Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – typ B (vzor)

Postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B u živnostníka, ktorý mal v roku 2021 aj iné druhy príjmov.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 255,72 €, alebo ak vykáže daňovú stratu. Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, môže tak urobiť aj dobrovoľne.

Všetky podrobné informácie o tom, ktoré príjmy fyzickej osoby sú zdaniteľnými a uvádzajú sa teda do daňového priznania, ako aj ďalšie informácie súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to?

V tomto článku nájdete vzorové vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a postup jeho vyplnenia, ktoré si popíšeme na ilustrovanom príklade pána Jozefa s viacerými druhmi príjmov.

Údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 – príklad

Jozef v roku 2021 dosiahol tieto zdaniteľné príjmy:

 • príjem zo závislej činnosti – Jozef bol v roku 2021 zamestnancom na trvalý pracovný pomer do 31.5.2021,
 • príjem zo živnosti – Jozef skončil trvalý pracovný pomer a otvoril si živnosť k 1.6.2021, pričom si plánuje uplatniť paušálne výdavky,
 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti – Jozef sa rozhodol prenajímať svoj byt v Prešove (bez živnosti) za cenu 420 €/mesačne od októbra 2021.

Z podkladov potrebných na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov (t. j. z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a z daňovej evidencie) čerpáme tieto údaje k jednotlivým príjmom:

1. príjmy zo závislej činnosti:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (suma uvedená na riadku 01 z potvrdenia): 5 250 €,
 • poistné a príspevky (suma uvedená na riadku 02 z potvrdenia): 703,50 €, z toho na sociálne poistenie 493,50 € a na zdravotné poistenie 210 €,
 • úhrn preddavkov na daň (suma uvedená na riadku 04 z potvrdenia): 506,68 €.

2. Príjmy zo živnosti:

 • výška zdaniteľných príjmov zo živnosti: 12 300 €,
 • paušálne výdavky: 60 % z 12 300 € = 7 380,
 • výška zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: 458,64 € (6 x 76,44 €),
 • pohľadávky k 31.12.2021 (časť nezaplatenej faktúry v roku 2021, ktorú Jozef vystavil): 820 €.

3. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti – bytu (nezaradeného do obchodného majetku):

 • výška príjmov z prenájmu: 1 260 € - 500 € oslobodený príjem = 760 €,
 • výška preukázateľných výdavkov: 348 €, upravená rovnakým pomerom ako príjmy, t. j. (760 €/1 260 €) x 348 € = 209,90 €.

Jozef je slobodný a bezdetný. V marci 2021 bol na pandemickej PN-ke, avšak výšku nemocenského, ktoré mu vyplatila Sociálna poisťovňa, vedieť nepotrebujeme, nakoľko ide o príjem, ktorý sa nezdaňuje.

Prečítajte si tiež

Jozef ako nový živnostník si v roku 2021 neuplatňoval nárok na príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc plus na prekonanie tzv. koronakrízy. Upozorňujeme však, že ak by Jozef prijal takýto príspevok, jeho sumu by nezahrnul do zdaniteľných príjmov, ale musel by z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahrňované do základu dane. Viac informácií v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Náš tip: Ak vás zaujíma daňové priznanie živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a nemal za rok 2021 iné príjmy, pomôže vám článok Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021 s vzorovým vyplneným daňovým priznaním.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 a postup v jednotlivých krokoch

Nakoľko sa v roku 2021 Jozef stal živnostníkom, je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky, to znamená, že aj daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 je povinný podať elektronicky. V prípade, ak by mal len príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti), daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby by mohol podať aj listinne.

Prečítajte si tiež

Tip: ak ste povinný komunikovať so správcom dane elektronicky a neviete ako na to, pomôže vám náš článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Jozef je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B, nakoľko má aj iné príjmy než len zo závislej činnosti. V nasledujúcej časti si popíšeme postup, ako sme vyplnili vzorové daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B za rok 2021 v jednotlivých krokoch:

1. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: po prihlásení sa na portál finančnej správy a otvorení elektronického formulára daňového priznania k dani z príjmov, spravidla systém už vyplní údaje, ktoré sú povinné na tejto strane, ide o údaje:

 • DIČ, druh daňového priznania: riadne (ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 prvýkrát), za rok: 2021,
 • riadok 03 - SK NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (tento riadok elektronický formulár automaticky nevypĺňa): v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem,
 • I. oddiel – Údaje o daňovníkovi: tu vyplníme osobné identifikačné údaje, ako je meno, priezvisko, titul, či adresa trvalého pobytu,
 • riadok 27 a 28 – telefónne číslo a e-mailová adresa: tieto riadky nie je povinné vypĺňať a teda, ak ich tam neuvediete nič sa nestane, avšak odporúčame tam uviesť aspoň jeden z nich, aby Vás mohol v prípade chýb vo formulári správca dane kontaktovať touto formou.

2. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B:

 • III. a IV. oddiel – v našom prípade túto stranu nevypĺňame, nakoľko je Jozef slobodný a bezdetný a taktiež si neuplatňuje nárok na zaplatené úroky z úveru.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B:

V. oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti: v tejto časti uvedieme požadované číselné údaje z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré sme dostali od zamestnávateľa, a to nasledovne:

 • riadok 38 – úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov: uvedieme sumu z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktorú nájdete na riadku 01, t. j. v našom prípade: 5 250 €,
 • riadok 39 – úhrn povinného poistného: uvedieme sumu z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktorú nájdete na riadku 02, t. j. v našom prípade: 703,50 €,
 • riadok 40 – základ dane (čiastkový základ dane), t. j. rozdiel riadku 38 (5 250 €) a riadku 39 (703,50 €) = 4 546,50 €. Rovnakú sumu nájdete aj na potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti na riadku 03.
Prečítajte si tiež

VI. oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu: v tejto časti na viacerých stranách uvedieme požadované číselné údaje z daňovej evidencie, ktorú si Jozef viedol ako živnostník, aj ako fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti.

V tabuľke č. 1: prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona uvedieme príjmy, ako aj výdavky zo živnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, vyplníme nasledovné riadky:

 • riadok 2, stĺpec 1: uvedieme výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, v našom prípade: 12 300 €,
 • riadok 2, stĺpec 2: nevypĺňame, nakoľko náš daňovník – Jozef si uplatňuje paušálne výdavky, a na tomto riadku sa uvádzajú len preukázateľné výdavky,
 • riadok 10, stĺpec 1: uvedieme rovnakú výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti, ako na riadku 2, t. j. 12 300 €.
Pozrite si tiež

Ďalej by sme mali pokračovať riadkom 10, stĺpec 2, avšak aby nám elektronický formulár sám vypočítal túto sumu je potrebné najprv na strane 4 zakliknúť (zaškrtnúť), že si uplatňujete výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, a to konkrétne pri príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (t. j. pri príjmoch zo živnosti) a napísať do nasledujúceho riadku výšku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (zo živnosti), t. j. v našom prípade: 458,64 €. Po vyplnení týchto údajov sa vrátime na riadok 10, stĺpec 2 a dvojklikom nám elektronický formulár vypočíta sumu výdavkov (t. j. 60 % z 12 300 € + 458,64 €). Pokračujeme vypĺňaním:

 • riadku 11, stĺpec 1, kde uvedieme výšku zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľností (už zníženú o oslobodenú sumu 500 €), t. j. 760 €,
 • riadku 11, stĺpec 2, kde uvedieme výšku preukázateľných výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je upravená v pomere, v akom sme znížili zdaniteľné príjmy, t. j. 209,90 €,
 • riadku 13, stĺpec 1 a 2, kde uvedieme rovnaké sumy ako na riadku 11 v príslušnom stĺpci.
Článok pokračuje pod reklamou

4. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B:

Nakoľko pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti je možné uplatniť len preukázateľné výdavky, je potrebné hneď v úvode tejto strany zakliknúť (zaškrtnúť) možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“.

V tabuľke č. 1b – údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a ďalšie uvedieme na riadku 2 výšku pohľadávok na konci zdaňovacieho obdobia, t. j. do stĺpca 2 uvedieme sumu 820 €.

Pokračujeme vypĺňaním nasledujúcich riadkov:

 • na riadku 39 vyplníme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10 (t. j. z príjmov zo živnosti): 12 300 €,
 • na riadku 40 vyplníme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10: 7 838,64 €,
 • na riadku 41 vyplníme základ dane (ak je teda riadok 39 vyšší ako riadok 40, ak by to bolo opačne, vyplnili by sme riadok 42), t. j. 4 461,36 € (12 300 € - 7 838,64 €),
 • na riadku 45 vyplníme rovnakú sumu základu dane, ako na riadku 41, t. j. 4 461,36 €.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B:

Na riadku 55 a 57 uvedieme rovnakú sumu čiastkového základu dane, ako na riadku 45, t. j. 4 461,36 €, nakoľko si Jozef neuplatňuje odpočet daňovej straty a ani odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Pokračujeme riadkami 58 až 60, kde uvedieme tieto číselné údaje:

 • na riadku 58 uvedieme sumu príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 13 (t. j. z prenájmu nehnuteľnosti): 760 €,
 • na riadku 59 uvedieme sumu výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 13: 209,90 €,
 • na riadku 60 uvedieme sumu základu dane (rozdiel riadku 58 a 59) = 550,10 € (760 € - 209,90 €).

Rovnakú sumu, akú sme uviedli na riadku 60, uvedieme aj na riadku 65, t. j. 550,10 €.

6. a 7. stranu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B nevypĺňame, nakoľko Jozef nedosiahol v roku 2021 žiaden príjem z kapitálového majetku, či ostatný príjem.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na tejto strane sa dostávame k výpočtu dane, v našom prípade budeme vypĺňať nasledovné riadky:

 • riadok 72 – tu uvedieme súčet základov dane z príjmov podľa § 5 – závislá činnosť a podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – v našom prípade zo živnosti pred znížením o nezdaniteľnú časť základu dane, t. j. súčet riadkov 38 a 57 = 9 007,86 € (4 546,50 € + 4 461,36 €),
 • riadok 73 a 77 – nakoľko si Jozef uplatňuje len nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, obe tieto riadky budú v rovnakej výške. Jozef má nárok na uplatnenie celej výšky ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nakoľko jeho základ dane na riadku 72 je nižší ako suma 19 936,22 €, a teda má nárok na zníženie základu dane o sumu 4 511,43 €,
 • riadok 78 – nakoľko je podľa zákona možné znížiť najprv základ dane z príjmov podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti, na tomto riadku uvedieme tento základ dane znížený o sumu na riadku 77, t. j. 35,07 € (4 546,50 € - 4 511,43 €). Ak by základ dane podľa § 5 bol nižší ako suma 4 511,43 €, tak by mal Jozef nárok aj na odpočet zvyšnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane od základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2,
 • riadok 80 – venuje sa výpočtu celkového základu dane (pozor, bez živnosti), to znamená, že tu uvedieme súčet zníženého základ dane podľa § 5 z riadku 78 (35,07 €) a základu dane podľa § 6 ods. 3 z riadku 65 (550,10 €) = 585,17 €,
 • riadok 81 – samotný výpočet dane zo základu dane, ktorý je uvedený na riadku 80, t. j. 19 % z 585,17 = 111,18 €,
 • riadok 90 – uvedieme rovnakú sumu dane, ako na riadku 81, nakoľko Jozef nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí , a teda nepoužil metódu vyňatia alebo metódu zápočtu dane.

9. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: sa venuje predovšetkým výpočtu dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, budeme tu vypĺňať tieto riadky:

 • riadok 92 -  uvádza sa tu základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť základu dane. Nakoľko Jozef odpočítal celú výšku nezdaniteľnej časti základu dane od základu dane podľa § 5, uvedieme tu sumu rovnakú ako na riadku 57, t. j. 4 461,36 €. Takisto sumu 4 461,36 € uvedieme aj na riadku 94,
 • riadok 95 – je dôležité vyplniť, aby bolo možné určiť správnu sadzbu dane z príjmov, nakoľko v prípade, ak sú zdaniteľné príjmy zo živnosti za rok 2021 v sume nepresahujúcej 49 790 €, môže si daňovník uplatniť zníženú sadzbu dane (15 %). Jozefove zdaniteľné príjmy zo živnosti boli vo výške 12 300 € a preto na tomto riadku uvedieme túto sumu,
 • riadok 96 – keďže má Jozef nárok na uplatnenie zníženej sadzby dane, vypočítame na tomto riadku daň vo výške 15 % zo základu dane z riadku 92, t. j. 15 % z 4 461,36 € = 669,20 € a túto výšku dane uvedieme aj na riadku 105,
 • riadok 116 – nakoľko máme vypočítané dane z príjmov, môžeme tu určiť celkovú výšku dane zo základov dane, t. j. 780,38 € (z riadku 90: 111,18 € a z riadku 105: 669,20 €.

10. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: strana, ktorá sa venuje konečnému výsledku daňového priznania, a teda či bude výsledkom daň na úhradu alebo daňový preplatok.

Keďže si Jozef neuplatňoval nárok na daňový bonus na dieťa a ani na zaplatené úroky z hypotéky, uvedieme rovnakú výšku dane z príjmov, ako na riadku 116 (780,38 €) aj na riadku 118 a 124.

Prečítajte si tiež

Zrazené preddavky, ktoré zamestnávateľ zrazil Jozefovi počas roka 2021 vo výške 506,68 € uvedieme na riadku 131 a keďže vypočítaná daň z riadku 116 (780,38 €) je vyššia ako zrazené preddavky na daň z riadku 131 (506,68 €), výsledkom daňového priznania je daň na úhradu vo výške rozdielu vypočítanej dane a zrazených preddavkov na daň, ktorú uvedieme na riadku 135 v sume 273,70 € (780,38 – 506,68). Túto čiastku je Jozef povinný uhradiť v lehote na podanie daňového priznania.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: Jozef chce poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, a preto vyplní na tejto strane XII. oddiel, kde na riadku 151 uvedie vypočítanú sumu: 2 % z 780,38 € = 15,61 € a na riadku 152 uvedie údaje o prijímateľovi organizácie, ktorej chce tento podiel dane poukázať.

 13. strana daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B: na riadku 153 je potrebné uviesť počet príloh. Keďže Jozef pripája k daňovému priznaniu k dani z príjmov jednu povinnú prílohu, a to potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a tri prílohy sú povinné ku každému daňovému priznaniu, uvedie tu číslo 4. Pri počte príloh je potrebné vyplniť aj dátum, ktorým daňovník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto daňovom priznaní sú správne a úplné.

Príloha č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia: táto príloha tvorí 17.-tu stranu daňového priznania a je tým pádom posledná, Na tejto strane je potrebné vyplniť riadky 08 až 14 a pripojiť opäť dátum vyplnenia, pričom:

 • na riadkoch 08 až 10 uvedie Jozef údaje o povinnom poistnom, ktoré mu zrazil zamestnávateľ a sú teda uvedené v potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti,
 • na riadkoch 11 až 14 uvedie Jozef údaje o povinnom, resp. dobrovoľnom poistnom, ktoré zaplatil ako živnostník. Nakoľko je Jozef živnostníkom prvý rok, platil len preddavky na zdravotné poistenie, ktorých výšku uvedie na riadku 13 a na riadku 14. Pozor, ak budúci rok uhradí prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, na riadku 14 musí uviesť len tie zaplatené preddavky, ktoré sa týkajú príslušného obdobia (t. j. bez nedoplatku).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky