Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019

Ak posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby presiahne sumu 2 500 eur, vznikne jej povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. To, ako vyrátať výšku preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019, si môžete prečítať v tomto článku.

Platenie preddavkov na daň upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019

Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia tá fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť presiahne 2 500 eur.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019 nemá daňovník, ktorý dosiahol tieto príjmy:

 • podľa § 7 (t.j. z kapitálového majetku) a § 8 (t.j. ostatné príjmy) zákona o dani z príjmov, a to v predchádzajúcom zdaňovacom období,
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona), a to v predchádzajúcom zdaňovacom období,
 • podľa § 5 (t.j. zo závislej činnosti), ktoré boli zdaňované preddavkovým spôsobom (§ 35), a to v predchádzajúcom zdaňovacom období,
 • kombináciu vyššie uvedených príjmov,
 • podľa § 6 (t.j. z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) a aj príjmy podľa § 5, pričom čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov.

Preddavkové obdobie a posledná známa daňová povinnosť

Ako sme už uviedli, fyzická osoba platí preddavky na daň počas preddavkového obdobia. Preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Spravidla môžeme povedať, že preddavkové obdobie trvá od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roka (ak niektorý z dátumov nepripadne na deň pracovného pokoja).

V prípade daňovníka, ktorý nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 (t.j. má povinnosť podať daňové priznanie do 1.4.2019, nakoľko deň 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja), preddavkové obdobie mu začne dňom 2.4.2019 a skončí dňom 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019). Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, preddavkové obdobie sa mu zmení v súvislosti s touto zmenenou lehotou na podanie daňového priznania.

Posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň je definovaná v § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov a môžeme ju vypočítať ako daň:

 • zo základu dane z príjmov podľa § 5 (t.j. zo závislej činnosti) a § 6 ods. 1 a 2 (t.j. príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý znížime o odpočet daňovej straty (t.j. základ dane – ¼ daňovej straty z predchádzajúcich období),
 • zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 (t.j. z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu), ktorý je uvedený v poslednom daňovom priznaní,
 • zo základu dane, ktorý sme znížili o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň (v roku 2019 je platná suma nezdaniteľnej časti základu dane 3 937,35 eur),
 • pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • znížená o daňový bonus.

Ako môžeme vidieť, posledná známa daňová povinnosť nie je totožná s daňou, ktorá bola vypočítaná v podanom daňovom priznaní za rok 2018.

Výška poslednej známej daňovej povinnosti je rozhodujúca pre tú skutočnosť, či bude platiť fyzická osoba mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov v roku 2019. Je však potrebné uviesť, že v odôvodnených prípadoch môže správca dane určiť platenie preddavkov inak (§ 34 ods. 4 zákona).

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti fyzickej osoby v roku 2019

Ako sme už uviedli na výpočet preddavkov na daň z príjmov vplýva výška poslednej známej daňovej povinnosti. Avšak na výšku preddavkov na daň vplýva aj štruktúra základu dane, nakoľko ak má fyzická osoba príjmy podľa § 5 a podľa § 6 musí posúdiť, či čiastkový základ dane podľa § 5 netvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane, nakoľko ak:

 • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6, daňovník neplatí preddavky na daň,
 • čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí 50 % a menej zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6, daňovník platí preddavky na daň v polovičnej výške.

Na zistenie percentuálneho podielu podľa čiastkových základov dane môžeme použiť nasledujúci vzorec z riadkov daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018:

[r. 40 / (r. 40 + r. 47 + r. 65)] x 100

Po prepočte percentuálneho podielu podľa čiastkových základov dane je potrebné, aby daňovník vyrátal výšku svojej poslednej známej daňovej povinnosti. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti bude postupovať podľa nasledovných krokov a riadkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018:

 1. krok: poslednú známu daňovú povinnosť zistí zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 (zníženého o odpočet daňovej straty) a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona, t.j. zistí údaje uvedené na riadku 40 + riadok 55 + riadok 65 a sumy príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona (na riadku 79), v prípade uplatnenia metódy vyňatia príjmov po znížení aj údaj uvedený na riadku 82 daňového priznania typu B,
 2. krok: poslednú známu daňovú povinnosť, t.j. sumu zistenú podľa 1.kroku zníži o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (3 937,35 eur),
 3. krok: daňovník použije sadzbu dane platnú v roku 2019 (t.j. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,37 eur a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne uvedenú sumu,
 4. krok: zníženie výšky poslednej známej daňovej povinnosti o sumu daňového bonusu uvedeného na riadku 106.

Úprava výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2019 u fyzickej osoby, ktorá je poberateľom dôchodku

Pri odpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od súčtu čiastkových základov dane pre výpočet poslednej známej daňovej povinnosti je rozhodujúce to, kedy bol daňovníkovi priznaný dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov (napr. starobný), ako aj to v akej výške mu bol v príslušnom zdaňovacom období vyplatený. Takýto daňovník bude mať nasledovný nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane:

 • ak bol daňovník poberateľom dôchodku k 1.1.2018: môže odpočítať od súčtu čiastkových základov dane výšku nezdaniteľnej časti základu dane zníženú o úhrnnú sumu dôchodku, ktorá mu bola vyplatená v roku 2018 (ak v daňovom priznaní vyplnil riadky 29 a 30 a znížil si základ dane len o sumu zodpovedajúcu kladnému rozdielu medzi nezdaniteľnou čiastkou základu dane a úhrnnou sumou dôchodku),
 • ak sa daňovník stal poberateľom dôchodku v priebehu roku 2018: môže odpočítať od súčtu čiastkových základov dane celkovú výšku nezdaniteľnej časti základu dane (ak nevyplnil riadky 29 a 30 v daňovom priznaní). Tento daňovník postupuje pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti, ako keby poberateľom dôchodku v roku 2018 nebol.

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov v roku 2019 platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur.

Prečítajte si tiež

Daňovník je povinný platiť preddavky na daň vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, a to do konca každého kalendárneho štvrťroka. Uvedené znamená, že ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, prvý štvrťročný preddavok na daň bude splatný dňa 1.7.2019 (nakoľko 30.6.2019 pripadne na nedeľu) a posledný štvrťročný preddavok na daň bude splatný dňa 31.3.2020 (ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019).

Preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Príklad na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2019 a štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Jozef vykázal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 základ dane z príjmov podľa § 6 (zo živnosti), a to na riadku 47 a 55 daňového priznania sumu 22 000 eur.

V roku 2018 si uplatňoval daňový bonus na 2 deti v celkovej výške 517,44 eur (258,72 eur x 2 deti), táto suma je uvedená aj na riadku 106 v daňovom priznaní za rok 2018. Jozef neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Vznikne Jozefovi povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov?

Aby sme zistili, či bude Jozef povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019, vypočítame jeho poslednú známu daňovú povinnosť a to v nasledovných krokoch:

Názov položky Suma Výpočet
Základ dane podľa § 6 22 000 eur riadok 55
Nezdaniteľná časť základu dane platná v roku 2019 3 937,35 eur  
Odpočet nezdaniteľnej časti základu dane od súčtu základu dane 18 062,65 eur 22 000 – 3 937,35
Sadzba dane 19% 3 431,90 eur 19 % zo sumy 18 062,65
Odpočet daňového bonusu 517,44 eur 2 deti x 258,72 eur
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti 2 914,46 eur 3431,90 – 517,44

Nakoľko suma poslednej daňovej povinnosti je vyššia ako 2 500 eur a nižšia ako 16 600 eur Jozefovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019.

Preddavky na daň vyrátame: 2 914,46 / 4 = 728,61 eur.

Keďže Jozef nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, jeho preddavkové obdobie začne plynúť dňom 2.4.2019 a prvý štvrťročný preddavok vo výške 728,61 eur bude splatný dňa 1.7.2019. V prípade, že si Jozef nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, jeho preddavkové obdobie sa skončí dňom 31.3.2020 a posledný štvrťročný preddavok bude splatný týmto dňom

Článok pokračuje pod reklamou

Mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019

Mesačné preddavky na daň z príjmov v roku 2019 platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur.

Daňovník je povinný platiť preddavky na daň vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, a to do konca každého kalendárneho mesiaca. Uvedené znamená, že ak si daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, prvý mesačný preddavok na daň bude splatný dňa 30.4.2019 a posledný mesačný preddavok na daň bude splatný dňa 31.3.2020 (ak daňovník neoznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019).

Preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Príklad na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2019 a mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Peter vykázal v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 nasledovné čiastkové základy dane:

 • podľa § 5 (zo závislej činnosti) – riadok 40 v daňovom priznaní: 7 000 eur,
 • podľa § 6 (zo živnosti) – riadok 47 a 55 v daňovom priznaní: 75 000 eur.

V roku 2018 si uplatňoval daňový bonus na 1 dieťa v celkovej výške 258,72 eur (suma je uvedená aj na riadku 106 v daňovom priznaní za rok 2018). Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nemal nárok, nakoľko prekročil zákonom stanovenú hranicu. Peter neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018. Vznikne Petrovi povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov?

Aby sme zistili, či bude Peter povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019, vypočítame jeho poslednú známu daňovú povinnosť a to v nasledovných krokoch:

Názov položky Suma Výpočet
Súčet čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 82 000 eur riadok 40 +  riadok 55: 7 000 + 75 000
Nezdaniteľná časť základu dane platná v roku 2019 3 937,35 eur  
Odpočet nezdaniteľnej časti základu dane od súčtu čiastkových základov dane 78 062,65 eur 82 000 – 3 937,35
Sadzba dane 19 % 6 888,71 eur 19 % zo sumy do 36 256,37
Sadzba dane 25 % 10 451,57 eur 25 % zo sumy 41 806,28 (68 062,65-36 256,37)
Odpočet daňového bonusu 258,72 eur 1 dieťa
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti 17 081,56 eur (6 888,71+ 10 451,57) – 258,72

Nakoľko suma poslednej daňovej povinnosti je vyššia ako 16 600 eur, Petrovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019. Nakoľko mal Peter aj príjmy zo závislej činnosti, ktoré nepresiahli 50 % súčtu základov dane, bude platiť preddavky na daň v roku 2019 v polovičnej výške.

Preddavky na daň vyrátame: 17 081,56/12 = 1423,46 eur / 2 = 711,73 eur.

Keďže Peter nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, jeho preddavkové obdobie začne plynúť dňom 2.4.2019 a prvý mesačný preddavok vo výške 711,73 eur bude splatný dňa 30.4.2019. V prípade, že si Peter nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, jeho preddavkové obdobie sa skončí dňom 31.3.2020 a posledný mesačný preddavok bude splatný týmto dňom.

Zmena poslednej známej daňovej povinnosti po podanom daňovom priznaní

Spravidla po každom podanom daňovom priznaní sa mení aj výška poslednej známej daňovej povinnosti u fyzickej osoby a tým sa mení aj výška preddavkov na daň z príjmov. Môže dôjsť preto k týmto situáciám:

 • ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky po podaní daňového priznania: napríklad ak daňovník zaplatil mesačný preddavok na daň vo výške 800 eur, ktorý zaplatil dňa 16.1., 14.2. a 25.3.2018 a na základe výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania za rok 2018 vznikne daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky za preddavkové obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2020 vo výške 1000 eur, daňovník nemusí rozdiel doplácať a naďalej už bude platiť novú výšku mesačných preddavkov,
 • ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť nižšie preddavky po podaní daňového priznania: napríklad ak daňovník zaplatil štvrťročný preddavok na daň vo výške 600 eur, ktorý zaplatil dňa 25.3.2018 a na základe výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania za rok 2018 vznikne daňovníkovi povinnosť platiť štvrťročné preddavky za preddavkové obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2020 vo výške 450 eur, daňovníkovi sa rozdiel súm preddavkov započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa daňovníkovi rozdiel súm vráti, a to na základe podanej žiadosti.

Započítanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby s daňou na úhradu v roku 2019

Po skončení zdaňovacieho obdobia daňovník zaplatené preddavky na daň z príjmov započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. V prípade, ak niektorý preddavok, ktorý bol splatný v roku 2018 uhradil daňovník po splatnosti aj v roku 2019, je možné si ho započítať s daňou na úhradu. Avšak v prípade úhrady preddavku na daň, ktorý je splatný v roku 2019 (napr. štvrťročný preddavok do 1.4.2019), nie je možné použiť tento zaplatený preddavok na daň na zápočet s daňou na úhradu za rok 2018.

Aký je postup platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, ako aj zmena výpočtu pre rok 2020 nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky