Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Obchodné spoločnosti majú vždy povinnosť podať daňové priznanie. Fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie, ak ich príjmy presiahli hranicu 1 968,68 € alebo ak vykázali daňovú stratu.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) rozlišuje daň z príjmov fyzickej osoby a daň z príjmov právnickej osoby.

To, kto musí, resp. nemusí podať daňové priznanie je uvedené v nasledovných ustanoveniach:

 • § 32 zákona o dani z príjmov: upravuje povinnosť podávania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby,
 • § 41 zákona o dani z príjmov: upravuje povinnosť podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Ktoré právnické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 majú povinnosť podať tie právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (napr. s. r. o., a. s., k. s. a pod.), a to bez ohľadu na to, či a v akej výške mali zdaniteľné príjmy.

Iné právnické osoby (napr. daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie a pod.) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 len v prípade, ak mali príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (t. j. ktoré sú predmetom dane).

Ktoré právnické osoby nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nemajú povinnosť podať tieto právnické osoby:

 • daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, ak mali len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona),
 • Národná banka Slovenska, ak mala len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona),
 • občianske združenia, ak mali len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona) a príjmy oslobodené od dane (podľa § 13 ods. 2 písm. b), t. j. členské príspevky podľa stanov, prípadne zakladateľských listín),
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ak mali len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona) a príjmy oslobodené od dane (podľa § 13 zákona, napr. príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa).

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nemá povinnosť podať aj tá právnická osoba, ktorá má príjmy (výnosy) len z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, či len príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (podľa § 43).

Prečítajte si tiež

Prehľad, ktorý vám pomôže pri podávaní daňového priznania za rok 2019, ako sú termíny či tlačivá nájdete v článku Podanie daňového priznania za rok 2019.

Ktoré fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Predtým, než sa budeme zaoberať tým, ktoré fyzické osoby majú alebo nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, si vysvetlíme to, ktoré príjmy sú považované za zdaniteľné príjmy.

Zdaniteľnými príjmami sa rozumejú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Medzi zdaniteľné príjmy fyzická osoba nezahŕňa príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43), ak:

 • vybraním zrážkovej dane z tohto príjmu je splnená daňová povinnosť, alebo
 • fyzická osoba neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (t. j. ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň).

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 má povinnosť podať:

 1. fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presahujú sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (t. j. 50 % zo sumy 3 937,35 €). Uvedené znamená, že fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, ak jej zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 968,68 €,
 2. fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli hranicu 1 968,68 €, ale vykázala daňovú stratu,
 3. fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania vo výške presahujúcej sumu 1 968,68 €, ak jej tieto príjmy:
  - plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (podľa § 48),
  - plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona),
  - nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
 4. fyzická osoba, ktorá mala len príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €) a nepožiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 5. fyzická osoba, ktorá mala len príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €) a požiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale v ustanovenej lehote (do 15. februára 2020) mu nepredložila potrebné doklady,
 6. fyzická osoba, ktorá mala príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €)  u viacerých zamestnávateľov a požiadala o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň jedného z nich, pričom mu nepredložila potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov,
 7. fyzická osoba, ktorá je povinná zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona, t. j. ak porušila podmienky pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí základu dane,
 8. fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň a okrem príjmov zo závislej činnosti mala v roku 2019 aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. zo živnosti, či z prenájmu nehnuteľnosti a pod.).

TIP: Správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby vám pomôže softvér TAXA. Daňové priznanie vyplníte a odošlete za pár minút aj bez znalosti zákonov. Vyskúšajte zadarmo.

Príklad na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Marián si v roku 2019 založil živnosť a začal podnikať. Za rok 2019 dosiahol zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 vo výške 950 €, jeho skutočné výdavky boli v celkovej výške 1 250 €. Má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Prečítajte si tiež

Napriek tomu, že zdaniteľné príjmy Mariána za rok 2019 nepresiahli zákonom stanovenú hranicu, t. j. 1 968,68 €, má povinnosť podať daňové priznanie, nakoľko vykázal daňovú stratu.

V prípade, ak by sa však Marián rozhodol uplatniť si paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmom, boli by jeho výdavky vo výške 570 € (60 % z 950 €), t. j. vykázal by základ dane. Ak by sa rozhodol Marián pre uplatnenie paušálnych výdavkov, nemusel by podať daňové priznanie k dani z príjmov, nakoľko je jeho príjem nižší ako suma 1 968,68 €.

Informácie, ktoré sa vám oplatí pri vypĺňaní daňového priznanie vedieť nájdete v článku 10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Ktoré fyzické osoby nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nemá povinnosť podať:

 1. fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 € (t. j. príjmy nižšie alebo rovné ako suma 1 968,68 €), ak nevykazuje daňovú stratu,
 2. fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a predložila mu všetky potrebné doklady,
 3. fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a neuplatnila postup podľa § 43 ods. 7 (ak by sa rozhodla, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň).

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 aj v tom prípade, ak ju na to správca dane vyzve.

Prečítajte si tiež

Napriek tomu, že v niektorých prípadoch fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, môže tak urobiť dobrovoľne. Kedy sa oplatí podať fyzickej osobe daňové priznanie za rok 2019, pokiaľ ho aj nemusí podať nájdete v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

Povinne poistené SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 by nemali zabudnúť na zaslanie čestného vyhlásenia do Sociálnej poisťovne. Formulár a bližšie informácie, nájdete v článku Čestné vyhlásenie SZČO, ktoré nemajú povinnosť podať za rok 2019 daňové priznanie.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Ako spomíname vyššie, fyzická osoba môže podať daňové priznanie k dani z príjmov aj dobrovoľne, t. j. ak jej nevyplýva povinnosť zo zákona. Hlavným dôvodom pre dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov je vznik preplatku na dani, ktorý správca dane (t. j. daňový úrad) vráti fyzickej osobe v stanovenej lehote.

Preplatok na dani môže podaním daňového priznania k dani z príjmov vzniknúť fyzickej osobe, ak:

 • hrubá mzda dosiahnutá za rok 2019 znížená o poistné a príspevky platené zamestnancom je nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (t. j. ako suma 3 937,35 €) a fyzická osoba platila preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • počas roka 2019 si u zamestnávateľa neuplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a platila preddavky na daň zo závislej činnosti (napríklad študent, ktorý mal počas letných prázdnin brigádu u 2 zamestnávateľov, pričom u jedného z nich si nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť nemohol a platiť preddavky na daň zo závislej činnosti, alebo dôchodca, ktorý nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a platil preddavky na daň zo závislej činnosti)
 • má nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je fyzická alebo právnická osoba povinná podať do 31. marca 2020.

Lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 si však môže fyzická alebo právnická osoba predĺžiť, a to najviac o tri celé (maximálne do 30.6.2020) alebo šesť celých kalendárnych mesiacov (maximálne do 30.9.2020, a to ak sú súčasťou zdaniteľných príjmov aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Prečítajte si tiež

Zároveň fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, či právnická osoba je v lehote na podanie daňového priznania povinná uložiť do registra účtovných závierok aj účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2019.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné podať len elektronicky, ak ide o:

 • právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri,
 • fyzickú osobu – podnikateľa registrovaného pre daň z príjmov.

Viac informácií o povinnosti elektronickej komunikácie s daňovým úradom si môžete prečítať v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018

Daňovníci neuvedený vyššie (napr. fyzická osoba – nepodnikateľ) majú stále možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov v listinnej podobe.

Fyzická osoba, ktorá mala v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 podáva daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. V prípade, ak mala fyzická osoba aj iné druhy príjmov (napr. kombináciu príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti a podľa § 6 – z podnikania), je povinná podať daňové priznanie fyzickej osoby – typ B.

Všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky