Sadzby dane z príjmov v roku 2021

Od roku 2021 nastáva zmena v uplatňovaní zníženej 15 %-nej sadzby dane z príjmov. Aké sadzby dane z príjmov uplatnia fyzické a právnické osoby v roku 2021?

Dňa 2.12.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorou sa menia aj sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby. Novelou zákona o dani z príjmov sa mení úprava sadzby dane z príjmov na 15 %, ktorú v roku 2020 mohli uplatniť právnické osoby a živnostníci s podmienkou dosiahnutia ročných príjmov do 100 000 €. Ktorí daňovníci budú môcť uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % po novom?

Sadzby dane z príjmov pre právnické a fyzické osoby podľa novely zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú a uplatnia v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.

O ďalších zmenách, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 % si od roku 2021 budú môcť uplatniť len fyzické a právnické osoby s obratom do 49 790 €

Predtým, než uvedieme sadzby dane z príjmov, ktoré v roku 2021 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby zo zisteného základu dane, popíšeme si zmenu v uplatňovaní 15 % - zníženej sadzby dane z príjmov, ktorú prináša schválená novela zákona o dani z príjmov.

Sadzba dane z príjmov sa pre vybrané právnické a fyzické osoby znížila na 15 % schválenou novelou zákona o dani z príjmov v roku 2019, pričom prvýkrát sa táto znížená sadzba dane mohla uplatniť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. O znížení sadzby dane z príjmov pre vybrané právnické a fyzické osoby od roku 2020 na 15 % sme vás informovali v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr, ako aj v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.  Podľa novely zákona o dani z príjmov si zníženú sadzbu dane z príjmov mohli uplatniť predovšetkým živnostníci a právnické osoby s ročnými príjmami do 100 000 €.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2021 však upravuje zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % len pre fyzické a právnické osoby, ktorých zdaniteľné prímy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom, t. j. sumu 49 790 € podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Upozorňujeme však, že znížená 15 % - ná sadzba dane, ktorú si môžu uplatniť fyzické a právnické osoby so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) maximálne vo výške 49 790 €, nemá nič spoločné so získaním statusu „mikrodaňovník“, či s obratom pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. Uvedené znamená, že ak napr. fyzická osoba bude mať v roku 2021 zdaniteľné príjmy vo výške 49 000 €, uplatní zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 %, a to bez ohľadu, či sa zaraďuje medzi mikrodaňovníkov alebo nie.

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2021

Od 1.1.2021 si fyzická osoba uplatní nasledovné sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného nasledovne:

Zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov:

  • zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
  • z prenájmu nehnuteľností,
  • z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a 
  • z ostatných príjmov.

sa uplatní táto sadzba dane z príjmov:

19% 25 %
z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne
sumu 37 981,94 € (vrátane)
z tej časti základu dane, ktorá presiahne
sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac)

Poznámka: suma 37 981,94 € je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.

Zo základu dane zisteného súčtom čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu):

  • z podnikania (§ 6 ods. 1), a
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),

sa uplatní táto sadzba dane z príjmov:

15% 19% 25%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy)
sú za zdaňovacie obdobie
vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €
z tej časti základu dane, ktorá
nepresiahne sumu 37 981,94 €
(vrátane), ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške
prevyšujúcej sumu 49 790 €
z tej časti základu dane,
ktorá presiahne sumu 37 981,94 €
(t. j. 37 981,95 € a viac),
ak zdaniteľné príjmy (výnosy)
sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 €

Poznámka: suma 37 981,94 € je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.

Prečítajte si tiež

Ako môžeme vidieť, to, či si fyzická osoba bude môcť uplatniť sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, alebo 19 % (resp. 25 %) závisí od toho, či budú jej zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane) za zdaňovacie obdobie presahovať sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona o DPH, t. j. 49 790 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Sadzby dane z príjmov právnických osôb v roku 2021

Právnická osoba uplatní v zdaňovacom obdobím, ktoré začína najskôr 1.1.2021 nasledovné sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

15% 21%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €

Aj v tomto prípade platí, že to, ktorú sadzbu dane z príjmov uplatní právnická osoba v roku 2021 závisí od toho, či jej zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahnu sumu 49 790 €.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám sa v roku 2021 nemenia

Novela zákona o dani z príjmov nemení sadzby dane z príjmov pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2021, a to znamená, že:

  • v prípade, ak je fyzická osoba prijímateľom dividendy, tento príjem zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 7 % alebo 35 %,
  • v prípade, ak dividendy príjme právnická osoba, v prípadoch, ktorých príjem dividendy nie je predmetom dane sa tento príjem nezdaní, v iných prípadoch sa zdaní sadzbou dane vo výške 35 %.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o zdaňovaní dividend a použití správnej sadzby dane z príjmov, nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020.

Avšak, ako sme uviedli aj v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr, novela zákona o dani z príjmov prináša od roku 2022 nové ustanovenie § 51h, ktoré rieši osobitný základ dane z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby, na ktoré sa uplatní sadzba dane vo výške 25 %, a to od 1.1.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky