Sadzby dane z príjmov v roku 2021

Od roku 2021 nastáva zmena v uplatňovaní zníženej 15 %-nej sadzby dane z príjmov. Aké sadzby dane z príjmov uplatnia fyzické a právnické osoby v roku 2021?

Dňa 2.12.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorou sa menia aj sadzby dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby. Novelou zákona o dani z príjmov sa mení úprava sadzby dane z príjmov na 15 %, ktorú v roku 2020 mohli uplatniť právnické osoby a živnostníci s podmienkou dosiahnutia ročných príjmov do 100 000 €. Ktorí daňovníci budú môcť uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % po novom?

Sadzby dane z príjmov pre právnické a fyzické osoby podľa novely zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú a uplatnia v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.

O ďalších zmenách, ktoré prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 % si od roku 2021 budú môcť uplatniť len fyzické a právnické osoby s obratom do 49 790 €

Predtým, než uvedieme sadzby dane z príjmov, ktoré v roku 2021 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby zo zisteného základu dane, popíšeme si zmenu v uplatňovaní 15 % - zníženej sadzby dane z príjmov, ktorú prináša schválená novela zákona o dani z príjmov.

Sadzba dane z príjmov sa pre vybrané právnické a fyzické osoby znížila na 15 % schválenou novelou zákona o dani z príjmov v roku 2019, pričom prvýkrát sa táto znížená sadzba dane mohla uplatniť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. O znížení sadzby dane z príjmov pre vybrané právnické a fyzické osoby od roku 2020 na 15 % sme vás informovali v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr, ako aj v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.  Podľa novely zákona o dani z príjmov si zníženú sadzbu dane z príjmov mohli uplatniť predovšetkým živnostníci a právnické osoby s ročnými príjmami do 100 000 €.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2021 však upravuje zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % len pre fyzické a právnické osoby, ktorých zdaniteľné prímy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom, t. j. sumu 49 790 € podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Upozorňujeme však, že znížená 15 % - ná sadzba dane, ktorú si môžu uplatniť fyzické a právnické osoby so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) maximálne vo výške 49 790 €, nemá nič spoločné so získaním statusu „mikrodaňovník“, či s obratom pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. Uvedené znamená, že ak napr. fyzická osoba bude mať v roku 2021 zdaniteľné príjmy vo výške 49 000 €, uplatní zníženú sadzbu dane z príjmov – 15 %, a to bez ohľadu, či sa zaraďuje medzi mikrodaňovníkov alebo nie.

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2021

Od 1.1.2021 si fyzická osoba uplatní nasledovné sadzby dane z príjmov zo základu dane zisteného nasledovne:

Zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov:

  • zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
  • z prenájmu nehnuteľností,
  • z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a 
  • z ostatných príjmov.

sa uplatní táto sadzba dane z príjmov:

19% 25 %
z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne
sumu 37 981,94 € (vrátane)
z tej časti základu dane, ktorá presiahne
sumu 37 981,94 € (t. j. 37 981,95 € a viac)

Poznámka: suma 37 981,94 € je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.

Zo základu dane zisteného súčtom čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu):

  • z podnikania (§ 6 ods. 1), a
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),

sa uplatní táto sadzba dane z príjmov:

15% 19% 25%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy)
sú za zdaňovacie obdobie
vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790 €
z tej časti základu dane, ktorá
nepresiahne sumu 37 981,94 €
(vrátane), ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške
prevyšujúcej sumu 49 790 €
z tej časti základu dane,
ktorá presiahne sumu 37 981,94 €
(t. j. 37 981,95 € a viac),
ak zdaniteľné príjmy (výnosy)
sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 €

Poznámka: suma 37 981,94 € je 176,8 – násobok sumy platného životného minima.

Prečítajte si tiež

Ako môžeme vidieť, to, či si fyzická osoba bude môcť uplatniť sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, alebo 19 % (resp. 25 %) závisí od toho, či budú jej zdaniteľné príjmy (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane) za zdaňovacie obdobie presahovať sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona o DPH, t. j. 49 790 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Sadzby dane z príjmov právnických osôb v roku 2021

Právnická osoba uplatní v zdaňovacom obdobím, ktoré začína najskôr 1.1.2021 nasledovné sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

15% 21%
ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € ak zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 49 790 €

Aj v tomto prípade platí, že to, ktorú sadzbu dane z príjmov uplatní právnická osoba v roku 2021 závisí od toho, či jej zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahnu sumu 49 790 €.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám sa v roku 2021 nemenia

Novela zákona o dani z príjmov nemení sadzby dane z príjmov pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2021, a to znamená, že:

  • v prípade, ak je fyzická osoba prijímateľom dividendy, tento príjem zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 7 % alebo 35 %,
  • v prípade, ak dividendy príjme právnická osoba, v prípadoch, ktorých príjem dividendy nie je predmetom dane sa tento príjem nezdaní, v iných prípadoch sa zdaní sadzbou dane vo výške 35 %.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o zdaňovaní dividend a použití správnej sadzby dane z príjmov, nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020.

Avšak, ako sme uviedli aj v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr, novela zákona o dani z príjmov prináša od roku 2022 nové ustanovenie § 51h, ktoré rieši osobitný základ dane z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby, na ktoré sa uplatní sadzba dane vo výške 25 %, a to od 1.1.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky