Paušálne výdavky v roku 2021

Kto si môže uplatniť v roku 2021 paušálne výdavky? Aká je ich výška a je potrebné viesť pri ich uplatnení aj daňovú evidenciu? Prinášame základné informácie.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá sa rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, t. j. výdavkov percentom z príjmov, sa musí riadiť § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Fyzická osoba – podnikateľ má však pri uplatnení výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov možnosť vybrať si až zo štyroch spôsobov uplatňovania výdavkov v roku 2021. Ide o uplatnenie:

 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia podvojného účtovníctva,
 • skutočne preukázateľných výdavkov na základe vedenia daňovej evidencie,
 • paušálnych výdavkov, t. j. výdavkov percentom z príjmov.

Fyzické osoby – napr. živnostníci spravidla uplatňujú preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie, či paušálne výdavky.

V tomto článku sa budeme venovať tzv. paušálnym výdavkom. V článku Účtovníctvo živnostníka si však môžete prečítať, kedy musí živnostník viesť účtovníctvo a v ktorých prípadoch mu stačí len daňová evidencia.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2021?

V roku 2021 si môže uplatniť paušálne výdavky fyzická osoba:

 1. ktorá má príjmy z podnikania, t. j. podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov (napr. živnostník),
 2. ktorá má príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. podľa § 6 ods. 2 zákona (napr. príjem z vytvorenia diela),
 3. ktorá má príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6 ods. 4 zákona.

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, musí uplatňovať tento typ výdavkov počas celého zdaňovacieho obdobia, t. j. počas celého kalendárneho roka. V prípade, ak sa rozhodne zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov, a to napr. ak nebude chcieť uplatňovať paušálne výdavky, ale preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie, musí tak spraviť k 1.1 daného kalendárneho roka, ale rozhodnúť sa môže až do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca (ak fyzická osoba nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania).

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2021?

Fyzická osoba – podnikateľ si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2021 vo výške:

 1. 60 % z úhrnu zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne do výšky 20 000 €,
 2. 60 % zo zdaniteľných príjmov z použitia diela a z podania umeleckého výkonu, maximálne do výšky 20 000 €.
Prečítajte si tiež

Ako môžeme vidieť, v prípade, ak má fyzická osoba príjmy aj z podnikania (napr. je živnostníkom) a aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. má príjem aj z vytvorenia diela), môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu (súčtu) týchto zdaniteľných príjmov. Nie je možné uplatniť si na jeden typ preukázateľné výdavky a na druhý typ paušálne výdavky. Ak má táto fyzická osoba aj príjmy napr. z použitia diela, môže si na tento príjem osobitne uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 %, príp. preukázateľné výdavky.

Na výpočet výšky paušálnych výdavkov vám môže byť nápomocná aj naša Kalkulačka paušálnych výdavkov.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2021, ak fyzická osoba – podnikateľ vykonávala zárobkovú činnosť len časť roka?

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 4 zákona len časť roka, si môže uplatniť paušálne výdavky v rovnakej maximálnej výške, ako keby vykonávala zárobkovú činnosť počas celého roka, t. j. vo výške maximálne 20 000 €.

Maximálna výška paušálnych výdavkov sa totiž neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, či od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu.

Zahŕňajú v sebe paušálne výdavky aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021?

V sume paušálnych výdavkov, t. j. 60 % z vyššie uvedených príjmov (maximálne 20 000 €) sú už zahrnuté všetky daňové výdavky fyzickej osoby – podnikateľa, okrem povinne zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne, či príslušnej zdravotnej poisťovne (zaradzuje sa tu aj napr. nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba – podnikateľ si teda k výške paušálnych výdavkov môže pripočítať aj zaplatené odvody v roku 2021 do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v preukázanej výške, ktoré však neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Čo však znamená preukázaná výška zaplatených odvodov? Ide o tú sumu odvodov, ktoré fyzická osoba – podnikateľ v roku 2021 zaplatil, pričom vie preukázať ich úhradu (napr. bankovým výpisom, či potvrdením o výške zaplatených odvodov z príslušnej poisťovne).

Môže si paušálne výdavky v roku 2021 uplatniť aj platiteľ DPH?

Paušálne výdavky, t. j. výdavky percentom z príjmov si môže uplatniť len tá fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v roku 2021:

 • nebola platiteľom DPH, alebo
 • bola platiteľom DPH, ale len časť zdaňovacieho obdobia.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že uplatniť paušálne výdavky si nemôže tá osoba, ktorá je „klasickým“ platiteľom DPH, avšak fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je registrovaná pre platenie DPH napr. podľa § 7, či § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), si paušálne výdavky uplatniť môže. Viac informácií nájdete v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet paušálnych výdavkov v roku 2021

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov v roku 2021, ak je suma paušálnych výdavkov nižšia ako maximálna suma 20 000 €:

Pre výpočet výšky paušálnych výdavkov uvádzame nasledovné údaje živnostníka Jána:

 • výška zdaniteľných príjmov zo živnosti za rok 2021: 25 000 €,
 • zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021: 2 200 €,
 • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne + nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zaplatený v roku 2021: 1 100 €,
 • nie je platiteľom DPH v roku 2021.

Výšku paušálnych výdavkov Jána vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % z 25 000 € = 15 000 €. K tejto výške vypočítaných paušálnych výdavkov pripočítame aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne + nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý bol zaplatený v roku 2021, t. j. sumu 3 300 € (2 200 € + 1 100 €).

Výška výdavkov, ktoré si môže Ján uplatniť v roku 2021 je 18 300 € (15 000 €+ 3 300 €).

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov v roku 2021, ak je suma paušálnych výdavkov vyššia ako maximálna suma 20 000 €:

Pre výpočet výšky paušálnych výdavkov uvádzame nasledovné údaje živnostníka Mareka:

 • výška zdaniteľných príjmov zo živnosti za rok 2021: 45 000 €,
 • zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021: 4 200 €,
 • zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2021: 1 500 €,
 • nie je platiteľom DPH v roku 2021.

Výšku paušálnych výdavkov Mareka vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % z 45 000 € = 27 000 €, nakoľko je však táto suma vyššia ako maximálna možná suma paušálnych výdavkov (20 000 €), Marek si môže uplatniť paušálne výdavky len vo výške 20 000 €. K tejto výške vypočítaných paušálnych výdavkov pripočítame aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2021, t. j. sumu 5 700 € (4 200 € + 1 500 €).

Výška výdavkov, ktoré si môže Marek uplatniť v roku 2021 je 25 700 € (20 000 €+ 5 700 €).

Poznámka: Od dosiahnutých príjmov v roku 2021 sa odvíja aj sadzba dane SZČO, ktorá môže byť 15 % v prípade zdaniteľných príjmov do 49 790 eur, alebo progresívnu sadzbu dane 19 % a 25 %, ak sú príjmy nad túto sumu. Viac informácií nájdete v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2021.

Je potrebné pri uplatnení paušálnych výdavkov v roku 2021 viesť daňovú evidenciu?

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý sa rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d), ide o vedenie evidencie o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, a
 • zásobách a pohľadávkach.

Evidencie, ktoré musí fyzická osoba – podnikateľ viesť netvoria povinnú prílohu daňového priznania k dani z príjmov, údaje v nich sú však podkladom pre vyplnenie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Nakoľko zákon o dani z príjmov neustanovuje to, ako má takáto evidencia vyzerať, je to na rozhodnutí podnikateľa, v akej forme bude evidenciu viesť. Najčastejšou formou je vedenie evidencie napr. v exceli. Vzor daňovej evidencie si môžete stiahnuť aj v našom článku Daňová evidencia - vzor.

Pozor si musí dať fyzická osoba – podnikateľ, ktorá uplatňuje paušálne výdavky a ktorá bola časť zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH, nakoľko okrem vyššie uvedenej evidencie je povinná viesť aj evidenciu na účely zákona o DPH.

Komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky v roku 2021?

Paušálne výdavky sa spravidla oplatí uplatňovať tým fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré na výkon svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujú veľa vstupov. Ide napr. o grafických dizajnérov, či finančných poradcov, programátorov a pod.

Prečítajte si tiež

Paušálne výdavky sa však oplatí uplatňovať tým fyzickým osobám, ktorých suma preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov (60 % z príjmov, maximálne 20 000 €) alebo ktorých suma preukázateľných výdavkov je o čosi vyššia ako suma paušálnych výdavkov, avšak rozdiel týchto súm nie je vysoký.

Aké sú výhody uplatňovania paušálnych výdavkov v roku 2021?

Medzi výhody uplatňovania paušálnych výdavkov patrí napr.:

 1. jednoduchý výpočet výšky paušálnych výdavkov, to znamená, že k výpočtu výšky výdavkov potrebuje fyzická osoba – podnikateľ poznať len výšku svojich zdaniteľných príjmov (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené),
 2. výšku paušálnych výdavkov nie je potrebné preukazovať a ani dokazovať to, či výška paušálnych výdavkov je daňovo uznaná alebo nie (v porovnaní s uplatnením skutočne preukázateľných výdavkov),
 3. nie je potrebné viesť daňovú evidenciu v celom rozsahu (v porovnaní s uplatnením skutočne preukázateľných výdavkov) a vedenie evidencií zvládne pravdepodobne aj samotný podnikateľ.

Ak sa rozhodujete medzi uplatnením paušálnych a skutočných výdavkov, môže vám pomôcť článok Paušálne alebo skutočné výdavky živnostníka – čo sa viac oplatí?.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky