Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor

Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (za rok 2023) môžu daňovníci aj v roku 2024. Informácie o tom, na ako dlho, za akých podmienok, doplnené o vzor odkladu daňového priznania, nájdete v článku.

Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú daňovníci (fyzické a právnické osoby) v zákonom stanovenej lehote. Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 49, kde je taktiež (v ods. 3) upravená aj možnosť podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov.

Odklad daňového priznania k dani z príjmov prebieha v závislosti od situácie, dvomi spôsobmi:

 • oznámením daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, alebo
 • žiadosťou o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

V obidvoch prípadoch sa odklad daňového priznania doručuje správcovi dane do uplynutia riadnej lehoty na podanie daňového priznania. To, ktorý z uvedených spôsobov môže daňovník na odloženie daňového priznania využiť, závisí od skutočnosti, či tento daňovník:

 • je/nie je v konkurze,
 • je/nie je v likvidácii, alebo
 • je/nie je dedičom zomrelého daňovníka:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Forma vybavenia odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 Kedy sa podáva?
Oznámenie Ak daňovník žiadajúci o odklad daňového priznania nie je v konkurze, v likvidácii alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka.
Žiadosť Ak daňovník, ktorý žiada o odklad daňového priznania je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka.

V ďalšej časti článku sa budeme venovať podrobnejšie obidvom formám odkladu daňového priznania k dani z príjmov, ako aj tomu, s čím všetkým odloženie daňového priznania súvisí a kedy sa dokonca oplatí.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o tom, kedy, kto a na ako dlho môže o odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 požiadať formou predpísaného formulára Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, prinášame v prehľadnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
Ktorý daňovník môže využiť? Iba daňovník, ktorý nie je v konkurze, v likvidácii a ani nie je dedičom zomrelého daňovníka (teda daňovník podávajúci „klasické“ daňové priznanie – právnická alebo fyzická osoba, napr. s. r. o., živnostník atď.).
Lehota na podanie oznámenia Najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. za rok 2023 do 2. 4. 2024.
Na ako dlho je možné požiadať o odklad?
 • Tri kalendárne mesiace, maximálne však do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roka – t. j. novou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2023 môže byť: 30.4.2024, 31.5.2024 alebo 1.7.2024 (nakoľko 30.6.2024 pripadne na víkend).
 • O celých šesť kalendárnych mesiacov, avšak iba v tom prípade, ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, dosahoval aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, t. j. novou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2023 môže byť: 30.4.2024, 31.5.2024, 1.7.2024 (nakoľko 30.6.2024 pripadne na víkend), 31.7.2024, 2.9.2024 (nakoľko 31.8.2024 pripadne na víkend) alebo maximálne 30.9.2024.
 • Ako podať odklad daňového priznania? Elektronicky, v niektorých prípadoch aj listinne (viac informácii nižšie v článku v časti „Spôsob podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)“).
  Názov formulára Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
  Treba čakať na schválenie správcom dane? Nie.

  Upozorňujeme, že ak sa nová lehota na podanie daňového priznania (a  na úhradu dane z príjmov)  v dôsledku sviatku alebo víkendu posúva na najbližší pracovný deň, napr. v aktuálnom roku z 30.6.2024 na 1.7.2024, do oznámenia na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa napriek tomu uvedie koniec príslušného mesiaca, t. j. do oznámenia daňovník uvedie 30.6.2024.

  Prečítajte si tiež

  Ak daňovník oznámi správcovi dane (daňový úrad) odklad daňového priznania k dani z príjmov na predpísanom formulári a v zákonom stanovenej lehote, nie je už potrebné čakať na to, či daňový úrad novú lehotu schváli. Lehota na podanie daňového priznania sa automaticky predlžuje a zároveň sa predĺži aj lehota na zaplatenie dane z príjmov.

  Príklad na podanie odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 – prostredníctvom oznámenia u fyzickej osoby - živnostníka

  Jožko Mrkvička je živnostník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Svojej účtovníčke začal pripravovať podklady na spracovanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, ktorého lehota na podanie podľa zákona o dani z príjmov je štandardne do 2.4.2024 (31.3.2024 pripadá na nedeľu a 1.4.2024 na sviatok, takže termín na podanie daňového priznania a zároveň aj termín na úhradu dane sa posúva na najbližší pracovný deň). Pri príprave dokumentov si všimol, že mu mnoho dokladov chýba a nestihne ich včas pripraviť. Keďže chce mať všetky doklady v poriadku a zároveň má záujem, aby účtovníčka mala dostatok času na spracovanie daňového priznania, rozhodol sa predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania, a to o jeden kalendárny mesiac, t. j. do 30.4.2024. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania odošle daňovému úradu elektronicky, najneskôr do 2.4.2024. Daňové priznanie k dani z príjmov následne podáva do 30.4.2024 a do toho istého dátumu musí uhradiť aj vypočítanú daň.

  Príklad na podanie odkladu daňového priznania za rok 2023 – prostredníctvom oznámenia u právnickej osoby

  Spoločnosť Prepravujeme s.r.o. sa zaoberá špedíciou a logistikou. Svojich zákazníkov si spoločnosť získala nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách EÚ. Zdaňovacím obdobím spoločnosti je kalendárny rok a keďže  firma vlastní a prenajíma špedičné sklady aj v iných krajinách EÚ, dosahuje príjmy zo zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania za rok 2023 je do 2.4.2024, avšak ku tomuto dňu spoločnosť nebude mať k dispozícii všetky potrebné doklady a nebude tak schopná daňové priznanie zostaviť. Vedenie spoločnosti sa preto rozhodlo podať oznámenie daňovému úradu, ktoré zašle správcovi dane do 2.4.2024 (elektronicky) a v tomto oznámení určí novú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 na 30.9.2024. Spoločnosť podá daňové priznanie, v ktorom vykáže aj príjmy zo zdrojov v zahraničí v termíne do 30.9.2024 a v rovnakom termíne uhradí vypočítanú daň. Na záver upozorňujeme, že ak by spoločnosť v daňovom priznaní podanom do 30.9.2024 neuviedla príjmy zo zdrojov v zahraničí, dostala by od správcu dane pokutu (nakoľko by si neoprávnene predĺžila termín na podanie daňového priznania až o šesť mesiacov). Správca dane by spoločnosti udelil pokutu za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote a taktiež by vyrubil úrok z omeškania z dlžnej sumy a to od 1.7.2024).

  Príklad na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 – po podaní daňového priznania

  Pani Lucia je živnostníčka, jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Svoje daňové priznanie za rok 2023 podala v lehote na podanie daňového priznania (29.2.2024). Po podaní však zistila, že daňové priznanie obsahuje chyby a zároveň zabudla zapracovať niekoľko dokladov, ktoré našla pri upratovaní kancelárie a ktoré musí do daňového priznania za rok 2023 ešte doplniť. Mohla by pani Lucia ešte do 2.4.2024 podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (napr. do 31.5.2024), aby v tejto novej lehote chyby opravila a podala opravné daňové priznanie? Predĺži sa jej tým aj lehota na zaplatenie dane?

  Daňovník, ktorý si predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 oznámením podaným v lehote do 2.4.2024, môže v tejto novej lehote podať opravné daňové priznanie a v novej lehote aj zaplatiť daň.

  Tip: V praxi sa často v súvislosti s odkladom daňového priznania k dani z príjmu stretávame aj s rôznymi ďalšími špecifickými životnými situáciami – napr. ak daňovník po podaní odkladu daňového priznania zistí, že mu za príslušný rok ani nevzniká povinnosť podať daňové priznanie (resp. povinnosť nevzniká a ani sa mu daňové priznanie neoplatí podávať), prípadne ak daňovník odklad už podal a následne zistil, že dosiahol aj príjem zo zdrojov v zahraničí a potreboval by teda odklad predĺžiť. Dávame preto do pozornosti náš článok Odklad daňového priznania – špecifické situácie, kde sa venujeme aj týmto  situáciám.

  Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
  Ktorý daňovník môže využiť? Iba daňovník, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka.
  Lehota na podanie žiadosti Najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.
  Na ako dlho je možné požiadať o odklad? Maximálne o 3 celé kalendárne mesiace. U dediča zomrelého daňovníka nie je stanovená maximálna doba predĺženia, doba predĺženia závisí od správcu dane.
  Ako podať odklad daňového priznania? Elektronicky, v niektorých prípadoch aj listinne (viac informácii nižšie v článku v časti „Spôsob podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)“).
  Názov dokumentu Žiadosť daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
  Treba čakať na schválenie správcom dane? Áno.

  Žiadosť daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je voľne písanou žiadosťou (nemá predpísaný formulár ako je tomu v prípade oznámenia), musí však obsahovať dôvod odkladu návrh novej lehoty na podanie daňového priznania.

  Upozorňujeme, že v porovnaní s oznámením, pri žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania musí daňovník po podaní žiadosti čakať, či správca dane jeho žiadosti vyhovie alebo nie. Ak by správca dane žiadosti daňovníka hoci aj nevyhovel, voči tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie a daňové priznanie tak daňovník podáva v pôvodnej lehote.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Spôsob podania odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

  Daňovníci môžu odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 podať dvomi možnými spôsobmi – elektronicky alebo listinne.

  Fyzické osoby – podnikatelia a tiež všetky právnické osoby, sú povinné zo zákona komunikovať so správcom dane elektronicky, a teda aj odklad daňového priznania podávajú zásadne elektronickou formou, prostredníctvom portálu Finančnej správy. Ostatní daňovníci sa môžu rozhodnúť, či budú odklad daňového priznania podávať elektronicky alebo listinnou formou.

  Podanie odkladu e-mailom sa neakceptuje (išlo len o mimoriadne opatrenie v období pandémie).

  Prečítajte si tiež

  Listinne podávajú odklad daňového priznania fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorými sú napr. zamestnanci, dohodári, nepodnikatelia, ktorí prenajímajú alebo ktorí predali svoju nehnuteľnosť a pod. Ak sa fyzická osoba – nepodnikateľ, rozhodne podať odklad daňového priznania listinnou formou, vyplní vzor tlačiva uvedený v ďalšom pokračovaní nášho článku a doručí ho buď na podateľňu daňového úradu alebo ho zašle správcovi dane poštou (doporučene).

  Príklad na podanie odkladu daňového priznania listinnou formou

  Pani Jozefína je dôchodkyňa, ktorá okrem svojho bytu, vlastní aj druhú nehnuteľnosť – garáž, ktorú sa rozhodla prenajímať (bez živnostenského oprávnenia) a prilepšiť si tak k svojmu dôchodku. V roku 2023 jej príjmy z prenájmu boli vo výške 5 000 eur. Nakoľko tieto príjmy presahujú zákonom stanovenú hranicu 2 461,41 eur, po prekročení ktorej daňovníkovi vzniká automaticky povinnosť podať daňové priznanie (a to aj po odpočítaní paušálnej sumy 500 eur), musela pani Jozefína kontaktovať svoju známu – účtovníčku, aby jej pomohla s prípravou daňového priznania. Účtovníčka je však na dlhodobej PN-ke a pani Jozefíne odporučila, aby oznámila daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31.5.2024. Pani Jozefína teda obratom poprosila svoju vnučku, aby jej pomohla vytlačiť a vypísať tlačivo „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“. Vypísané tlačivo osobne odniesla na podateľňu najbližšieho daňového úradu do 2.4.2024. Jej nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 a tiež nová lehota na úhradu dane bude do 31.5.2024.

  Tlačivo a vzor odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

  Tlačivo odkladu daňového priznania k dani z príjmov je pre daňovníkov, ktorí tlačivo podávajú v listinnej podobe, k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy a daňovník sa ku nemu dostane prostredníctvom záložky „Formuláre“, kde následne musí kliknúť na kolónku „Vzory tlačív“ (menu v ľavej časti stránky). V katalógu formulárov je potrebné prejsť na:

  Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania -> OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023)

  Ak ste daňovníkom, ktorý má povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, ku tlačivu sa dostanete po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny takto:

  • ak ste fyzická osoba (živnostník, SZČO, ale aj nepodnikateľ):

  Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania -> OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023)

  • ak ste právnická osoba (napr. s.r.o., akciová spoločnosť):

  Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov právnickej osoby -> Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania -> OZN493v22 Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) (platné od 1.1.2023)

  Príklad na vyplnenie tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ pre fyzickú osobu

  Ako sme už vyššie uviedli, pani Jozefína je dôchodkyňa, ktorá pre vybavenie odkladu daňového priznania požiadala svoju vnučku o pomoc pri vyplnení tlačiva.

  Vzor vyplneného oznámenia o odklade daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023 v roku 2024

  Príklad na vyplnenie tlačiva „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ pre právnickú osobu

  Druhý vzor oznámenia prinášame pre spoločnosť Prepravujeme s.r.o. z príkladu vyššie.

  Vzor vyplneného oznámenia o odklade daňového priznania právnickej osoby za rok 2023 v roku 2024

  Vplyv odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

  V praxi veľmi častými otázkami zo strany daňovníkov (fyzických aj právnických osôb) sú:

  • Kedy sa mi oplatí podať odklad daňového priznania k dani z príjmov?
  • Aký dopad má podaný odklad daňového priznania na platenie sociálnych a zdravotných odvodov?
  • Ako odklad daňového priznania ovplyvní platenie preddavkov na daň z príjmov?

  Vplyv odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 na sociálne odvody  - výhody

  Ak daňovník – fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník, SZČO) nemusel v roku 2023 platiť odvody do Sociálnej poisťovne, no na základe podaného daňového priznania za rok 2023 mu táto povinnosť vznikne, termín vzniku platenia povinných odvodov sa tejto fyzickej osobe v prípade podania odkladu daňového priznania za rok 2023 posunie z 1.7.2024 na 1.10.2024. Znamená to, že vďaka odkladu je možné ušetriť tri mesačné platby sociálnych odvodov. Podanie odkladu daňového priznania sa však okrem uvedeného prípadu oplatí aj tomu daňovníkovi, ktorý v roku 2023 mal povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a podaním daňového priznania za rok 2023 sa mu odvody navýšia (ešte 3 mesiace bude platiť nižšiu sumu). Ak by u daňovníka nastal opačný prípad – počas roka by platil vyššie odvody, ktoré by sa mu podaním daňového priznania znížili, neoplatí sa mu podať odklad, nakoľko by vyššie odvody musel platiť ešte ďalšie tri mesiace (rovnako ak dosiahol nízke príjmy a zaniká mu povinnosť platiť povinné sociálne odvody).

  V prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania sa dátum, ku ktorému sa posudzujú zmeny platenia sociálnych odvodov (začiatok platenia, koniec platenia, zvýšenie či zníženie), posúva vždy na 1. októbra. Toto platí aj vtedy, ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania napríklad do 30.4., ale aj do 30.9. (termín na posúdenie platenia odvodov sa mu už nepredĺži o ďalšie tri mesiace).

  Vplyv odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 na zdravotné odvody – výhody

  Podaním odkladu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – podnikateľa (napr. živnostníka či SZČO), sa tejto fyzickej osobe predĺži aj lehota na doručenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia o jeden mesiac (čo je výhodou napr. u daňovníka, ktorý aktuálne nemá dostatok peňazí, aby si obratom uhradil vzniknutý nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia). Takýto posun je teda pre daňovníka výhodný iba v prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia nedoplatok.

  Vplyv odkladu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 na preddavky na daň z príjmov – výhody

  Povinnosť platenia preddavkov vzniká daňovníkovi od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania z predchádzajúci kalendárny rok do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom kalendárnom roku. Odklad daňového priznania môže mať teda vplyv na dĺžku obdobia, počas ktorého má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. Podanie odkladu daňového priznania preto môže byť výhodné napr. v situácii, kedy fyzickej osobe (napr. živnostníkovi alebo SZČO) podaním daňového priznania vzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, alebo ak túto povinnosť už v minulosti mal a podaním daňového priznania sa výška preddavkov bude zvyšovať, prípadne ak by bol živnostník štvrťročným platiteľom preddavkov na daň z príjmov a podaním daňového priznania za rok 2023 by sa stal mesačným platiteľom preddavkov na daň z príjmov.

  Tip: Podrobnejšie informácie o vplyve odkladu daňového priznania na vyššie uvedené otázky, vrátane množstva praktických príkladov z praxe, si prečítajte v našom článku Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

  Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

  Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

  Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky