Stravné v roku 2022

Stravné v oblasti zdaňovania prechádza od roku 2022 zmenami, a to tak pre SZČO aj pre zamestnancov. Pozrite si, čo sa mení, aj aktuálne sumy stravného pre rok 2022.

Stravné v roku 2022 prešlo viacerými zmenami. Výrazné zmeny sa dotkli stravného SZČO (napr. živnostníkov) a dochádza aj k zmenám zdaňovania príspevkov na stravovanie zamestnancov. V tomto článku sa budeme venovať:

 • stravnému (diétam) pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste v roku 2022,
 • stravnému zamestnancov v roku 2022 – či už formou stravného lístka alebo finančného príspevku a zmenám s nimi spojenými,
 • zmenám stravného u živnostníkov (SZČO) v roku 2022.

Aktualizácia: Sumy stravného uvedené v tomto článku sú platné do 30.4.2022. Od 1. mája 2022 platia zvýšené sumy stravného a nadväzujúcich veličín, ktoré nájdete v článku Stravné a základná náhrada od 1.5.2022.

Od 1. septembra 2022 sa sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách menia. Viac info nájdete v našom článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Stravné (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2022

Na úvod je potrebné uviesť diéty pri tuzemskej pracovnej ceste. Je to najmä preto, že od sumy diét pri tuzemskej pracovnej ceste sa odvíjajú ostatné sumy stravného (napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna suma stravného lístka).

Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona patrí zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ktorá trvala viac ako 5 hodín.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného, pričom doposiaľ pre rok 2022 neprišlo k zvýšeniu (ani zníženiu) týchto súm oproti roku 2021 a 2020.

Výška stravného (diét) pri tuzemskej pracovnej ceste sa odvíja od jej dĺžky, pričom k trvaniu tuzemskej pracovnej cesty:

 • 5 až 12 hodín prislúcha náhrada 5,10 €,
 • 12 až 18 hodín prislúcha náhrada 7,60 €,
 • nad 18 hodín prislúcha náhrada 11,60 €.

Ak by pracovná cesta zamestnanca trvala kratšie ako 5 hodín a zamestnávateľ neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, môže zamestnancovi poskytnúť stravné až do sumy stravného pre časové pásmo 5 – 12 hodín, t. j. 5,10 €.

Prečítajte si tiež

Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste má aj SZČO (živnostník), ak na pracovnej ceste vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a nejde o miesto, na ktorom ju zvyčajne vykonáva.

Stravné SZČO (živnostníka) v roku 2022

Výraznou zmenou v roku 2022 prešlo stravné živnostníkov (SZČO). Veľkou výhodou je, že od 1. januára 2022 daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nebudú musieť prácne preukazovať výšku stravného dokladom (doteraz museli stravné preukazovať napríklad dokladom za nákup jedla z e-kasy alebo faktúrou za stravné lístky).

Horšou správou je, že bez dokladovania si bude môcť živnostník do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň iba sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, t. j. sumu 2,81 €.

V roku 2021 si pritom daňovník mohol do daňových výdavkov zahrnúť stravné maximálne vo výške zdokladovaných 5,10 € za odpracovaný deň. Rozdiel na jeden odpracovaný deň roka 2022 oproti roku 2021  je v sume 2,29 €, čo pri 20 pracovných dňoch v mesiaci (ktoré musia byť odpracovanými dňami) predstavuje 45,80 € a ročne približne 550 € v daňových výdavkoch.

Živnostníkom sa teda znížia administratívne náklady na dokladovanie stravného, avšak musia „zaplatiť“ v podobe nižších daňových výdavkov, čo v konečnom dôsledku spôsobí platenie vyššej dane z príjmov.

Stravovanie zamestnancov v roku 2022

Zamestnávateľ má podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny týmito spôsobmi:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
 • prostredníctvom stravných lístkov (gastrolístkov) – teda prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby s oprávnením sprostredkovať stravovacie služby; alternatívne plnenie je poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.
Prečítajte si tiež

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutia finančného príspevku má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Povinnosť poskytnúť stravu sa nevzťahuje na brigádnikov pracujúcich na základe dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru.

Kľúčová je výška prispievania zamestnávateľa na stravovanie. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v sume:

 • najmenej 55 % ceny jedla,
 • najviac však za každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. maximálne 55 % zo sumy 5,10 € = 2,81 €.

Zmeny v zdaňovaní príspevkov na stravovanie v roku 2022

Maximálna suma daňového výdavku za stravné v roku 2022 je 2,81 €. Zamestnávateľ však môže poskytovať aj príspevok na stravu v sume vyššej ako je 2,81 €.

Zamestnávateľ môže prispievať zamestnancom na stravovanie aj nad rámec svojej povinnosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, a to:

 • zo sociálneho fondu,
 • prispievať dobrovoľne, pričom nejde o príspevok zo sociálneho fondu.

Zmena v zdaňovaní príspevku na stravu zamestnancov platná od 1. januára 2022 spočíva v zdanení príspevku na stravu zamestnanca nad hranicu 2,81 € (plus nad rámec sociálneho fondu).

Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ prispieva na stravné v sume nad 2,81 € (bez sociálneho fondu), tak oslobodenie od dane z príjmov platí len do výšky 2,81 €. Suma, ktorá je „navyše“ ako 2,81 € sa u zamestnanca zdaní a zaplatia sa aj odvody, napríklad ak zamestnávateľ poskytuje príspevok 4 € na stravu, tak suma 2,81 € sa nezdaní a tvorí daňový výdavok zamestnávateľa a suma 1,19 € (4 € - 2,81 €) tvorí zdaniteľný príjem zamestnanca podliehajúci dani.

Príspevok na stravovanie nad hranicu 2,81 €, ktorý poskytuje zamestnávateľ zo sociálneho fondu bude v roku 2022 pre zamestnanca oslobodeným príjmom a zároveň aj daňovým výdavkom pre zamestnávateľa (pri tvorbe sociálneho fondu, ktorý je daňovým výdavkom).

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad hranicu 2,81 €, ktorý nie je poskytnutý zo sociálneho fondu sa bude považovať za zdaniteľný príjem zamestnanca a zároveň nedaňový výdavok zamestnávateľa. Tento postup platí pre všetky formy poskytovania formy príspevku na stravovanie, a teda na zabezpečenie jedla vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, na stravovacie poukážky a v neposlednom rade aj na finančný príspevok na stravovanie.

Prijatím zmien v zdaňovaní príspevkov na stravovanie platných od roku 2022 sa stráca zvýhodnenie poskytovania stravných lístkov pri poskytovaní vyššieho príspevku na stravu a zdaňovanie je rovnaké ako pre stravné lístky, tak pre finančný príspevok (v minulom roku celá suma stravného lístka bola od dane pre zamestnanca oslobodená a vyšší dobrovoľný finančný príspevok bol zdaniteľným príjmom zamestnanca).

Čo sa týka poskytnutia vyššieho príspevku na stravovanie (v peňažnej či nepeňažnej forme), v tomto smere podľa Ministerstva financií SR nie je možné využiť nové oslobodenie, ktoré bude platiť od 1.1.2022. Oslobodiť od zdanenia a súvisiacich odvodov bude možné nepeňažný benefit (príjem) v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, pre ktoré ale nedefinuje zákon o dani z príjmov oslobodenie už v iných bodoch zákona.

Stravné lístky (gastrolístky) zamestnancov v roku 2022

Jednou z foriem zabezpečenia stravovania pre zamestnanca v roku 2022 je poskytnutie stravných lístkov, resp. elektronických stravovacích kariet.

Prečítajte si tiež

Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravného lístka pre rok 2022 ako 75 % stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 75 % z 5,10 € = 3,83 €. V prípade stravného lístku v minimálnej sume 3,83 € si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov 55 % stravného lístku, a teda 2,11 €.

V prípade stravných lístkov má zamestnávateľ povinnosť poskytovať ich na obdobie vopred, napríklad 30. januára 2022 poskytne zamestnancom stravné lístky na mesiac február 2022.

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov v roku 2022

Stále dostupnejšou možnosťou zabezpečovania stravy pre zamestnancov je finančný príspevok na stravovanie.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravnými lístkami  alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Svoje rozhodnutie môže zamestnanec zmeniť až po dvanástich mesiacoch. V niektorých prípadoch má však zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie – tieto prípady sú uvedené v §152 ods. 6 Zákonníka práce.

Výška finančného príspevku v roku 2022 závisí od toho, či :

 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom – v tomto prípade bude výška finančného príspevku v rovnakej sume, ako zamestnávateľ prispieva na stravu iným zamestnancom, najviac však 2,81 €,
 • zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom – v tomto prípade bude výška finančného príspevku najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístky, t. j. 2,11 € avšak najviac 2,81 €.

Aj v prípade finančného príspevku na stravovanie má zamestnávateľ povinnosť poskytovať ho na obdobie vopred, napríklad 30. januára 2022 poskytne zamestnancom finančný príspevok na mesiac február 2022.

Stravné (diéty) pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2022

Zamestnancovi na pracovnej ceste plynú diéty nielen na tuzemskej pracovnej ceste, ale aj pri tej zahraničnej.

Zamestnanci pri zahraničnej pracovnej ceste patrí za každý kalendárny deň stravné v eurách alebo cudzej mene, pričom výška závisí od trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky, pričom k trvaniu zahraničnej pracovnej cesty:

 • do 6 hodín vrátane patrí 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 6 hodín až 12 hodín patrí 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín patrí 100 % zo základnej sadzby stravného.

Výška súm poskytnutých diét na zahraničnej pracovnej ceste je iná ako pri pracovnej ceste na Slovensku, pretože poskytovaná suma stravného v zahraničí sa odvíja od tamojších cien jedla a úrovne života. Základné sadzby stravného sú uvedené v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Nárok na diéty pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2022 má aj podnikateľ, ak v zahraničí vykonáva podnikateľskú činnosť, pričom sa nachádza na inom mieste, ako je miesto, v ktorom vykonáva svoje podnikanie pravidelne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky