Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?

Kroky, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a praktické tipy, ktoré vám pomôžu k správnemu zostaveniu a podaniu.

Daň z príjmov fyzickej osoby, ako aj to, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tomto článku si vysvetlíme v jednotlivých bodoch ako na daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade fyzickej osoby. Čo budeme k nemu potrebovať a aký postup pri vypĺňaní dodržať?

Ako na daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020?

Nižšie si uvedieme jednotlivé body, ktoré by si mala fyzická osoba prejsť ešte pred samotným vyplnením daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020. Obsahovému vyplneniu daňového priznania, ktoré sme ukázali aj na názorných príkladoch sme sa venovali v nasledovných článkoch:

 1. Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2020 - vzor,
 2. Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor,
 3. Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2020 - vzor.

Fyzická osoba by mala pred vyplnením daňového priznania za rok 2020 postupovať nasledovne:

 1. zistiť, či má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov,
 2. vybrať si správny typ tlačiva daňového priznania k dani z príjmov,
 3. naplánovať si prácu tak, aby bolo možné podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň v ustanovenej lehote, prípadne si túto lehotu predĺžiť,
 4. zistiť, či má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky, alebo stačí listinne,
 5. roztriediť svoje príjmy do správnej kategórie,
 6. znížiť zákonom vymedzené príjmy o sumu oslobodenú od dane najviac do výšky 500 €,
 7. vybrať spôsob uplatňovania daňových výdavkov,
 8. zistiť, či má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, ako aj nárok na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky z hypotéky,
 9. pripojiť povinné prílohy k daňovému priznaniu,
 10. poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

O tom, kto je povinný podať, resp. kto nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov sme vás informovali aj v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?. V tabuľke nižšie uvádzame, kedy fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, ako aj ďalšie 2 dôvody podania daňového priznania:

Dôvody podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020
Rozlišujeme tri dôvody podania daňového priznania k dani z príjmov u fyzickej osoby za rok 2020, a to tieto: 1. povinné podanie daňového priznania 1. ak zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €, alebo
2. ak fyzická osoba za rok 2020 dosiahla daňovú stratu (nezávisí na výške zdaniteľných príjmov)
2. dobrovoľné podanie daňového priznania ak fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie, môže podať dobrovoľne, a to predovšetkým z dôvodu vzniku daňového preplatku
3. podanie daňového priznania na výzvu správcu dane ak fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie, ani tak nechce urobiť dobrovoľne, ale vyzve ju na to správca dane

Poznámka: za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Ak teda mala fyzická osoba v roku 2020 tuzemské príjmy a aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, posudzuje súčet týchto príjmov.

Výber tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Fyzická osoba má pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov na výber z dvoch tlačív, ktoré uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Tlačivá daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020
typ tlačiva daňového priznania: typ A typ B
typ tlačiva si vyberá fyzická osoba podľa toho, aké zdaniteľné príjmy
v roku 2020 dosiahla, nasledovne:
ak mala fyzická osoba zdaniteľné príjmy len
zo závislej činnosti,
t. j. zo zamestnania (podľa § 5 zákona)
ak mala fyzická osoba aj iné zdaniteľné príjmy,
ako zo závislej činnosti, resp. kombináciu týchto príjmov (vrátane príjmov zo závislej činnosti:
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 zákona),
 • z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona),
 • ostatných, napr. príjem z predaja nehnuteľnosti (podľa § 8 zákona)
 • Poznámka: na zdaňovacie obdobie roku 2020 boli vydané nové vzory týchto tlačív, ktoré si môžete pozrieť v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenia dane za rok 2020 a ich predĺženie

  Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote do 31.3.2021. V rovnakej lehote je fyzická osoba povinná aj zaplatiť daň z príjmov.

  Upozorňujeme, že je potrebné, aby fyzická osoba označila správne platbu dane z príjmov. Ako označiť platbu dane z príjmov nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021).

  Ak fyzická osoba nestíha v ustanovenej lehote podať daňové priznanie alebo zaplatiť daň z príjmov, je možné si túto lehotu predĺžiť o:

  • najviac tri celé kalendárne mesiace, t. j. najneskôr do 30.6.2021, alebo
  • najviac šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. najneskôr do 30.9.2021, len v prípade, ak mala fyzická osoba aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

  V článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) – vzor nájdete aj vzor, ako vyplniť oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

  Spôsoby podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

  Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva elektronicky alebo listinne. Elektronické podanie daňového priznania je povinné pre všetky fyzické osoby – podnikateľov (napr. živnostníkov). Fyzické osoby – nepodnikatelia si môžu vybrať spôsob, akým daňové priznanie podajú (ide napr. o zamestnancov, či fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť bez živnosti).

  Prečítajte si tiež

  Ak fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a vyberie si spôsob podania listinne, môže odovzdať vyplnené daňové priznania k dani z príjmov na podateľňu daňového úradu (spolu s potvrdením o podaní daňového priznania) alebo ho môže doručiť ako poštovú zásielku (odporúčame poslať doporučene). Ak si fyzická osoba vypĺňa daňové priznanie sama v listinnej forme, je vhodné, aby tak urobila priamo cez elektronický formulár daňového priznania, ktorý nájde na webovej stránke Finančnej správy, ktorý jej po vyplnení portál skontroluje a môže si ho následne vytlačiť.

  Ak ste živnostník a nemáte zriadený elektronický prístup, pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

  Vyčlenenie zdaniteľných príjmov za rok 2020 a ich zatriedenie do kategórií

  Nakoľko fyzická osoba v daňovom priznaní uvádza iba zdaniteľné príjmy je potrebné uviesť, čo sa považuje za zdaniteľný príjem. Za zdaniteľný príjem sa považuje príjem, ktorý nie je predmetom dane a nie je od dane ani oslobodený.

  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak má fyzická osoba pochybnosti, či príjem, ktorý v roku 2020 dosiahla je zdaniteľný, je potrebné aby postupovala tak, že v zákone o dani z príjmov, nájde podľa jednotlivého druhu príjmu označené príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. V prípade, ak ho v tomto zozname nájde, nezdaňuje tento príjem, ak však v zozname príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a sú od dane oslobodené uvedený nie je, znamená to, že sa zdaňuje.

  V článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 nájdete zoznam zdaniteľných aj oslobodených príjmov spolu s názornými príkladmi (napr. čo sa týka príspevkov z Prvej pomoci, nemocenského či ošetrovného).

  Prečítajte si tiež

  Upozorňujeme, že okrem uvedeného rozdelenia, je potrebné rozdeliť príjmy na aktívne a pasívne. Uvedené je dôležité najmä z toho dôvodu, že iba pri aktívnych príjmoch je možné vykázať daňovú stratu, či uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a pod. Viac informácií nájdete v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

  Tip: ak ste v roku 2020 dosiahli príjmy, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou podľa § 43 zákona, do daňového priznania tieto príjmy neuvádzate, nakoľko sa považujú za daňovo vysporiadané.

  Zníženie vymedzených zdaniteľných príjmov o sumu oslobodenú od dane – najviac do výšky 500 € za rok 2020

  V prípade, ak fyzická osoba v roku 2020 dosiahla príjem z prenájmu (t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona) alebo príjem z príležitostných činností (t. j. podľa § 8 ods. 1 písm. a)), môže si na tieto príjmy uplatniť oslobodenie od dane do súhrnnej výšky 500 €.

  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak uvedené príjmy za rok 2020 nepresiahnu sumu 500 €, znamená to, že ich fyzická osoba do daňového priznania ani neuvádza. Ak sumu 500 € presiahnu, do daňového priznania sa uvádza len suma príjmov znížená o sumu najviac 500 €.

  Je potrebné pri uplatnení oslobodenia od dane, aby v rovnakom pomere v akom si fyzická osoba znížila príjmy, upravila aj daňové výdavky.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

  Ak fyzická osoba v roku 2020 dosiahla iné zdaniteľné príjmy, ako zo závislej činnosti (t. j. príjmy podľa § 6 až § 8), môže si vybrať z možností uplatnenia výdavkov uvedených v nasledovnej tabuľke:

  Možnosti uplatnenia daňových výdavkov fyzickej osoby za rok 2020
  Paušálne výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov Skutočne preukázateľné výdavky
 • výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 20 000 € (pri príjmoch
  podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4),
 • výdavky vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 5 040 €
  (pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. a) – príjmy
  z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva)
 • výdavky, ktoré fyzická osoba preukázateľne
  vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a ktoré
 • sú vedené v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, alebo zaevidované v daňovej evidencii
 • Poznámka: paušálne výdavky nie je možné uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona, t. j. pri príjmoch z prenájmu.

  V článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí? sme sa venovali rozdielom a výhodám pri uplatnení paušálnych alebo skutočných výdavkov živnostníka. Viac informácií o paušálnych výdavkov nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

  Podmienky nároku na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus v roku 2020

  V prípade, ak čiastkový základ dane, resp. základ dane z aktívnych príjmov fyzickej osoby za rok 2020 je nižší alebo rovný ako 19 506,56 €, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 4 414,20 € ročne, a to bez akýchkoľvek iných podmienok. V prípade, ak je čiastkový základ dane, resp. základ dane vyšší ako suma 19 506,56 €, tak suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je upravovaná.

  Pre uplatnenie ďalších nezdaniteľných častí základu dane, však musí fyzická osoba splniť zákonom stanovené podmienky, ide o:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

  Informácie o výške a podmienkach nároku na nezdaniteľné časti základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

  Prečítajte si tiež

  Kým nezdaniteľné časti základu dane znižujú vypočítaný čiastkový základ dane, resp. základ dane fyzickej osoby, daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky, tak ako aj preddavky na daň priamo znižujú už vypočítanú daň z príjmov. O podmienkach nároku na daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

  Poukázanie 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane za rok 2020 – kedy je to možné?

  Fyzická osoba po splnení zákonom stanovených podmienok môže vybranej organizácií, ktorá sa nachádza v zozname prijímateľov poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane, ak je táto vypočítaná suma minimálne 3 € a viac.

  Prečítajte si tiež

  Upozorňujeme, že 3 % zo zaplatenej dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá za zdaňovacie obdobie, za ktoré chce tento podiel poukázať, vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. Potvrdenie o výkone tejto dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

  Pripojenie povinných príloh k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

  Ak fyzická osoba podáva daňové priznanie elektronicky, pripája k daňovému priznaniu aj prílohy v stanovenom formáte (napr. v PDF, JPG a pod.). Ak fyzická osoba podáva daňové priznanie listinne, pripája k daňovému priznaniu kópie povinných príloh. Netreba zabudnúť v príslušnom oddiele daňového priznania vyplniť správny počet príloh, pričom upozorňujeme, že daňové priznanie k dani z príjmov – typ B má povinné 3 prílohy, a to pre každú fyzickú osobu (či už ich vypĺňa alebo nie).

  Medzi povinné prílohy k daňovému priznaniu za rok 2020 patrí predovšetkým:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa/zamestnávateľov (ak mala fyzická osoba aj príjmy zo zamestnania),
  • potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky),
  • rodný list dieťaťa/detí (ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ak si na dieťa uplatňuje daňový bonus prvýkrát a ešte ho nepredložila správcovi dane),
  • potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (ak fyzická osoba chce poukázať 3 % zo zaplatenej dane),
  • a iné.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

  Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

  Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

  Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

  10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

  Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

  Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

  Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky