyhotovenú v elektronickej podobe, alebo
 2. vyplnením nového formulára na ukladanie účtovných závierok v štruktúrovanej forme finančnou správou.

Táto zmena však neplatí a naďalej môžu účtovné dokumenty do registra uložiť aj listinne:

 • Slovenská informačná služba,
 • účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, t. j. napr. občianske združenie (okrem subjektu verejnej správy), ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie, alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a pod.

Inventarizáciu zásob môže daňovník vykonať aj po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka od 1.1.2022

Podľa § 30 ods. 4 môže daňovník vykonať fyzickú inventúr zásob kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, pričom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Novela zákona o účtovníctve rozširuje túto možnosť inventarizácie aj na nasledujúci mesiac po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obdobne ako je to umožnené pri inom hmotnom majetku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v povinných náležitostiach účtovného dokladu od 1.1.2022

V § 10, ktorý upravuje náležitosti účtovného dokladu dochádza k týmto dvom zmenám:

 • podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad môže byť nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak účtovná jednotka neuskutočňuje výmenu účtovných záznamov prostredníctvom takýchto systémov, je povinná na účtovnom doklade uvádzať podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad.
  • K tejto zmene dochádza v súlade s elektronizáciou účtovníctva a novými podmienkami zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu, ktoré sú ustanovené v § 32 ods. 3.

   To znamená, že ak účtovná jednotka bude viesť elektronické účtovné záznamy, povinnou náležitosťou účtovného dokladu už nebude podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu.

 • povinnosť uvádzať na účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje sa vypúšťa,
  • pričom, na výzvu daňového úradu alebo oprávneným osobám, je účtovná jednotka povinná pri daňovej kontrole poskytnúť prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotky účtované.

Elektronizácia (digitalizácia) účtovníctva – úprava a doplnenie podmienok od 1.1.2022

Novela zákona o účtovníctve reaguje na stúpajúci podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi, a to tým, že dopĺňa a špecifikuje podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržiavať pri spracovávaní účtovných záznamov.

Prečítajte si tiež

Z tohto dôvodu novela zákona o účtovníctve prepracovala § 31 až § 33 zákona o účtovníctve. V nasledujúcich bodoch si popíšeme, aké zmeny tzv. elektronizáciou účtovníctva nastanú:

 • Upresňuje sa definícia elektronického účtovného záznamu, ktorým je účtovný záznam vyhotovený v elektronickom formáte, pričom elektronický formát určuje vyhotoviteľ účtovného záznamu alebo je určený na základe dohody s prijímateľom účtovného záznamu.
 • Definujú sa požiadavky na účtovný záznam, ktorými sú:
  • vierohodnosť pôvodu – to znamená, že vyhotoviteľ preukáže, že naozaj účtovný záznam vyhotovil, pričom vierohodnosť pôvodu je možné zabezpečiť pripojením podpisového záznamu zodpovednej osoby, elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov,
  • neporušenosť obsahu – je zabezpečená, ak zaslaním alebo sprístupnením účtovného záznamu alebo transformáciou účtovného záznamu nenastala zmena obsahu zaznamenaných skutočností v účtovnej jednotke,
  • čitateľnosť účtovného záznamu – je zabezpečená, ak obsah účtovného záznamu je čitateľný ľudským okom.

  Tieto požiadavky na účtovný záznam je účtovná jednotka povinná zabezpečiť od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu, v priebehu jeho možnej transformácie, prijatia, odoslania, sprístupnenia až do konca lehoty ustanovenej na jeho uchovávanie (10 rokov).

 • Podpisový záznam môže byť:
  • vlastnoručný podpis,
  • kvalifikovaný elektronický podpis, alebo
  • obdobný preukázateľný podpisový záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v elektronickej podobe,
  • pričom je dôležitá jednoznačná preukázateľná identifikácia osoby, ktorá tento záznam vyhotovila. Odporúča sa na zabezpečenie proti zneužitiu a modifikácii účtovného záznamu použiť elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, prípadne elektronickú pečať.

   Účtovná jednotka je povinná na tento účel vytvoriť aj podpisový poriadok.

 • Umožňuje sa uskutočňovať spracovanie a výmenu účtovných záznamov v rámci účtovnej jednotky alebo medzi účtovnými jednotkami vo forme elektronickej výmeny údajov prostredníctvom používateľského aplikačného programu. Pri tejto forme sú údaje elektronicky automaticky prenášané bez zásahu človeka.
 • Určenie osôb zodpovedných za kontrolu procesu spracovania účtovných záznamov, ako vnútorný kontrolný systém účtovných záznamov. Musí byť určený spôsob kontroly, ktorý je súčasťou účtovného záznamu na vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných záznamov.
 • Zasielanie účtovného záznamu alebo iné sprístupnenie inej osobe podlieha písomnej dohode medzi zúčastnenými stranami o určení technických požiadaviek alebo potvrdenému súhlasu prijímateľa, ktorým môže byť aj informácia o zaplatení požadovanej sumy.
 • Úprava spôsobu transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú alebo opačne v § 33 zákona. Platí, že:
  • účtovná jednotka môže vykonať transformáciu toho istého záznamu len raz,
  • transformáciu účtovného záznamu je možné vykonať zaručenou konverziou alebo skenovaním do súborového formátu v rastrovej grafickej forme (napr. uložený vo formáte .pdf, .png, .jpg).

Viac informácii o elektronizácii účtovníctva nájdete v našom článku Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi.

Dodržiavanie spôsobu uchovávania účtovnej dokumentácie a jeho spôsob v prípade elektronických účtovných záznamoch od 1.1.2022

Novela zákona o účtovníctve upravuje § 35 ods. 5, a to v záujme dôslednejšieho zabezpečenia účtovných záznamov počas ich uchovávania. Ide o povinnosť účtovných jednotiek dodržiavať určený spôsob uchovávania účtovnej dokumentácie, ktorý si sama zvolí, napr. v internom predpise.

Prečítajte si tiež

Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o uchovávaní elektronických účtovných záznamov, ktoré predstavuje elektronické uchovávanie účtovnej dokumentácie uložením týchto záznamov na dátovom nosiči. Forma dátového nosiča je na voľbe daňovníka, môže to byť napr. optický disk, USB kľúč, pamäťová karta, pevný disk, cloudové úložisko a pod.

Pozor, v prípade kontroly, je daňovník povinný zabezpečiť, aby účtovné záznamy bolo možné sprístupniť z elektronického dátového nosiča do podoby, ktorá je čitateľná ľudským okom.

Zmeny v pokutách za správny delikt od 1.1.2022

Novelou zákona od 1.1.2022 dôjde v oblasti pokút, t. j. v § 38 k týmto zmenám:

 1. určuje sa dolná hranica pokuty pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá doteraz stanovená nebola, a to na výšku od 1 000 €. Horná hranica tejto pokuty ostáva nezmenená, a to vo výške 3 000 000 eur. Dolná hranica tejto pokuty je dôležitá najmä kvôli tomu, že v prípade úhrnnej pokuty sa jej výška stanovuje najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt.
 2. Ide o pokuty predovšetkým za nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, ako aj vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávanie zápisov o účtovnom prípade, ktorý nevznikol a zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

 3. určuje sa výška sankcie v prípade, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra, nakoľko daňový úrad nebude mať k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnotu majetku vyčísliť výšku sankcie. Výška tejto pokuty je ustanovená od 100 eur do 10 000 eur,
 4. určuje sa výška sankcie za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie, a to vo výške od 100 eur do 100 000 eur,
 5. určuje sa sankcia za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a za porušenie povinností súvisiacich s uchovávaním účtovnej dokumentácie, a to vo výške od 100 eur do 100 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Vedenie skladu online

Viesť sklady online je dnes často využívanou možnosťou, predovšetkým v e-shopoch. O povinnosti, potrebe aj možnostiach vedenia skladu či jeho výhodách, sa dočítate v článku.

Účtovanie dotácií na energie a ich zdaňovanie

Ako zaúčtovať dotácie na energie v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve a ako na energodotácie z pohľadu zdaňovania, sa dočítate v článku.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky