Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO (živnostníkom) sa od 1.1.2021 zvýšia povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021?

Výška odvodov, ktoré bude SZČO (napr. živnostník) platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 je ovplyvňovaná predovšetkým vymeriavacím základom. Výška vymeriavacieho základu závisí najmä od výšky čiastkového základu dane z príjmov nezníženého o zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

V článku nájdete informácie o:

 • vzniku odvodovej povinnosti SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2021,
 • minimálnom vymeriavacom základe pre platenie odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne v roku 2021,
 • výpočte vymeriavacieho základu SZČO a o určení výšky odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne od 1.1.2021,
 • výške rozdielu medzi minimálnymi a maximálnymi odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 a od 1.1.2020.

Upozorňujeme, že obdobie pandémie vyhlásené v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy koronavírusom (COVID-19), ktoré bolo ukončené na daňové účely dňom 30. septembra 2020, má vplyv aj zmenu termínu vzniku, zániku, resp. zmeny odvodovej povinnosti, a to u SZČO (najmä živnostníkov), ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov až po 31. marci 2020.

Aká výška odvodov čaká SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Čítajte v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022.

Vznik odvodovej povinnosti SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne, t. j. vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. k 1.10., v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov), pričom sa berie do úvahy, či výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO (bez odpočítania výdavkov) za minulý rok presiahla zákonom stanovenú hranicu príjmov.

Odvody do Sociálnej poisťovne bude platiť:

 • od 1.7.2020, resp. od 1.10.2020 tá SZČO, ktorej príjem za rok 2019 presiahol hranicu príjmov 6 078 €,
 • od 1.7.2021, resp. od 1.10.2021 tá SZČO, ktorej príjem za rok 2020 presiahol hranicu príjmov 6 552 €.

Vznik odvodovej povinnosti podľa vyššie uvedeného však z dôvodu krízovej situácie platí len pre tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov do 31.3.2020.

U SZČO, ktoré podali daňové priznanie po 31.3.2020 najneskôr do 2.11.2020 (nakoľko termín na podanie daňového priznania po ukončení obdobie pandémie – 31.10.2020 pripadne na sobotu), sa bude posudzovať vznik odvodovej povinnosti k 1.2.2021, a to na základe údajov z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.   

Povinnosť platiť preddavky do príslušnej zdravotnej poisťovne (ďalej len „odvody“) vzniká každej SZČO prvým dňom vykonávania činnosti, napr. u živnostníkov hneď po ohlásení živnosti, na základe ktorej budú vykonávať zárobkovú činnosť. Výnimkou sú však tie SZČO, ktoré sú súčasne aj zamestnancom, resp. poistencom štátu (napr. živnostníčka poberajúca materskú dávku), nakoľko na tieto SZČO sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do zdravotnej poisťovne a teda minimálne odvody platiť nemusia.

Viac informácií o platení odvodov u začínajúceho živnostníka nájdete v článku Živnostník prvý rok neplatí odvody – mýtus alebo pravda?.

Prečítajte si tiež

Je potrebné však upozorniť na to, že ak SZČO, ktorá bude dosahovať príjem a nebude platiť odvody do zdravotnej poisťovne z dôvodu, že sa na ňu nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, bude jej na základe vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítaný nedoplatok, a teda nezaplatené odvody bude musieť doplatiť. Viac informácií nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2021

Výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu sa odvíja od sumy priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. To znamená, že pri určení minimálneho a maximálneho (len v prípade odvodov do Sociálnej poisťovne) vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu za rok 2019, ktorá je vo výške 1 092 €.

Minimálny vymeriavací základ platný od 1.1.2021 pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019. Minimálny vymeriavací základ predstavuje od 1.1.2021 sumu 546 €.

Prečítajte si tiež

Maximálny vymeriavací základ platný od 1.1.2021 pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje 7 – násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2019. Maximálny vymeriavací základ predstavuje od 1.1.2021 teda sumu 7 644 €. Tento maximálny vymeriavací základ platí len pre odvody do Sociálnej poisťovne, nakoľko od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ na účely zdravotného poistenia zrušil.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, od 1.1.2021 platí nasledovné povinné sociálne poistenie:

 • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie,
 • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
 • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie,
 • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity,

t. j. spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu, pričom sa každé poistné zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol.

Tip: v prípade, ak chce mať SZČO v budúcnosti nárok na dávku v nezamestnanosti, môže okrem vyššie uvedeného povinného poistného platiť dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti, vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Prečítajte si tiež

Vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne oznámi každej SZČO príslušná pobočka Sociálnej poisťovne listom, pričom výšku vymeriavacieho základu vieme zistiť, ak ku výške čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zisteného z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, pripočítame zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2020 a túto sumu vydelíme koeficientom 1,486.

Takto vypočítaný vymeriavací základ vydelíme číslom 12, t. j. počtom kalendárnych mesiacov v roku a dostaneme výšku mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet povinných mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne.

Príklad na výpočet vymeriavacieho základu SZČO a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020:

Martin je živnostník a jeho čiastkový základ dane z riadku č. 47 daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je vo výške 10 000 €. V roku 2019 zaplatil odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 2 800 €. Daňové priznanie k dani z príjmov podal v termíne do 31.3.2020. Aký bude jeho vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a výška odvodov od 1.7.2020?

Vymeriavací základ Martina pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne vypočítame nasledovne: (10 000 € + 2 800 €) / 1,486 = 12 800 / 1,486 = 8 613,72 € / 12 kalendárnych mesiacov = 717,81 €, t. j. mesačný vymeriavací základ.

Martin bude od 1.7.2020 platiť mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 237,95 € (717,81 €/100 * 33,15).

Minimálne a maximálne odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021

V roku 2021 platí nasledovná výška odvodov pre SZČO, ktorá sa odvíja od určeného mesačného vymeriavacieho základu, pričom:

Prečítajte si tiež
 • ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude rovný alebo nižší ako 546 €, SZČO bude platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 180,99 €,
 • ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 7 644 €, SZČO bude platiť maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 533,98 €,
 • ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 546 € a nižší alebo rovný ako 7 644 €, SZČO bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak SZČO platila napr. od 1.7.2020 minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 167,89 € (platné od 1.1.2020 do 31.12.2020), musí od 1.1.2021 zvýšiť túto platbu odvodov do Sociálnej poisťovne na sumu 180,99 €. Za január 2021 teda musí SZČO zaplatiť tieto minimálne odvody vo výške 180,99 € do 8.2.2021.

Aké budú minimálne odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2021, nájdete v článku Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne, od 1.1.2021 platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % z vymeriavacieho základu v prípade osoby so zdravotným postihnutím.

Prečítajte si tiež

Výšku vymeriavacieho základu, ako aj výšku mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne, oznámi príslušná zdravotná poisťovňa vo vykonanom ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2019, pričom mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne vypočítame rovnakým postupom, ako pri výpočte vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne, avšak v tomto prípade ročný vymeriavací základ vydelíme počtom kalendárnych mesiacov, v ktorom bola vykonávaná samostatná zárobková činnosť, a nie počtom kalendárnych mesiacov „12“.

Odvody, ktoré musí SZČO zaplatiť za január 2021 je potrebné uhradiť do 8.2.2021.

Príklad na výpočet vymeriavacieho základu SZČO a výšky odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2021:

Ján je živnostník a jeho čiastkový základ dane z riadku č. 47 daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je vo výške 10 000 €. V roku 2019 prevádzkoval živnosť 6 mesiacov a zaplatil odvody len do zdravotnej poisťovne vo výške 333,90 € (66,78 €, t. j. minimálne odvody * 5 mesiacov). Aký bude jeho vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne a výška odvodov od 1.1.2021?

Vymeriavací základ Martina pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne vypočítame nasledovne: (10 000 € + 333,90 €) / 1,486 = 10 333,90 / 1,486 = 6 954,17 € / 6 kalendárnych mesiacov = 1 159,02 €, t. j. mesačný vymeriavací základ.

Martin bude od 1.1.2021 platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 162,26 € (1 159,02 € / 100 * 14).

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

V roku 2021 platí nasledovná výška odvodov pre SZČO, ktorá sa odvíja od určeného mesačného vymeriavacieho základu, pričom:

 • ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude rovný alebo nižší ako 546 €, SZČO bude platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 € (resp. 38,22 € v prípade osoby so zdravotným postihnutím),
 • ak mesačný vymeriavací základ SZČO bude vyšší ako 546 €, SZČO bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež

Nakoľko bol zrušený maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne, maximálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne nie sú určené.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 – tabuľka

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ v € Minimálne odvody v € Maximálny vymeriavací základ v € Maximálne odvody v €
Nemocenské 4,4 % 546 € 24,02 € 7 644 € 336,33 €
Starobné 18 % 546 € 98,28 € 7 644 € 1 375,92 €
Invalidné 6 % 546 € 32,76 € 7 644 € 458,64 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 546 € 25,93 € 7 644 € 363,09 €
Odvody do Sociálnej poisťovne spolu 33,15 % x 180,99 € x 2 533,98 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 14 % 546 € 76,44 € x x
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 47,15 % x 257,43 € x x

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 a od 1.1.2020 – porovnanie

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne v € Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne v € Maximálne odvody do Sociálnej poisťovne v €
2020 167,89 € 70,91 € 2 350,66 €
2021 180,99 € 76,44 € 2 533,98 €
Zvýšenie o 13,10 € 5,53 € 183,32 €

Ak rozmýšľate nad prechodom na s.r.o. alebo sa neviete rozhodnúť, či sa vám z hľadiska daní a odvodov oplatí viac živnosť alebo s.r.o., pozrite si aj článok Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky