Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Suma daňového bonusu na dieťa sa v roku 2021 zvýši. Naďalej platí, že pre deti do 6 rokov veku je výška daňového bonusu dvojnásobná. Aké podmienky nároku je potrebné splniť?

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Okrem daňového bonusu na dieťa zákon o dani z príjmov upravuje v § 33a aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

V tomto článku sa dozviete:

 • čo je to daňový bonus na dieťa?
 • aká je výška mesačného/ročného daňového bonusu na dieťa v roku 2021?
 • kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021?
 • na aké dieťa je možné uplatniť daňový bonus v roku 2021?
 • ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, ak ste zamestnanec, resp. SZČO?

Daňový bonus na dieťa – čo to znamená?

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby. Uplatnenie nároku na daňový bonus predstavuje:

 • zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ak ho uplatňuje mesačne, alebo
 • zníženie dane z príjmov u zamestnanca v ročnom zúčtovaní dane alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, alebo
 • zníženie dane z príjmov u SZČO (napr. živnostníka) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov.

To, v akej výške vám ovplyvní čistú mzdu uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa si môžete vypočítať v mzdovej kalkulačke.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Na sumu daňového bonusu na dieťa vplýva suma životného minima, ktorá sa od 1.7.2020 menila. Uvedené znamená, že výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 sa oproti predošlému roku mení nasledovne:

Poznámka: sumu daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku, t. j. v dvojnásobnej výške je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok života (napr. ak dieťa dovŕši šesť rokov veku v máji 2021, daňovník si môže dvojnásobnú sumu daňového bonusu uplatniť poslednýkrát za máj)
Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 - prehľad
mesačná suma daňového bonusu v roku 2021 ročná suma daňového bonusu v roku 2021
na dieťa do 6 rokov veku 46,44 € 557,28 €
na dieťa nad 6 rokov veku 23,22 € 278,64 €

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zamestnanec): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, alebo
 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníka): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.
Prečítajte si tiež

Minimálna mzda na rok 2021 bola schválená vo výške 623 €, a to teda znamená, že nárok na daňový bonus na dieťa bude mať v roku 2021 ten daňovník, ktorého ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 738 € a viac.

Je potrebné vedieť, že:

 • v prípade, ak má daňovník kombináciu príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pre splnenie podmienky výšky príjmu sa tieto príjmy nespočítavajú,
 • za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí,
 • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa pre účely nároku na daňový bonus v roku 2021?

Ako sme už vyššie uviedli, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom podľa § 33 ods. 2 sa za vyživované dieťa daňovníka považuje:

 • dieťa vlastné,
 • dieťa osvojené,
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa).

Za vyživované dieťa sa taktiež považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Do akého veku dieťaťa je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).

Na dieťaťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže daňovník uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci, v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti.

V prípade, ak dieťa končí strednú alebo vysokú školu, prípadne, ak dieťa nevykoná maturitnú skúšku, či neurobí štátnice, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa do nasledovného mesiaca uvedeného v tabuľke:

*poznámka: uvedené platí len v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 25 rokov veku. Ak dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu dovŕšilo 25 rokov veku, nárok na daňový bonus zaniká v tomto mesiaci
Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa trvá
ak: do:
Dieťa ukončí strednú školu, pričom nepokračuje v štúdiu 31. augusta, t. j. do konca školského roka
Dieťa nevykoná maturitnú skúšku v riadnom termíne a maturuje v opravnom termíne (september alebo február) 31. augusta – do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí strednú školu, pričom pokračuje v štúdiu na vysokej škole Nárok trvá aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou
Dieťa ukončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na druhom stupni Nárok trvá aj počas mesiacov medzi prvým a druhým stupňom
Dieťa neurobí štátnicu na vysokej škole v riadnom termíne a štátnicuje v opravnom termíne 31. augusta – do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí vysokú školu do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic)*

Príklad na vznik nároku na daňový bonus na dieťa u novonarodeného dieťaťa:

Zamestnancovi Matejovi sa vo 15. februára 2021 narodilo dieťa. Od kedy je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?

Matej si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa už za mesiac február 2021.

Príklad na zánik nároku na daňový bonus na dieťa, ak dieťa ukončilo strednú školu a nepokračuje v štúdiu/pokračuje v štúdiu:

Jana si uplatňuje v roku 2021 nárok na daňový bonus na dieťa – dcéru Martinu mesačne u svojho zamestnávateľa. Martina však v roku 2021 končí strednú školu a v máji 2021 vykonala maturitnú skúšku. Martina sa rozhodla pracovať a nepokračuje v štúdiu na vysokej škole. Do kedy má zamestnankyňa Jana nárok na daňový bonus na dieťa?

Jana si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa do konca školského roka, t. j. do 31.8.2021.

Prečítajte si tiež

Čo však v prípade, ak by jej dcéra Martina nevykonala úspešne maturitnú skúšku a opakovala ju v opravnom termíne v septembri 2021?

Napriek tomu, žeby bol opravný termín v septembri 2021, nárok na daňový bonus bude mať zamestnankyňa Jana len do konca školského roka, t. j. do 31.8.2021.

Avšak môže nastať aj iný prípad, a to taký, že dcéra Martina sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Do kedy bude mať zamestnankyňa Jana nárok na daňový bonus na dieťa?

Nárok na daňový bonus na dieťa bude mať Jana aj po dátume 31.8.2021 po zápis na vysokoškolské štúdium (samozrejme aj naďalej, ak zamestnávateľovi doloží potvrdenie o návšteve školy).

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

V prípade, ak obaja rodičia spĺňajú podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a žijú s vyživovaným dieťaťom v domácnosti obidvaja rodičia, nárok na uplatnenie daňového bonus má len jeden z nich, a to podľa ich vzájomnej dohody. To znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa matka tohto dieťaťa, nemôže si ho uplatniť otec a naopak.

Ak sa rodičia, resp. daňovníci nedohodnú na tom, kto z nich si bude uplatňovať nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatní v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Spravidla po narodení dieťaťa je matka na materskej a následnej rodičovskej dovolenke a preto si daňový bonus najprv uplatňuje otec, a to môže už v mesiaci jeho narodenia (ak teda spĺňa podmienky nároku na daňový bonus na dieťa).

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021, ak ste zamestnancom?

Zamestnanec, ktorý si chce u svojho zamestnávateľa uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, musí o to svojho zamestnávateľa požiadať. Uvedené platí aj v prípade, ak chce uplatňovať nárok na daňový bonus mesačne v mzde, či ročne v ročnom zúčtovaní dane.

Zamestnanec si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a po doložení príslušných dokladov.

Zamestnanec si teda môže uplatniť nárok na daňový bonus:

 • mesačne, čím si zvýši čistú mzdu, avšak zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca musí byť aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 311,50 €,
 • ročne, v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov.

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi daňový bonus na dieťa (ak je vyšší ako preddavok na daň) najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji. V prípade, ak zamestnanec podá daňové priznanie k dani z príjmov, správca dane mu poukáže daňový bonus v zákonom stanovenej lehote.

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021, ak ste podnikateľom?

Na rozdiel od zamestnanca, podnikateľ – fyzická osoba si môže nárok na daňový bonus uplatniť len raz ročne, a to prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov. Je potrebné, aby fyzická osoba – podnikateľ vyplnil v daňovom priznaní príslušný oddiel, ktorým si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa a do ktorého uvedie rodné číslo, priezvisko a meno dieťaťa, ako aj počet mesiacov, za ktoré si chce uplatniť daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

Okrem vyplneného oddielu, prostredníctvom ktorého si fyzická osoba – podnikateľ uplatní nárok na daňový bonus na dieťa je potrebné, aby doložil aj príslušné doklady.

V prípade, ak je daňový bonus vyšší ako vypočítaná daň z príjmov, resp. ako preddavok na daň, správca dane (t. j. daňový úrad) vráti fyzickej osobe – podnikateľovi tento daňový bonus, pričom o to musí v daňovom priznaní požiadať (na účet alebo poštovou poukážkou).

Akými dokladmi preukazuje daňovník nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

Daňovník (fyzická osoba – podnikateľ, ako aj zamestnanec), ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov, musí okrem splnenia zákonných podmienok, predložiť správcovi dane aj príslušné doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na dieťa. Ide o tieto doklady:

 • kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu – tento typ dokladu predkladá daňovník len v prípade, ak ho správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,
 • potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa – len v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napr. ak študuje v zahraničí),
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Zamestnanec je povinný svojmu zamestnávateľovi predložiť nasledovné doklady:

 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o návšteve školy – len ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. ak je zamestnávateľom štátny orgán, obec, a pod.),
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 najčastejších chýb, na ktoré by si mali firmy dať pri daňovom priznaní pozor

Pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov robia firmy často chyby, ktoré im môžu spôsobiť pri daňovej kontrole problémy. Na čo si treba dať pozor?

Pravidlá na odklad zaplatenia dane z príjmov

Pokiaľ podnikateľ nemá financie na zaplatenie dane z príjmov, môže požiadať o odklad. Aké podmienky treba spĺňať?

Káva, obed a alkohol v daňových výdavkoch – dá sa to?

Je možné uznať výdavky podnikateľov na kávu, obed a alkohol ako daňové výdavky, čiže také, ktoré reálne znižujú základ dane? Pokiaľ nie, existujú určité výnimky?

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021

Výška niektorých nezdaniteľných častí základu dane sa v roku 2021 zvýši. Aké podmienky musí splniť daňovník pre uplatnenie nároku na nezdaniteľné časti základu dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky