Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019

Aké čísla treba poznať k správnemu vyplneniu daňového priznania fyzickej či právnickej osoby za rok 2019?

V roku 2020 sa podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, pričom sa rozdeľuje na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – podávajú ho najčastejšie živnostníci alebo iné SZČO,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb – podávajú ho obchodné spoločnosti ako je s.r.o. alebo a.s.

Od toho, či podáva daňové priznanie fyzická alebo právnická osoba, sa odvíjajú aj dôležité čísla, ktoré sú nevyhnutné na správne vyplnenie daňového priznania.

Všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a tak vypĺňajú daňové priznanie elektronicky napríklad priamo vo svojom konte na stránke finančnej správy. Tam im elektronický systém finančnej správy dopĺňa na základe zadaných údajov niektoré sumy automaticky. Aj napriek tomu je dobré si tieto sumy skontrolovať a zistiť, či na ich uplatnenie máte naozaj nárok, resp. či je správne vypočítaná suma nároku na túto čiastku. Následne po vyplnení daňového priznania vo svojom konte ho možno priamo odoslať daňovému úradu.

Niektoré osoby, napríklad študenti alebo zamestnanci zamestnaní na pracovný pomer alebo dohodu, ktoré si z rôznych dôvodov podávajú daňové priznanie sami, si ešte stále môžu daňové priznanie vyplniť ručne a následne ho fyzicky odovzdať na daňový úrad. Aj keď tieto osoby nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, daňové priznanie si môžu elektronicky vyplniť na stránke finančnej správy v časti formuláre. Takto vyplnené daňové priznanie stačí vytlačiť a odovzdať daňovému úradu. V oboch prípadoch však treba byť obozretný a vedieť, aké sumy si možno uplatniť a v akej výške. Práve tomu sa bude ďalej venovať tento článok.

Veličiny, od ktorých sa odvíjajú najvýznamnejšie čísla súvisiace s daňovým priznaním sú:

 • životné minimum – jeho výška je k 1.1.2019 v sume 205,07 € mesačne,
 • minimálna mesačná mzda 520,00 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 vyššie ako 1 968,68 €,
 • dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli sumu 1 968,68 €,
 • alebo ich na podanie daňové priznania vyzval správca dane, pričom nemusela vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie podľa predchádzajúcich dvoch bodov.

Daňové priznanie však môže daňovník podať aj dobrovoľne, t. j. vtedy, keď mu zo zákona nevznikla na jeho podanie povinnosť. Motiváciou pre dobrovoľné podanie daňového priznania je väčšinou vznik preplatku na dani a jej následné vrátenie od daňového úradu.

Daňové priznanie fyzických osôb sa rozlišuje podľa toho, či ho podáva fyzická osoba iba s príjmami zo závislej činnosti (príjmami z pracovného pomeru) alebo aj s iným druhom príjmu na:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zamestnania alebo brigády,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – typ B – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2019 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo podnikania.

Uplatnenie si nezdaniteľných častí základu dane predstavuje pre daňovníka, ktorý spĺňa podmienky na ich uplatnenie, značné daňové zvýhodnenie. V daňovom priznaní za rok 2019 si môžu daňovníci uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • na kúpeľníctvo.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

* Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka výška základu dane suma nezdaniteľnej časti
nižší alebo rovný ako 20 507,00 € 3 937,35 €
vyšší ako 20 507,00 € 9 064,09 – ¼ základu dane*

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

* Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela ak je základ dane v roku 2019 rovný alebo nižší ako 36 256,37 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 3 937,35 €
manželkin vlastný príjem < 3 937,35 € 3 937,35 € - vlastný príjem manželky
manželkin vlastný príjem > 3 937,35 € 0,00 €
ak je základ dane v roku 2019 vyšší ako 36 256,37 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 13 001,438 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2019)
manželkin vlastný príjem > 0,00 € 13 001,438 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2019 – vlastný príjem manželky)*

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) ostáva v rovnakej maximálnej výške ako minulý rok, t. j. v sume 180 € za zdaňovacie obdobie. Táto nezdaniteľná časť predstavuje príspevky zaplatené daňovníkom za doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Možno ju uplatniť raz ročne, a to v  ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní po splnení podmienok uvedených v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si možno v daňovom priznaní uplatniť v maximálnej sume 50 € za rok. Táto nezdaniteľná časť predstavuje preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Taktiež ju možno uplatniť iba raz ročne.

Viac o nezdaniteľných častiach sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je nasledujúca:

 • 19 % - z časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €; táto sadzba sa vzťahuje aj na osobitý základ dane z príjmov z kapitálového majetku (napríklad pri úrokoch z poskytnutých úverov),
 • 25 % - z časti, ktorá presiahla 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 €.
Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa prešiel v roku 2019 menšími zmenami. V januári až marci 2019 bol  daňový bonus v sume 22,17 €/mesiac na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa a od apríla 2019 bol v sume:

 • 22,17 €/mesiac na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku nad 6 rokov,
 • 44,34 €/mesiac na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov, pričom poslednýkrát je možné uplatniť túto sumu v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 520,00 €, t. j. 3 120,00 € a zároveň splnil aj ostatné podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov.

Ročná suma daňového bonusu závisí od veku dieťaťa v roku 2019. Ak malo dieťa počas roka 2019 viac ako 6 rokov, bude ročný daňový bonus v sume 266,04 € (12 x 22,17 €). Ak malo dieťa počas roka 2019 menej ako 6 rokov, bude daňový bonus v sume 465,57 € (3 x 22,17 € + 9 x 44,34 €). Ak dieťa v priebehu roka 2019 dosiahlo vek 6 rokov, bude výška ročného daňového bonusu rôzna v závislosti od mesiaca, v ktorom dieťa daný vek dosiahlo. Viac o daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2019.

Prečítajte si tiež

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom období, najviac však do výške 400,00 €. Po prvýkrát je možné ho uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky sa dočítate v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Paušálne výdavky sú v roku 2019 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov a maximálna možná hranica výdavkov je 20 000,00 €.

Daňovník si môže uplatniť príjmy oslobodené od dane maximálne do výšky 500,00 €, ak ide o nadobudnuté príjmy napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Preddavky na daň z príjmov platia fyzické osoby vo výške:

 • ¼ poslednej známej daňovej povinnosti štvrťročne – ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne -  ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €.

V prípade, ak daň fyzickej osoby v daňovom priznaní nepresiahne sumu 17,00 € alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,77 € (s výnimkami uvedenými v § 46 a zákona o dani z príjmov), daň sa neplatí.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb sa výrazne líši od daňového priznania fyzických osôb, napríklad aj tým, že si v ňom nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane alebo daňové bonusy.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je vo výške 21 %.

Preddavky na daň z príjmov platia právnické osoby vo výške:

 • ¼ dane za predchádzajúci rok štvrťročne – ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €,
 • 1/12 dane za predchádzajúci rok mesačne -  ak je daň za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €.

Platenie dane z príjmov fyzických aj právnických osôb za rok 2019

Výsledkom daňového priznania môže byť daň na úhradu alebo daňový preplatok. Podmienky pre úhradu dane z príjmov alebo vrátenie preplatku na dani z príjmov sú rovnaké pre fyzické aj právnické osoby.

Ak je výsledkom daňového priznania daň na úhradu vyššia ako 5,00 €, musí byť platba dane zaplatená na správny účet daňového úradu a platba musí byť správne označená. Daň na úhradu nižšia alebo rovná ako 5,00 € sa neplatí.

Prečítajte si tiež

Ak by bol výsledkom daňové priznania preplatok na dani z príjmov vyšší ako 5,00 €, správca dane preplatok vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, avšak najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Daňový preplatok nižší alebo rovný ako 5,00 € správca dane nevracia.

Viac o tejto problematike sa dočítate v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2019.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 treba podať na daňový úrad najneskôr do:

 • 31. marca 2020 – ak daňovník podáva daňové priznanie v riadnom termíne,
 • 30. júna 2020 – ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o tri mesiace (je možné aj o jeden, či dva), pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2020,
 • 30. septembra 2020 – ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o šesť mesiacov (je možné aj menej) a zároveň sú súčasťou jeho príjmov aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2020.   
Prečítajte si tiež

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky