Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uvádza termíny pre podanie daňového priznania, sumy, podmienky pre uplatnenie a spôsob výpočtu nezdaniteľných častí základu dane, daňových bonusov a mnoho ďalších, ktoré sú potrebné pre správne určenie daňovej povinnosti daňovníka.

Prvým krokom k podaniu daňového priznania k dani z príjmov je však určenie správneho tlačiva daňového priznania, ktoré sa daňovníka týka, pričom môže ísť o:

 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ A, ktoré podávajú fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré majú len príjmy zo závislej činnosti (najmä zamestnania),
 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ B, ktoré podávajú fyzické osoby, ktoré majú napríklad príjmy zo živnosti (podnikatelia), z umeleckej činnosti, z prenájmu atď.,
 • daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby, ktoré podávajú obchodné spoločnosti, ako napríklad s.r.o., akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť atď.

Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 vyššie ako 2 255,72 €,
 • dosiahli daňovú stratu (aj v prípade ak príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 €).
 • na základe rozhodnutia správcu dane.

Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť podať daňové priznanie aj dobrovoľne, napríklad v prípade, ak budú žiadať daňový úrad o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

V roku 2021 opäť nastala zmena v sadzbách dane z príjmov. Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2021 sa líšia podľa toho, z akých zdrojov plynul FO príjem.

Nasledujúce sadzby dane z príjmov sa použijú na výpočet daňovej povinnosti, ak FO dosiahla základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov:

 • zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
 • z prenájmu nehnuteľností,
 • z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a
 • z ostatných príjmov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane Použitie
19 % 19 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2021 nepresiahla sumu 37 981,94 €.
25 % 25 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahla sumu 37 981,94 €.

Nasledujúce sadzby dane z príjmov sa použijú na výpočet daňovej povinnosti, ak FO dosiahla základ dane zistený ako súčet čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu):

 • z podnikania (§ 6 ods. 1) a
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane Použitie
15 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €.
19 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu
49 790 € a zároveň sa 19 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2021 nepresiahla sumu
37 981,94 €.
25 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu
49 790 € a zároveň sa 25 % sadzba použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahla sumu
37 981,94 €.

V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky základu dane daňovníka a výšky životného minima.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platné v roku 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Výška základu dane Výška ročnej nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. ako 19 936,22 €
4 511,43 € (21 – násobok sumy životného minima),
t. j. 375,95 € mesačne
základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 € nezdaniteľná časť sa kráti podľa vzorca:
9 495,486 €

(t. j. 44,2 – násobok sumy životného minima) – 1/4 základu dane daňovníka
základ dane vyšší ako suma 37 981,94 € 0 €

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku závisí od výšky príjmu manžela/manželky, výšky základu dane daňovníka, statusu manželky (napríklad nezamestnaná, stará sa o vyživované maloleté dieťa a pod.) a sumy platného životného minima pre rok 2021.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška nezdaniteľnej časti na manžela/ manželku pre rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku
Výška základu dane Výška vlastného príjmu manžela/ manželky Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manžela /manželku
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. ako 37 981,94 €
0 € 4 124,74 € (19,2 – násobok sumy životného minima)
menej ako 4 124,74 € (ako 19,2 – násobok sumy životného minima 4 124,74 – vlastný príjem manžela/ manželky (suma tohto rozdielu)
viac alebo rovný sume
4 124,74 €
0 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 0 € 13 620,22 € – 1/4 základu dane daňovníka (rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a 1/4 základu dane) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0
Viac ako 0 € 13 620,22 € – (1/4 základu dane – vlastný príjem manžela/ manželky) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier) si môže daňovník uplatniť príspevky vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené príspevky maximálne však do výšky 180 € za rok. Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník uplatniť daňový bonus:

 • na dieťa,
 • na zaplatené úroky z hypotéky.
Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť každý daňovník, ktorého ročné príjmy  zo závislej činnosti (zamestnania) alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnu minimálne sumu 3 738 € a viac. Okrem toho je daňovník povinný splniť ďalšie podmienky na uplatnenie daňového bonusu, dočítate sa o nich v našom článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021. Vo výške daňového bonusu nastali v roku 2021 zmeny, ako uvádzame v tabuľkách nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021
dieťa do 6 rokov 46,44 € mesačne
dieťa nad 6 rokov 23,22 € mesačne
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021
dieťa do 6 rokov 46,44 € mesačne
dieťa nad 6 rokov do 15 rokov 39,47 € mesačne
dieťa do 15 rokov 23,22 € mesačne

Daňový bonus vo výške 46,44 € mesačne je možné naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov a daňový bonus so výške 39,47 € je možné naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 15 rokov. V prípade, že dieťa prechádza viacerými „pásmami“ počas roka, daňový bonus sa uplatňuje v závislosti od veku v konkrétnom mesiaci. Nižšie uvádzame ročnú sumu daňového bonusu v prípade, ak ide o dieťa v rovnakom vekovom rozpätí po celý rok 2021.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Ročná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021
dieťa do 6 rokov (celý rok) 557,28 €
dieťa nad 6 rokov do 15 rokov (celý rok) 376,14 €
dieťa nad 15 rokov (celý rok) 278,64 €

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si po splnení podmienok môže daňovník uplatniť, a to najviac do výšky 50 % zo zaplatených úrokov za rok 2021, najviac do výšky 400 € po dobu 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, od kedy sa úver začal úročiť. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky sa dočítate v našom článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

Fyzické osoby – podnikatelia si môžu uplatniť paušálne výdavky, ktorých výška je v roku 2021:

 • 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do sumy 20 000 €,
 • 60 % zo zdaniteľných príjmov z použitia diela a z podania umeleckého výkonu, maximálne však do sumy 20 000 €.

K sume paušálnych výdavkov sa pripočítavajú preukázateľne uhradené platby do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na uplatnenie paušálnych výdavkov je potrebné splniť podmienky, o ktorých sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti alebo príjmy z príležitostných činností, sú v roku 2021 oslobodené od dane do výšky 500 €. V prípade, ak sú vyššie ako 500 €, do základu dane sa zahrnie len suma nad 500 €. O tomto, ale aj o ďalších oslobodeniach, si prečítajte v článku Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.

Fyzické osoby sú povinné platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 € (pričom posledná známa daňová povinnosť nemusí byť to isté ako daň z príjmov vypočítaná v daňovom priznaní za rok 2021).

Povinnosť platiť preddavky môže vzniknúť len:

 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy z podnikania (napr. živnosť),
 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. umelecká činnosť),
 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy zo zahraničia.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad súm pre platenie preddavkov fyzických osôb:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma poslednej známej daňovej povinnosti Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021 Výška preddavkov
nepresiahla sumu 5 000 € nevzniká x
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 € štvrťročné preddavky 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky
presiahla sumu 16 600 € mesačné preddavky 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky

Viac o povinnosti platiť preddavky sa dočítate v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov majú všetky právnické osoby založené za účelom zisku, teda napríklad s.r.o., akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti a podobne. Okrem uvedených sú daňové priznanie povinné podávať aj niektoré neziskové spoločnosti podľa toho, ako to ustanovuje zákon o dani z príjmov.

Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021 sú:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 neprekročia hranicu 49 790 €,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 prekročia hranicu 49 790 €.

V prípade dosiahnutia daňovej straty, si môže právnická osoba uplatniť možnosť odpočtu daňovej straty. Právnické osoby môžu daňová stratu dosiahnutú v roku 2020 a neskôr odpočítavať počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom daňovú stratu je možné odpočítať maximálne do výšky 50 % základu dane. Viac o pravidlách odpočtu daňovej straty a ich vplyvu na základ dane sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Výnimka nastáva pri mikrodaňovníkoch, ktorí si môžu odpočítať daňovú stratu v ľubovoľnej výške počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Mikrodaňovníci teda nie sú povinní umorovať daňovú stratu vo výške 50 % zo základu dane (čiastkového základu dane) a je na ich rozhodnutí, v akom pomere si daňovú stratu počas nasledujúcich zdaňovacích období umoria.

Výška preddavkov na daň z príjmov právnických osôb závisí od sumy dane za prechádzajúce zdaňovacie obdobie.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad súm pre povinnosť právnických osôb platiť preddavky:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma dane v predchádzajúcom zdaňovacom období Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov Výška preddavkov
nepresiahla sumu 5 000 € nevzniká x
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 € štvrťročné preddavky 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky
presiahla sumu 16 600 € mesačné preddavky 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky

Viac o povinnosti právnických osôb platiť preddavkov sa dočítate v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021.

Lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021

Právnické aj fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 najneskôr do:

Prečítajte si tiež
 • 31. marca 2022 – riadny termín na podanie daňového priznania,
 • 30. júna 2022 – predĺžená lehota na podanie daňového priznania, pričom platí, že daňovníci musia na daňový úrad podať oznámenie o predĺžení lehoty najviac o 3 mesiace, a to najneskôr do 31. marca 2022,
 • 30. septembra 2022 – tento termín možno využiť iba v prípade, ak daňovník za rok 2021 dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom opäť je potrebné podať na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty o maximálne 6 mesiacov, a to najneskôr do 31. marca 2022.

Ďalšie dôležité informácie o daňových priznaniach k dani z príjmov si prečítajte v článku Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky