Stravné v roku 2021

Aká je suma stravného či minimálna hodnota gastrolístka v roku 2021? Aký vplyv má novela Zákonníka práce od marca 2021 na stravovanie zamestnancov a živnostníkov?

Sumy stravného, ktoré platia v roku 2021 pre jednotlivé časové pásma upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z. o sumách stravného (ďalej len „Opatrenie o sumách stravného“). Tieto sumy stravného sa však oproti minulému roku nemenia, nakoľko v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo zákonom č. 127/2020 Z. z. účinným od 21. mája 2020 ustanovené, že automatické zvyšovanie stravného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní sa nebude uplatňovať až do 31. decembra 2021.

Nakoľko však bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), od 1. marca 2021 dôjde k zmenám poskytovania príspevku na stravovanie zamestnancom. O zmenách v Zákonníku práce sme vás informovali aj v článku Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 a neskôr.

Stravné ako náhrada pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2021 (diéty)

Zamestnancovi na tuzemskej pracovnej ceste patrí okrem iných náhrad aj stravné podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), a to za každý kalendárny deň pracovnej cesty, ak jej trvanie je viac ako 5 hodín. Na aké cestovné náhrady má zamestnanec nárok v roku 2021 vám približujeme v článku Cestovné náhrady a cestovný príkaz v roku 2021.

Výška stravného sa odvíja v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma uvedené v tabuľke:

Sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2021
5 – 12 hodín trvania
pracovnej cesty
12 – 18 hodín trvania
pracovnej cesty
nad 18 hodín trvania
pracovnej cesty
5,10 € 7,60 € 11,60 €

V prípade, ak tuzemská pracovná cesta trvá menej ako 5 hodín, nárok na stravné zamestnanec (prípadne živnostník) nemá.

Suma stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v časovom pásme 5 až 12 hodín je dôležitá nakoľko od tejto sumy sa odvíjajú aj iné veličiny, ako napr. minimálna suma gastrolístka, maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (daňového výdavky), či maximálna výška daňového výdavku u fyzickej osoby – podnikateľa (napr. živnostníka).

Príspevok na stravovanie zamestnancov v roku 2021 a možnosti jeho poskytnutia

Zákonník práce ustanovuje pre zamestnávateľov povinnosť prispievať zamestnancom na stravovanie, a to:

 • najmenej v sume 55 % ceny jedla, a
 • najviac na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. najviac 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €).
Prečítajte si tiež

Maximálna suma príspevku na stravovanie, t. j. 2,81 € je zároveň aj daňovým výdavkom zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ poskytne vyššiu sumu príspevku, rozdiel sumy nad maximálnou sumou 2,81 € už nebude daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách, ak na svojom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny týmito spôsobmi:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
 • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t. j. prostredníctvom gastrolístkov (stravných lístkov),
 • prostredníctvom finančného príspevku (platí od 1. marca 2021).
Prečítajte si tiež

V ktorých prípadoch však môže zamestnanec od 1. marca 2021 požadovať od zamestnávateľa finančný príspevok na stravovanie? Okrem prípadov, kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie (napr. v prípade ak zabezpečenie stravovania zamestnancom vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku, či v prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania  zabezpečených zamestnávateľom, a iné), ide o prípady, kedy zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. V uvedenom prípade je teda zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov (gastrolístkov) a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Ak sa zamestnanec rozhodne pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie, toto svoje rozhodnutie môže zmeniť až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa jeho rozhodnutie viaže. Výška finančného príspevku je zhodná s príspevkom zamestnávateľa na stravný lístok, a to:

 • v prípade, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom: výška finančného príspevku bude v takej sume, v akej prispieva na stravovanie iným zamestnancom (napr. vo výške, v akej prispieva iným zamestnancom na stravné lístky), najviac však 2,81 €,
 • v prípade, ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie žiadnemu zamestnancovi (má napr. len 1 zamestnanca): výška finančného príspevku bude najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka, najviac však 2,81 €.

Podrobnejšie informácie o tom, kto si bude môcť vybrať medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom môžete nájsť v článku Finančný príspevok na stravovanie bude od 1. marca alternatívou stravných lístkov.

Tip: prečítajte si aj o tom, či má zamestnanec, ktorý pracuje z domu a má tzv. homeoffice nárok na stravné v článku Stravné a homeoffice zamestnanca.

Článok pokračuje pod reklamou

Stravné živnostníka v roku 2021

Živnostník si môže do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uplatniť výdavky na stravné, a to za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a výške ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Uvedené znamená, že v roku 2021 si môže živnostník uplatniť do daňových výdavkov sumu stravného vo výške 5,10 € za každý odpracovaný deň.

Živnostník si však môže uplatniť do daňových výdavkov stravné iba v prípade, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. výdavky na stravovanie preukázateľne vynaložil, t. j. má doklad o kúpe gastrolístkov (stravovacích poukážok), faktúru vystavenú stravovacím zariadením, či doklad z eKasy o zakúpení hlavného jedla a vie preukázať, že išlo o odpracovaný deň,
 2. výdavky sú zaúčtované v účtovníctve živnostníka alebo zaevidované v daňovej evidencii.

Upozorňujeme, že pre živnostníkov sa v súvislosti s novou zmenou od 1. marca 2021, t. j. poskytovaním finančného príspevku na stravovanie nič nemení, a teda živnostník si môže uplatniť do daňových výdavkov len tie výdavky (náklady) na stravovanie, ktoré vie preukázať, t. j. nákupom obedu, resp. nákupom gastrolístkov.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak si živnostník v odpracovaný deň zakúpi hlavné jedlo, ktorého cena bude nižšia ako 5,10 € (napr. cena jedla bude 4,80 €), do daňových výdavkov si môže uplatniť len skutočne vynaloženú sumu, t. j. 4,80 €. V opačnom prípade, t. j. ak si živnostník v odpracovaný deň zakúpi hlavné jedlo, ktorého cena bude vyššia ako 5,10 € (napr. cena jedla bude 5,80 €), do daňových výdavkov si môže uplatniť len maximálnu sumu, t. j. 5,10 €.

Ak sa živnostník rozhodne pre nákup gastrolístkov, musíme upozorniť na to, že:

 • do daňových výdavkov si nemôže uplatniť nákup gastrolístkov spätne, t. j. napr. v mesiaci marec 2021 nakúpi gastrolístky za odpracované dni vo februári 2021 a teda môže si uplatniť do daňových výdavkov len gastrolístky odo dňa ich kúpy,
 • musí počítať aj s tým, že okrem nominálnej hodnoty gastrolístkov zaplatí ich vydavateľovi aj niekoľko ďalších poplatkov, napr. províziu z hodnoty gastrolístka, či administratívny poplatok a iné.

Ak sa živnostník rozhodne pre uplatnenie stravného do daňových výdavkov prostredníctvom napr. dokladov z eKasy z každého obedu, musí rátať so zvýšenou administratívou evidencie týchto výdavkov a v konečnom dôsledku to môže znamenať pre živnostníka vyššiu cenu práce jeho účtovníka (ak ho má).

Upozornenie: ak živnostníkovi súčasne vzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti, či mu vzniká ako zamestnancovi nárok na stravné pri pracovnej ceste, nemá nárok na uplatnenie stravného do daňových výdavkov.

Bližšie informácie o daniach a odvodoch v súvislosti s finančným príspevkom na stravovanie nájdete v článku Finančný príspevok na stravovanie – odvody a dane. Ako zaúčtovať finančný príspevok v jednoduchom a podvojnom účtovníctve približujeme v článku Účtovanie finančného príspevku na stravovanie.

Viac informácií o tom, na aké stravné má po novom živnostník nárok sa dozviete v článku Živnostníci, pozor na finančný príspevok, vyvarujte sa problémom s daňovým úradom.

Minimálna hodnota gastrolístkov (stravovacích poukážok) v roku 2021

Minimálna hodnota gastrolístkov (stravovacích poukážok) v roku 2021 predstavuje najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. V roku 2021 sa teda minimálna hodnota gastrolístka nemení a ostáva vo výške 3,83 € (75 % zo sumy 5,10 €).

Stravné ako náhrada pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2021 (diéty)

Zamestnancovi na zahraničnej pracovnej ceste patrí okrem iných náhrad aj stravné podľa § 13 zákona o cestovných náhradách, a to za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty v eurách alebo v cudzej mene, ak jej trvanie je viac ako 6 hodín.

Na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste má nárok aj podnikateľ (napr. živnostník), v prípade, ak je na pracovnej ceste a vykonáva podnikateľskú činnosť v inom mieste v zahraničí, ako je miesto, v ktorom svoje podnikanie pravidelne vykonáva.

Výška stravného sa odvíja v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty v kalendárnom dni mimo územia Slovenskej republiky, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma uvedené v tabuľke:

Sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2021
do 6 hodín trvania
pracovnej cesty
nad 6 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty nad 12 hodín trvania
pracovnej cesty
25 % zo základnej sadzby stravného 50 % zo základnej sadzby stravného 100 % zo základnej sadzby stravného

Základnú sadzbu stravného ustanovuje všeobecne záväzný predpis, ktorým je Opatrenie č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Základné sadzby stravného pri zahraničnej pracovnej ceste, ako aj ďalšie informácie o stravnom pri zahraničnej pracovnej ceste nájdete v článku Diéty (stravné) - zahraničné pracovné cesty v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky