Daňové priznanie živnostníka za rok 2021 (v roku 2022)

Živnostník musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, ak jeho príjmy presiahli 2 255,72 € alebo ak vykazuje daňovú stratu. Čo treba vedieť o priznaní za rok 2021?

Živnostníkom je fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tomto článku nájdete informácie o tom, kedy je živnostník podľa § 32 zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie, ako aj ďalšie informácie, ktoré živnostník potrebuje vedieť pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022). Rovnako tieto informácie platia aj pre iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré dosahujú príjmy podľa § 6, ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov.

Povinnosť SZČO podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021

Živnostník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €, alebo v prípade, ak vykazuje daňovú stratu.

Čo sa považuje za celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2021? Ide o akýkoľvek druh príjmu, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený (t. j. taký, ktorý podlieha zdaneniu). Do výšky celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú aj príjmy, ktoré plynú fyzickej osobe zo zdrojov v zahraničí. Do výšky celkových zdaniteľných príjmov sa nezahŕňa príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43), v prípade, ak sa živnostník nerozhodne považovať zrazenú daň za preddavok na daň a nebude ju uvádzať v daňovom priznaní.

Podľa vyššie uvedeného sa do sumy celkových zdaniteľných príjmov nezahŕňajú príjmy, ktoré plynú živnostníkovi napríklad zo sociálnych dávok, ako je nemocenské (PN-ka), ošetrovné (OČR-ka), či materské, ako aj prijaté príspevky na prekonanie koronakrízy z projektu Prvá pomoc plus, ktoré sú oslobodené od dane.

V prípade, ak živnostník nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, môže tak urobiť aj dobrovoľne. Upozorňujeme tiež na možnosť, že správca dane (t. j. daňový úrad) môže vyzvať živnostníka na podanie daňového priznania k dani z príjmov, aj v prípade, ak nie je povinný podať daňové priznanie. Na výzvu priznanie podať musí.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 pre SZČO

Živnostník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 v lehote do 31. marca 2022 (vrátane). V tejto lehote je povinný podať daňové priznanie aj ten živnostník, ktorý v priebehu roka živnosť ukončil, či ju prerušil (pozastavil).

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 si však môže živnostník predĺžiť, pričom nemusí podávať žiadosť o predĺženie lehoty, stačí iba, ak to oznámi na príslušnom tlačive správcovi dane (t. j. daňovému úradu), a to v lehote najneskôr do 31. marca 2022 (vrátane). Živnostník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov najviac o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2022,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, v prípade, ak mal živnostník v roku 2021 príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom nová lehota na podanie daňového priznania sa tak môže predĺžiť až do 30.9.2022.

Lehota na zaplatenie dane z príjmov za rok 2021 pre SZČO

Živnostník je povinný zaplatiť daň z príjmov v rovnakej lehote, v akej je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. To znamená, že živnostník je povinný zaplatiť daň z príjmov do 31.3.2022 (vrátane).

Ak si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, daň z príjmov je splatná v tejto predĺženej lehote. To znamená, že ak si živnostník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania napr. do 30.6.2022, tak daň z príjmov je povinný zaplatiť v tomto termíne. Ak si živnostník síce predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov napr. do 30.6.2022, ale podá ho skôr, napr. 5.4.2022, lehota na zaplatenie dane z príjmov ostáva 30.6.2022.

Živnostník je povinný daň z príjmov zaplatiť na osobný účet daňovníka, t. j. OÚD, ktorý mu správca dane (t. j. daňový úrad) pridelil a oznámil po registrácii na daň z príjmov. Viac informácií si môžete prečítať v článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?.

Tlačivo na podanie daňového priznania za rok 2021 – aký typ vybrať a ako ho podať?

Živnostník vypĺňa daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 – typ B. Vyplnené tlačivo daňového priznania je povinný podať výlučne elektronicky, nakoľko je povinný komunikovať so správcom dane len elektronicky. V prípade, ak živnostník doručí daňové priznanie k dani z príjmov v listinnej podobe, nebude na to správca dane prihliadať.

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 došlo oproti predošlému tlačivu k zmene týkajúcej sa uplatnenia odpočtu daňovej straty, preto je potrebné použiť pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 toto nové tlačivo. Nájdete ho aj v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Upozorňujeme, že živnostník, ktorý pozastavil (prerušil), resp. ukončil prevádzkovanie svojej živnosti je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov nasledovne:

 • aj listinne (nemusí len elektronicky), ak ide o fyzickú osobu, ktorá zrušila živnosť a ukončila svoje podnikanie (v tomto prípade už nejde o osobu registrovanú pre daň z príjmov),
 • len elektronicky, ak ide o živnostníka, ktorý pozastavil prevádzkovanie svojej živnosti.

Tip: ak ste živnostník a nemáte ešte vybavenú elektronickú komunikáciu so správcom dane, pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Vyčíslenie dane z príjmov živnostníka za rok 2021 – ako na to?

Pri výpočte dane z príjmov potrebuje živnostník poznať:

 1. základ dane (resp. čiastkový základ dane), a
 2. sadzbu dane.
Prečítajte si tiež

V prvom rade sa budeme venovať výpočtu základu dane (resp. čiastkového základu dane), ktorý spravidla zistíme, ak od zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky. V prípade zdaniteľných príjmov ide o príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňové výdavky si vysvetlíme ďalej v článku.

Živnostník pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) si môže vybrať, či odpočíta od zdaniteľných príjmov:

 1. tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, alebo
 2. preukázateľné daňové výdavky.

Paušálne výdavky živnostníka za rok 2021

Paušálne výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov upravuje § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého si živnostník môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 eur ročne.

Výpočet paušálnych výdavkoch je jednoduchý, ak poznáme výšku zdaniteľných príjmov. K takto vypočítanej sume paušálnych výdavkov (60 % z príjmov, maximálne 20 000 eur) je potrebné pripočítať ešte výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021, a to vrátane zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v roku 2021.

Pozrite si tiež

Pozor, paušálne výdavky si však nemôže uplatniť ten živnostník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípade, ak živnostník bol platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia (napr. sa ním stal počas roka 2021), paušálne výdavky si uplatniť môže. Vyššie uvedené sa týka „klasického“ platiteľa DPH, pre živnostníkov, ktorí majú osobitnú formu registrácie, napr. podľa § 7, či § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, to neplatí a môžu si uplatniť paušálne výdavky. Viac informácií sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Tip: vypočítajte správnu výšku paušálnych výdavkov, ako aj výšku dane z príjmov s použitím našej kalkulačky paušálnych výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Preukázateľné daňové výdavky živnostníka za rok 2021

Čo je to (preukázateľný) daňový výdavok? Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je to výdavok (náklad), ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov a ktorý je zaevidovaný v daňovej evidencii, alebo zaúčtovaný v jednoduchom účtovníctve, alebo zaúčtovaný v podvojnom účtovníctve.

To znamená, že živnostník si môže do daňových výdavkov uplatniť len tie výdavky (náklady), ktoré:

 • môže skutočne preukázať, napr. dokladom z eKasy, faktúrou a pod., a
 • súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou, teda s predmetom jeho podnikania a s jeho príjmami.

Pri vypočítaní výšky daňových výdavkov musíme posudzovať, čo sa považuje za daňový výdavok (náklad) a čo sa zaň nepovažuje.

Spravidla si môže živnostník uplatniť do daňových výdavkov, vrátane výdavkov, ktoré konkrétne súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou a nie sú zákonom o dani z príjmov vylúčené z uznania do daňových výdavkov (napr. v prípade maliara môže ísť o daňové výdavky na farby, štetce a pod.) aj tieto výdavky (náklady):

Prečítajte si tiež

Vyššie sme uviedli, že výdavky (náklady) musí živnostník viesť v daňovej evidencii, alebo o nich účtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve. V prípade, ak sa teda živnostník rozhodne, že bude účtovať v účtovníctve, či už v jednoduchom alebo podvojnom, stáva sa tým účtovnou jednotkou a okrem povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov, mu tým vzniká napríklad povinnosť zostaviť účtovnú závierku.

Viac informácií o rozdieloch sa dozviete v článku Účtovníctvo živnostníka.

Sadzba dane z príjmov živnostníka za rok 2021

Na to, aby živnostník zistil výšku dane z príjmov, ktorú má zaplatiť za rok 2021, potrebuje okrem základu dane (čiastkového základu dane) poznať aj sadzbu dane.

Za rok 2021 uplatní živnostník nasledovnú sadzbu dane z príjmov z vyčísleného základu dane (čiastkového základu dane), ktorý je znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške nepresahujúcej sumu 49 790 €,
 • 19 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške presahujúcej sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 € (vrátane),
 • 25 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške presahujúcej sumu 49 790 €, pričom táto sadzba dane sa použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac).

Poznámka: suma 37 981,94 € je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.

Viac informácií o sadzbách dane v roku 2021 nájdete v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2021

Zníženie základu dane (čiastkového základu dane) o nezdaniteľné časti v roku 2021

Živnostník si môže vypočítaný základ dane (čiastkový základ dane) znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, čo pre neho znamená v konečnom dôsledku nižšiu daň z príjmov.

V roku 2021 si môže živnostník uplatniť po splnení zákonom stanovených podmienok tieto tri nezdaniteľné časti základu dane:

 1. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 2. nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku),
 3. nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier).
Prečítajte si tiež

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ročnej výške 4 511,43 € si môže uplatniť každý živnostník, ktorého základ dane v roku 2021 je nižší alebo rovnaký ako 92,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ako 19 936,22 €.

Viac informácií o výške a podmienkach uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

Zníženie dane z príjmov o daňový bonus na dieťa, či daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2021

Živnostník si môže vypočítanú daň z príjmov znížiť o výšku daňového bonusu na dieťa, ako aj o výšku daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky. Podmienkou je však splnenie zákonom stanovených podmienok.

Daňový bonus na dieťa si živnostník môže uplatniť len raz ročne, a to práve v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. V roku 2021 si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa len ten živnostník, ktorého ročné príjmy zo živnosti dosiahnu sumu minimálne 3 738 € a viac a ktorý nevykazuje daňovú stratu. Po splnení aj ďalších podmienok, má nárok na zníženie dane z príjmov o daňový bonus na dieťa v tejto ročnej výške:

 • 557,28 € (ak ide o dieťa do 6 rokov veku),
 • 376,14 € (ak ide o dieťa nad 6 rokov do 15 rokov veku, vek musí platiť celý rok 2021),
 • 278,64 € (ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, vek musí platiť celý rok 2021).

Viac informácií o daňovom bonuse na dieťa a podmienkach nároku si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021.

Aj v prípade daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky platí, že si ho môže živnostník uplatniť len 1x ročne, a to v daňovom priznaní k dani z príjmov. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky má živnostník, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017, pričom musí splniť ešte tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver má vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem nepresiahol zákonom stanovenú hranicu.

Živnostník po splnení zákonom stanovených podmienok uvedených v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021 si môže uplatniť daňový bonus vo výške 50 % zaplatených úrokov v roku 2021, maximálne však do výšky 400 € za rok.

Tip: pri výpočte dane z príjmov a vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby vám môžu pomôcť dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky