10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Tipy, ktoré pomôžu pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby za rok 2019.

Daň z príjmov fyzickej osoby a aj povinnosť podávať daňové priznanie je zakotvená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

1. Zistite, či máte povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019

Povinnosť podať daňové priznanie sa nevzťahuje na všetkých daňovníkov.

Daňové priznanie za rok 2019 má spravidla povinnosť podať fyzická osoba:

 • ak jej zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy zo zamestnania) presiahli za zdaňovacie obdobie 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a teda sumu 1 968,68 €,
 • ak vykázala daňovú stratu,
 • ak jej zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 968,68 € a nepožiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Povinnosť podať daňové priznanie má aj fyzická osoba, ktorej povinnosť podať daňové priznanie zo zákona nevznikla, ale správca dane ju vyzval na jeho podanie.

Existujú aj prípady, kedy fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, avšak jeho podanie je pre ňu výhodné. Dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania je vznik preplatku na dani z príjmov, ktorý daňový úrad vráti fyzickej osobe v stanovenej lehote. Viac sa dočítate v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?.

Kroky a praktické tipy, ktoré vám pomôžu pri vyplnení daňového priznania nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?.

2. Vyberte si správne tlačivo daňového priznania fyzickej osoby za rok 2019

Kľúčom k správnemu vyplneniu daňového priznania je výber správneho tlačiva. Fyzická osoba má na výber z dvoch tlačív daňových priznaní, a to:

 • daňové priznanie fyzickej osoby – typ A – toto tlačivo využíva daňovník, ktorý dosiahol počas roka 2019 iba príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb a sú len zo závislej činnosti a nie sú od dane oslobodené.
 • daňové priznanie fyzickej osoby – typ B – toto tlačivo využíva daňovník, ktorý dosiahol počas roka 2019 aj iné príjmy ako sú príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjmy zo živnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti.

Aktuálne tlačivá nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

3. Dodržte lehotu na podanie daňového priznania a úhradu dane za rok 2019

Podanie daňového priznania si netreba nechať na poslednú chvíľu, k čomu pomôže priebežné pripravovanie podkladov na jeho vyplnenie a podanie.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, a teda za rok 2019 je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie do 31. marca 2020. V tejto lehote musí byť aj daň zaplatená.

Prečítajte si tiež

Povinnosťou daňovníka spojenou s daňovým priznaním je aj úhrada dane z príjmov v lehote na podanie daňového priznania. Môže sa stať, že daňovník zabudne daň uhradiť, resp. daň zaplatí, ale platbu dane zle označí, a tak daňový úrad nevie identifikovať platbu, ktorá mu prišla a eviduje daň ako neuhradenú.

Pri úhrade dane taktiež nezabudnite použiť variabilný symbol v tvare 1700992019. Aké je správne číslo účtu a ďalšie informácie nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

4. Ak nestíhate, predĺžte si lehotu na podanie daňového priznania v roku 2020

Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie do zákonom stanovenej lehoty, t. j. do 31. marca 2020, môže si túto lehotu predĺžiť. Dôvodom môže byť napríklad zlé časové rozvrhnutie príprav daňového priznania alebo chýbajúce podklady pre jeho vyplnenie. Ďalším dôvodom pre odklad daňového priznania je odklad platby dane, ale môže byť dôvodom aj vznik situácie, ktorej výsledkom bude zaplatenie nižších odvodov do Sociálnej poisťovne.

Fyzické osoby si môžu lehotu predĺžiť maximálne:

 • o tri mesiace – ak počas roka 2019 nedosiahli príjmy zo zdrojov v zahraničí,
 • o šesť mesiacov – ak počas roka 2019 dosiahli príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktorými sa rozumejú recipročné príjmy uvedené v § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania môžu daňovníci na základe:

 • žiadosti – ak ide o daňovníka v konkurze alebo v likvidácii,
 • odkladu – ak ide o daňovníka, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii.

Viac o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa dočítate v článkoch Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzorOdklad daňového priznania – vplyv na odvody a preddavky.

Ako podať odklad daňového priznania online - videonávod

5. Správne vyplňte tlačivo daňového priznania za rok 2019

Tlačivá daňových priznaní sa nachádzajú na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Fyzické osoby – podnikatelia musia daňové priznanie  vyplniť elektronicky, pretože majú od júla 2018 povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu stále daňové priznanie podať listinne, pričom si môžu vybrať z týchto spôsobov:

 • vyplniť tlačivo elektronicky prostredníctvom formulára uvedeného na stránke Finančnej správy a po vyplnení ho vytlačiť,
 • vytlačiť tlačivo zo stránky Finančnej správy a následne ho ručne vyplniť paličkovým písmom,
 • vyzdvihnúť tlačivo daňového priznania u správcu dane, resp. ho zakúpiť v papiernictve a ručne ho vyplniť paličkovým písmom.

Za najvýhodnejšiu možnosť považujeme elektronické vyplnenie tlačiva a jeho následné vytlačenie, pretože tlačivo samo upozorní na chyby v ňom spravené a daňovníka navedie, ktoré riadky má vyplniť a v niektorých prípadoch aj samo vypočíta sumy, ktoré sa majú na daných riadkoch uviesť. Zároveň sa však netreba spoliehať na to, že ak formulár nenašiel žiadne chyby, vyplnené tlačivo je bezchybné.

Pri ručnom vypĺňaní daňového priznania daňovníci často zabudnú vyplniť DIČ alebo rodné číslo na vrchu každej strany daňového priznania, a preto si na to dajte pozor.

Prečítajte si tiež

Pri vypĺňaní daňového priznania či už elektronicky alebo ručne treba byť pozorný a prečítať si názvy všetkých oddielov a riadkov a vyhodnotiť, či sa daňovníka týkajú alebo nie. V tom pomôže poučenie k vyplneniu daňového priznania, ktoré sa taktiež nachádza na stránke Finančnej správy, v ktorom je podrobne opísaná náplň pre jednotlivé riadky.

Viac o vyplnení daňového priznania sa dočítate v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019. Pri vypĺňaní daňového priznania môže pomôcť aj článok Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Uplatnite si nezdaniteľné časti a daňový bonus, na ktoré máte nárok v daňovom priznaní za rok 2019

Daňovník si môže základ dane z aktívnych príjmov (napríklad zo zamestnania alebo živnosti) a tým pádom aj výslednú daň na úhradu znížiť prostredníctvom uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane alebo daňového bonusu. Treba však vedieť, na ktoré nezdaniteľné časti  a daňový bonus má daňovník nárok.

V daňovom priznaní za rok 2019 má daňovník nárok na uplatnenie si týchto nezdaniteľných častí základu dane:

 • na daňovníka – jej výška závisí od dosiahnutého základu dane daňovníka,
 • na manželku/manžela – jej výška závisí od dosiahnutého základu dane daňovníka a taktiež výšky príjmu manželky/manžela v roku 2019,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) – predstavuje príspevky zaplatené daňovníkom za doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a jej maximálna výška je 180 €,
 • na kúpeľníctvo – predstavuje preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré boli vynaložené v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a jej maximálna výška je 50 €.

Viac o nezdaniteľných častiach a možnostiach ich uplatnenia sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

V daňovom priznaní si daňovník môže uplatniť daňový bonus:

 • na dieťa – ak zdaniteľné príjmy daňovníka dosiahli aspoň 3 120 € a zároveň daňovník splnil aj ostatné podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov,
 • na zaplatené úroky z hypotéky – môže si ho uplatniť daňovník vo výške 50 % zo zaplatených úrokov zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017, najviac vo výške 400 €.

Viac o daňových bonusoch sa dočítate v článkoch Daňový bonus na dieťa v roku 2019 a Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2019.

7. Znížte si príjmy o oslobodené od dane najviac do výšky 500 € v roku 2019

Ak daňovník dosiahol počas zdaňovacieho obdobia:

 • príjem z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • príjem z príležitostných činností (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov),

je tento príjem oslobodený od dane, ak v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahne výšku 500 €. Ak by daňovník dosiahol príjmy z prenájmu alebo z príležitostných činností vo vyššej sume ako je 500 €, tak v daňovom priznaní uvedie iba výšku príjmu prevyšujúcu túto hranicu. Následne v rovnakom pomere v akom si skrátil príjem, upraví aj výdavky.

8. Poukážte 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 vybranej organizácii

Ak daňovník splní zákonom stanovené podmienky, môže poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov prijímateľovi, ktorý je uvedený v zozname prijímateľov. Zjednodušene povedané, daňovník môže poukázať v rámci daňového priznania 2 %, resp. 3 % (ak daňovník v zdaňovacom období vykonal najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti) zo zaplatenej dane vybranej organizácii, ktorej pomôžu pri jej činnosti. V prípade, ak daňovník 2 %, resp. 3 % nepoukáže, tieto peniaze „prepadnú“ štátu.

9. Zistite, ako máte povinnosť podať daňovému úradu daňové priznanie za rok 2019

Ako sme už spomínali, fyzické osoby – podnikatelia majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a preto musia daňové priznanie odovzdať daňovému úradu elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy.

Prečítajte si tiež

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu stále daňové priznanie odovzdať osobne v podateľni daňového úradu alebo môžu daňové priznanie zaslať poštou. Ak daňovník pošle daňové priznanie poštou, treba zásielku poslať doporučene, aby mal potvrdenie o jej odoslaní. Zároveň si treba dať pozor, aby bolo daňové priznanie daňovníkom podpísané na všetkých požadovaných miestach.

10. K daňovému priznaniu za rok 2019 nezabudnite priložiť všetky prílohy

Súčasťou daňového priznania sú prílohy daňového priznania. Medzi prílohy najčastejšie patrí napríklad:

 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky),
 • rodný list dieťaťa, resp. potvrdenie o návšteve školy.

Pozor: Prvýkrát pri podávaní daňového priznania za rok 2019 nemusí daňovník prikladať ako prílohu potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej školy so sídlom na území SR. Zároveň netreba ani opakovanie prikladať rodný list, ak ho už raz fyzická osoba priložila a nedošlo k zmene údajov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky