Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021

Od 1. júla 2020 platí nová suma životného minima, ktorá ovplyvní veličiny ako daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, rodičovský príspevok či minimálny dôchodok.

Výšku životného minima ustanovuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Životné minimum je ustanovené ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Opatrenie o úprave súm životného minima účinné od 1.7.2020

Životné minimum sa mení obvykle k 1. júlu. Ak dôjde k úprave súm životného minima, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydá opatrenie, ktorým ustanoví nové sumy životného minima. Tohtoročné opatrenie je z 19. júna 2020 a vyšlo pod číslom 174/2020 Z. z.

Sumy životného minima sa od 1. júla 2020 upravia tak, že aktuálne platné (do 30.6.2020) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020 v porovnaní s aprílom 2019) vo výške 1,022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje 2,2 %. Od 1. júla 2020 sa zvýši nielen životné minimum, ale aj dávky či iné veličiny, ktoré sú naň naviazané.

Suma životného minima platná od 1.7.2020 do 30.6.2021

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Rast sumy životného minima oproti minulému obdobiu znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Výška životného minima od 1.7.2019 do 30.6.2020 od 1.7.2020 do 30.6.2021
- plnoletá fyzická osoba 210,20 € 214,83 €
- ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 146,64 € 149,87 €
- nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 95,96 € 98,08 €

Veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.1.2021 – daň z príjmov

Prečítajte si tiež

Na sumu životného minima sa odvolávajú rôzne zákony pri určovaní niektorých veličín. Životné minimum sa upraví k 1. júlu 2020, avšak veličiny, príp. dávky naň naviazané sa upravia buď k 1. júlu 2020 alebo k 1. januáru 2021 v závislosti od toho, ktorý zákon a akým spôsobom túto veličinu definuje. V prípade veličín týkajúcich sa dane z príjmov ide o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom nové životné minimum upraví jednotlivé sumy od 1.1.2021.

Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na veličiny – daňové
Vybraná veličina Suma v € Platnosť od – do Výpočet
Daňový bonus na dieťa (mesačný) – dieťa nad 6 rokov 23,22 € 1.1.2021-31.12.2021 koeficient zvýšenia ako životné minimum
Daňový bonus na dieťa (mesačný) – dieťa do 6 rokov 46,44 € 1.1.2021-31.12.2021 koeficient zvýšenia ako životné minimum
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 375,95 € (mesačne)
4 511,43 € (ročne)
1.1.2021-31.12.2021 21 – násobok životného minima (ročne)
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzku ku kráteniu ročnej NČZD 19 936,22 € 1.1.2021-31.12.2021 92,8 – násobok životného minima
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane 3 165,16 € (mesačne)
37 981,94 € (ročne)
1.1.2021-31.12.2021 176,8 – násobok životného minima
Daň z príjmov sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu sumu (alebo ak daň za rok 2021 nepresiahne 17 €) 2 255,72 € 1.1.2021-31.12.2021 ½ ročnej nezdaniteľnej časti základu dane
Článok pokračuje pod reklamou

Veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.1.2021 – rodičovský príspevok a prídavky na dieťa

Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na veličiny – dávky pre rodiča
Vybraná veličina Suma v € Platnosť od – do
Rodičovský príspevok (ak rodič nepoberal materské) 275,90 € 1.1.2021-31.12.2021
Rodičovský príspevok (ak rodič poberal materské) 378,10 € 1.1.2021-31.12.2021
Prídavok na dieťa 25,50 € 1.1.2021-31.12.2021
Príplatok k prídavku na dieťa 11,96 € 1.1.2021-31.12.2021

Ďalšie veličiny naviazané na výšku životného minima od 1.7.2020 – dôchodky, nepostihnuteľná suma, odmena „nezamestnaného“

Vplyv sumy životného minima od 1.7.2020 na ďalšie veličiny
Vybraná veličina Suma v € Platnosť od – do Výpočet
Suma max. odmeny občana evidovaného na úrade práce (mesačne) 214,83 € 1.7.2020-30.6.2021 1-násobok sumy životného minima
Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach 214,83 € 1.7.2020-30.6.2021 1-násobok sumy životného minima
Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok 257,80 € 1.7.2020-30.6.2021 1,2-násobok sumy životného minima
Prečítajte si tiež

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v nadväznosti na rast životného minima pripravilo prehľad dávok a príspevkov, ktoré sa valorizujú od 1.7.2020, resp. od 1.1.2021. Ide napríklad o peňažný príspevok na prepravu, rôzne kompenzácie, resocializačný príspevok, náhradné výživné, príspevky náhradnej starostlivosti, na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, pomoc v hmotnej núdzi. V tabuľke nájdete aj zvýšenie minimálneho dôchodku platné od 1.1.2021 podľa obdobia dôchodkového poistenia. Celú tabuľku valorizácie príspevkov a dávok naviazaných na životné minimum od 1.7.2020 z dielne MPSVaR si môžete stiahnuť tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky