Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021

V roku 2021 sa výška niektorých nezdaniteľných častí základu dane zvýši, avšak prvýkrát už nebude možné uplatniť jednu z nezdaniteľných častí základu dane. O ktorú ide?

Výšku nezdaniteľných častí základu dane, ako aj podmienky nároku na ich uplatnenie v roku 2021 upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zákon o dani z príjmov sa však v § 11 odvoláva pri určení výšky niektorých nezdaniteľných častí základu dane na sumu platného životného minima k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorá sa zvýšila na 214,83 € (nárast o 4,63 €), čo znamená aj zmenu výšky niektorých nezdaniteľných častí základu dane oproti predošlému roku.

V tomto článku sa dozviete:

 • čo je to nezdaniteľná časť základu dane?
 • kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane?
 • aké nezdaniteľné časti základu dane poznáme?
 • aké sú podmienky nároku na uplatnenie jednotlivých nezdaniteľných časti základu dane a aká je ich výška?
 • ako si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane?

Nezdaniteľná časť základu dane – čo to znamená?

Ako môžeme vidieť, hneď z názvu nám vyplýva, že je to časť základu dane, ktorá je „nezdaniteľná“, a teda sa nezdaňuje. Nezdaniteľná časť základu dane znamená pre daňovníka daňové zvýhodnenie v zákonom stanovenej výške, o ktoré si môže daňovník znížiť svoj základ dane, a to po splnení stanovených podmienok.

Zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane znamená pre daňovníka v konečnom dôsledku nižšiu daň z príjmov.

Nezdaniteľné časti základu dane si môže v roku 2021 uplatniť len daňovník, ktorý má tzv. aktívne príjmy

Daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. aktívne príjmy, si môže základ dane alebo čiastkový základ dane znížiť o nezdaniteľné časti základu dane. Medzi tzv. aktívne príjmy patrí:

 • príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (podľa § 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania, t. j. napr. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod. (podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. napr. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a pod. (podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Ten daňovník, ktorý v roku 2021 dosiahol tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, či príjem z predaja nehnuteľnosti a pod.) si nezdaniteľné časti základu dane na tieto príjmy uplatniť nemôže.

Viac informácií o rozdieloch medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami si môžete prečítať v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby

Daňovník si môže v roku 2021 uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane

V roku 2021 si môžu daňovníci uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane:

Prečítajte si tiež

Ako sme vás informovali aj v článku Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 – čo prinesie? , prvýkrát od roku 2021 si už daňovníci nebudú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou. V prípade, ak sa však daňovník zúčastnil kúpeľnej starostlivosti na prelome rokov 2020 a 2021, nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť v zdaňovacom období roku 2020, ak aspoň jeden deň kúpeľnej starostlivosti bol v roku 2020.

V ďalšej časti článku si popíšeme podmienky nároku na uplatnenie každej nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj ich výšku platnú v roku 2021.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a aká je jej výška v roku 2021?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa v praxi najviac používa, nakoľko si ju môže uplatniť skoro každý daňovník (ak má aktívne príjmy), pričom jej výška závisí od základu dane daňovníka (výnimkou sú poberatelia starobného dôchodku, a iných dôchodkových plnení, uvedené nižšie).

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2021 je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2021
výška základu dane výška ročnej nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 € 4 511,43 €
(21 – násobok sumy životného minima)
t. j. 375,95 € mesačne
základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 € 9 495,486 € - 1/4 základu dane daňovníka
(44,2 – násobok sumy životného minima – 1/4 základu dane)
základ dane vyšší ako suma 37 981,94 € 0 €

Daňovník si nemôže v roku 2021 znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak:

 1. je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 2. mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. k začiatku predchádzajúcich období,
 3. je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 511,43 €).
Prečítajte si tiež

V prípade, ak je daňovník poberateľom dôchodku a suma jeho dôchodku v úhrnnej sume nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže si tento daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu nezdaniteľnej časti a sumy vyplateného dôchodku v roku 2021.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a aká je jej výška v roku 2021?

V prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021, musí mať daňovník splnené nasledovné podmienky:

 1. uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) je možné len na manželku (manžela), ktorá(ý) žije s daňovníkom v domácnosti, a ktorá
 2. sa starala v zdaňovacom období o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 3. v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 4. bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 5. sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo ťažkým zdravotným postihnutím.
Prečítajte si tiež

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli vyššie uvedené podmienky splnené. V prípade, ak boli tieto podmienky splnené iba jeden alebo viac kalendárnych mesiacov (t. j. nie celý rok), daňovník si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) vo výške 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, v ktorom boli podmienky splnené.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) závisí od výšky základu dane daňovníka a od výšky vlastného príjmu manželky (manžela).

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021 je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021
výška základu dane výška vlastného príjmu manželky (manžela) výška ročnej nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 € 0 € 4 124,74 €
(19,2 – násobok sumy životného minima)
menej ako 4 124,74 € (ako 19,2 – násobok sumy životného minima 4 124,74 – vlastný príjem manželky
(suma tohto rozdielu)
viac alebo rovný sume 4 124,74 € 0 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 37 981,94 € 0 € 13 620,22 € - 1/4 základu dane daňovníka (rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a 1/4 základu dane) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0
viac ako 0 € 13 620,22 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť, pričom do príjmu sa nezahŕňa:

Prečítajte si tiež
 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a pod.),
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Častou otázkou pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) je to, či sa materská dávka, resp. rodičovský príspevok započítava do vlastného príjmu manželky. Upozorňujeme preto, že:

 • materská dávka (materské) a rovnako aj dávka tehotenské, sa do vlastného príjmu započítava, a
 • rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nezapočítava.

Rovnako do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava napr. nemocenská dávka, t. j. PN-ka.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a aká je jej výška v roku 2021?

Podľa § 11 ods. 8 sa medzi nezdaniteľné časti základu dane zaradzuje aj nezdaniteľná časť základu dane na:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, a
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu,

pričom pre uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť splnené tieto podmienky ustanovené v § 11 ods. 10:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníkovej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktoré nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2021 je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2021
vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené príspevky maximálne však do výšky 180 € za rok

Upozorňujeme, že ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predošlých zdaňovacích obdobiach si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, má povinnosť podľa § 11 ods. 11 zákona zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si základ dane, znížil.

Ako si daňovník uplatní nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021?

Daňovník, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, môže tak urobiť:

 • mesačne – iba v prípade, ak je daňovník zamestnancom, a to len u jedného zamestnávateľa, ak má viacerých zamestnávateľov súčasne,
 • ročne – po skončení zdaňovacieho obdobia, prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov alebo ročného zúčtovania dane, ktoré vykoná zamestnancovi na jeho žiadosť zamestnávateľ.
Prečítajte si tiež

Ak sa zamestnanec rozhodne, že si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, môže tak urobiť prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“. Mesačná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je pritom vo výške 375,95 €.

V prípade, ak si chce daňovník uplatniť:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),

môže tak urobiť len raz ročne po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v podanom daňovom priznaní, resp. prostredníctvom ročného zúčtovania dane, ktoré mu vykoná jeho zamestnávateľ.   

Aké nezdaniteľné časti základu dane a v akej výške si môže daňovník uplatniť v roku 2022? Aké podmienky je treba splniť a čo sa oproti roku 2021 zmení? Čítajte v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky