Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a na čo si dávať pozor? Prinášame vám prehľad praktických rád a krokov.

Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

To, ktorá fyzická osoba má, resp. nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Spravidla však platí, že fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €, alebo ak vykázala daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie. Viac informácií o povinnosti podať, resp. nepodať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Predtým, než začnete vypĺňať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, by ste si mali vybrať správny typ tlačiva. Rozlišujeme tieto 2 typy daňového priznania fyzickej osoby:

 1. typ A: tento typ daňového priznania si vyberie fyzická osoba, ktorá mala príjmy len podľa § 5, t. j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 2. typ B: tento typ daňového priznania si vyberie fyzická osoba, ktorá mala aj iné zdaniteľné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti alebo kombináciu iných príjmov, t. j. príjmov:
 • podľa § 6: z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7: z kapitálového majetku,
 • podľa § 8: ostatné príjmy.

Je potrebné dbať aj na to, aby ste vyplnili tlačivo daňového priznania fyzickej osoby na aktuálne zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2019 a riadili sa pri jeho vypĺňaní aj príslušným poučením na jeho vyplnenie. Aktuálne vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Základné informácie, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 približujeme v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020. Praktické tipy k vyplneniu nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?.

Nezabudnite na termín daňového priznania za rok 2019 alebo si ho odložte

Daňové priznanie k dani z príjmov je fyzická osoba povinná podať do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. za kalendárny rok 2019 je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie do 31.3.2020. V rovnakom termíne je fyzická osoba povinná aj daň z príjmov uhradiť.

Fyzická osoba si však môže túto lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to o celé tri alebo celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí), t. j. do 30.6.2020 alebo 30.9.2020. Zároveň si tým odloží aj termín na zaplatenie dane.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak fyzická osoba nepodá daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, dopúšťa sa tým správneho deliktu a správca dane jej za to uloží pokutu od 30 € do 16 000 €. Viac informácií o pokutách za nepodanie daňového priznania, či za nezaplatenie dane z príjmov v ustanovenom termíne si môžete prečítať v článkoch Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy a Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy.

Informácie, ktoré sa vam pri vypĺňaní daňového priznania oplatí vedieť nájdete v článku 10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 je možné podať:

 • listinne,
 • elektronicky.
Prečítajte si tiež

Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov, sú povinní podať daňové priznanie len elektronicky. V prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia (t. j. kalendárneho roka 2019) fyzická osoba napr. zruší svoje živnostenské oprávnenie, na základe ktorého vykonávala podnikateľskú činnosť, nebude mať v roku 2020 povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 elektronicky a môže tak urobiť v listinnej podobe.

Informácie o tom, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou nájdete v článku Zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.

Ako podať daňové priznanie za rok 2019 online - videonávod

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019?

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 by ste mali predovšetkým roztriediť svoje príjmy, ktoré ste v roku 2019 dosiahli na:

 • zdaniteľné príjmy, a následne
 • aktívne a pasívne príjmy.

Medzi zdaniteľné príjmy fyzickej osoby zaradzujeme príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, t. j. príjmy:

 • podľa § 5 – príjmy zo závislej činnosti: ide o príjmy napr. zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, odmeny za výkon v orgánoch územnej samosprávy, odmena za výkon zapisovateľa volebnej komisie a pod.,
 • podľa § 6 – príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu: ide o príjmy napr. zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy znalcov a tlmočníkov, z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjem z nakladania s obchodným majetkom daňovníka a pod.,
 • podľa § 7 – príjmy z kapitálového majetku: ide napr. o úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, príjmy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok a pod.
 • podľa § 8 – ostatné príjmy: ide o príjmy, ktoré nie sú uvedené v § 5 až § 7, napr. príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, výhry v lotériách a iných podobných hrách a pod.

Medzi zdaniteľné príjmy patrí aj napr. podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva – dividendy a iné.

V prípade, ak príjem, ktorý v roku 2019 dosiahla fyzická osoba sa nenachádza v príjmoch, ktoré nie sú predmetom dane alebo v príjmoch oslobodených od dane, považuje sa tento príjem za zdaniteľný a je potrebné ho uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov (príjmy, ktoré sú predmetom dane, nie sú uvedené podrobne v zákone o dani z príjmov).

Vyššie uvedené príjmy musí fyzická osoba pri vypĺňaní daňového priznania následne rozdeliť na aktívne a pasívne príjmy, nakoľko to, či je príjem aktívny alebo pasívny má dopad na:

 • uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane,
 • uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa,
 • odpočet daňovej straty z minulých období a vykázanie daňovej straty.

Viac informácií o rozdelení príjmov fyzickej osoby na aktívne a pasívne si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

TIP: Správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby vám pomôže softvér TAXA. Daňové priznanie vyplníte a odošlete za pár minút aj bez znalosti zákonov. Vyskúšajte zadarmo.

Uplatnite si daňové výdavky za rok 2019 a vyčíslite tak čiastkový základ dane

To, v akej výške zaplatí fyzická osoba daň z príjmov za rok 2019, závisí od výšky základu dane, t. j. súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 až § 8.

Prečítajte si tiež

Čiastkový základ dane z príjmov fyzickej osoby spravidla zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky a zaplatené poistné na sociálne poistenie a preddavky na verejné zdravotné poistenie (t. j. odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne). V prípade, ak však fyzická osoba mala príjmy len zo závislej činnosti, čiastkový základ dane zistíme ak od zdaniteľných príjmov odpočítame poistné a príspevky, ktoré zaplatil zamestnanec (tieto údaje zamestnanec zistí z tlačiva „ Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti“, ktoré dostal od svojho zamestnávateľa).

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 iné príjmy, ako zo závislej činnosti (t. j. príjmy podľa § 6 až § 8) si pri vyčísľovaní základu dane môže uplatniť:

 • skutočne preukázateľné výdavky: výdavky, o ktorých fyzická osoba účtovala v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo evidovala v daňovej evidencii. V prípade uplatnenia týchto výdavkov sú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne už súčasťou výdavkov,
 • paušálne výdavky: výdavky percentom z príjmov, t. j. výdavky vo výške 60 % z príjmov, maximálne však vo výške 20 000 € (pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4) alebo vo výške 25 %, maximálne však vo výške 5 040 € (pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva - § 8 ods. 1 písm. a)). V prípade uplatnenia týchto výdavkov zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne nie sú súčasťou výdavkov a je potrebné ich k vypočítanej sume pripočítať.

Informácie o tom, kto si môže uplatniť paušálne výdavky a komu sa oplatí ich uplatniť, si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Znížte si základ dane a vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Súčet čiastkových základov dane podľa § 5 a podľa § 6 ods. 1 a 2 si môže fyzická osoba znížiť o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11, v prípade ak splní zákonom stanovené podmienky. Ide o tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku (manžela),
 • na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (na daňovníka a na manželku, deti).

Informácie aj o tom, v akej výške je možné uplatniť uvedené nezdaniteľné časti základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Fyzická osoba si môže daň z príjmov za rok 2019 znížiť o:

 • daňový bonus na dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky,
 • preddavky na daň.

Ak fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti (podľa § 5) alebo fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) mala v roku 2019 príjmy aspoň vo výške 3 120 € a nevykázala daňovú stratu, môže si znížiť vypočítanú daň z príjmov o daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť však len jeden z rodičov, a to od narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole).

O tom, aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2019, a ako si ho uplatniť si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019.

Fyzická osoba si môže znížiť vypočítanú daň z príjmov za rok 2019 aj o daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ak splní zákonom stanovené podmienky, a to až vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2019, najviac však do výšky 400 € za rok.

Poukážte 2% alebo 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Po splnení zákonom stanovených podmienok môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijímateľovi, ktorý je uvedený v zozname prijímateľov a ktorý podiel dane použije len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, medzi ktoré patrí napr. podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia a pod.

Prečítajte si tiež

To, aké podmienky musí splniť fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 %, si môžete prečítať v článku Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019.

Nezabudnite pripojiť povinné prílohy k daňovému priznaniu za rok 2019

V prípade, ak fyzická osoba uplatňuje preukázateľné výdavky a účtuje o nich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, je povinná spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov podať aj účtovnú závierku. Pozor, účtovná závierka však nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu, je to samostatné tlačivo, ktoré fyzická osoba ukladá do registra účtovných závierok (prostredníctvom správcu dane).

To, ktoré povinné prílohy sú k daňovému priznaniu typu A alebo typu B je uvedené aj v poučení na ich vyplnenie. Patrí medzi nich napr.:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak si znižujete daň z príjmov o daňový bonus na zaplatené úroky),
 • rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy,
 • iné.

Je potrebné upozorniť, že prvýkrát pri podávaní daňového priznania za rok 2019 už nie je fyzická osoba povinná predkladať potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole so sídlom na území SR (neplatí pre školy v zahraničí). Rovnako bola zrušená povinnosť fyzickej osoby opakovane prikladať rodný list, ak ho už raz fyzická osoba priložila a nedošlo v tomto doklade k zmene údajov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie investícií – čo sa z hľadiska dane a odvodov oplatí?

Ako sa zdaňujú jednotlivé investičné príjmy ako napr. cenné papiere, kryptomeny, podielové listy a ďalšie? Z ktorých druhov príjmov sa platia zdravotné odvody?

Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021

Čo zdaniť pri prenájme nehnuteľnosti, ak fyzická osoba dosahuje tento príjem bez živnosti a aké výdavky si môže uplatniť? V akej výške je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky