Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

Čo je to osobný účet daňovníka a na čo slúži? Čo robiť, ak nemám osobný účet daňovníka pridelený a kde si môžem OÚD overiť?

Čo je to osobný účet daňovníka?

Osobný účet daňovníka (OÚD) je jedinečné číslo účtu pridelené každému daňovníkovi, ktoré slúži na uhrádzanie platieb finančnej správe. V minulosti sa dane platili na rovnaké číslo účtu, avšak od roku 2012 došlo k zmene a daňovníci platia dane každý na svoje individuálne číslo účtu. Každý daňovník na úhradu dane potrebuje svoj OÚD, teda základné číslo účtu, pomocou ktorého si svoje číslo účtu „poskladá“ a na toto číslo účtu platbu zaplatí.

Kto prideľuje OÚD a kedy?

Číslo osobného účtu daňovníka prideľuje a oznamuje daňovníkovi (fyzickej aj právnickej osobe) daňový úrad poštou. Po registrácii pre daň z príjmov, teda po pridelení DIČ je daňovníkovi oznámené aj číslo účtu. V prípade, ak daňovníkovi nebolo v minulosti číslo OÚD oznámené, napríklad ide o zamestnanca, ktorý mal v jednom roku aj príjmy z predaja nehnuteľnosti, z ktorých podáva daňové priznanie a musí zaplatiť daň, tento len podá daňové priznanie. Daňový úrad mu pridelí OÚD po podaní tohto daňového priznania.

Na čo slúži OÚD – ako vytvoriť správne číslo účtu pre platbu dane?

OÚD je potrebný predovšetkým na platbu daní a tvorí časť čísla účtu, na ktoré daňovník zasiela platbu dane. Číslo účtu, na ktoré sa daň uhrádza je tvorená z troch častí:

  • predčíslie účtu označujúce druh platenej dane (napríklad 500208 označuje daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu),
  • základné číslo účtu, ktorým je osobný účet daňovníka,
  • kód štátnej pokladnice 8180.

Číslo účtu pre platbu dane tak bude v tvare:

Zdroj: Vlastné spracovanie
5xxxxx 8xxxxxxxxx/ 8180
predčíslie označujúce druh platenej dane osobný účet daňovníka kód Štátnej pokladnice

Následne je potrebné takto učené číslo účtu previesť do formátu IBAN. Okrem čísla účtu sa platba dane označuje aj variabilným symbolom. Príklady a ďalšie užitočné informácie o platení daní nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2021.

Overenie OÚD – ako zistím svoj OÚD?

Ak si daňovník svoj OÚD nepamätá, nevie nájsť list z daňového úradu alebo si ho chce len skontrolovať, môže si ho jednoducho overiť na stránke Finančnej správy v časti Elektronické služby/ Verejne dostupné elektronické služby/ Overenie prideleného OÚD. Na overenie OÚD je potrebné zadať DIČ alebo rodné číslo daňovníka a po vyplnení overovacieho prvku sa zobrazí OÚD, ktoré si daňovník môže následne nechať zaslať na svoju emailovú adresu.

Čo robiť v prípade, ak daňovník OÚD nemá pridelené?

V prípade, ak sa po zadaní ročného čísla alebo DIČ do služby na overenie prideleného OÚD zobrazí správa , daňovník pravdepodobne nemá OÚD ešte pridelené (ak nejde o technickú chybu). Daňový úrad prideľuje OÚD daňovníkom, ktorí ho ešte nemajú pridelené, na základe podaného daňového priznania. Keď daňový úrad spracuje daňové priznanie, poštou pošle daňovníkovi pridelený OÚD, ktorý môže následne použiť pre platbu dane. V prípade, ak daňovníkovi neprišiel list s prideleným OÚD do dňa, dokedy je potrebné uhradiť daň (pri dani z príjmov obvykle do 31. marca), môže daňovník platbu zaplatiť po termíne, avšak do 8 dní od doručenia oznámenia, bez toho, aby mu bola vyrubená pokuta na oneskorenú platbu dane.

Prečítajte si tiež

Ako príklad možno uviesť daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov k 31.3.2021, a teda vypočítanú daň je povinný do tohto dátumu aj uhradiť. Daňovník podal daňové priznanie 20.3.2021, avšak do 31.3.2021 mu od daňového úradu neprišlo oznámenie s prideleným OÚD. Daňovník tak platbu nebude uhrádzať do 31.3.2021. Dňa 3.4.2021 bol daňovníkovi doručený list s oznámením prideleného OÚD, a tak je povinný platbu dane uhradiť do 11.4.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

OÚD nájdete aj v novej službe Saldokonto od finančnej správy

Od 15. apríla 2021 bola sprístupnená ďalšia funkcia na portáli finančnej správy. Ide o službu Saldokonto, ktorá slúži na prezeranie údajov osobného účtu a prehľad o jeho stave.

Hlavnými funkciami služby Saldokonto sú:

  • prezeranie neuhradených predpisov, nevrátených preplatkov, nadmerných odpočtov alebo zoznamu nepriradených platieb,
  • zoznam uhradených predpisov a predpisov uhradených po lehote splatnosti (s históriou jeden rok),
  • zoznam uhradených preddavkov (história 2 roky),
  • zoznam čísel účtu vo forme IBAN, pre ktoré je daňovník registrovaný – v saldokonte teda bez problémov zistíte svoje číslo účtu pre konkrétnu daň už v tvare IBAN.
Prečítajte si tiež

Saldokonto okrem iného ponúka aj veľmi zaujímavú funkciu – možnosť vytvorenia platobných inštrukcií. Daňovník si môže pomocou tejto funkcie vygenerovať číslo účtu na úhradu daní vo forme IBAN a tiež variabilný symbol pre označenie daní. Vygenerované platobné údaje je možné následne uložiť vo formáte pdf, prípadne naskenovať vygenerovaný QR kód a daň tak jednoducho zaplatiť.

Viac o službe Saldokonto a o získaní prístupu k nemu sa dočítate v článku Saldokonto – prehľad o osobnom účte daňovníka od Finančnej správy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky