Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Suma daňového bonusu sa od 1. júla 2021 výrazne zvýši, a to pre deti od 6 do 15 rokov. Výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku ostáva aj naďalej dvojnásobná. Prehľad výšky a podmienok nároku na daňový bonus prinášame v článku.

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa, ako aj jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Okrem daňového bonusu na dieťa zákon o dani z príjmov upravuje v § 33a aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Nakoľko 2.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorej predmetom bolo aj zvýšenie sumy daňového bonusu, a to pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, sumy daňového bonusu na dieťa sa v roku 2021 výrazne menia, ale až s účinnosťou od 1.7.2021.

O zmenách v zákone o dani z príjmov od roku 2021 si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

V tomto článku sa dozviete:

 • čo je to daňový bonus na dieťa?
 • aká je výška mesačného/ročného daňového bonusu na dieťa v roku 2021?
 • kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021?
 • na aké dieťa je možné uplatniť daňový bonus v roku 2021?
 • ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, ak ste zamestnanec, resp. SZČO?

Daňový bonus na dieťa – čo to znamená?

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby. Uplatnenie nároku na daňový bonus predstavuje:

 • zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ak ho uplatňuje mesačne, alebo
 • zníženie dane z príjmov u zamestnanca v ročnom zúčtovaní dane alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, alebo
 • zníženie dane z príjmov u SZČO (napr. živnostníka) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov.

To, v akej výške vám ovplyvní čistú mzdu uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa si môžete vypočítať v mzdovej kalkulačke.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Na sumu daňového bonusu na dieťa vplýva suma životného minima, ktorá sa od 1.7.2020 menila. Uvedené znamená, že výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 sa oproti predošlému roku mení nasledovne:

Poznámka: sumu daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku, t. j. v dvojnásobnej výške a sumu daňového bonusu na dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku, t. j. v 1,7 – násobnej výške je možné uplatniť si poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši šiesty, resp. pätnásty rok života (napr. ak dieťa dovŕši šesť rokov veku v máji 2021, daňovník si môže dvojnásobnú sumu daňového bonusu uplatniť poslednýkrát za máj)
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021
na dieťa do 6 rokov veku 46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku 23,22 €
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021
na dieťa do 6 rokov veku 46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 39,47 €
na dieťa nad 15 rokov veku 23,22 €

Zmena v súvislosti s „obedmi zadarmo“ od 1.8.2021 (aktualizácia)

Podľa informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vyplývajú z dohody Ministerstva práce a Ministerstva financií platí, že dotáciu na stravu (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách) je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
Prečítajte si tiež

Ústredie práce upozorňuje, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t. j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

Prečítajte si tiež

Zároveň Ústrednie práce upozorňuje, že v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 je materská či základná škola povinná príslušnému úradu v termíne do 10.08.2021 doručiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021. V tejto súvislosti sa odporúča zriaďovateľovi (škole), aby čo najskôr informoval fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus.

Novinku v zákone vysvetlilo MPSVR v prehľadnej tabuľke a na praktickom príklade - nájdete ich v článku Kto má nárok na obedy zadarmo a zvýšený daňový bonus na dieťa?

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zamestnanec): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, alebo
 • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníka): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.
Prečítajte si tiež

Minimálna mzda na rok 2021 bola schválená vo výške 623 €, a to teda znamená, že nárok na daňový bonus na dieťa bude mať v roku 2021 ten daňovník, ktorého ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3 738 € a viac.

Je potrebné vedieť, že:

 • v prípade, ak má daňovník kombináciu príjmov zo závislej činnosti a príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pre splnenie podmienky výšky príjmu sa tieto príjmy nespočítavajú,
 • za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí,
 • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Aktualizácia k 17.2.2022: V stredu 16.2.2022 parlament schválil pozmeňovací návrh, na základe ktorého sa do príjmu, potrebného na uplatnenie daňového bonusu na dieťa za rok 2021, budú započítavať aj tieto príjmy:

 • pandemická pomoc, teda príspevky z projektov „Prvá pomoc", „Prvá pomoc+", „Prvá pomoc++",
 • dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle,
 • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol žiadateľ uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie,
 • pandemické ošetrovné.

Zamestnanec oznámi výšku týchto príjmov zamestnávateľovi (v prípade, že mu nepostačujú príjmy zo závislej činnosti pre účely uplatnenia daňového bonusu) do 10.3.2022 a zamestnávateľ má na uvedené príjmy prihliadnuť pri uplatnení daňového bonusu v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak zamestnávateľ ročné zúčtovanie za rok 2021 už vykonal, môže vystaviť opravné.

Ministerstvo financií taktiež informovalo, že v prípade, ak živnostník už svoje daňové priznanie k dani z príjmov podal a má nárok na túto daňovú úľavu, nemusí sa báť, že by o ňu prišiel. Na stránke Finančnej správy SR môže elektronicky podať v termíne do 31.3.2022 opravné daňové priznanie a po tomto termíne dodatočné daňové priznanie, a to bez hrozby dodatočných sankcií.  

Aké dieťa sa považuje za vyživované dieťa pre účely nároku na daňový bonus v roku 2021?

Ako sme už vyššie uviedli, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom podľa § 33 ods. 2 sa za vyživované dieťa daňovníka považuje:

 • dieťa vlastné,
 • dieťa osvojené,
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa).

Za vyživované dieťa sa taktiež považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Do akého veku dieťaťa je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).

Na dieťaťa, ktoré bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, si môže daňovník uplatniť nárok na daňový bonus už v mesiaci, v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti.

V prípade, ak dieťa končí strednú alebo vysokú školu, prípadne, ak dieťa nevykoná maturitnú skúšku, či neurobí štátnice, daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa do nasledovného mesiaca uvedeného v tabuľke:

*poznámka: uvedené platí len v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 25 rokov veku. Ak dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu dovŕšilo 25 rokov veku, nárok na daňový bonus zaniká v tomto mesiaci
Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa trvá
ak: do:
Dieťa ukončí strednú školu, pričom nepokračuje v štúdiu 31. augusta, t. j. do konca školského roka
Dieťa nevykoná maturitnú skúšku v riadnom termíne a maturuje v opravnom termíne (september alebo február) 31. augusta – do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí strednú školu, pričom pokračuje v štúdiu na vysokej škole Nárok trvá aj počas mesiacov medzi strednou a vysokou školou
Dieťa ukončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a pokračuje v štúdiu na druhom stupni Nárok trvá aj počas mesiacov medzi prvým a druhým stupňom
Dieťa neurobí štátnicu na vysokej škole v riadnom termíne a štátnicuje v opravnom termíne 31. augusta – do konca akademického roka, v ktorom malo byť štúdium ukončené
Dieťa ukončí vysokú školu do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic)*

Príklad na vznik nároku na daňový bonus na dieťa u novonarodeného dieťaťa:

Zamestnancovi Matejovi sa vo 15. februára 2021 narodilo dieťa. Od kedy je možné uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?

Matej si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa už za mesiac február 2021.

Príklad na zánik nároku na daňový bonus na dieťa, ak dieťa ukončilo strednú školu a nepokračuje v štúdiu/pokračuje v štúdiu:

Jana si uplatňuje v roku 2021 nárok na daňový bonus na dieťa – dcéru Martinu mesačne u svojho zamestnávateľa. Martina však v roku 2021 končí strednú školu a v máji 2021 vykonala maturitnú skúšku. Martina sa rozhodla pracovať a nepokračuje v štúdiu na vysokej škole. Do kedy má zamestnankyňa Jana nárok na daňový bonus na dieťa?

Jana si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa do konca školského roka, t. j. do 31.8.2021.

Prečítajte si tiež

Čo však v prípade, ak by jej dcéra Martina nevykonala úspešne maturitnú skúšku a opakovala ju v opravnom termíne v septembri 2021?

Napriek tomu, žeby bol opravný termín v septembri 2021, nárok na daňový bonus bude mať zamestnankyňa Jana len do konca školského roka, t. j. do 31.8.2021.

Avšak môže nastať aj iný prípad, a to taký, že dcéra Martina sa rozhodne pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Do kedy bude mať zamestnankyňa Jana nárok na daňový bonus na dieťa?

Nárok na daňový bonus na dieťa bude mať Jana aj po dátume 31.8.2021 po zápis na vysokoškolské štúdium (samozrejme aj naďalej, ak zamestnávateľovi doloží potvrdenie o návšteve školy).

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorý z rodičov si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

V prípade, ak obaja rodičia spĺňajú podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a žijú s vyživovaným dieťaťom v domácnosti obidvaja rodičia, nárok na uplatnenie daňového bonus má len jeden z nich, a to podľa ich vzájomnej dohody. To znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa matka tohto dieťaťa, nemôže si ho uplatniť otec a naopak.

Prečítajte si tiež

Ak sa rodičia, resp. daňovníci nedohodnú na tom, kto z nich si bude uplatňovať nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatní v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Spravidla po narodení dieťaťa je matka na materskej a následnej rodičovskej dovolenke a preto si daňový bonus najprv uplatňuje otec, a to môže už v mesiaci jeho narodenia (ak teda spĺňa podmienky nároku na daňový bonus na dieťa).

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021, ak ste zamestnancom?

Zamestnanec, ktorý si chce u svojho zamestnávateľa uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, musí o to svojho zamestnávateľa požiadať. Uvedené platí aj v prípade, ak chce uplatňovať nárok na daňový bonus mesačne v mzde, či ročne v ročnom zúčtovaní dane.

Zamestnanec si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a po doložení príslušných dokladov.

Zamestnanec si teda môže uplatniť nárok na daňový bonus:

 • mesačne, čím si zvýši čistú mzdu, avšak zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca musí byť aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy, t. j. aspoň vo výške 311,50 €,
 • ročne, v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov.

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi daňový bonus na dieťa (ak je vyšší ako preddavok na daň) najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji. V prípade, ak zamestnanec podá daňové priznanie k dani z príjmov, správca dane mu poukáže daňový bonus v zákonom stanovenej lehote.

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021, ak ste podnikateľom?

Na rozdiel od zamestnanca, podnikateľ – fyzická osoba si môže nárok na daňový bonus uplatniť len raz ročne, a to prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov. Je potrebné, aby fyzická osoba – podnikateľ vyplnil v daňovom priznaní príslušný oddiel, ktorým si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa a do ktorého uvedie rodné číslo, priezvisko a meno dieťaťa, ako aj počet mesiacov, za ktoré si chce uplatniť daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

Okrem vyplneného oddielu, prostredníctvom ktorého si fyzická osoba – podnikateľ uplatní nárok na daňový bonus na dieťa je potrebné, aby doložil aj príslušné doklady.

V prípade, ak je daňový bonus vyšší ako vypočítaná daň z príjmov, resp. ako preddavok na daň, správca dane (t. j. daňový úrad) vráti fyzickej osobe – podnikateľovi tento daňový bonus, pričom o to musí v daňovom priznaní požiadať (na účet alebo poštovou poukážkou).

Akými dokladmi preukazuje daňovník nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021?

Daňovník (fyzická osoba – podnikateľ, ako aj zamestnanec), ktorý si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov, musí okrem splnenia zákonných podmienok, predložiť správcovi dane aj príslušné doklady preukazujúce nárok na daňový bonus na dieťa. Ide o tieto doklady:

 • kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpisu z rodného listu, alebo dokladu o osvojení dieťaťa, alebo sobášneho listu – tento typ dokladu predkladá daňovník len v prípade, ak ho správcovi dane nepredložil v predchádzajúcich rokoch,
 • potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa – len v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl SR (napr. ak študuje v zahraničí),
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Zamestnanec je povinný svojmu zamestnávateľovi predložiť nasledovné doklady:

 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o návšteve školy – len ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. ak je zamestnávateľom štátny orgán, obec, a pod.),
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca so zohľadnením daňového bonusu využite našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky