Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Paušálne výdavky a platiteľ DPH
Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže. Ak je platiteľom DPH len časť obdobia, uplatniť paušál môže. Ako postupovať v tomto roku z pohľadu DPH a ako z pohľadu dane z príjmov?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník (fyzická osoba), ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch, ich výške a o ich výhodách či nevýhodách, nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Môže uplatniť paušálne výdavky osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a?

Osoby, ktoré sú registrované na DPH podľa § 7 alebo podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa nepovažujú za platiteľov DPH. Je totiž potrebné rozlišovať medzi platiteľom DPHosobou registrovanou pre DPH. Obmedzenie pri paušálnych výdavkoch sa týka len platiteľov DPH, nie osôb registrovaných pre DPH podľa uvedených paragrafov. Tieto osoby teda môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH celý rok

Zákon o dani z príjmov teda jasne stanovuje, že ak je osoba platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže uplatniť paušálne výdavky. Zdaňovacím obdobím fyzickej osoby je kalendárny rok. Ak je podnikateľ platiteľom DPH v období od 1. januára do 31. decembra, za toto zdaňovacie obdobie uplatniť paušálne výdavky nemôže.

Paušálne výdavky a platiteľ DPH len časť roka

Ak podnikateľ nebol platiteľom celý kalendárny rok, ide o platiteľa „len časť zdaňovacieho obdobia“ a tento podnikateľ má možnosť podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov uplatniť za tento kalendárny rok paušálne výdavky (ak neuplatní preukázateľné daňové výdavky).  

Ide teda o prípady, ak sa podnikateľ počas roka stane platiteľom DPH alebo naopak, ak svoju registráciu na DPH v priebehu roka zruší. Ďalej sa zaoberáme už len prípadom podnikateľa, ktorý sa v priebehu roka stal platiteľom DPH, nakoľko ten, čo ruší svoju registráciu, už svoje povinnosti týkajúce sa DPH, s najväčšou pravdepodobnosťou pozná a povinnosti mu zrušením registrácie ubudnú.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti podľa zákona o DPH pri uplatnení paušálnych výdavkov

Ak sa fyzická osoba stala v priebehu zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) platiteľom DPH, pribúda jej množstvo povinností týkajúcich sa DPH, napríklad uvádzať svoje pridelené IČ DPH na daňových dokladoch, vystavovať faktúry v súlade so zákonom o DPH, podávať daňové priznania a kontrolné výkazy k DPH či uhrádzať daň z pridanej hodnoty. Ďalšou z povinností je vedenie záznamov podľa zákona o DPH.

Povinnosť vedenia záznamov platiteľov DPH je upravená v § 70 zákona o DPH. Platiteľ DPH je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o:

  • dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu,
  • nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
  • prijatí služieb z iného členského štátu a
  • dovoze tovaru.

V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby:

  • s možnosťou odpočítania dane,
  • bez možnosti odpočítania dane a
  • s možnosťou pomerného odpočítania dane.

V záznamoch platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonal odpočítanie dane alebo pomerné odpočítanie dane. Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb. Ustanovenia v § 70 upravujú aj ďalšie povinnosti vedenia záznamov, ako aj lehotu na uchovávanie záznamov, a to do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Prečítajte si tiež

V praxi to znamená, že podnikateľ od momentu, kedy sa stal platiteľom DPH, je povinný viesť záznamy v súlade so zákonom o DPH. Ako najefektívnejší spôsob splnenia povinnosti vedenia záznamov podľa zákona o DPH sa javí vedenie účtovníctva, v ktorom sú tieto údaje zhromažďované. Vedenie účtovníctva však nie je povinnosťou podľa zákona o účtovníctve, príp. zákona o dani z príjmov, ale práve z dôvodu, aby mal platiteľ DPH splnenú povinnosť vedenia záznamov podľa zákona o DPH. Z tejto evidencie (napríklad jednoduchého účtovníctva) sa čerpajú údaje aj do daňových priznaní k DPH a kontrolných výkazov či súhrnných výkazov.

Platiteľ DPH, okrem zdaniteľných obchodov (vystavených faktúr, zahraničných faktúr a pod.) môže do tejto evidencie zaraďovať aj nakúpené tovary a služby, pri ktorých má nárok na odpočet DPH (podľa splnenia podmienok § 49 – 51 zákona o DPH), t. j. môže účtovať o preukázateľných výdavkoch súvisiacich s podnikaním, aby si mohol uplatniť odpočet DPH. Avšak, na účely výpočtu dane z príjmov za tento kalendárny rok sa môže rozhodnúť, či v tomto roku, v ktorom ešte bol platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, uplatní paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky, o ktorých účtoval. Ďalší rok – ak bude platiteľom DPH celý rok – už nebude môcť uplatniť paušálne výdavky, preto údaje z jeho evidencie a preukázateľné výdavky sa použijú aj na účely výpočtu dane z príjmov.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020

Aký účet, variabilný symbol, či konštantný symbol má použiť daňový subjekt pri platení daní v roku 2020?

Daňová optimalizácia za rok 2019 a v roku 2020

Rady a tipy na to, ako optimalizovať a ušetriť na dani za rok 2019 a v roku 2020.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (v roku 2020)

Termín na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 je 17. február 2020. Prinášame prehľad povinností, na ktoré by nemal zabudnúť zamestnanec a zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019.

Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019

Ako vypočítať základ dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2019? A akú sadzbu dane použiť pre výpočet dane z príjmov za rok 2019?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky