Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Od 1.1.2022 dochádza k prepracovaniu indexu daňovej spoľahlivosti a k zverejneniu daňových subjektov s ich indexom spoľahlivosti. Aké kritériá po novom sa budú hodnotiť?

Schválenou novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) z 27.10.2021 dochádza od 1.1.2022 k prepracovaniu tzv. indexu daňovej spoľahlivosti.

Tzv. index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný pre daň z príjmov a ktorý od 1.1.2022 bude verejne dostupný. V tomto článku si v skratke uvedieme zmeny, aké nastanú v indexe daňovej spoľahlivosti a popíšeme si, aké sú kritériá hodnotenia daňového subjektu s účinnosťou od 1.1.2022.

Aktualizácia: Parlament dňa 1.2.2022 schválil novelu zákona o finančnej kontrole, ktorou sa upravuje aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a ktorá predlžuje termín pre Finančné riaditeľstvo SR na zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti (z pôvodného 30. júna 2022) do 30. septembra 2022, a termín na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovým subjektom do 30. júna 2022 (z pôvodného 28. februára 2022).

Aktualizácia k 20. 9. 2022: Schválená vládna novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorou sa mení aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), posúva termín na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti do 31. januára 2023.

Zmeny v indexe daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 v skratke

Už v článku Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný sme vás informovali o tom, ako sa má prepracovať index daňovej spoľahlivosti podľa návrhu Ministerstva financií. Tento návrh bol dňa 27.10.2021 definitívne schválený a teda v skratke v indexe daňovej spoľahlivosti dochádza k týmto výrazným zmenám:

 • hodnotenie daňového subjektu bude nielen na základe plnenia si povinností voči finančnej správe, t. j. dodržiavania povinností, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku, či zo zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a pod., ale aj od ekonomických ukazovateľov, ako napr. počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a výsledok hospodárenia,
 • index daňovej spoľahlivosti bude verejne dostupný v informačných zoznamoch na webovej stránke Finančnej správe, a to najneskôr do 30. júna 2022,
 • daňový subjekt obdrží index daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný pre daň z príjmov,
 • prehodnocovanie indexu daňovej spoľahlivosti bude pravidelné, a to v intervaloch kalendárneho polroka,
 • vysoko spoľahliví daňovníci, ktorí budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam, budú odmeňovaní benefitmi, medzi ktoré patrí lehota 15 dní v súvislosti s výkonom daňovej kontroly, polovičná cena za vydanie záväzného stanoviska (500 eur), polovičná cena za schválenie metódy transferového oceňovania, či vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci daňovej kontroly nároku na DPH,
 • nespoľahliví daňovníci budú mať pri daňovej kontrole kratšie lehoty.
Článok pokračuje pod reklamou

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách indexu daňovej spoľahlivosti.

Podľa tejto vyhlášky index daňovej spoľahlivosti sa určí na základe nasledovných kritérií:

 1. plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov, t. j. napr. podanie daňového priznania k dani z prímov, k dani z pridanej hodnoty, spotrebným daniam a pod.,
 2. plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz v lehote podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
 3. plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti v lehote,
 4. uvedenie dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
 5. zaplatenie alebo odvedenie dane alebo iného peňažného plnenia v ustanovenej lehote,
 6. plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, DPH pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
 7. plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane, za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok podľa osobitného predpisu
 8. plnenie povinností vo vzťahu k používaní elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,
 9. plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 10. plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 11. plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty,
 12. plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Okrem teda týchto kritérií bude daňový subjekt hodnotený podľa § 2 písm. h) daňového poriadku aj na základe jeho ekonomických ukazovateľov (t. j. počet zamestnancov podnikateľa, výška jeho obratu a výsledok hospodárenia).

Prečítajte si tiež

Daňový subjekt, ktorému bude doručené oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti, v ňom nájde uvedené benefity, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný, ako aj to, čo sa posudzovalo pri tejto kvalifikácii, t. j. aké kritériá. V prípade, ak daňový subjekt nesúhlasí s daným oznámením o indexe daňovej spoľahlivosti, môže podať námietku v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. Námietka musí byť riadne odôvodnená a daňový subjekt musí vedieť preukázať svoje tvrdenia.

Pozor, v prípade, ak daňový subjekt nebude opakovane spolupracovať so správcom dane, čo znamená, že poruší povinností pri daňovej kontrole, či poruší povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz a pod., stráca daňový subjekt nárok na výhody, ktoré mu vyplývajú z indexu daňovej spoľahlivosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky