Novela daňového poriadku od novembra 2021 a od roku 2022

Novela daňového poriadku je schválená. Väčšina zmien začne platiť od 1.1.2022. Cieľom novely je vytvorenie nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k plneniu svojich povinností.

Dňa 27.10.2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok), ktorej návrh predložilo Ministerstvo financií SR ešte v apríli 2021. O tejto pripravovanej zmene daňového poriadku sme vás informovali aj v článku Novela daňového poriadku – pripravované zmeny.

Zmeny, ktoré boli prijaté touto novelou, sa týkajú nielen daňového poriadku, ale napríklad aj dane z príjmov či DPH. Jednotlivé zmeny sú účinné od 15. novembra 2021, od 1. januára 2022 a od júla 2022. Od 15. novembra 2021 nadobúda účinnosť novela zákona o DPH v súvislosti s oznamovaním bankových účtov daňovému úradu. Po novom majú platitelia DPH povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane z pridanej hodnoty. Podrobné informácie k tejto novej povinnosti, jej termínom a súvislostiam, nájdete v článku Registrácia bankových účtov na daňovom úrade – nová povinnosť

V tomto článku ďalej prinášame prehľad zmien, ktoré sú účinné od 1. januára 2022.

Hodnotenie daňových subjektov – tzv. index daňovej spoľahlivosti sa mení od 1.1.2022

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný pre daň z príjmov. Novelizovaný index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 bude transparentným, nezávislým a objektívnym hodnotením týchto daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinnosti voči finančnej správe. To znamená, že hodnotenie indexom daňovej spoľahlivosti bude odrážať to, ako si daňový subjekt plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku alebo z iných osobitných predpisov.

Daňový subjekt dostane svoj prvý index daňovej spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný pre daň z príjmov. V prípade, ak dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti u daňového subjektu, daňový úrad zašle odôvodnené oznámenie do konca mesiaca po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok (ak k zmene nedôjde, oznámenie sa nezasiela). V uvedenom oznámení budú uvedené benefity, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný.

Kritériá, na základe ktorých bude daňovým subjektom určený index daňovej spoľahlivosti, budú upravené vo vyhláške ministerstva financií. Pôjde predovšetkým o dodržiavanie povinností pri daňovej kontrole, podanie daňového priznania alebo kontrolného výkazu, platenie daní, možnosť zastihnutia na adrese sídla, reagovanie na žiadosti správcu dane a pod.

Daňové subjekty, ktoré budú na základe indexu považované za vysoko spoľahlivé, získajú nasledovné benefity:

 • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly,
 • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve na plnenie si povinnosti, ktorá sa daňovému subjektu zasiela, alebo ktorá je uvedená v zápisnici (v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania).

Daňové subjekty, ktoré budú na základe indexu považované za nespoľahlivé, chce schválená novela daňového poriadku motivovať k zodpovednejšiemu prístupu udelením tzv. malusu (opak bonusu), t. j. určením lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania správcom dane. V prípade, ak však takýto subjekt podá riadne odôvodnenú žiadosť na predĺženie tejto lehoty, správca dane ju môže primerane predĺžiť.

Poznámka: najneskôr do 28. februára 2022, bude doručené oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti tým daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch a daňovým subjektom, ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, ale ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019.

Novela daňového poriadku zavádza nové informačné zoznamy od 1.1.2022

S účinnosťou od 1.1.2022 budú na webovej stránke Finančnej správy zverejnené tri nové, resp. aktualizované informačné zoznamy, ktoré budú obsahovať:

 • čísla bankových účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktoré budú sprístupnené v informačnom zozname o platiteľoch DPH,
 • čísla účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty (tzv. osobný účet daňovníka), ktoré sú platiteľmi DPH, ktoré budú sprístupnené v informačnom zozname o platiteľoch DPH,
 • zoznam daňových subjektov spolu s ich indexom daňovej spoľahlivosti, a to v súvislosti so zavedením tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti, pričom Finančná správa tento zoznam zverejní najneskôr do 30. júna 2022.

Suma záväzného stanoviska sa znižuje na úhradu vo výške 1 000 € od 1.1.2022

Novela daňového poriadku znižuje sumu záväzného stanoviska, ktoré vydáva daňovému subjektu Finančná správa na úhradu vo výške 1 000 €. Cieľom tohto zníženia je sprístupnenie záväzného stanoviska väčšej skupine daňových subjektov, pričom suma úhrady sa viaže na poskytnutie stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu.

Vysoko spoľahlivý daňový subjekt, zaplatí so žiadosťou o záväzné stanovisku len polovicu tejto sumy.

Registračné kartičky – osvedčenia o registrácii sa rušia od 1.1.2022

Za účelom zníženia administratívnej záťaže, novela daňového poriadku ruší zasielanie osvedčenia o registrácií – tzv. kartičiek, ktoré zasielal správca dane daňovým subjektom. Tieto kartičky bolo potrebné doručiť správcovi dane vždy pri vykonaní zmien za účelom ich zapísania do osvedčenia, či po skončení podnikania ich bolo potrebné vrátiť správcovi dane.

Správca dane bude od účinnosti novely daňového poriadku zasielať daňovým subjektom len rozhodnutia o registrácii.

Vylúčenie fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu od 1.1.2022

Novela daňového poriadku novým § 157a zavádza rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby – tzv. inštitút vylúčenia fyzickej osoby, a to v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch.

Správca dane môže rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby v 2 prípadoch:

 1. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý mal ukončenú daňovú kontrolu dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu a zároveň výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5 000 € a viac ako jeden rok od splatnosti,
 2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na DPH za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená dňom zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Rozhodnutie o vylúčení znamená pre vyššie uvedenú fyzickú osobu to, že nesmie vykonávať funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Prečítajte si tiež

Správca dane doručí následne príslušnému súdu rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Podanie prehľadu o zrazených preddavkoch do 5 dní po lehote bez sankcie od 1.1.2022

Za účelom podpory podnikateľského prostredia bola schválená novelou daňového poriadku aj zmena v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá umožňuje zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a ktorý bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac a tento v lehote nepodal, podať dodatočne tento prehľad v lehote najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na podanie prehľadu bez uloženia sankcie.

Prvýkrát je možné toto ustanovenie považovať za platné pri podávaní prehľadu za mesiac december 2021 do konca januára 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície z daňového odpisu ako podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou od 1.1.2022

Schválená novela daňového poriadku prináša ďalšiu zmenu v zákone o dani z príjmov, a tou je nové ustanovenie § 30e zákona o dani z príjmov – odpočet výdavkov (nákladov) na investície. Ide o zavedenie nového dočasného nástroja, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0, a to formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkov v závislosti od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % a eurách. Daňovník si bude môcť odpočítať nasledovné percento uvedené v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v percentách Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
viac ako 1 do 20 vrátane viac ako 20 do 50 vrátane viac ako 50
od 700 % do 1 399,99 % 15 % 25 % 50 %
od 1 400 % a viac 20 % 30 % 55 %

Uvedené znamená, že ak by daňovník v skutočnosti preinvestoval napríklad 900 % a hodnota preinvestovanej sumy je 5 mil. eur, potom percentuálna výška možného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície bude:

 • viazaná na výšku preinvestovania priemernej hodnoty 700 % - 1399,99 %, a
 • hodnotu tohto preinvestovania v eurách, t. j. vo výške 15 %.

Podľa novely platia tieto pri odpočte výdavkov (nákladov) na investície tieto pravidlá:

 • daňovník si môže uplatniť odpočet počas celej doby odpisovania tohto majetku, najviac však počas 10 zdaňovacích období,
 • daňovník si môže uplatniť odpočet len na investíciu vymedzenú v zákone (t. j. investíciu do výrobného systému a logistického systému) a v novej prílohe č. 3, ktorá obsahuje zoznam majetku, ktorý v spojení so softvérom a naplnením podstaty priemyslu 4.0 je možné považovať za produktívnu investíciu na účely odpočtu,
 • daňovník si môže uplatniť odpočet na investíciu len po splnení zákonom stanovených podmienok, napr. vypracovanie investičného plánu na 4 roky, vedenie evidencie investícií a daňových odpisov z investícií, a iné.
Prečítajte si tiež

Ustanovenia sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31. decembri 2021.

Odpočet výdavkov (nákladov) na investícií je možné u právnickej osoby, ako aj u fyzickej osoby, ktorá má príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2.

Podrobné informácie o superodpočte výdavkov na investície zodpovedajúce priemyslu 4.0 nájdete v článku Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície od 1.1.2022.

Ďalšie zmeny v daňovom poriadku účinné od 1.1.2022

S účinnosťou od 1.1.2022 nastanú ďalšie nasledovné zmeny prijatou novelou daňového poriadku:

 • zrušenie súhrnného protokolu, ktorý sa podľa § 19a daňového poriadku mohol vystavovať Finančným riaditeľstvom o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov, a to z dôvodu jeho nevyužívania v praxi,
 • lehota nazerania do spisu – daňovému subjektu bude umožnené nazrieť do spisu nasledujúci pracovný deň po tom, ako o to požiadajú, pričom požiadať môžu telefonicky, elektronicky alebo listinne
 • dokazovanie – správcovia dane môžu na účely dokazovania vykonávať aj tzv. spoločné úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov a pod., pričom cieľom tejto zmeny má byť zníženie času výkonu kontroly, zvýšenie hospodárnosti a odbremenenie daňových subjektov, keďže sa často museli zúčastňovať tých istých úkonov,
 • vypočutie svedka – zavádza sa nová možnosť uskutočniť správcom dane vypočutie svedka a znalca na účely správy daní prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, o čom sa vyhotoví zápisnica.

Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj od 1.1.2022 klesne

V článku Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj – čo musíte vedieť sme vás informovali o tom, že daňovník si môže podľa zákona odpočítať zo základu dane 200 % oprávnených výdavkov vynaložených na činnosti výskumu a vývoja. To však od 1.1.2022 už neplatí, nakoľko schválenou novelou daňového poriadku nastáva v zákone o dani z príjmov zmena, a to vo výške odpočtu oprávnených výdavkov. Schválenou novelou sa znižuje daňové zvýhodnenie vo forme tzv. superodpočtu už len na 100 % oprávnených výdavkov vynaložených na činnosti výskumu a vývoja.

Novela daňového poriadku prináša aj zmeny, ktoré nastanú v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (napr. možnosť platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy) ktoré vám prinášame v článkoch Novela zákona o DPH od novembra 2021 a od roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky