Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže. Ak je platiteľom DPH len časť obdobia, uplatniť paušál môže. Ako postupovať v tomto roku z pohľadu DPH a ako z pohľadu dane z príjmov?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník (fyzická osoba), ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch, ich výške a o ich výhodách či nevýhodách, nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2023.

Informácie k vyplneniu daňového priznania živnostníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, približujeme v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022.

Môže uplatniť paušálne výdavky osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a?

Osoby, ktoré sú registrované na DPH podľa § 7 alebo podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa nepovažujú za platiteľov DPH. Je totiž potrebné rozlišovať medzi platiteľom DPH a osobou registrovanou pre DPH. Obmedzenie pri paušálnych výdavkoch sa týka len platiteľov DPH, nie osôb registrovaných pre DPH podľa uvedených paragrafov. Tieto osoby teda môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH celý rok

Zákon o dani z príjmov teda jasne stanovuje, že ak je osoba platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže uplatniť paušálne výdavky. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok. Ak je podnikateľ platiteľom DPH v období od 1. januára do 31. decembra, za toto zdaňovacie obdobie uplatniť paušálne výdavky nemôže.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH len časť roka

Ak podnikateľ nebol platiteľom celý kalendárny rok, ide o platiteľa „len časť zdaňovacieho obdobia“ a tento podnikateľ má možnosť podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov uplatniť za tento kalendárny rok paušálne výdavky (ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

Ide teda o prípady, ak sa podnikateľ počas roka stane platiteľom DPH alebo naopak, ak svoju registráciu na DPH v priebehu roka zruší. Ďalej sa zaoberáme už len prípadom podnikateľa, ktorý sa v priebehu roka stal platiteľom DPH, nakoľko ten, čo ruší svoju registráciu, už svoje povinnosti týkajúce sa DPH, s najväčšou pravdepodobnosťou pozná a povinnosti mu zrušením registrácie ubudnú.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti podľa zákona o DPH pri uplatnení paušálnych výdavkov

Ak sa fyzická osoba stala v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) platiteľom DPH, pribúda jej množstvo povinností týkajúcich sa DPH, napríklad uvádzať svoje pridelené IČ DPH na daňových dokladoch, vystavovať faktúry v súlade so zákonom o DPH, podávať daňové priznania a kontrolné výkazy k DPH či uhrádzať daň z pridanej hodnoty. Ďalšou z povinností je vedenie záznamov podľa zákona o DPH.

Povinnosť vedenia záznamov platiteľov DPH je upravená v § 70 zákona o DPH. Platiteľ DPH je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o:

  • dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu,
  • nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
  • prijatí služieb z iného členského štátu a
  • dovoze tovaru.

V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby:

  • s možnosťou odpočítania dane,
  • bez možnosti odpočítania dane a
  • s možnosťou pomerného odpočítania dane.
Prečítajte si tiež

V záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Ustanovenia v § 70 upravujú aj ďalšie povinnosti vedenia záznamov, ako aj lehotu na uchovávanie záznamov, a to do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

V praxi to znamená, že podnikateľ od momentu, kedy sa stal platiteľom DPH, je povinný viesť záznamy v súlade so zákonom o DPH. Ako najefektívnejší spôsob splnenia povinnosti vedenia záznamov podľa zákona o DPH sa javí vedenie účtovníctva, v ktorom sú tieto údaje zhromažďované. Vedenie účtovníctva však nie je povinnosťou podľa zákona o účtovníctve, príp. zákona o dani z príjmov, ale práve z dôvodu, aby mal platiteľ DPH splnenú povinnosť vedenia záznamov podľa zákona o DPH. Z tejto evidencie (napríklad jednoduchého účtovníctva) sa čerpajú údaje aj do daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov či súhrnných výkazov.

Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH, okrem zdaniteľných obchodov (vystavených faktúr, zahraničných faktúr a pod.) môže do tejto evidencie zaraďovať aj nakúpené tovary a služby, pri ktorých má nárok na odpočet DPH (podľa splnenia podmienok § 49 – 51 zákona o DPH), t. j. môže účtovať o preukázateľných výdavkoch súvisiacich s podnikaním, aby si mohol uplatniť odpočet DPH. Avšak, na účely výpočtu dane z príjmov za tento kalendárny rok sa môže rozhodnúť, či v tomto roku, v ktorom ešte bol platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, uplatní paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky, o ktorých účtoval. Ďalší rok – ak bude platiteľom DPH celý rok – už nebude môcť uplatniť paušálne výdavky, preto údaje z jeho evidencie a preukázateľné výdavky sa použijú aj na účely výpočtu dane z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky