Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?

Nezdaniteľnými časťami základu dane sa rozumejú odpočítateľné položky, ktoré znižujú základ dane daňovníka. Tieto odpočítateľné položky teda predstavujú takú sumu základu dane, ktorú daňovník nezdaňuje daňou z príjmov.

Nezdaniteľné časti základu dane si môžu uplatniť len fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia), ktoré dosiahli v danom zdaňovacom období takzvané aktívne príjmy. Aktívnymi príjmami sú príjmy, ktoré fyzická osoba dosiahne za vykonanie práce. Takýmito príjmami sú v zmysle § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) výkon závislej činnosti (najmä zamestnanie), príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z vytvorenia diela, príjem z činnosti znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov, športovcov a príjem z výkonu činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním.

Medzi aktívne príjmy nepatrí napríklad príjem z prenájmu, príjem z použitia diela, príjem z predaja nehnuteľnosti a podobne. V prípade, že v zdaňovacom období dosiahne daňovník (fyzická osoba) aktívne aj pasívne príjmy, nezdaniteľné časti základu dane si uplatňuje len k tej časti základu dane, ktorá je vypočítaná z jeho aktívnych príjmov.

Aké nezdaniteľné časti základu dane si môžu daňovníci uplatniť v roku 2024 ?

V roku 2024 si daňovník môže aj naďalej uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku alebo porovnateľné sporenie v zahraničí (3. pilier), resp. príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (ďalej už len „nezdaniteľná časť základu dane na DDS“).

Výšku ako i podmienky pre uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane upravuje § 11 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa pre určenie výšky nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku/manžela odvoláva práve na sumu životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť vždy len do výšky základu dane. V prípade, ak daňovník dosiahne základ dane z aktívnych príjmov v sume 2 000 eur, uplatní si nezdaniteľné časti základu dane len vo výške 2 000 eur. Nespotrebovaná časť nezdaniteľných častí základu dane prepadá a nie je možné si ju preniesť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Ako si v roku 2024 uplatniť nezdaniteľné časti základu dane?

Nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť raz ročne, a to buď vyplnením a podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A/typ B alebo cez ročné zúčtovanie dane, ktoré vypracováva zamestnávateľ takým fyzickým osobám, ktoré v danom zdaňovacom období dosiahli len príjem zo závislej činnosti (napríklad zo zamestnania či dohody).

Pozrite si tiež

Jedinou výnimkou z tohto pravidla je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorý dosahuje príjem zo závislej činnosti. Takýto daňovník si môže nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatniť v mesačnej mzde, ktorú mu spracováva zamestnávateľ. V prípade, že má daňovník viac ako jedného zamestnávateľa, nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len u jedného z týchto zamestnávateľov. Pokiaľ si daňovník chce mesačne uplatňovať túto odpočítateľnú položku, musí o tom zamestnávateľa informovať pomocou tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“. Toto tlačivo je možné odovzdať v elektronickej alebo listinnej podobe.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024 – výška a podmienky

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa priamo odvíja od výšky životného minima a od výšky dosiahnutého základu dane za zdaňovacie obdobie (z aktívnych príjmov).

*V prípade, že je výsledkom nula alebo záporná hodnota, nezdaniteľná časť základu dane je 0 eur.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane
ak je nižší alebo rovný sume 24 952,06 eur (92,8-násobok sumy životného minima) 5 646,48 eur (21,0-násobok sumy životného minima) alebo 470,54 eur mesačne
ak je vyšší ako 24 952,06 eur (92,8-násobok sumy životného minima) rozdiel medzi 11 884,50 eur (44,2 násobok životného minima) a ¼ základu dane*

Daňovník si môže uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne v jeho mzde bez ohľadu na mesačnú výšku základu dane. Pokiaľ však ročný základ dane presiahne sumu 24 952,06 eur, bude výsledkom ročného vysporiadania dane nedoplatok na dani, a to z titulu krátenia tejto položky na ročnej báze. Je teda na zvážení každého takéhoto daňovníka, či si bude uplatňovať sumu nezdaniteľnej časti základu dane mesačne alebo raz ročne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka má len dve podmienky:

 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie dosiahnuť základ dane z aktívnych príjmov vyšší ako 0 eur,
 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby alebo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa, kde si uplatní nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024 a dôchodok

V prípade, že je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma 5 646,48 eur, výška nezdaniteľnej časti základu dane je 0,00 eur.

Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu 5 646,48 eur, základ dane je vo výške rozdielu nezdaniteľnej časti a sumy vyplateného dôchodku.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024 – výška a podmienky

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa odvíja od výšky životného minima, výšky dosiahnutého základu dane daňovníka a od výšky príjmu manželky/manžela.

*V prípade, že je výsledkom nula alebo záporná hodnota, nezdaniteľná časť základu dane je 0 eur.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane daňovníka Príjem manželky/manžela Ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane
ak je nižší alebo rovný sume 47 537,98 eur (176,8 násobok sumy životného minima) 0,00 eur 5 162,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima)
nižší ako 5 162,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima) rozdiel medzi 5 162,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima) a príjmom manželky
vyšší alebo rovný sume 5 162,50 eur 0,00 eur
ak je vyšší ako suma 47 537,98 eur (176,8 násobok sumy životného minima) 0,00 eur rozdiel medzi 17 046,99 eur (63,4 násobok životného minima) a ¼ základu dane*
0,01 eur a viac rozdiel medzi 17 046,99 eur (63,4 násobok životného minima) a ¼ základu dane a vlastným príjmom manželky*

Vlastný príjem manželky/manžela pre uplatnenie nezdaniteľnej časti v roku 2024

Vlastným príjmom manželky/manžela je jej/jeho príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré v príslušnom zdaňovacom období bola/bol povinná/ý z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky/manžela sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Vlastným príjmom manželky/manžela nie je (resp. sociálnymi dávkami sú):

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb, rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa, 13. dôchodok,
 • kompenzačný príspevok baníkom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi.

Vlastným príjmom manželky/manžela tak je napríklad aj materské, tehotenské, PNka či vyplatená dávka v nezamestnanosti.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť ak manželka/manžel žila/žil v zdaňovacom období s daňovníkom v spoločnej domácnosti a:

 • starala/staral sa v tejto domácnosti o vyživované maloleté dieťa (do 3, resp. do 6 rokov)

alebo

 • v príslušnom zdaňovacom období poberala/poberal peňažný príspevok na opatrovanie

alebo

 • bola/bol zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie

alebo

 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, resp. s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zároveň platia kumulatívne nasledovné podmienky:

 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie dosiahnuť základ dane z aktívnych príjmov vyšší ako 0 eur,
 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby alebo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa, pričom preukáže a uplatní nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane,
 • daňovník je daňový rezident Slovenskej republiky.

V prípade, že ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňového nerezidenta), nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela vzniká len v prípade, že zdaniteľné príjmy tohto daňovníka zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoria najmenej 90 % z jeho celosvetových príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na DDS v roku 2024 – výška a podmienky

Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je maximálne do výšky 180 eur a závisí od sumy príspevku, akú daňovník v zdaňovacom období preukázateľne zaplatil na toto dôchodkové sporenie.

Do tejto sumy sa nepočítajú príspevky zamestnávateľa, ale len príspevky sporiteľa (daňovníka).

V prípade, že si daňovník túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatňoval a došlo k predčasnému výberu týchto prostriedkov, je potrebné o túto uplatnenú výšku zvýšiť svoj základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, kedy došlo k predčasnému výberu.

Príspevkami sa rozumie:

 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku alebo zahraničí (ak ide o príspevok porovnateľného typu),
 • príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v tuzemsku alebo zahraničí (ak ide o príspevok porovnateľného typu).

Zároveň musí byť splnené, že tieto príspevky sú uhrádzané na základe:

 • účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo
 • zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo
 • zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte.

Daňovník súčasne nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

Zároveň platia kumulatívne nasledovné podmienky:

 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie dosiahnuť základ dane z aktívnych príjmov vyšší ako 0 eur,
 • daňovník musí za dané zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby alebo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa, pričom preukáže a uplatní nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane,
 • daňovník je daňový rezident Slovenskej republiky.

V prípade, že ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela vzniká len v prípade, že zdaniteľné príjmy tohto daňovníka zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoria najmenej 90 % z jeho celosvetových príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2022

Daňovník, ktorého manželka/manžel spĺňa zákonom určené podmienky, si môže svoj základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť. Za akých podmienok a v akej výške v roku 2022, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky