Ako podať daňové priznanie v roku 2022 online (elektronicky)

Praktický postup na online podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2022 s názornými ukážkami v prípade podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Fyzická osoba, ktorej vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, t. j. fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 255,72 €, alebo ktorá vykazuje daňovú stratu (aj keď zdaniteľné príjmy sumu 2 255,72 € nepresahujú) alebo fyzická osoba, ktorá chce daňové priznanie podať dobrovoľne, či ju na to vyzval správca dane, podáva daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky alebo listinne (t. j. odovzdaním vyplneného daňového priznania k dani z príjmov na podateľni daňového úradu, resp. zaslaním poštovej zásielky).

V tomto článku sa dozviete, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) elektronicky a názorne si ukážeme ako daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2022 aj elektronicky podať.

Informácie o tom, kto je povinný, resp. kto nie je povinný podať daňové priznanie za rok 2021 sa dozviete v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2021? a informácie ako postupovať pri samotnom obsahovom vyplnení daňového priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sa dozviete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to?

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2022 (za rok 2021) online – elektronicky?

Komunikovať so správcom dane (daňovým úradom) výlučne elektronicky, t. j. aj podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) majú povinnosť:

  • všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. a.s., s. r. o.) a ich zástupcovia, a
  • všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostníci) a ich zástupcovia.

Upozorňujeme, že v prípade, ak by takáto osoba podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) listinne, nebude sa naň prihliadať. To znamená, že v takomto prípade bude považovaná povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za nesplnenú.

Fyzická osoba, ktorá v roku 2021 dosiahla len príjem zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), či príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti), ako aj právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri (napr. občianske združenia, neziskové organizácie a pod.), môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022) aj listinne. Na týchto daňovníkov sa teda nevzťahuje elektronická povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov. Napriek tomu, že neziskovým organizáciám nevzniká povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov elektronicky, od 1.1.2022 sú povinné účtovnú závierku predložiť výlučne elektronicky.

Ako podáva daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2022 (za rok 2021) živnostník s prerušenou/ukončenou živnosťou?

Daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2022 (za rok 2021) je povinná podať tá fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je registrovaná pre daň z príjmov, ako je to však pri prerušení či zrušení živnosti? V prípade, ak fyzická osoba – živnostník prerušil, resp. pozastavil živnosť, stále sa považuje za fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nemá zrušenú registráciu pre daň z príjmov, a teda daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2022, musí podať výlučne elektronicky (ak jej vznikla povinnosť podania).

Na druhej strane, živnostník, ktorý už svoju činnosť ukončil, nie je považovaný za podnikateľa a má zrušenú registráciu pre daň z príjmov. Z toho vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky podať nemusí a môže si vybrať aj podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2022 listinnou formou. Odporúčame však, ak takáto fyzická osoba už má vybavenú elektronickú komunikáciu, využiť elektronické podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021.

Ako sa registrovať a prihlásiť na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom v roku 2022?

Od 9.7.2021 platí, že fyzická alebo právnická osoba má na výber už len z 2 spôsobov registrácie a následného prihlasovania sa na portál finančnej správy, a to pomocou:

  • identifikátora (ID) a hesla, alebo
  • občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID), ak má osoba aktívny kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Viac informácií sa dozviete v článku Elektronická komunikácia s daňovým úradom od júla 2021.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2022 (za rok 2021) elektronicky (online)?

V tejto časti vás postupne prevedieme jednotlivými krokmi, ktoré je potrebné vykonať pre správne vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2022 (za rok 2021). Obsahovému vyplneniu jednotlivých riadkov sa venujeme v článkoch, kde sme aj na praktických príkladoch vyplnili daňové priznanie k dani z príjmov (uvedieme si ich nižšie).

1. krok: do webového prehliadača zadáme adresu finančnej správy a prihlásime sa do svojej osobnej internetovej zóny, a to kliknutím v pravom hornom rohu na ikonu „Prihlásenie“. Vyberieme jeden z dvoch spôsobov, ktorým sme sa na elektronickú komunikáciu so správnom dane registrovali.

2. krok: po prihlásení sa nám zobrazí Osobná internetová zóna, kde vyberieme formulár daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, ktoré chceme podať. Klikneme preto v časti „Katalógy“ na „Katalóg formulárov“:

3. krok: v katalógu formulárov nájdeme sekciu „Správa daní“ a rozklikneme „Daň z príjmov fyzickej osoby – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)“ a vyberieme aktuálny formulár, ktorý v roku 2022 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je „DPFOBv21 – Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2021 (platné od 1.1.2022)“. Príslušný formulár otvoríme kliknutím na ikonku zápisníka:

4. krok: správne vyplníme daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B). To, ako vyplniť daňové priznanie (typ B) v roku 2022 (za rok 2021) nájdete popísané na praktických príkladoch v článku Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2021 (ak ste živnostník a uplatňujete preukázateľné výdavky) alebo Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2021 (ak ste živnostník a uplatňujete paušálne výdavky), či Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – typ B (vzor) (ak ste živnostník a mali ste aj iné druhy príjmov).

Článok pokračuje pod reklamou
Prečítajte si tiež

5. krok: ak daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B obsahuje okrem 3 povinných príloh, ktoré sú súčasťou každého jedného daňového priznania k dani z príjmov (typu B) aj ďalšie prílohy (napr. rodný list dieťaťa, či potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky a pod.), je potrebné ich pripojiť, a to vo formáte napr. .pdf a ich počet musí byť na riadku 153 upravený.

Prílohy pripojíme nasledovne: na ľavej lište formulára daňového priznania k dani z príjmov klikneme na „Prílohy“ a následne na „Správa príloh“. Ďalej klikneme na „Pridať novú prílohu z disku“ a nájdeme predmetnú prílohu vo svojom úložisku, a to kliknutím na výberové tlačidlo s tromi bodkami. Po vybratí prílohy klikneme na „Načítať zo súboru“. Ak ste prílohu správne pripojili, zobrazí sa vám hore v „Zozname naviazaných príloh“ tá daná príloha.

Ak je správne načítaná príloha, resp. prílohy, zmení sa na ľavej lište formuláru číslo pri „Prílohy“ z 0 na 1, resp. viac, viď obrázok:

6. krok: kontrola vyplneného daňového priznania k dani z príjmov. Ak máme vyplnené všetky príslušné riadky a načítané prílohy, našou poslednou úlohou pred odoslaním, je kontrola vyplneného daňového priznania k dani z príjmov. Na ľavej lište formulára klikneme na ikonu „Kontrolovať“. Táto ikonka znamená, že systém skontroluje, či máme daňové priznanie vyplnené správne. Ak je daňové priznanie systémovo vyplnené správne (pozor, nie obsahovo, ide však o logické kontroly, ktoré vie systém odhaliť), po skončení kontroly vyskočí oznamovacie okno s textom „Oznámenie – Kontrola formulára prebehla úspešne“. Ak však systém nájde chybu, vyskočí oznamovacie okno s upozornením na chyby, ktoré je potrebné opraviť. Po oprave odporúčame ešte raz dať vyplnené tlačivo skontrolovať.

Pozor: v prípade, ak zabudnete pripojiť prílohy, táto funkcia kontroly vás na túto chybu neupozorní.

7. krok: podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B. Po vyplnení formuláru a príloh a vykonaní následnej kontroly, ostáva posledný krok, a to podanie daňového priznania k dani z príjmov. Na ľavej lište vyberieme spôsob, akým chceme daňové priznanie podať. Ide o:

  • spôsob „podpísať a podať EZ-ou“, t. j. elektronickou značkou. Tento spôsob vyberáme v prípade, ak sme sa prihlásili do svojej osobnej internetovej zóny pomocou ID a hesla,
  • spôsob „podpísať KEP-om“ a následne „Podať podpísané KEP-om“ – tento spôsob vyberáme, ak sme sa prihlásili pomocou občianskeho preukazu s eID.

8. krok: kontrola odoslaného daňového priznania a jeho prijatia portálom finančnej správy. Po podaní daňového priznania skontrolujeme, či portál finančnej správy prijal a potvrdil daňové priznanie k dani z príjmov, a to tak, že v Osobnej internetovej zóne v časti „História komunikácie“ vyberieme „Prijaté dokumenty“.

Po kliknutí na „Prijaté dokumenty“ sa nám zobrazí zoznam prijatých dokumentov a potvrdení, kde na „Informáciu o podaní daňového priznania“ klikneme na lupu a v „Stave spracovania“ si skontrolujeme, či je tam uvedené „Prijaté a potvrdené“. Túto kontrolu prosím vykonajte aj 24 hodín po podaní daňového priznania, a to z dôvodu výsledkov kontroly spracovania podania (v prípade chýb, bude vystavený chybový protokol).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky