Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch od 21.7.2020

Od 21. júla 2020 je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohonné látky, pričom sa zohľadní reálnejšia spotreba, ako tomu bolo doteraz.

Dňa 9.7.2020 Národná rada SR schválila zákon č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Ako sme informovali aj v článku Podnikateľské kilečko – schválené opatrenia od roku 2020 a neskôr, prijatím tohto zákona dôjde k novelizácii viacerých zákonov, pričom väčšina z nich má byť účinná už dňom vyhlásenia zákona, t. j. 21. júla 2020. Vo väčšine prípadov však nedôjde k zásadným zmenám, nakoľko cieľom tohto zákona je najmä odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. 

Jedným z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia je aj novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorá s účinnosťou od 21. júla 2020 mení § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod a umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítaných podľa spotreby.

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch fyzickej a právnickej osoby do 20.7.2020

Podľa znenia zákona o dani z príjmov, ktoré je účinné do 20.7.2020 si právnická a fyzická osoba, ktorá používa automobil zaradený v obchodnom majetku, môže vybrať jeden z troch spôsobov uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkov, pričom jedným z nich je spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Ak sa však táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok (zistenej v knihe jázd), prípadne ak sa tam spotreba neuvádza, pri výpočte spotreby pohonných látok sa vychádza:

  • zo spotreby preukázanej dokladom, ktorý vydá osoba, ktorá má udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo
  • z doplňujúcich údajov výrobcu, či predajcu, ktoré preukazujú inú spotrebu pohonných látok.

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch fyzickej a právnickej osoby od 21.7.2020

Podľa nového znenia zákona o dani z príjmov, ktoré je účinné od 21.7.2020 sa mení jeden zo spôsobov uplatnenia spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu do daňových výdavkov fyzickej a právnickej osoby, ktorá používa automobil zaradený do obchodného majetku.

Fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov spotrebu pohonných látok podľa cien v čase ich nákupu prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %. To znamená, že od 21.7.2020 je možné automaticky zvýšiť preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 %, a to bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

Prečítajte si tiež

Ak sa spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu tak, ako tomu bolo doteraz.

Naďalej si však fyzická alebo právnická osoba môže vybrať uplatňovanie spotreby pohonných látok do daňových výdavkov na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel alebo uplatňovanie spotreby pohonných látok do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie. Viac informácií aj o týchto spôsoboch uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkoch si môžete prečítať v článku Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019.

Vzorec pre výpočet spotreby pohonných látok

Kým do 20.7.2020 platí, že spotrebu pohonných látok na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze a predložených dokladov za nákup pohonných látok vypočítame nasledovne:

Poznámka: spotreba v PHL v litroch z údajov v osvedčení o evidencii vozidla alebo z technického preukazu
(spotreba PHL v litroch / 100) * (najazdené kilometre * cena pohonnej látky za 1 liter)

Od 21.7.2020 vypočítame spotrebu pohonných látok na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze (a aj v prípade, ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza) a predložených dokladov nasledovne:

Poznámka: spotreba v PHL v litroch z údajov v osvedčení o evidencii vozidla alebo z technického preukazu alebo z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu automobilu
{(spotreba PHL v litroch / 100) * (najazdené kilometre * cena pohonnej látky za 1 liter)} *1,2

Júlová zmena uplatňovania výdavkov na spotrebu pohonných látok umožní uznať si viac. Ako na to, približujeme na praktických príkladoch v článku Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na uplatnenie spotreby pohonných látok do daňových výdavkov – porovnanie

V tomto príklade si porovnáme výpočet spotreby pohonných látok podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, ktoré si mohla fyzická alebo právnická osoba uplatniť do daňových výdavkov do 20.7.2020 a ktoré si bude môcť uplatniť do daňových výdavkov od 21.7.2020. Spotrebu pohonných látok, ktorú si bude môcť daňovník uplatniť do daňových výdavkov si vypočítame z nasledovných údajov z knihy jázd pána Jozefa, ktorý je živnostníkom:

  • automobil zaradený v obchodnom majetku má uvedenú spotrebu PHL v technickom preukaze 6,5 litra / 100 km (kombinovaná spotreba),
  • za kalendárny mesiac najazdených 2 800 km,
  • predložené doklady o nákupe pohonných látok za kalendárny mesiac v celkovej sume 270 €,
  • jednotková cena pohonnej látky za kalendárny mesiac: 1,234 €/ liter (uvádzame jednotnú cenu pohonnej látky za liter za celý kalendárny mesiac pre uľahčenie výpočtu spotreby pohonných látok).
Prečítajte si tiež

Výpočet spotreby pohonných látok do daňových výdavkov do 20.7.2020:

(6,5/100) * 2 800 km * 1,234 €/ liter PHL = 224,588 €, zaokrúhlene = 224,59 €.

Spotrebu pohonných látok vo výške 224,59 € si môže Jozef uplatniť do daňových výdavkov, avšak nakoľko predložil doklady o nákupe pohonných látok vo výške 270 €, bude rozdiel vo výške 45,41 € (270 – 224,59) nedaňovým výdavkom tohto živnostníka, nakoľko ide o nadspotrebu pohonných látok.

Výpočet spotreby pohonných látok do daňových výdavkov od 21.7.2020:

(6,5/100) * 2 800 km * 1,234 €/ liter PHL * 1,2 = 269,5056 €, zaokrúhlene = 269,51 €.

Spotrebu pohonných látok vo výške 269,51 € si môže Jozef uplatniť do daňových výdavkov, avšak nakoľko predložil doklady o nákupe pohonných látok vo výške 270 €, bude rozdiel vo výške 0,49 € (270 – 269,51) nedaňovým výdavkov tohto živnostníka, nakoľko ide o nadspotrebu pohonných látok.

Výpočet spotreby pohonných látok do daňových výdavkov – porovnanie

Spotreba pohonných látok – daňový výdavok Nadspotreba pohonných látok – nedaňový výdavok
Výpočet spotreby pohonných látok do 20.7.2020 224,59 € 45,41 €
Výpočet spotreby pohonných látok od 21.7.2020 269,51 € 0,49 €
Rozdiel 44,92 € x

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch pri nákladných automobiloch alebo pracovných mechanizmoch od 21.7.2020

Podľa starého znenia zákona o dani z príjmov v prípade nákladných automobilov alebo pracovných mechanizmov, pri ktorých sa spotreba pohonných látok v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, spotrebu pohonných látok určíme podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.

Prečítajte si tiež

Od 21.7.2020 zostáva naďalej zachovaná možnosť preukazovať skutočnú spotrebu pohonných látok podľa vlastného vnútorného aktu riadenia, avšak aj tu sa zavádza možnosť uplatnenia nadspotreby výdavkov na pohonné látky vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu, ak si fyzická alebo právnická osoba nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu pohonných látok podľa spotreby preukázanej vlastným aktom riadenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2024 (za rok 2023) – tlačivá a postup

Fyzické a právnické osoby, ktoré za rok 2023 zaplatili daň v dostatočnej výške, majú možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybraným prijímateľom. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky