Účtovníctvo živnostníka

Musí viesť živnostník účtovníctvo alebo mu stačí daňová evidencia?

Medzi podnikateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”) patria osoby:

 • zapísané v obchodnom registri,
 • podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia (živnostníci),
 • podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. lekári, notári, daňoví poradcovia, finanční sprostredkovatelia),
 • vykonávajúce poľnohospodársku výrobu zapísané do evidencie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov.

Živnostník a podvojné účtovníctvo

Podľa § 36 Obchodného zákonníka účtujú podnikatelia zapísaní v obchodnom registri v sústave podvojného účtovníctva.

Pokiaľ je živnostník povinne alebo dobrovoľne zapísaný v obchodnom registri, musí povinne viesť podvojné účtovníctvo. Do obchodného registra sa povinne zapisujú napríklad živnostníci, ktorí:

 • sú zahraničnými osobami s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky a začali vykonávať živnosť na Slovensku,
 • sú prevádzkovateľmi vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy (s určitými výnimkami uvedenými v zákone o cestnej doprave).

Živnostník a jednoduché účtovníctvo

V súlade s § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri v sústave jednoduchého účtovníctva. Zásadnou informáciou je však “pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak”. Osobitným zákonom môže byť napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Podľa zákona o dani z príjmov môže fyzická osoba s príjmami z podnikania (medzi nimi sú aj živnostníci) alebo s príjmami z inej samostatne zárobkovej činnosti viesť daňovú evidenciu alebo evidenciu v rozsahu povinnom pri uplatnení paušálnych výdavkov.

Prečítajte si tiež

V jednoduchosti možno povedať, že fyzické osoby nezapísané do obchodného registra majú za určitých podmienok právo voľby medzi uplatnením paušálnych alebo skutočných výdavkoch. Pri uplatnení skutočných výdavkoch sa živnostníci nezapísaní do obchodného registra môžu rozhodnúť, či budú viesť daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo, alebo podvojné účtovníctvo.

Účtovníctvo živnostníka pri dotáciách, príspevkoch z inštitúcií

Živnostníci môžu byť niekedy “donútení” účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, napríklad v prípade, ak to od nich vyžaduje nejaká štátna inštitúcia. Živnostník, ktorý má od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutý príspevok na začatie podnikania, je povinný predkladať úradu práce doklady preukazujúce výdavky vynaložené na podnikanie hradené z príspevku.

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny živnostník povinne predkladá účtovné doklady preukazujúce vynaložené výdavky hradené z príspevku na začatie podnikania. Živnostník je tak povinný viesť účtovníctvo pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Z pohľadu dane z príjmov si však môže uplatniť paušálne výdavky (ak sú pre neho výhodnejšie a zároveň nebol platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie) alebo viesť daňovú evidenciu, aj keď pre úrad práce vedie účtovníctvo.

Iné inštitúcie môžu taktiež požadovať od živnostníka, aby viedol účtovníctvo pre ich potreby, napríklad pri získaní grantu alebo dotácie. V zmluve o poskytnutí grantu alebo dotácie môže byť uvedené, že živnostník musí preukázať vynaložené výdavky pokryté z dotácie prostredníctvom účtovných dokladov. Závisí to od konkrétnej inštitúcie, ktorá poskytne grant (dotáciu), či bude od živnostníka žiadať vedenie účtovníctva alebo nie. Aj v tomto prípade platí, že živnostník môže na účely dane z príjmov viesť daňovú evidenciu alebo uplatniť paušálne výdavky, aj keď pre konkrétnu inštitúciu musí viesť účtovníctvo.

Článok pokračuje pod reklamou

Paušálne výdavky, daňová evidencia, účtovníctvo živnostníka - pre čo sa rozhodnúť?

Pokiaľ živnostník nevedie povinne účtovníctvo z vyššie uvedených dôvodov, môže viesť daňovú evidenciu, ak sa rozhodne uplatniť skutočné výdavky alebo evidenciu v rozsahu potrebnom na uplatnenie paušálnych výdavkov.

Paušálne výdavky si môže uplatniť živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie. Napríklad živnostník, ktorý sa v priebehu roka stane platiteľom DPH alebo prestane byť platiteľom DPH, môže uplatniť paušálne výdavky. Viac o paušálnych výdavkoch v súvislosti s DPH sa dozviete v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH.

Najmenej administratívne zaťažujúce je pre živnostníka uplatňovanie paušálnych výdavkov. Pri paušálnych výdavkoch vedie živnostník evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
 • zásobách a pohľadávkach.

V prípade, že sa živnostník rozhodne uplatniť skutočné výdavky, najjednoduchšia forma je pre neho vedenie daňovej evidencie. Daňová evidencia je viac administratívne náročnejšia v porovnaní s paušálnymi výdavkami. Podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov vedie daňovník daňovú evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
 • daňových výdavkoch v časovom slede potrebnom na zistenie základu dane,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Daňová evidencia nemá predpísanú formu evidovania príjmov, výdavkov a iných skutočností. Môže viesť daňovú evidenciu v exceli či pomocou účtovného softvéru. Vedením daňovej evidencie sa živnostník nepovažuje za účtovnú jednotku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve). Nemá povinnosť zostavovať účtovnú závierku, ani nemôže byť pokutovaný z titulu nedodržania zákona o účtovníctve.

Živnostník môže viesť aj jednoduché účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo obsahuje všetky evidencie, ktoré sú aj v daňovej evidencii (účtovanie o príjmoch, výdavkoch, záväzkoch, majetku, a pod.). Pokiaľ živnostník začne viesť jednoduché účtovníctvo, stáva sa účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve. Okrem zostavenia daňového priznania, musí navyše napríklad inventarizovať majetok a záväzky v zákonných lehotách a zostaviť účtovnú závierku. Pri účtovaní účtovných prípadov a zostavovaní účtovnej závierky musí postupovať nielen v súlade so zákonom o dani z príjmov, ale aj v súlade so zákonom o účtovníctve  a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Dobrovoľné vedenie podvojného účtovníctva živnostníkom je zriedkavé. Je to najzložitejšia forma uplatňovania skutočných výdavkov. Ak sa živnostník rozhodne, že chce viesť podvojné účtovníctvo, odporúčame vyhľadať účtovníka, ktorý by mu podvojné účtovníctvo viedol.

Porovnanie foriem evidencie príjmov a výdavkov živnostníka

Paušálne výdavky Daňová evidencia Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
rozsah evidencie o príjmoch, pohľadávkach, zásobách o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku, výsledku hospodárenia o príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach, záväzkoch, zásobách, majetku, nákladoch, výnosoch, výsledku hospodárenia
kto môže viesť evidencie živnostník/ vhodná asistencia účtovníka živnostník/ odporúča sa účtovník živnostník/ odporúča sa účtovník živnostník/ odporúča sa účtovník
ako viesť evidenciu (príklady) excel excel, účtovný softvér účtovný softvér účtovný softvér
povinnosť zostaviť daňové priznanie áno áno áno áno
povinnosť zostaviť účtovnú závierku nie nie áno áno
právne normy zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
pokuty zo zákona o účtovníctve nie nie áno áno

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Vyskúšajte program ALFA plus úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky