Životné minimum od 1.7.2021 do 30.6.2022

Od 1. júla 2021 dochádza k zmene sumy životného minima. Nárast životného minima ovplyvňuje výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či rodičovského príspevku od januára 2022.

Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“). Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Úprava súm životného minima od 1.7.2021

Podľa § 5 ods. 1 zákona o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2021) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Ak dôjde k úprave súm životného minima, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydá opatrenie, ktorým ustanoví úpravu súm životného minima. V súčasnosti je návrh opatrenia o úprave súm životného minima v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré má byť ukončené 11. júna. O schválení opatrenia o úprave súm životného minima budeme informovať v tomto článku.

Nakoľko podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2021 v porovnaní s aprílom 2020) 1,015, životné minimum sa upraví týmto koeficientom, ako aj ďalšie príslušné veličiny, naň naviazané.

Suma životného minima platná od 1.7.2021 do 30.6.2022

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Zmenu sumy životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška životného minima Od 1.7.2020
do 30.6.2021
Od 1.7.2021
do 30.6.2022
ak ide o plnoletú fyzickú osobu 214,83 € 218,06 €
ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 149,87 € 152,12 €
ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 98,08 € 99,56 €

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov – zmena od 1.1.2022

Zmena súm životného minima od 1.7.2021 ovplyvňuje aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ktoré sú upravované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa však veličiny v oblasti dane z príjmov menia až od 1.1.2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2021 na veličiny v oblasti dane z príjmov
Vybraná veličina Suma v € Platnosť
od – do
Výpočet
Daňový bonus na dieťa (mesačný) –
dieťa do 6 rokov
47,14 € 1.1.2022 – 31.12.2022 koeficient zvýšenia ako životné minimum
Daňový bonus na dieťa (mesačný) –
dieťa nad 6 rokov do 15 rokov
43,60 € 1.1.2022 – 31.12.2022 koeficient zvýšenia ako životné minimum
Daňový bonus na dieťa (mesačný) –
dieťa nad 15 rokov
23,57 € 1.1.2022 – 31.12.2022 koeficient zvýšenia ako životné minimum
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 381,61 € (mesačne)

4 579,26 € (ročne)
1.1.2022 – 31.12.2022 21 – násobok životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej NČZD 20 235,97 € 1.1.2022 – 31.12.2022 92,8 – násobok životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 212,75 € (mesačne)

38 553,01 € (ročne)
1.1.2022 – 31.12.2022 176,8 – násobok životného minima
Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €) 2 289,63 € 1.1.2022 – 31.12.2022 1/2 ročnej NČZD
Článok pokračuje pod reklamou

Veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.1.2022 – rodičovský príspevok a prídavky na dieťa

Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa mení aj výška rodičovského príspevku a výška prídavkov na dieťa, ktorá bude platná v roku 2022, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2021 na veličiny – rodičovský príspevok a prídavky na dieťa
Vybraná veličina Suma v € Platnosť od - do
Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 280,00 € 1.1.2022 – 31.12.2022
Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 383,80 € 1.1.2022 – 31.12.2022
Prídavok na dieťa 25,88 € 1.1.2022 – 31.12.2022
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 € 1.1.2022 – 31.12.2022

Ďalšie veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2021 – nepostihnuteľná suma pri exekúcii, dôchodky, max. odmena nezamestnaného

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vplyv sumy životného minima od 1.7.2021 na ďalšie veličiny
Vybraná veličina Suma
v €
Platnosť
od – do
Výpočet
Základná suma pri exekučných zrážkach (nepostihnuteľná) 218,06 € 1.7.2021 – 30.6.2022 suma životného minima
Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť,
aby mohol požiadať o nárok na predčasný
starobný dôchodok
261,70 € 1.7.2021 – 30.6.2022 1,2-násobok sumy životného minima
Suma max. mesačnej odmeny občana
evidovaného na úrade práce
218,06 € 1.7.2021 – 30.6.2022 suma životného minima

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Audit čakajú zmeny, vyvrátené mýty odhalili jeho nedostatky

Je odhaľovanie podvodov skutočne hlavným cieľom auditu? Mali by sa audítori zameriavať len na financie? Prieskum odhalil štyri najväčšie mýty o firemnom audite.

Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021)

Do kedy je potrebné zostaviť a schváliť účtovnú závierku v roku 2021? Ako účtovnú závierku zverejniť v registri účtovných závierok?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Termín zostavenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a uloženia do registra v roku 2021, obsah a súčasti účtovnej závierky aj kontrolné riadky, sú obsahom tohto článku.

Vzory tlačív v roku 2021 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Vzory ročného zúčtovania dane a niektoré ďalšie sa v roku 2021 zmenili. Aké tlačivá v súvislosti so závislou činnosťou zamestnancov použiť v roku 2021, nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky