Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a na čo si dávať pozor? Prinášame vám prehľad praktických rád a krokov.

Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

To, ktorá fyzická osoba má, resp. nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Spravidla však platí, že fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €, alebo ak vykázala daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie. Viac informácií o povinnosti podať, resp. nepodať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Predtým, než začnete vypĺňať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, by ste si mali vybrať správny typ tlačiva. Rozlišujeme tieto 2 typy daňového priznania fyzickej osoby:

 1. typ A: tento typ daňového priznania si vyberie fyzická osoba, ktorá mala príjmy len podľa § 5, t. j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 2. typ B: tento typ daňového priznania si vyberie fyzická osoba, ktorá mala aj iné zdaniteľné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti alebo kombináciu iných príjmov, t. j. príjmov:
 • podľa § 6: z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7: z kapitálového majetku,
 • podľa § 8: ostatné príjmy.

Je potrebné dbať aj na to, aby ste vyplnili tlačivo daňového priznania fyzickej osoby na aktuálne zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2019 a riadili sa pri jeho vypĺňaní aj príslušným poučením na jeho vyplnenie. Aktuálne vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Základné informácie, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 približujeme v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020. Praktické tipy k vyplneniu nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?.

Nezabudnite na termín daňového priznania za rok 2019 alebo si ho odložte

Daňové priznanie k dani z príjmov je fyzická osoba povinná podať do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. za kalendárny rok 2019 je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie do 31.3.2020. V rovnakom termíne je fyzická osoba povinná aj daň z príjmov uhradiť.

Fyzická osoba si však môže túto lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí), t. j. do 30.6.2020 alebo 30.9.2020. Zároveň si tým odloží aj termín na zaplatenie dane.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak fyzická osoba nepodá daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, dopúšťa sa tým správneho deliktu a správca dane jej za to uloží pokutu od 30 € do 16 000 €. Viac informácií o pokutách za nepodanie daňového priznania, či za nezaplatenie dane z príjmov v ustanovenom termíne si môžete prečítať v článkoch Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy a Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.

Informácie, ktoré sa vam pri vypĺňaní daňového priznania oplatí vedieť nájdete v článku 10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 je možné podať:

 • listinne,
 • elektronicky.
Prečítajte si tiež

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov, sú povinní podať daňové priznanie len elektronicky. V prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia (t. j. kalendárneho roka 2019) fyzická osoba napr. zruší svoje živnostenské oprávnenie, na základe ktorého vykonávala podnikateľskú činnosť, nebude mať v roku 2020 povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 elektronicky a môže tak urobiť v listinnej podobe.

Informácie o tom, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019?

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 by ste mali predovšetkým roztriediť svoje príjmy, ktoré ste v roku 2019 dosiahli na:

 • zdaniteľné príjmy, a následne
 • aktívne a pasívne príjmy.

Medzi zdaniteľné príjmy fyzickej osoby zaradzujeme príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, t. j. príjmy:

 • podľa § 5 – príjmy zo závislej činnosti: ide o príjmy napr. zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, odmeny za výkon v orgánoch územnej samosprávy, odmena za výkon zapisovateľa volebnej komisie a pod.,
 • podľa § 6 – príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu: ide o príjmy napr. zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy znalcov a tlmočníkov, z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka a pod.,
 • podľa § 7 – príjmy z kapitálového majetku: ide napr. o úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, príjmy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok a pod.
 • podľa § 8 – ostatné príjmy: ide o príjmy, ktoré nie sú uvedené v § 5 až § 7, napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry v lotériách a iných podobných hrách a pod.

Medzi zdaniteľné príjmy patrí aj napr. podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva – dividendy a iné.

V prípade, ak príjem, ktorý v roku 2019 dosiahla fyzická osoba sa nenachádza v príjmoch, ktoré nie sú predmetom dane alebo v príjmoch oslobodených od dane, považuje sa tento príjem za zdaniteľný a je potrebné ho uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov (príjmy, ktoré sú predmetom dane, nie sú uvedené podrobne v zákone o dani z príjmov).

Vyššie uvedené príjmy musí fyzická osoba pri vypĺňaní daňového priznania následne rozdeliť na aktívne a pasívne príjmy, nakoľko to, či je príjem aktívny alebo pasívny má dopad na:

 • uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane,
 • uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa,
 • odpočet daňovej straty z minulých období a vykázanie daňovej straty.

Viac informácií o rozdelení príjmov fyzickej osoby na aktívne a pasívne si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

TIP: Správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby vám pomôže softvér TAXA. Daňové priznanie vyplníte a odošlete za pár minút aj bez znalosti zákonov. Vyskúšajte zadarmo.

Uplatnite si daňové výdavky za rok 2019 a vyčíslite tak čiastkový základ dane

To, v akej výške zaplatí fyzická osoba daň z príjmov za rok 2019, závisí od výšky základu dane, t. j. súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 až § 8.

Prečítajte si tiež

Čiastkový základ dane z príjmov fyzickej osoby spravidla zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky a zaplatené poistné na sociálne poistenie a preddavky na verejné zdravotné poistenie (t. j. odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne). V prípade, ak však fyzická osoba mala príjmy len zo závislej činnosti, čiastkový základ dane zistíme ak od zdaniteľných príjmov odpočítame poistné a príspevky, ktoré zaplatil zamestnanec (tieto údaje zamestnanec zistí z tlačiva „ Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti“, ktoré dostal od svojho zamestnávateľa).

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 iné príjmy, ako zo závislej činnosti (t. j. príjmy podľa § 6 až § 8) si pri vyčísľovaní základu dane môže uplatniť:

 • skutočne preukázateľné výdavky: výdavky, o ktorých fyzická osoba účtovala v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo evidovala v daňovej evidencii. V prípade uplatnenia týchto výdavkov sú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne už súčasťou výdavkov,
 • paušálne výdavky: výdavky percentom z príjmov, t. j. výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne však vo výške 20 000 € (pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4) alebo vo výške 25 %, maximálne však vo výške 5 040 € (pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - § 8 ods. 1 písm. a)). V prípade uplatnenia týchto výdavkov zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nie sú súčasťou výdavkov a je potrebné ich k vypočítanej sume pripočítať.

Informácie o tom, kto si môže uplatniť paušálne výdavky a komu sa oplatí ich uplatniť, si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Znížte si základ dane a vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Súčet čiastkových základov dane podľa § 5 a podľa § 6 ods. 1 a 2 si môže fyzická osoba znížiť o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11, v prípade ak splní zákonom stanovené podmienky. Ide o tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku (manžela),
 • na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (na daňovníka a na manželku, deti).

Informácie aj o tom, v akej výške je možné uplatniť uvedené nezdaniteľné časti základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Fyzická osoba si môže daň z príjmov za rok 2019 znížiť o:

 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky,
 • preddavky na daň.

Ak fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti (podľa § 5) alebo fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) mala v roku 2019 príjmy aspoň vo výške 3 120 € a nevykázala daňovú stratu, môže si znížiť vypočítanú daň z príjmov o daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť však len jeden z rodičov, a to od narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

O tom, aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2019, a ako si ho uplatniť si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019.

Fyzická osoba si môže znížiť vypočítanú daň z príjmov za rok 2019 aj o daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ak splní zákonom stanovené podmienky, a to až vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2019, najviac však do výšky 400 € za rok.

Poukážte 2% alebo 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Po splnení zákonom stanovených podmienok môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijímateľovi, ktorý je uvedený v zozname prijímateľov a ktorý podiel dane použije len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, medzi ktoré patrí napr. podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia a pod.

Prečítajte si tiež

To, aké podmienky musí splniť fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 %, si môžete prečítať v článku Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019.

Nezabudnite pripojiť povinné prílohy k daňovému priznaniu za rok 2019

V prípade, ak fyzická osoba uplatňuje preukázateľné výdavky a účtuje o nich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, je povinná spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov podať aj účtovnú závierku. Pozor, účtovná závierka však nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu, je to samostatné tlačivo, ktoré fyzická osoba ukladá do registra účtovných závierok (prostredníctvom správcu dane).

To, ktoré povinné prílohy sú k daňovému priznaniu typu A alebo typu B je uvedené aj v poučení na ich vyplnenie. Patrí medzi nich napr.:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak si znižujete daň z príjmov o daňový bonus na zaplatené úroky),
 • rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy,
 • iné.

Je potrebné upozorniť, že prvýkrát pri podávaní daňového priznania za rok 2019 už nie je fyzická osoba povinná predkladať potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole so sídlom na území SR (neplatí pre školy v zahraničí). Rovnako bola zrušená povinnosť fyzickej osoby opakovane prikladať rodný list, ak ho už raz fyzická osoba priložila a nedošlo v tomto doklade k zmene údajov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky