Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Od 1.1.2022 dochádza k prepracovaniu indexu daňovej spoľahlivosti a k zverejneniu daňových subjektov s ich indexom spoľahlivosti. Aké kritériá po novom sa budú hodnotiť?

Schválenou novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) z 27.10.2021 dochádza od 1.1.2022 k prepracovaniu tzv. indexu daňovej spoľahlivosti.

Tzv. index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný pre daň z príjmov a ktorý od 1.1.2022 bude verejne dostupný. V tomto článku si v skratke uvedieme zmeny, aké nastanú v indexe daňovej spoľahlivosti a popíšeme si, aké sú kritériá hodnotenia daňového subjektu s účinnosťou od 1.1.2022.

Zmeny v indexe daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 v skratke

Už v článku Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný sme vás informovali o tom, ako sa má prepracovať index daňovej spoľahlivosti podľa návrhu Ministerstva financií. Tento návrh bol dňa 27.10.2021 definitívne schválený a teda v skratke v indexe daňovej spoľahlivosti dochádza k týmto výrazným zmenám:

 • hodnotenie daňového subjektu bude nielen na základe plnenia si povinností voči finančnej správe, t. j. dodržiavania povinností, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku, či zo zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a pod., ale aj od ekonomických ukazovateľov, ako napr. počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a výsledok hospodárenia,
 • index daňovej spoľahlivosti bude verejne dostupný v informačných zoznamoch na webovej stránke Finančnej správe, a to najneskôr do 30. júna 2022,
 • daňový subjekt obdrží index daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný pre daň z príjmov,
 • prehodnocovanie indexu daňovej spoľahlivosti bude pravidelné, a to v intervaloch kalendárneho polroka,
 • vysoko spoľahliví daňovníci, ktorí budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam, budú odmeňovaní benefitmi, medzi ktoré patrí lehota 15 dní v súvislosti s výkonom daňovej kontroly, polovičná cena za vydanie záväzného stanoviska (500 eur), polovičná cena za schválenie metódy transferového oceňovania, či vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci daňovej kontroly nároku na DPH,
 • nespoľahliví daňovníci budú mať pri daňovej kontrole kratšie lehoty.
Článok pokračuje pod reklamou

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách indexu daňovej spoľahlivosti. 

Pozn.: Vyhláška ešte nie je definitívne schválená vládou, aktuálne je v pripomienkovom konaní. Ak by nastali v kritériách nejaké úpravy, v článku ich budeme aktualizovať.

Podľa tejto vyhlášky index daňovej spoľahlivosti sa určí na základe nasledovných kritérií:

 1. plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov, t. j. napr. podanie daňového priznania k dani z prímov, k dani z pridanej hodnoty, spotrebným daniam a pod.,
 2. plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz v lehote podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 3. splnenie registračnej a oznamovacej povinnosti v lehote podľa osobitných predpisov, t. j. napr. registračná povinnosť k dani z pridanej hodnoty,
 4. plnenie povinnosti uloženej v rozhodnutí správcu dane,
 5. uvedenie dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 6. zaplatenie alebo odvedenie dane alebo preddavku na daň v ustanovenej lehote,
 7. uplatnenie nároku podľa osobitných predpisov,
 8. plnenie povinností, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok alebo za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov (t. j. napr. dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice),
 9. plnenie povinností, za porušenie ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu, t. j. zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, ak platiteľ opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Okrem teda týchto kritérií bude daňový subjekt hodnotený podľa § 2 písm. h) daňového poriadku aj na základe jeho ekonomických ukazovateľov (t. j. počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a výsledok hospodárenia).

Prečítajte si tiež

Daňový subjekt, ktorému bude doručené oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti, v ňom nájde uvedené benefity, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný, ako aj to, čo sa posudzovalo pri tejto kvalifikácii, t. j. aké kritériá. V prípade, ak daňový subjekt nesúhlasí s daným oznámením o indexe daňovej spoľahlivosti, môže podať námietku v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. Námietka musí byť riadne odôvodnená a daňový subjekt musí vedieť preukázať svoje tvrdenia.

Pozor, v prípade, ak daňový subjekt nebude opakovane spolupracovať so správcom dane, čo znamená, že poruší povinnosti pri daňovej kontrole, či poruší povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz a pod., stráca daňový subjekt nárok na výhody, ktoré mu vyplývajú z indexu daňovej spoľahlivosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?

Stravné v roku 2022

Stravné v oblasti zdaňovania prechádza od roku 2022 zmenami, a to tak pre SZČO aj pre zamestnancov. Pozrite si, čo sa mení, aj aktuálne sumy stravného pre rok 2022.

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. K akým zmenám došlo? Stiahnite si vzory tlačív platné pre rok 2022.

Daňovo-odvodová reforma: plánované zmeny pre firmy a SZČO

Jedna daň a jeden odvod zo mzdy, zmena v dani z príjmov pre právnické osoby, paušálna daň pre SZČO či podmienených 10 % DPH pre reštaurácie. Čo je v návrhu daňovo-odvodovej reformy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky