Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020

Základné informácie, ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 v krokoch.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať tá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €. V prípade, ak však zdaniteľné príjmy za rok 2020 fyzickej osoby nepresiahli stanovenú hranicu, ale vykázala daňovú stratu, je povinná taktiež podať daňové priznanie k dani z príjmov. Za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.

Fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie, ho môže podať aj dobrovoľne. Častým dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania k dani z príjmov je preplatok na dani, ktorý správca dane (daňový úrad) vráti fyzickej osobe.

Ak fyzická osoba nemala povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov a nepodala ho ani dobrovoľne, môže ju na podanie daňového priznania k dani z príjmov vyzvať správca dane.

Viac informácií o tom, kto je, resp. nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2020?. Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať približujeme v článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021).

Ako na podanie daňového priznania typu A nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2020 - vzor.

Ako na podanie daňového priznania typu B nájdete v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 a Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a jej predĺženie

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je do 31. marca 2021 (vrátane). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je zároveň aj lehotou na zaplatenie dane.

Zákonnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov je však podľa § 49 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) možné predĺžiť, a to o:

 • najviac tri celé kalendárne mesiace, pričom v tomto prípade bude platiť nová lehota maximálne do 30.6.2021,
 • najviac šesť celých kalendárnych mesiacov, a to v prípade, ak mala fyzická osoba aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom v tomto prípade bude platiť nová lehota maximálne do 30.9.2021.

Fyzická osoba, ktorá nie je v konkurze, v likvidácii alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia, ktoré podá správcovi dane (daňovému úradu). Uvedené znamená, že fyzická osoba daňovému úradu len oznamuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, kde uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania.

O tom, ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, či o dôvodoch odkladu termínu na podanie daňového priznania si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a spôsob jeho podania

Fyzická osoba, ktorá má povinnosť podať daňového priznanie k dani z príjmov za rok 2020, resp. tak chce urobiť dobrovoľne, má pri podávaní daňového priznania na výber z dvoch tlačív:

 1. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A: toto tlačivo slúži na podanie daňového priznania v tom prípade, ak mala fyzická osoba v roku 2020 len príjmy zo závislej činnosti – zo zamestnania (t. j. príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 2. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: toto tlačivo slúži na podanie daňového priznania v tom prípade, ak mala fyzická osoba v roku 2020 aj iné zdaniteľné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti alebo mala kombináciu nasledovných príjmov (vrátane príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti):
 • podľa § 6, t. j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7, t. j. príjmy z kapitálového majetku,
 • podľa § 8, t. j ostatné príjmy (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti).

Upozorňujeme, že na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 boli vydané nové vzory tlačív daňového priznania k dani z príjmov a preto je potrebné pri podávaní daňového priznania použiť tieto nové tlačivá. Ich vzory môžete nájsť a v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie podáva fyzická osoba listinnou formou alebo elektronicky. Ak ste fyzická osoba, ktorá je podnikateľom (napr. ste živnostník), máte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky. To, kedy je povinnosť podať daňové priznanie elektronicky nájdete aj v našom článku Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?

Základné informácie o tom, kto je povinný podať daňové priznanie, aká je lehota na podanie daňového priznania, či ktoré tlačivo daňového priznania vybrať, sme si už vyššie vysvetlili. Ako však postupovať pri samotnom vypĺňaní daňového priznania a čo k nemu budete potrebovať? To si popíšeme v nasledovných krokoch:

 1. krokom je zatriedenie príjmov, ktoré ste v roku 2020 dosiahli, pričom ich budeme zatrieďovať na zdaniteľné príjmy a následne na príjmy aktívne a príjmy pasívne,
 2. krokom je uplatnenie daňových výdavkov k zdaniteľným príjmov, t. j. buď paušálnych výdavkov (percentom z príjmov) alebo preukázateľných výdavkov a s tým súvisiace aj vedenie daňovej evidencie, resp. vedenie jednoduchého účtovníctva,
 3. krokom je vyčíslenie čiastkového základu dane (príjmy – výdavky) a jeho zníženie o nezdaniteľné časti základu dane, resp. o daňovú stratu,
 4. krokom je výpočet dane z príjmov z čiastkového základu dane, a to uplatnením správnej sadzby dane z príjmov (t. j. 15 %, 19 % alebo 25 %),
 5. krokom je zníženie vypočítanej dane z príjmov o daňový bonus na dieťa, o daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, či o preddavky na daň,
 6. krokom je možné poukázanie 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane,
 7. krokom je vyplnenie žiadosti o poukázanie nároku na daňový bonus (ak vznikol), resp. žiadosti o poukázanie daňového preplatku (ak vznikol),
 8. krokom je pripojenie povinných príloh k daňovému priznaniu.
Prečítajte si tiež

Postupne si ďalej v článku vysvetlíme podrobnejšie informácie k samotným krokom. Dôležité čísla pre vyplnenie daňového priznania, ktoré budete potrebovať pri vyplnení daňového priznania nájdete v našom článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020.

Zatriedenie príjmov medzi zdaniteľné príjmy a aktívne/pasívne príjmy za rok 2020

Nakoľko je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v prípade, ak zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 207,10 €, alebo ak dosiahla daňovú stratu, je potrebné si vysvetliť, čo sa považuje za zdaniteľný príjem. To, že fyzická osoba v roku 2020 dosiahla príjmy, nemusí znamenať, že dosiahla príjmy, ktoré sú zdaniteľné, a teda podať daňové priznanie, nemusí.

Prečítajte si tiež

Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Zákon o dani z príjmov však ani v jednom zo svojim ustanovení neuvádza všetky možné zdaniteľné príjmy, avšak uvádza tie príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, ako aj tie, ktoré nie sú predmetom dane. Medzi príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, resp. nie sú predmetom dane patrí napr.: rodičovský príspevok, cestovné náhrady poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti, náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca, nemocenské a iné.

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke:

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za rok 2020
Typ príjmu Príklad
príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)
– podľa § 5 zákona
 • príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov
  a konateľov s. r. o.,
 • odmeny za výkon zapisovateľa volebnej komisie
  a iné
 • príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej
  činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu – podľa § 6 zákona
 • príjmy zo živnosti,
 • príjmy z poľnohospodárskej výroby,
 • príjmy znalcov a tlmočníkov,
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
 • príjmy z vytvorenia diela a iné
 • príjmy z kapitálového majetku – podľa § 7 zákona
 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách a iné
 • ostatné príjmy – podľa § 8 zákona
 • príjmy z príležitostných činností,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
  (napr. predaj),
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • výhry v lotériách a iné
 • Poznámka: príspevky z Prvej pomoci a Prvej pomoci plus sú od dane oslobodené, avšak je potrebné si dať pozor aj na vylúčenie výdavkov, na ktoré sa príspevky použili

  Prečítajte si tiež

  Na to, aby fyzická osoba vedela aké výdavky môže uplatniť, resp. to, či má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, či nárok na daňový bonus na dieťa, ako aj to , či môže vykázať daňovú stratu, musí zdaniteľné príjmy rozdeliť aj na aktívne a pasívne príjmy. Ako na to, si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

  Tip: príjmy, ktoré boli fyzickej osobe už zdanené v roku 2020 zrážkovou daňou podľa § 43 zákona, nie je potrebné v daňovom priznaní uvádzať, nakoľko ide o príjmy, ktoré sú už daňovo vysporiadané

  Uplatnenie daňových výdavkov za rok 2020 – aké sú možnosti?

  Fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla iné príjmy, ako zo závislej činnosti (t. j. príjmy podľa § 6 až podľa 8) si môže vybrať z nasledovných možností uplatnenia výdavkov:

  Poznámka: paušálne výdavky nie je možné uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona, t. j. príjmy z prenájmu
  Možnosti uplatnenia daňových výdavkov fyzickej osoby za rok 2020
  Paušálne výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov Skutočne preukázateľné výdavky
 • výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 20 000 € (pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4),
 • výdavky vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 5 040 € (platí len pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 písm. a), t. j. pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva)
 • výdavky, ktoré fyzická osoba preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a ktoré
 • sú zaúčtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
  alebo zaevidované v daňovej evidencii
 • Upozorňujeme, že k vypočítanej sume paušálnych výdavkov fyzická osoba pripočítava aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, resp. nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré zaplatila v roku 2020.

  O tom, ktoré výdavky sa oplatí viac uplatniť si môžete prečítať v článku Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí? alebo v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Výpočet čiastkového základu dane a jeho zníženie o nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

  V článku Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta? sme sa venovali výpočtu čiastkových základov dane. Spravidla však čiastkový základ dane u fyzickej osoby zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky a zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (pri príjmoch zo závislej činnosti však stačí od zdaniteľných príjmov odpočítať úhrn povinného poisteného). Takto vyčíslený čiastkový základ dane je možné po splnení zákonom stanovených podmienok znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, a to o:

  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť základu dane manželku (manžela),
  • nezdaniteľnú časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (poslednýkrát za rok 2020).
  Prečítajte si tiež

  Ak má fyzická osoba nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, najprv zníži o nezdaniteľné časti základu dane čiastkový základ dane podľa § 5 – zo závislej činnosti a až následne čiastkový základ dane podľa § 6.

  Upozorňujeme, že nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane je možné len v prípade aktívnych príjmov.

  Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a uplatnenie nároku na daňový bonus

  Nakoľko bola v roku 2019 schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá od 1.1.2020 priniesla zmenu v sadzbách dane z príjmov, a to zníženie sadzby dane vybraným fyzickým osobám na 15 %, sadzby dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 sú platné vo výške 15 %, 19 % alebo 25 %.

  Príslušnou sadzbou dane je potrebné z vypočítaného čiastkového základu dane vypočítať daň z príjmov. To, ktorú sadzbu dane použiť nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2020.

  Vypočítanú daň z príjmov je možné znížiť zaplatenými preddavkami na daň z príjmov fyzickej osoby a následne aj o:

  • daňový bonus na dieťa,
  • daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

  To, v akej výške je možné uplatniť tieto daňové bonusy a aké podmienky je potrebné splniť, nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020 alebo Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

  Prečítajte si tiež

  Tip: ak ste v roku 2020 z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy a bolo Vám vyplatené „pandemické“ nemocenské, ošetrovné, príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce, resp. dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, prečítajte si ako sa posudzuje Váš príjem pre získanie nároku na daňový bonus na dieťa Daňový bonus a nové posudzovanie výšky príjmov za rok 2020.

  Povinné prílohy k daňovému priznaniu fyzickej osoby za rok 2020

  Medzi povinné prílohy k daňovému priznaniu fyzickej osoby za rok 2020 patrí napr.:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
  • potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie (ak máte nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky),
  • rodný list dieťaťa (ak máte nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a ešte ste tento doklad nepredložili),
  • potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (ak máte nárok na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane),
  • a iné.
  Prečítajte si tiež

  V prípade, ak fyzická osoba uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, o ktorých účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, je povinná spolu s daňovým priznaním, predložiť správcovi dane aj účtovnú závierku. Účtovná závierka však netvorí povinnú prílohu daňového priznania, ale predkladá sa samostatne správcovi dane, ktorý ju uloží do registra účtovných závierok.

  Počet príloh, ktoré fyzická osoba prikladá k daňovému priznaniu je potrebné v príslušnom oddiele vyplniť. Upozorňujeme, že v počte príloh je potrebné zohľadniť aj prílohy, ktoré sú súčasťou každého daňového priznania, aj keď ich fyzická osoba nevypĺňa.

  Čo, ak je v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 chyba?

  V prípade, ak fyzická osoba zistí, že v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 je chybný údaj, pričom túto skutočnosť zistí do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2021 (prípadne do predĺženej lehoty), môže podať opravné daňové priznanie k dani z príjmov. Za podanie opravného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 nehrozia fyzickej osoby žiadne sankcie, pričom na riadne daňové priznanie sa prihliadať nebude. Napríklad, ak živnostník podá daňové priznanie 15.3.2021, pričom o 2 dni zistí, že do daňových výdavkov nezahrnul zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, tak v tomto prípade môže podať opravné daňové priznanie.

  Prečítajte si tiež

  Ak fyzická osoba zistí chybu v podanom daňovom priznaní po lehote na podanie daňového priznania, t. j. po 31. marci 2021 (ak nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), podáva dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov. Nie vo všetkých prípadoch je však fyzická osoba povinná podať dodatočné daňové priznanie (môže byť len oprávnená). Viac informácií nájdete v článku Opravné a dodatočné daňové priznanie.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

  Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

  Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

  Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

  Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

  Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

  Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

  Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky