Paušálne výdavky v roku 2019

Čo sú to paušálne výdavky, kto si ich môže uplatniť a aká je ich výška v roku 2019?

Jedným z rozhodnutí, ktoré musí podnikateľ – fyzická osoba (napr. živnostník alebo iná SZČO) prijať pri svojej podnikateľskej činnosti, je práve rozhodnutie, akým spôsobom si bude uplatňovať výdavky spojené so svojím podnikaním. Podnikateľ má na výber z týchto možností uplatňovania výdavkov:

  • uplatňovanie skutočných výdavkov pomocou podvojného účtovníctva,
  • uplatňovanie skutočných výdavkov pomocou jednoduchého účtovníctva,
  • uplatňovanie skutočných výdavkov pomocou daňovej evidencie,
  • uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov, ďalej len „paušálne výdavky“.

V tomto článku sa budeme venovať poslednému bodu, a teda uplatňovaniu paušálnych výdavkov.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Paušálne výdavky si v roku 2019 môže uplatniť daňovník, ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty* (ďalej len „DPH“), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, napr. iba tri mesiace.

* Výnimku tvoria osoby registrované pre platenie DPH z rôznych dôvodov, napr. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Títo „špeciálni“ platitelia DPH môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2019?

Ak daňovník dosahuje príjmy z podnikania (upravené v § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (upravené v § 6 ods. 2 zákona), môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu týchto príjmov, najviac do výšky 20 000 €. Daňovník si nemôže uplatniť paušálne výdavky pre každú z týchto činností samostatne, ale uplatňuje si ich z ich súčtu, t. j. nemôže si samostatne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z podnikania do výšky 20 000 € a samostatne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti do výšky 20 000 €.

Ak daňovník dosahuje príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (upravené v § 6 ods. 4 zákona) môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac od výšky 20 000 €. Pri týchto príjmoch si daňovník môže uplatniť paušálne výdavky na každý z príjmov osobitne, t. j. samostatne môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, maximálne do výšky 20 000 € a samostatne môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona, maximálne do výšky 20 000 €.

Tip: Vypočítajte si výšku paušálnych výdavkov v našej kalkulačke. 

Paušálne výdavky a zaplatené poistné v roku 2019

Každá SZČO, napr. živnostník, vynakladá na svoju podnikateľskú činnosť (skutočné) výdavky, ktorými môžu byť výdavky na nákup tovaru alebo vedenie účtovníctva externou firmou. Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, tieto skutočné výdavky sa na daňové účely do úvahy brať nebudú, ale do úvahy sa zoberú výdavky paušálne.

V daňových výdavkoch daňovníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov však nie je zahrnuté zaplatené poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Podmienkou je, že toto poistné nemohlo byť zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Poistné si daňovník uplatňuje v preukázanej výške, t. j. v celej zaplatenej sume.

Prečítajte si tiež

Príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov: Martin je živnostník, a teda dosahuje príjmy z podnikania. Okrem príjmov zo živnosti dosiahol aj príjem z vytvorenia diela, ktorý je príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Martin splnil všetky podmienky na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Príjmy zo živnosti boli vo výške 15 000 € a z vytvorenia diela 1 000 €. Počas roka zaplatil poistné v sume 4 500 €. Výška jeho paušálnych výdavkov sa vypočíta ako (15 000 + 1 000) x 60 % = 9 600 €. K sume paušálnych výdavkov je ešte potrebné pripočítať sumu zaplateného poistného 4 500 €. Výška výdavkov Martina je teda 14 100 € (9 600 + 4 500). Martinov základ dane sa vypočíta ako príjmy- výdavky, t. j. 16 000 € - 14 100 € = 1 900 €.

Príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov v prípade, ak daňovník prekročí maximálnu hranicu 20 000 €: Slávka si založila živnosť v marci roku 2019 a do konca tohto roku dosiahla príjem zo živnosti v sume 40 000 €. Aj napriek tomu, že začala s podnikaním v marci, má stále nárok na uplatnenie paušálnych výdavkov v maximálnej výške 20 000 € (hranica paušálnych výdavkov sa neznižuje, aj napriek tomu, že sa s podnikaním začalo v priebehu zdaňovacieho obdobia). Zaplatené poistné bolo vo výške 12 000 €. Slávka splnila všetky podmienky na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Slávkine paušálny výdavky sa vypočítajú ako 40 000 x 60 % = 24 000 €. Keďže suma 24 000 € je o 4 000 € vyššia ako maximálna hranica paušálnych výdavkov 20 000 €, môže si uplatniť paušálne výdavky iba vo výške 20 000 €. Výška jej výdavkov je 32 000 € (20 000 + 12 000). Základ dane sa vypočíta ako 40 000 – 32 000 = 8 000 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky a vedenie evidencie príjmov v roku 2019

S uplatňovaním paušálnych výdavkov je spojené aj vedenie evidencie o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré musia spĺňať náležitosti účtovných dokladov,
  • zásobách a pohľadávkach.

Údaje z týchto evidencií daňovník uvedie vo svojom daňovom priznaní. Vzory daňových priznaní môžete nájsť v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018).

V zákone o dani z príjmov nie je stanovená presná forma, ako má táto evidencia vyzerať, a preto si daňovník môže sám rozhodnúť, ako ju bude viesť. Samozrejme, aj pri uplatňovaní paušálnych výdavkov si daňovník môže objednať služby účtovníka, avšak vedenie tejto evidencie nie je až tak náročné a daňovník sa ju môže naučiť viesť aj sám.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak by bol daňovník platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia a rozhodol sa uplatňovať paušálne výdavky, musí okrem vyššie spomenutej evidencie viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona o dani z pridanej hodnoty.

Výhody paušálnych výdavkoch v roku 2019

Zistiť, či je pre daňovníka výhodnejšie uplatňovať skutočné výdavky alebo si radšej zvoliť paušálne výdavky, je pomerne jednoduché, avšak nedá sa 100 % zadefinovať.

Kľúčom k tomuto zisteniu je porovnanie preukázateľných výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (bez zaplateného poistného a príspevkov), napr. výdavky na nákup materiálu, telefónne služby alebo vedenie účtovníctva, s paušálnymi výdavkami (taktiež bez zaplateného poistného a príspevkov).

Porovnanie výdavkov Oplatí sa uplatniť
Skutočné výdavky < paušálne výdavky Paušálne výdavky
Skutočné výdavky > paušálne výdavky Skutočne preukázané výdavky

Príklad na rozhodnutie medzi skutočnými výdavkami a paušálnymi výdavkami: Andrej v priebehu roka dosiahol príjmy zo živnosti v sume 10 000 €, zaplatil poistné v sume 3 000 € a jeho skutočne vynaložené výdavky boli v sume 7 000 €. Pre Andreja je výhodnejšie uplatniť skutočné výdavky, pretože ich výška (7 000 €) je vyššia ako by bola suma paušálnych výdavkov (10 000 x 60 % = 6 000 €). Tým, že si Andrej uplatní skutočné výdavky, ktoré sú vyššie ako tie paušálne, dosiahne nižší základ dane, a tak zaplatí nižšiu daň ako by zaplatil pri uplatnení paušálnych výdavkoch.

Prečítajte si tiež

Pri uplatňovaní skutočných výdavkov je ešte potrebné počítať s nákladmi na vedenie účtovníctva, resp. daňovej evidencie, v prípade, že si ho daňovník nebude viesť sám, ale prostredníctvom externého účtovníka.

Ďalšou z výhod uplatňovania paušálnych výdavkov je to, že daňovník nemusí riešiť daňovú uznateľnosť skutočných výdavkov, a preto môže mať možná daňová kontrola v budúcnosti ľahší priebeh. Viac o daňovej uznateľnosti výdavkov sa dočítate v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky