Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy

Kedy sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu pri neplnení daňových povinností a čo mu hrozí?

Podnikateľ je povinný dodržiavať daňové povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení viacerých zákonov, medzi ktoré patrí napr.:

 • ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • a iné.

V prípade, ak podnikateľ nedodržiava svoje daňové povinnosti, či už peňažnej alebo nepeňažnej povahy, dopúšťa sa tým správneho deliktu. Za správny deliktu správca dane vyrubí podnikateľovi pokutu, či úrok z omeškania.

Sankcie, ktoré môžu správca dane uložiť podnikateľovi za dopustenie správneho deliktu upravuje § 154 až § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Kedy sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu

Správny delikt môžeme definovať ako protiprávne konanie podnikateľa, ktorého sa dopustí v tom prípade, ak si nesplní svoju daňovú povinnosť, ktorá môže byť:

 • peňažnej povahy, alebo
 • nepeňažnej povahy.

V článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy si môžete prečítať o tom, aké pokuty správca dane vyrubí za správne delikty nepeňažnej povahy (napr. za nepodanie daňového priznania v termíne a pod.).    

Správca dane, ktorý môže uložiť sankcie podnikateľovi, ktorý sa dopúšťa správneho deliktu je pritom:

 • daňový úrad,
 • colný úrad,
 • obec.

Sankcie, ktoré hrozia podnikateľovi za dopustenie správneho deliktu

Správa dane uloží podľa daňového poriadku:

 • pokutu podľa § 155,
 • úhrnnú pokutu podľa § 155a,
 • úrok z omeškania podľa § 156.

Pokutou podľa § 155 rozumieme sankciu, ktorú ukladá správca dane, ak zistí skutočnosť, ktorou je dopustenie sa správneho deliktu podnikateľom. Výška pokuty, ktorú uloží správca dane podnikateľovi závisí od toho, akého druhu správneho deliktu sa dopustil, pričom túto pokutu uloží správca dane:

 • v absolútnej hodnote (napr. 60 €), avšak len v rámci limitu, ktorý je ustanovený daňovým poriadkom (od – do) – platí pri pokutách nepeňažnej povahy,
 • v hodnote vypočítanej ako súčin násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je platná v deň vykonania úkonu a ktorá upravuje správnu výšku daňovej povinnosti.

Podľa § 155 ods. 4 daňového poriadku pri určovaní výšky pokuty správca dane  prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Úhrnnú pokutu podľa § 155a vyrubí správca dane tomu podnikateľovi, ktorý sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možnosť určiť v rámci ustanoveného limitu (t. j. nie výpočtom). Takúto úhrnnú pokutu je možné uložiť za všetky delikty len podľa jedného zákona, t. j. napr. jedna úhrnná pokuta podľa daňového poriadku, či úhrnná pokuta podľa zákona o dani z pridanej hodnoty a pod.

Prečítajte si tiež

Úrok z omeškania podľa § 156 vyrubí správca dane v tom prípade, ak podnikateľ nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo výške alebo v lehote, či výške určenej rozhodnutím správcu dane, a to:

 • daň alebo rozdiel dane,
 • preddavok na daň,
 • splátku dane,
 • vybraný preddavok na daň,
 • daň vybranú zrážkou,
 • zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

Pri výpočte úroku z omeškania správca dane použije nasledovný výpočet:

dlžná suma * 4 – násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky / 365 resp. 366 dní * počet dní omeškania

Uvedené znamená, že čím skôr podnikateľ zaplatí, resp. vyrovnaná svoju nesplnenú peňažnú daňovú povinnosť, tým bude úrok z omeškania nižší. Pri výpočte úroku z omeškania použije správca dane základnú úrokovú sadzbu platnú v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak 4 – násobok základnej úrokovej sadzby nedosiahne 15 %, pre výpočet úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba vo výške 15 %.

Informácie o tom, aké pokuty hrozia ak nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň z príjmov nájdete v článku Čo hrozí, ak nezaplatíte daň alebo nepodáte daňové priznanie v lehote?

Článok pokračuje pod reklamou

Pokuty za správne delikty peňažnej povahy

Pokuta za správny delikt peňažnej povahy sa počíta za každý deň, a to:

 • odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do dňa podania dodatočného daňového priznania (§ 155 ods. 1 písm. f) bod 1 a bod 2), alebo
 • odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania do uplynutia lehoty na podanie dodatočného daňového priznania za obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola podľa § 16 ods. 9 daňového poriadku (§ 155 ods. 1 písm. f bod 1 a bod 2)), t. j.:
 1. do uplynutia 15-teho dňa po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, alebo
 2. do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane, alebo
 3. do uplynutia 15-teho dňa po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, alebo oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň vrátane,
 • po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do dňa uplynutia lehoty na podanie dodatočného daňového priznania za obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola podľa § 16 ods. 9 daňového poriadku (viď vyššie, § 155 ods. 1 písm. f bod 1),
 • po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo odo dňa nasledujúceho po dni pôvodnej splatnosti dane do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok vrátane (§ 155 ods. 1 písm. f)  bod 3)

Ako môžeme vidieť výpočet pokuty za správny delikt peňažnej povahy súvisí s podaním dodatočného daňového priznania, ktoré má možnosť podnikateľ podať aj po začatí daňovej kontroly až do uplynutia ustanovenej 15 – dňovej lehoty, ktorá plynie odo dňa začatia daňovej kontroly.

* ZÚS ECB = základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Poznámka: minimálna hranica pokuty je 1 % z vyrubenej sumy (ak je pokuta nižšia, vyrubí ju správca dane vo výške 1 % z vyrubenej sumy) a maximálna hranica pokuty je výška vyrubenej sumy, správca dane neuloží pokutu, ak nepresiahne 5 eur
Prehľad pokút za správny delikt nepeňažnej povahy
Názov správneho deliktu Výška pokuty Ustanovenie daňového poriadku, ktoré upravuje pokutu za správny delikt Ustanovenie daňového poriadku, ktoré upravuje správny delikt
uvedenie v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť 3-násobok ZÚS ECB* základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní (ak 3-násobok ZÚS ECB nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne z vyrubenej sumy) §155 ods. 1 písm. f) bod 1 § 154 ods. 1 písm. e)
zaplatenie podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť 3-násobok ZÚS ECB* ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň zaplatenú podľa osobitných predpisov bez podania daňového priznania (ak 3-násobok ZÚS ECB nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne z vyrubenej sumy) § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 § 154 ods. 1 písm. f)
uplatnenie si nároku podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov 3-násobok ZÚS ECB* ročne zo sumy, o ktorú správca dane znížil uplatnený nárok podľa osobitných predpisov (ak 3-násobok ZÚS ECB nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy, o ktorú správca dane znížil uplatnený nárok podľa osobitného predpisu) § 155 ods. ods. 1 písm. f) bod 2 § 154 ods. 1 písm. g)
zapríčinenie svojím konaním určenie dane podľa pomôcok (podľa § 48 os. 1 daňového poriadku – t. j. ak podnikateľ nepodal daňové priznanie ani na výzvu správu dane alebo si nesplnil pri preukazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností v dôsledku čoho nebolo možné daň správne zistiť alebo neumožnil vykonať daňovú kontrolu) 3-násobok ZÚS ECB* ročne zo sumy dane určenej správcom dane podľa pomôcok (ak 3-násobok ZÚS ECB nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy dane určenej správcom dane podľa pomôcok) § 155 ods. ods. 1 písm. f) bod 3 § 154 ods. 1 písm. h)
uvedenie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane, či zníženie nadmerného odpočtu alebo vrátenia dane - zvýšenie dane, - zníženie nadmerného odpočtu, - zníženie uplatneného vrátanie dane, alebo - zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu -vo výške ZÚS ECB* ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní (ak ZÚS ECB nedosiahne 3 %, pokutu správca dane uloží vo výške 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v predchádzajúcom daňovom priznaní/dodatočnom daňovom priznaní) § 155 ods. 1 písm. g) § 154 ods. 1 písm. i)
- vo výške 2-násobku ZÚS ECB* ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní, ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v lehote po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň (ak 2-násobok ZÚS ECB nedosiahne 7 %, pokutu správca dane uloží vo výške 7 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v poslednom dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v predchádzajúcom daňovom/dodatočnom daňovom priznaní § 155 ods. 1 písm. h)

Príklad na uloženie pokuty za správny delikt peňažnej povahy

Príklad na uloženie pokuty za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. e):

Spoločnosť ABCX, s. r. o. podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 v termíne 2.4.2018 a v tomto termíne daň aj zaplatila. Správca dane doručil spoločnosti oznámenie o daňovej kontrole dňa 11.12.2018. Na základe kontroly správca dane vyrubil rozdiel dane vo výške 1 500 €. V akej výške bude spoločnosti vyrubená pokuta?

Za tento správny delikt bude spoločnosti vyrubená pokuta v zmysle § 155 ods. 1 písm. f) bod 1 daňového poriadku a pokuta bude vypočítaná nasledovne:

1 500 € x 10 % x 268 dní* / 365= 110,136 = 110,10 €

*výpočet 268 dní = od 3.4.2018 do 26.12.2018 – do 15. dňa po doručení oznámenia o daňovej kontrole vrátane

Príklad na výpočet úroku z omeškania

Jozef je živnostník a je mesačným platiteľom DPH. Daňové priznanie k DPH za mesiac jún 2019 podal v lehote do 25.7.2019, avšak daň v tomto termíne neuhradil. Splatnú daň z pridanej hodnoty vo výške 1 600 € zaplatil až dňa 24.8.2019. V akej výške mu bude vyrubený úrok z omeškania?

Správca dane (daňový úrad) vyrubí tomuto podnikateľovi úrok z omeškania nasledovným výpočtom:

1 600 € x 15 % / 365 dní x 30 dní = 19,726 = 19,70 €

Odpustenie sankcie alebo úľava zo sankcie

Daňový poriadok v § 157 umožňuje aj odpustenie sankcie alebo úľavu zo sankcie. Správca dane môže rozhodnúť o odpustení sankcie alebo úľavy zo sankcie, ak napr. daňový subjekt je schopný preukázať, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu a pod.

Podnikateľ takúto žiadosť o odpustenie sankcie alebo o úľavu zo sankcie predloží správcovi dane. Správca dane je povinný rozhodnúť o tejto žiadosti, pričom ak podnikateľovi v tejto žiadosti vyhovuje, správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému sa nie je možné odvolať. O nepovolení, či neodpustení sankcie vydá správca dane len oznámenie, nie rozhodnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky