Sadzby dane z príjmov v roku 2023

Sadzby dane z príjmov v roku 2023
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sadzby dane z príjmov platia pre fyzické a právnické osoby v roku 2023? Najnižšia sadzba dane je vo výške 7 %, najvyššia 35 %. Kedy ktorú použiť?

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Výška sadzby dane z príjmov, ktorú fyzická osoba použije na zdanenie svojich príjmov, závisí dosiahnutej výšky základu dane tejto fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie, resp. závisí od výšky zdaniteľných príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie.

V roku 2023 si daňovník, ktorý je fyzická osoba, uplatňuje sadzby dane z príjmov takto:

 • zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti zníženého o nezdaniteľné časti základu dane, z prenájmu nehnuteľnosti, z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (sumu 41 445,46 €),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €,
 • zo zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížených o daňovú stratu:
  • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka sú za zdaňovacie obdobie vo výške neprevyšujúcej 49 790 €,
  • ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 49 790 €, 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 €,
  • ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 49 790 €, 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €,
 • z osobitného základu dane z kapitálového majetku vo výške 19 % a to bez ohľadu na to, či príjem plynie zo zdrojov na území Slovenska alebo zo zdrojov v zahraničí.

Prehľad uplatnenia sadzby dane fyzickej osoby v roku 2023 uvádzame aj v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane podľa Uplatnená sadzba dane z príjmov Kedy daňovník uplatňuje sadzbu dane
§4 ods. 1 písm. a) 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 €
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €
§4 ods. 1 písm. b) 15 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 49 790 €
19 % pri príjmoch nad sumu 49 790 €, z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 €
25 % pri príjmoch nad sumu 49 790 € z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €
§ 7 19 % z kapitálového majetku

Skutočnosť, či fyzická osoba uplatní zvýhodnenú sadzbu dane z príjmov 15 % alebo sadzbu 19 % (resp. 25 %) závisí od toho, či jej zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu ustanovenú osobitným predpisom, t. j. sumu 49 790 € podľa §4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Taktiež je potrebné rozlíšiť, že použitie 15 % sadzby dane z príjmov sa odvíja od výšky zdaniteľných príjmov, zatiaľ čo sadzby 19 % a 25 % závisia od výšky dosiahnutého základu dane (teda spravidla príjmy mínus výdavky). Ak by fyzická osoba dosiahla v roku 2023 zdaniteľné príjmy vyššie ako 49 790 € (vrátane), sadzba dane z príjmov vo výške 15 % sa neuplatní vôbec. V takomto prípade neplatí, že sa sadzba dane 15 % použije na časť príjmov, ktorá nepresahuje stanovenú hranicu a zvyšok sa zdaní inou sadzbou.

Príklad na uplatnenie sadzby dane u fyzickej osoby v roku 2023 pri príjmoch z prenájmu

Pán Jozef Malý v roku 2023 prenajímal dve nehnuteľnosti, ktoré má vo svojom osobnom vlastníctve (ide o príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Z prenájmu dosiahol príjem vo výške 34 000 €, súvisiace výdavky boli 7 000 €. Môže si pán Jozef uplatniť zvýhodnenú sadzbu dane vo výške 15 %?

Nie, nemôže, pretože pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) si daňovník nemôže uplatniť 15 %-nú sadzbu dane. Pán Jozef si v daňovom priznaní uplatní sadzbu dane vo výške 19 % (nakoľko jeho základ dane nepresiahol sumu 41 445,46 €).

Príklad na uplatnenie sadzby dane u daňovníka – fyzickej osoby v roku 2023 u živnostníka

Pán Peter je živnostníkom a v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 vykázal základ dane z príjmov z podnikania znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 31 800 €. Zdaniteľné príjmy z podnikania za rok 2023 boli vo výške 50 000 €. Akú sadzbu dane použije pán Peter na výpočet daňovej povinnosti za rok 2023?

Nakoľko pán Peter dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania v roku 2023 vyššie ako 49 790 €, nemôže už uplatniť 15 %-nú sadzbu dane. Jeho základ dane nepresiahol sumu 41 445,46 €, preto na výpočet daňovej povinnosti za rok 2023 použije pán Peter sadzbu 19 %.

Prečítajte si tiež

Príklad na uplatnenie viacerých sadzieb dane u daňovníka – fyzickej osoby v roku 2023             

Pani Lucia pracuje ako počítačová programátorka, na živnosť. V daňovom priznaní za rok 2023 vykázala základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 74 800 €. Pani Lucia v roku 2023 dosiahla zdaniteľné príjmy z podnikania vo výške 123 000 €. Akú sadzbu dane použije pani Lucia na výpočet svojej daňovej povinnosti za rok 2023?

Zdaniteľné príjmy z podnikania pani Lucie presiahli sumu 49 790 € čo znamená, že na výpočet daňovej povinnosti nemôže použiť 15 %-nú sadzbu dane. Pani Lucia bude pri výpočte svojej daňovej povinnosti postupovať nasledovne:

 1. zo základu dane do sumy 41 445,46 € použije sadzbu dane 19 %, čo predstavuje daň vo výške 7 874,63 €,
 2. zo sumy presahujúcej 41 445,46 € (čiže zo sumy 74 800 – 41 445,46 = 33 354,54 €) použije sadzbu dane 25 %, čo predstavuje daň vo výške 8 338,64 €.

Celková daňová povinnosť pani Lucie za rok 2023 predstavuje sumu 16 213,27 €.

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v roku 2023

Ak fyzická osoba dosahuje príjem z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, uplatní v roku 2023 na zdanenie takýchto príjmov sadzbu dane 25 %. Do osobitného základu dane sa zahrňuje príjem podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov, a to v tom zdaňovacom období, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak:

 • daňovník sám alebo spolu so závislými osobami vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou alebo má účasť a kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; skutočnou kontrolou sa rozume aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom spoločnosti alebo subjektu a s výnosom z tohto majetku a účasťou sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní najmenej 10 %, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na hlasovacích právach najmenej 10 % alebo nárok na podiel na zisku tejto právnickej osoby alebo subjektu najmenej 10 % a
 • kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo
 • kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov alebo obdobnou daňou nahrádzajúcou daň z príjmov z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výsledkom hospodárenia tejto spoločnosti v percentách je menej ako 10 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Sadzby dane z príjmov právnickej osoby v roku 2023

V roku 2023 si právnická osoba uplatní tieto sadzby dane z príjmov zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 % u daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu ustanovenú osobitným predpisom, t. j. sumu 49 790 € podľa zákona o DPH,
 • 21 % u daňovníka, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) presahujú zákonom stanovenú sumu ustanovenú osobitným predpisom. t. j. sumu 49 790 € podľa zákona o DPH.

Prehľad uplatnenia sadzby dane právnickej osoby v roku 2023 uvádzame aj v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sadzba dane Popis
15 % daňovník, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €
21 % daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) presahujú sumu 49 790 €

Upozorňujeme, že znížená 15 %-ná sadzba dane, ktorú si môžu uplatniť fyzické aj právnické osoby so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) maximálne vo výške 49 790 €, nesúvisí so získaním statusu mikrodaňovníka, ani s obratom pre povinnú registráciu za platiteľa DPH.

Príklad na uplatnenie zníženej sadzby dane u právnickej osoby v roku 2023

Spoločnosť ABC s.r.o. dosiahla v roku 2023 zdaniteľné príjmy vo výške 49 600 €. Akú sadzbu dane spoločnosť uplatní vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023?

Spoločnosť ABC s.r.o. si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 uplatní 15 %-nú sadzbu dane z príjmov, a to bez ohľadu na to, či je platiteľom DPH alebo nie a taktiež bez ohľadu na to, či sa zaraďuje medzi mikrodaňovníkov alebo nie.

Sadzba dane pri presune majetku daňovníka (právnickej osoby), odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia v roku 2023

V roku 2023 je súčasťou osobitného základu dane u daňovníka (právnickej osoby so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území Slovenska) so stálou prevádzkarňou aj rozdiel medzi reálnou hodnotu presunutého majetku v čase presunu majetku do zahraničia a daňovými výdavkami a hodnotou zásob v zdaňovacom období, v ktorom:

 • daňovník presúva majetok z ústredia na území Slovenska do stálej prevádzkarne v zahraničí alebo
 • daňovník presúva majetok zo stálej prevádzkarne na území Slovenska do svojho ústredia v zahraničí alebo do svojej stálej prevádzkarne v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Pri vyčíslení reálnej hodnoty majetku sa postupuje primerane, podľa §17 a §17 ods. 13 písm. a) zákona o dani z príjmov okrem toho majetku a záväzkov, ktoré zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenska.

Celkový osobitný základ dane nesmie mať zápornú hodnotu a postup vyčíslenia reálnej hodnoty majetku sa neuplatní na presuny:

 • majetku spojeného s financovaním cenných papierov,
 • majetku, ktorý právnická osoba poskytla ako zábezpeku,
 • majetku s cieľom splniť kapitálové požiadavky,
 • majetku určeného na účely riadenia likvidity,
 • majetku, ktorý bol presunutý do zahraničia a súčasne sa očakáva jeho návrat do 12 mesiacov od presunu.

Pri vyčíslení daňovej povinnosti z osobitného základu dane u daňovníka, u ktorého dochádza ku presunu majetku, odchodu daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia sa uplatní sadzba dane z príjmov vo výške 21 %.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2023

V roku 2023, oproti roku 2022, nedochádza k zmene podmienok pri uplatňovaní sadzieb dane pre dividendy.

Fyzické osoby, ktoré sú príjemcom dividend, uplatňujú tieto sadzby dane:

 • 7 % - ak je fyzická osoba prijímateľom dividendy od tuzemskej právnickej osoby – takýto príjem dostane fyzická osoba vyplatený už po vysporiadaní zrážkovou daňou s použitím sadzby 7 % a do svojho daňového priznania fyzická osoba tento príjem už neuvádza,
 • 7 % - ak fyzickej osobe plynie dividenda od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, no nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov – takýto príjem si musí fyzická osoba sama vysporiadať prostredníctvom daňového priznania, v špeciálnej prílohe č. 2 tlačiva daňového priznania typu B,
 • 35 % - ak fyzickej osobe plynú dividendy od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu – tento príjem si taktiež fyzická osoba vysporiada vo svojom daňovom priznaní typu B, v prílohe č. 2.
Prečítajte si tiež

Nakoľko vyššie uvedené platí len na dividendy vyplatené zo ziskov dosiahnutých za zdaňovacie obdobia po 1. 1. 2017 (t. j. neplatí pre staršie obdobia, kde je problematika zdaňovania odlišná), je nevyhnutné sledovať každý jeden rok, za ktorý fyzickej osobe boli dividendy vyplatené, individuálne.

Ak právnickej osobe plynie príjem z dividend, od slovenskej (tuzemskej) právnickej osoby, ako aj od právnickej osoby, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, dividenda nie je predmetom dane (uplatňuje sa ustanovenie §12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov).

Dividendový príjem právnická osoba zdaňuje vtedy, ak jej plynie od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa §2 písm. x) zákona o dani z príjmov. Sadzba dane pre dividendy vyplatené právnickej osobe je 35 %.

Právnická osoba dividendový príjem uvádza vo svojom daňovom priznaní, kde je ta to vymedzená špeciálna časť – V. časť pre podiely na zisku (dividendy) ako aj ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky