Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Ak vám v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane vznikla daňová povinnosť, spravidla máte nárok poukázať 2 % či 3 % (v špecifickom prípade) z tejto dane neziskovým organizáciám, či iným prijímateľom. Ako ich však poukázať?

Poukázanie podielu zaplatenej dane, t.j. poukázanie 2 % alebo 3 % z dane (t. j. z daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky) upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Fyzická osoba môže poukázať 2 % alebo 3 % z dane v roku 2019 (za rok 2018)

Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže poukázať takmer každá fyzická osoba, t.j. napr. zamestnanec, či živnostník, ak jej vyšla za rok 2018 daňová povinnosť a suma na poukázanie je minimálne 3 eurá. Fyzická osoba musí splniť aj zákonom stanovené podmienky, ktoré si uvedieme ďalej v článku.

Fyzická osoba má nárok na poukázanie 2 % zo svojich daní, avšak v prípade ak vykonávala v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť, môže mať nárok aj na poukázanie 3 % z dane.

V prípade, ak fyzická osoba okrem zákonom stanovených podmienok splní podmienku výkonu dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín v danom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. Pre poukázanie 3 % z dane však musí takáto osoba predložiť písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. Môže ísť o také fyzické osoby, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť napríklad pre drogovo a inak závislé osoby, pre osoby so zdravotným postihnutím, či osoby, ktoré pomáhali pri záchrane života a zdravia a pod.

O poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby si môžete prečítať v článku Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019 (za rok 2018).

Poukázanie 2 % (3 %) z dane u fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane v roku 2019 (za rok 2018)

Ak chce fyzická osoba – zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane v roku 2019 (za rok 2018) poukázať 2 % (resp. 3 %) zo zaplatenej dane musí splniť tieto podmienky:

 • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie dane vykonalo, mu bola zrazená,
 • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie dane vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

O vystavenie potvrdení, ktoré sme uviedli vyššie musí zamestnanec svojho zamestnávateľa požiadať. Zamestnávateľ vystaví teda na žiadosť zamestnanca Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Bez tohto potvrdenia o zaplatení dane nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane, nakoľko je to povinná príloha k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Ak zamestnanec vykonával aj dobrovoľnícku činnosť a chce poukázať 3 % zo zaplatenej dane, musí požiadať aj prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o potvrdenie, že vykonal dobrovoľnícku činnosť v už uvedenom rozsahu, t.j. minimálne 40 hodín. Toto potvrdenie je taktiež povinnou prílohou k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Keď už zamestnanec má obe potvrdenia, t. j. o zaplatení dane ako aj o dobrovoľníckej činnosti, vyplní aktuálny vzor Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov. Toto vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je povinný zamestnanec podať správcovi dane v lehote, a to do 30.4.2019 (na ktorejkoľvek pobočke daňového úradu osobne alebo poštou).

Je potrebné upozorniť aj na to, že fyzická osoba – zamestnanec môže poukázať 2 % alebo 3 %, iba ak podiel zaplatenej dane je minimálne 3 eurá.

Pri vypĺňaní vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane si musí fyzická osoba – zamestnanec dať pozor najmä na tieto riadky:

 • riadok č. 12: zamestnanec uvedie zaplatenú daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, t.j. uvedie sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus (na dieťa a zaplatené úroky) z riadku 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vystavil zamestnávateľ,
 • riadok č. 13: zamestnanec vypočíta sumu do výšky 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá), t.j. vypočíta sumu zo zaplatenej dane, t.j. z predchádzajúceho riadku vyhlásenia a zaokrúhli ju na eurocenty nadol,
 • riadok č. 14: zamestnanec uvedie dátum zaplatenia dane, t.j. dátum z riadku 26 z potvrdenia o zaplatení dane. V prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania dane bol daňový preplatok, zamestnanec uvedie dátum 31.3.2019,
 • riadok č. 15 a č. 16: na riadku č. 15 uvedie zamestnanec IČO prijímateľa, ktoré zarovná sprava (v prípade, ak IČO obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne a nič sa do nich nevpisuje) a na riadku č. 16 uvedie zamestnanec právnu formu prijímateľa (napr. nadácia, nezisková organizácia a pod.), môže sa však stať, že počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy,  a v tom prípade uvedie zamestnanec len prvých 23 písmen,
 • riadok č. 17:  tu uvedie zamestnanec obchodné meno, resp. názov prijímateľa. Je potrebné dbať na to, aby názov prijímateľa bol rovnaký, ako je uvedený v zozname prijímateľov (napr. ak je s veľkými písmenami, uvedieme ho aj vo vyhlásení len veľkými písmenami a pod.). V prípade, ak počet políčok nepostačuje na uvedenie celého názvu prijímateľa, môže zamestnanec uviesť skratku názvu alebo uvedie len také množstvo písmen z názvu prijímateľa, koľko je políčok,
 • riadok súhlasu so zaslaním údajov zamestnanca: v prípade, ak chce zamestnanec, aby vedel prijímateľ o poukázaní jeho podielu zaplatenej dane, je potrebné zaškrtnúť uvedený riadok (prijímateľ sa dozvie jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt, nedozvie sa výšku podielu zaplatenej dane),
 • povinné prílohy: v neposlednom rade nesmie zabudnúť zamestnanec na povinné prílohy k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (t.j. potvrdenie o zaplatení dane a potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti – ak poukazuje 3 %).

Poukázanie 2 % (3 %) z dane u fyzickej osoby, ktorá podáva v roku 2019 (za rok 2018) daňové priznanie k dani z príjmov – typ A alebo typ B

V prípade, ak fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti a podáva daňové priznanie typu A alebo fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, či z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podáva daňové priznanie typu B a chce poukázať 2 % (resp. 3 %) zo zaplatenej dane musí splniť uvedenú podmienku:

 • do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nemá nedoplatok na dani (nedoplatkom na dani sa rozumie suma presahujúca 5 eur).

Aj tu platí, že fyzická osoba môže poukázať 2 % alebo 3 %, iba ak podiel zaplatenej dane je vyšší ako 3 eurá.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 – typ A alebo typ B môže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom vyplnenia príslušného oddielu daňového priznania, ktorý je na to určený. Uvedený oddiel sa nazýva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona a v daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel , pričom v daňovom priznaní typu B je to XII. oddiel.

Aj tu platí, že v prípade, ak chce fyzická osoba poukázať 3 % zo zaplatenej dane, musí k daňovému priznaniu priložiť potvrdenie o tom, že vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín, nakoľko toto potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak fyzická osoba podala daňové priznanie, v ktorom vyplnila oddiel vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a priložila aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (ak poukazovala 3 % zo zaplatenej dane), je povinná daň vypočítanú v daňovom priznaní uhradiť. Daň z príjmov na úhradu je splatná dňom lehoty na podanie daňového priznania, t.j. ak podá daňové priznanie do 1.4.2019 (deň 31.3.2019 pripadne na nedeľu), tak v tomto termíne je povinná aj daň na uhradiť (t.j. platba musí byť v daný deň odpísaná z účtu fyzickej osoby). V prípade, ak fyzická osoba neuhradila daň z príjmov v uvedenom termíne a chce poukázať podiel zaplatenej dane, musí uhradiť daň do 15 dní po uplynutí lehoty (t.j. najneskôr do 16.4.2019, vrátane).

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov a oddielu na poukázanie zaplatenej dane je potrebné upozorniť najmä na tieto riadky:

 • riadok 83 (v daňovom priznaní typu A) a riadok 141 (v daňovom priznaní typu B): v uvedených riadkoch vykoná fyzická osoba výpočet 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane, ktorú zaokrúhli na eurocenty nadol, pri daňovom priznaní typu A vypočíta fyzická osoba podiel zaplatenej dane z riadku 64 a pri daňovom priznaní typu B z riadku 113,
 • spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane: tento riadok vyznačí len tá fyzická osoba, ktorá vykonávala dobrovoľnícke činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín a má na to potvrdenie,
 • riadok IČO: fyzická osoba uvedie IČO prijímateľa, ktoré zarovná sprava (v prípade, ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ostatné polia ostávajú prázdne),
 • právna forma prijímateľa: (napr. nadácia, občianske združenie a pod.), v prípade, že počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy,  fyzická osoba uvedie len prvých 23 písmen,
 • obchodné meno (názov) prijímateľa: fyzická osoba uvedie presne taký názov prijímateľa, aký je uvedený v zozname prijímateľov (napr. ak je uvedený len s malými písmenami, tak uvedieme názov v malých písmenách a pod.). Ak počet políčok nepostačuje na uvedenie celého názvu prijímateľa, môže fyzická osoba uviesť skratku názvu alebo uvedie len také množstvo písmen z názvu prijímateľa, koľko je políčok,
 • riadok súhlasu so zaslaním údajov fyzickej osoby: v prípade, ak chce fyzická osoba, aby vedel prijímateľ o poukázaní jeho podielu zaplatenej dane, je potrebné zaškrtnúť uvedený riadok (prijímateľ sa dozvie jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt).

2 % alebo 3 % z dane môže fyzická osoba poukázať len prijímateľovi v platnom zozname prijímateľov

Podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 % je možné poukázať len tomu prijímateľovi, ktorý sa nachádza vo verejnom zozname prijímateľov, ktorý zverejňuje Notárska komora SR.

Uvedený zoznam prijímateľov je zverejňovaný každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.

Vo všeobecnosti sa v tomto zozname prijímateľov nachádzajú nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia a iné vybrané druhy prijímateľov, ak predmetom ich činnosti je napr. poskytovanie sociálnej pomoci, podpora zdravia, športu a pod.

Správca dane poukáže 2 % alebo 3 % z dane prijímateľovi v stanovenej lehote

Fyzická osoba musí dbať na správne vyplnenie údajov o prijímateľovi, nakoľko môže dôjsť k zániku nároku na poukázanie 2 % alebo 3 % z dane

U zamestnanca, ktorému zamestnávateľ za rok 2018 vykonal ročné zúčtovanie dane a poukázal podiel zaplatenej dane správne (t.j. správne vyplnil Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, priložil potrebné prílohy a splnil ďalšie podmienky), 2 % alebo 3 % ktoré poukázal, budú prijímateľovi prevedené na jeho účet správcom dane najneskôr do 31.7.2019.

V prípade, ak fyzická osoba, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov a splnila všetky zákonom stanovené podmienky, správca dane prevedie podiel zaplatenej dane tejto osoby na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia (t.j. po lehote na podanie daňového priznania). Ak fyzická osoba podá daňové priznanie v lehote do 1.4.2019, správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane najneskôr do 30.6.2019.

Správca dane môže oznámiť fyzickej osobe aj zánik nároku na poukázanie zaplatenej dane v roku 2019 (za rok 2018)

Je potrebné upozorniť najmä na to, že fyzická osoba si musí dať pozor na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a najmä na údaje o prijímateľovi. V prípade, ak správca dane zistí, že fyzická osoba nesprávne vyplnila tieto údaje, dôjde k zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane. V uvedenom prípade správca dane bude fyzickú osobu informovať o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky