Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy

Kedy sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu a čo mu hrozí? Prehľad deliktov nepeňažnej povahy a sankcií.

Podnikateľ je povinný dodržiavať daňové povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení viacerých zákonov, medzi ktoré patrí napr.:

 • ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • a iných.

Nedodržiavaním daňových povinností, či už peňažnej povahy (napr. nezaplatenie dane včas) alebo nepeňažnej povahy (napr. nepodanie daňového priznania v termíne) sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu, za čo mu správca dane uloží pokutu, či úrok z omeškania.

Sankcie, ktoré môžu byť uložené podnikateľovi za dopustenie správneho deliktu upravuje § 154 až § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Ako postupovať, ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností, nájdete v článku Odpustenie zmeškanej lehoty pri daňových povinnostiach.

Kedy sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu

Správny delikt môžeme definovať ako protiprávne konanie podnikateľa, ktorého sa dopustí v tom prípade, ak si nesplní svoju daňovú povinnosť, ktorá môže byť:

 • peňažnej povahy, alebo
 • nepeňažnej povahy.

V článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností peňažnej povahy si môžete prečítať o tom, aké pokuty správca dane vyrubí za správne delikty peňažnej povahy (napr. za nezaplatenie dane včas a pod.).

Za dopustenie správneho deliktu, správca dane následne uloží podnikateľovi sankcie, pričom daňový poriadok ustanovuje rozmedzie súm pokút, ktoré správca dane uloží podnikateľovi. Uvedené znamená, že za podobný delikt nemusí podnikateľ dostať vždy pokutu v rovnakej výške, ale môže byť rozdielna.

Správca dane, ktorý môže uložiť sankcie podnikateľovi, ktorý sa dopúšťa správneho deliktu je pritom:

 • daňový úrad,
 • colný úrad,
 • obec.

Sankcie, ktoré hrozia podnikateľovi za dopustenie správneho deliktu

Správa dane uloží podľa daňového poriadku:

 • pokutu podľa § 155,
 • úhrnnú pokutu podľa § 155a,
 • úrok z omeškania podľa § 156.

Pokuta podľa § 155 je vlastne sankcia, ktorú správca dane uloží za zistenú skutočnosť, ktorou je dopustenie správneho deliktu podnikateľom. To, v akej výške uloží správca dane pokutu podnikateľovi závisí od toho, akého správneho deliktu sa dopustil, pričom túto pokutu uloží správca dane:

 • v absolútnej hodnote (napr. 60 €), avšak len v rámci limitu, ktorý je ustanovený daňovým poriadkom (od – do),
 • v hodnote vypočítanej ako súčin násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je platná v deň vykonania úkonu a ktorá upravuje správnu výšku daňovej povinnosti (platí pre správne delikty peňažnej povahy).

Podľa § 155 ods. 4 daňového poriadku pri určovaní výšky pokuty správca dane prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Prečítajte si tiež

Úhrnnú pokutu podľa § 155a vyrubí správca dane tomu podnikateľovi, ktorý sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možnosť určiť v rámci ustanoveného limitu (t. j. nie výpočtom). Takúto úhrnnú pokutu je možné uložiť za všetky delikty len podľa jedného zákona, t. j. napr. jedna úhrnná pokuta podľa daňového poriadku, či úhrnná pokuta podľa zákona o dani z pridanej hodnoty a pod.

Úrok z omeškania podľa § 156 vyrubí správca dane v prípade, ak sa podnikateľ dopustí správneho deliktu peňažnej povahy.

Informácie o tom, aké pokuty hrozia ak nepodáte daňové priznanie alebo nezaplatíte daň z príjmov nájdete v článku Čo hrozí, ak nezaplatíte daň alebo nepodáte daňové priznanie v lehote?

Článok pokračuje pod reklamou

Pokuty za správne delikty nepeňažnej povahy v prehľadnej tabuľke

Poznámka: správca dane neuloží pokutu, ak nepresiahne 5 eur (ak je správcom dane obec, ak nepresiahne 3 eurá)
Prehľad pokút za správny delikt nepeňažnej povahy
Názov správneho deliktu Výška pokuty Ustanovenie daňového poriadku, ktoré upravuje pokutu za správny delikt Ustanovenie daňového poriadku, ktoré upravuje správny delikt
nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote (t. j. v termíne na podanie) alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve – ak daňové priznanie nepodal podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 € do 16 000 € (ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 €, najviac však do 3 000 €) podľa § 155 ods. 1 písm. a) § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2
nepodanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku od 60 € do 32 000 € (ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 10 €, najviac však do 6 000 €) § 155 ods. 1 písm. b) § 154 ods. 1 písm. a) bod 3
nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote od 60 € do 20 000 € § 155 ods. 1 písm. c) podľa § 154 ods. 1 písm. b)
nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote od 30 € do 3 000 € (ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 €) § 155 ods. 1 písm. d) § 154 ods. 1 písm. c)
nesplnenie povinnosti, ktorú uložil rozhodnutím správca dane, t. j. správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) alebo nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom nejde o správne delikty podľa § 154 ods. 1 písm. a) až i) od 60 € do 3 000 € (ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 1 500 €) § 155 ods. 1 písm. e) § 154 ods. 1 písm. d)

Príklady na uloženie pokuty za správny delikt nepeňažnej povahy

Príklad na uloženie pokuty za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1:

Spoločnosť ABCX, s. r. o. podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 po ustanovenej lehote, t. j. po 1.4.2019.

Nakoľko sa spoločnosť dopustila správneho deliktu, správca dane (daňový úrad) jej uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. a) vo výške od 30 € do 16 000 €.

Príklad na uloženie pokuty za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. b:

Prečítajte si tiež

František je živnostník a prijal službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu. Z tohto titulu mu vznikla mu povinnosť zaregistrovať sa pre daň pred prijatím služby podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Nakoľko sa František zaregistroval podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty až po prijatí služby, správca dane (daňový úrad) mu uloží pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. b) vo výške od 60 € do 20 000 €.

Odpustenie sankcie alebo úľava zo sankcie

Odpustenie sankcie alebo úľavu zo sankcie upravuje § 157 daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia môže byť odpustená sankcia na žiadosť daňového subjektu, ak napr. daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu a iné dôvody uvedené v tomto ustanovení.

Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie sa predkladá správcovi dane, ktorý je povinný o nej rozhodnúť. O povolení úľavy zo sankcie alebo o odpustení sankcie následne správca dane vydá rozhodnutie, proti ktorému sa nie je možné sa odvolať. O nepovolení, či neodpustení sankcie vydá správca dane len oznámenie, nie rozhodnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky