Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uvádza termíny pre podanie daňového priznania, sumy, podmienky pre uplatnenie a spôsob výpočtu nezdaniteľných častí základu dane, daňových bonusov a mnoho ďalších, ktoré sú potrebné pre správne určenie daňovej povinnosti daňovníka.

Prvým krokom k podaniu daňového priznania k dani z príjmov je však určenie správneho tlačiva daňového priznania, ktoré sa daňovníka týka, pričom môže ísť o:

 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ A, ktoré podávajú fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré majú len príjmy zo závislej činnosti (najmä zamestnania),
 • daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ B, ktoré podávajú fyzické osoby, ktoré majú napríklad príjmy zo živnosti (podnikatelia), z umeleckej činnosti, z prenájmu atď.,
 • daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby, ktoré podávajú obchodné spoločnosti, ako napríklad s.r.o., akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť atď.

Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 majú fyzické osoby, ktoré:

 • dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 vyššie ako 2 255,72 €,
 • dosiahli daňovú stratu (aj v prípade ak príjmy nepresiahli sumu 2 255,72 €).
 • na základe rozhodnutia správcu dane.

Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť podať daňové priznanie aj dobrovoľne, napríklad v prípade, ak budú žiadať daňový úrad o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

V roku 2021 opäť nastala zmena v sadzbách dane z príjmov. Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2021 sa líšia podľa toho, z akých zdrojov plynul FO príjem.

Nasledujúce sadzby dane z príjmov sa použijú na výpočet daňovej povinnosti, ak FO dosiahla základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov:

 • zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
 • z prenájmu nehnuteľností,
 • z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a
 • z ostatných príjmov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane Použitie
19 % 19 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2021 nepresiahla sumu 37 981,94 €.
25 % 25 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahla sumu 37 981,94 €.

Nasledujúce sadzby dane z príjmov sa použijú na výpočet daňovej povinnosti, ak FO dosiahla základ dane zistený ako súčet čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu):

 • z podnikania (§ 6 ods. 1) a
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane Použitie
15 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €.
19 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu
49 790 € a zároveň sa 19 % sadzba sa použije len na tú časť základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. za rok 2021 nepresiahla sumu
37 981,94 €.
25 % V prípade, ak sú zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu
49 790 € a zároveň sa 25 % sadzba použije len na tú časť základu dane, ktorá presiahla sumu
37 981,94 €.

V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka závisí od výšky základu dane daňovníka a výšky životného minima.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platné v roku 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Výška základu dane Výška ročnej nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. ako 19 936,22 €
4 511,43 € (21 – násobok sumy životného minima),
t. j. 375,95 € mesačne
základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 € nezdaniteľná časť sa kráti podľa vzorca:
9 495,486 €

(t. j. 44,2 – násobok sumy životného minima) – 1/4 základu dane daňovníka
základ dane vyšší ako suma 37 981,94 € 0 €

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku závisí od výšky príjmu manžela/manželky, výšky základu dane daňovníka, statusu manželky (napríklad nezamestnaná, stará sa o vyživované maloleté dieťa a pod.) a sumy platného životného minima pre rok 2021.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška nezdaniteľnej časti na manžela/ manželku pre rok 2021:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku
Výška základu dane Výška vlastného príjmu manžela/ manželky Výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manžela /manželku
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima,
t. j. ako 37 981,94 €
0 € 4 124,74 € (19,2 – násobok sumy životného minima)
menej ako 4 124,74 € (ako 19,2 – násobok sumy životného minima 4 124,74 – vlastný príjem manžela/ manželky (suma tohto rozdielu)
viac alebo rovný sume
4 124,74 €
0 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 0 € 13 620,22 € – 1/4 základu dane daňovníka (rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a 1/4 základu dane) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0
Viac ako 0 € 13 620,22 € – (1/4 základu dane – vlastný príjem manžela/ manželky) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

Nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier) si môže daňovník uplatniť príspevky vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené príspevky maximálne však do výšky 180 € za rok. Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník uplatniť daňový bonus:

 • na dieťa,
 • na zaplatené úroky z hypotéky.
Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť každý daňovník, ktorého ročné príjmy  zo závislej činnosti (zamestnania) alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnu minimálne sumu 3 738 € a viac. Okrem toho je daňovník povinný splniť ďalšie podmienky na uplatnenie daňového bonusu, dočítate sa o nich v našom článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021. Vo výške daňového bonusu nastali v roku 2021 zmeny, ako uvádzame v tabuľkách nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021
dieťa do 6 rokov 46,44 € mesačne
dieťa nad 6 rokov 23,22 € mesačne
Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021
dieťa do 6 rokov 46,44 € mesačne
dieťa nad 6 rokov do 15 rokov 39,47 € mesačne
dieťa do 15 rokov 23,22 € mesačne

Daňový bonus vo výške 46,44 € mesačne je možné naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 6 rokov a daňový bonus so výške 39,47 € je možné naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne vek 15 rokov. V prípade, že dieťa prechádza viacerými „pásmami“ počas roka, daňový bonus sa uplatňuje v závislosti od veku v konkrétnom mesiaci. Nižšie uvádzame ročnú sumu daňového bonusu v prípade, ak ide o dieťa v rovnakom vekovom rozpätí po celý rok 2021.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Ročná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021
dieťa do 6 rokov (celý rok) 557,28 €
dieťa nad 6 rokov do 15 rokov (celý rok) 376,14 €
dieťa nad 15 rokov (celý rok) 278,64 €

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si po splnení podmienok môže daňovník uplatniť, a to najviac do výšky 50 % zo zaplatených úrokov za rok 2021, najviac do výšky 400 € po dobu 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, od kedy sa úver začal úročiť. Viac o daňovom bonuse na zaplatené úroky sa dočítate v našom článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

Fyzické osoby – podnikatelia si môžu uplatniť paušálne výdavky, ktorých výška je v roku 2021:

 • 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do sumy 20 000 €,
 • 60 % zo zdaniteľných príjmov z použitia diela a z podania umeleckého výkonu, maximálne však do sumy 20 000 €.

K sume paušálnych výdavkov sa pripočítavajú preukázateľne uhradené platby do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na uplatnenie paušálnych výdavkov je potrebné splniť podmienky, o ktorých sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti alebo príjmy z príležitostných činností, sú v roku 2021 oslobodené od dane do výšky 500 €. V prípade, ak sú vyššie ako 500 €, do základu dane sa zahrnie len suma nad 500 €. O tomto, ale aj o ďalších oslobodeniach, si prečítajte v článku Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.

Fyzické osoby sú povinné platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu 5 000 € (pričom posledná známa daňová povinnosť nemusí byť to isté ako daň z príjmov vypočítaná v daňovom priznaní za rok 2021).

Povinnosť platiť preddavky môže vzniknúť len:

 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy z podnikania (napr. živnosť),
 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. umelecká činnosť),
 • fyzickej osobe, ktorá v roku 2021 dosiahla príjmy zo zahraničia.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad súm pre platenie preddavkov fyzických osôb:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma poslednej známej daňovej povinnosti Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021 Výška preddavkov
nepresiahla sumu 5 000 € nevzniká x
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 € štvrťročné preddavky 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky
presiahla sumu 16 600 € mesačné preddavky 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky

Viac o povinnosti platiť preddavky sa dočítate v článku Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov majú všetky právnické osoby založené za účelom zisku, teda napríklad s.r.o., akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti a podobne. Okrem uvedených sú daňové priznanie povinné podávať aj niektoré neziskové spoločnosti podľa toho, ako to ustanovuje zákon o dani z príjmov.

Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021 sú:

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 neprekročia hranicu 49 790 €,
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 prekročia hranicu 49 790 €.

V prípade dosiahnutia daňovej straty, si môže právnická osoba uplatniť možnosť odpočtu daňovej straty. Právnické osoby môžu daňová stratu dosiahnutú v roku 2020 a neskôr odpočítavať počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom daňovú stratu je možné odpočítať maximálne do výšky 50 % základu dane. Viac o pravidlách odpočtu daňovej straty a ich vplyvu na základ dane sa dočítate v článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Výnimka nastáva pri mikrodaňovníkoch, ktorí si môžu odpočítať daňovú stratu v ľubovoľnej výške počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Mikrodaňovníci teda nie sú povinní umorovať daňovú stratu vo výške 50 % zo základu dane (čiastkového základu dane) a je na ich rozhodnutí, v akom pomere si daňovú stratu počas nasledujúcich zdaňovacích období umoria.

Výška preddavkov na daň z príjmov právnických osôb závisí od sumy dane za prechádzajúce zdaňovacie obdobie.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad súm pre povinnosť právnických osôb platiť preddavky:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma dane v predchádzajúcom zdaňovacom období Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov Výška preddavkov
nepresiahla sumu 5 000 € nevzniká x
presiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 € štvrťročné preddavky 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky
presiahla sumu 16 600 € mesačné preddavky 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky

Viac o povinnosti právnických osôb platiť preddavkov sa dočítate v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2021.

Lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021

Právnické aj fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 najneskôr do:

Prečítajte si tiež
 • 31. marca 2022 – riadny termín na podanie daňového priznania,
 • 30. júna 2022 – predĺžená lehota na podanie daňového priznania, pričom platí, že daňovníci musia na daňový úrad podať oznámenie o predĺžení lehoty najviac o 3 mesiace, a to najneskôr do 31. marca 2022,
 • 30. septembra 2022 – tento termín možno využiť iba v prípade, ak daňovník za rok 2021 dosiahol aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom opäť je potrebné podať na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty o maximálne 6 mesiacov, a to najneskôr do 31. marca 2022.

Ďalšie dôležité informácie o daňových priznaniach k dani z príjmov si prečítajte v článku Podanie daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky