Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže. Ak je platiteľom DPH len časť obdobia, uplatniť paušál môže. Ako postupovať v tomto roku z pohľadu DPH a ako z pohľadu dane z príjmov?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník (fyzická osoba), ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch, ich výške a o ich výhodách či nevýhodách, nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2023.

Informácie k vyplneniu daňového priznania živnostníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, približujeme v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022.

Môže uplatniť paušálne výdavky osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a?

Osoby, ktoré sú registrované na DPH podľa § 7 alebo podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa nepovažujú za platiteľov DPH. Je totiž potrebné rozlišovať medzi platiteľom DPH a osobou registrovanou pre DPH. Obmedzenie pri paušálnych výdavkoch sa týka len platiteľov DPH, nie osôb registrovaných pre DPH podľa uvedených paragrafov. Tieto osoby teda môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH celý rok

Zákon o dani z príjmov teda jasne stanovuje, že ak je osoba platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže uplatniť paušálne výdavky. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok. Ak je podnikateľ platiteľom DPH v období od 1. januára do 31. decembra, za toto zdaňovacie obdobie uplatniť paušálne výdavky nemôže.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH len časť roka

Ak podnikateľ nebol platiteľom celý kalendárny rok, ide o platiteľa „len časť zdaňovacieho obdobia“ a tento podnikateľ má možnosť podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov uplatniť za tento kalendárny rok paušálne výdavky (ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

Ide teda o prípady, ak sa podnikateľ počas roka stane platiteľom DPH alebo naopak, ak svoju registráciu na DPH v priebehu roka zruší. Ďalej sa zaoberáme už len prípadom podnikateľa, ktorý sa v priebehu roka stal platiteľom DPH, nakoľko ten, čo ruší svoju registráciu, už svoje povinnosti týkajúce sa DPH, s najväčšou pravdepodobnosťou pozná a povinnosti mu zrušením registrácie ubudnú.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti podľa zákona o DPH pri uplatnení paušálnych výdavkov

Ak sa fyzická osoba stala v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) platiteľom DPH, pribúda jej množstvo povinností týkajúcich sa DPH, napríklad uvádzať svoje pridelené IČ DPH na daňových dokladoch, vystavovať faktúry v súlade so zákonom o DPH, podávať daňové priznania a kontrolné výkazy k DPH či uhrádzať daň z pridanej hodnoty. Ďalšou z povinností je vedenie záznamov podľa zákona o DPH.

Povinnosť vedenia záznamov platiteľov DPH je upravená v § 70 zákona o DPH. Platiteľ DPH je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o:

  • dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu,
  • nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
  • prijatí služieb z iného členského štátu a
  • dovoze tovaru.

V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby:

  • s možnosťou odpočítania dane,
  • bez možnosti odpočítania dane a
  • s možnosťou pomerného odpočítania dane.
Prečítajte si tiež

V záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Ustanovenia v § 70 upravujú aj ďalšie povinnosti vedenia záznamov, ako aj lehotu na uchovávanie záznamov, a to do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

V praxi to znamená, že podnikateľ od momentu, kedy sa stal platiteľom DPH, je povinný viesť záznamy v súlade so zákonom o DPH. Ako najefektívnejší spôsob splnenia povinnosti vedenia záznamov podľa zákona o DPH sa javí vedenie účtovníctva, v ktorom sú tieto údaje zhromažďované. Vedenie účtovníctva však nie je povinnosťou podľa zákona o účtovníctve, príp. zákona o dani z príjmov, ale práve z dôvodu, aby mal platiteľ DPH splnenú povinnosť vedenia záznamov podľa zákona o DPH. Z tejto evidencie (napríklad jednoduchého účtovníctva) sa čerpajú údaje aj do daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov či súhrnných výkazov.

Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH, okrem zdaniteľných obchodov (vystavených faktúr, zahraničných faktúr a pod.) môže do tejto evidencie zaraďovať aj nakúpené tovary a služby, pri ktorých má nárok na odpočet DPH (podľa splnenia podmienok § 49 – 51 zákona o DPH), t. j. môže účtovať o preukázateľných výdavkoch súvisiacich s podnikaním, aby si mohol uplatniť odpočet DPH. Avšak, na účely výpočtu dane z príjmov za tento kalendárny rok sa môže rozhodnúť, či v tomto roku, v ktorom ešte bol platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, uplatní paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky, o ktorých účtoval. Ďalší rok – ak bude platiteľom DPH celý rok – už nebude môcť uplatniť paušálne výdavky, preto údaje z jeho evidencie a preukázateľné výdavky sa použijú aj na účely výpočtu dane z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky