Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

V roku 2024 budú právnické osoby (ďalej len „daňovníci“) podávať svoje daňové priznanie právnických osôb predovšetkým za kalendárny rok 2023 (ďalej len „daňové priznanie“) na tlačive DPPOv22, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR. K tomuto tlačivu bolo vydané Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby číslo MF/013087/2023-721, ktoré sa oproti roku 2022 aktualizovalo. Samotné tlačivo daňového priznania právnických osôb za rok 2022 ostalo bezo zmeny.

Aké všetky vzory tlačív platia pre rok 2023 (v roku 2024) si môžete prečítať v našom článku: Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

Všeobecné informácie k tlačivu daňového priznania právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

Číselné údaje, ktoré vyjadrujú peňažné sumy, sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa s presnosťou na eurocenty v zmysle § 47 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), teda zaokrúhľujú sa matematicky. Riadky daňového priznania, ktoré nemajú žiadnu obsahovú náplň ostávajú prázdne, teda nevyplnené.

Vyplnené tlačivo daňového priznania je daňovník povinný podať daňovému úradu do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak nie je zákonom určené inak (napríklad pri vstupe daňovníka do likvidácie). V prípade, že posledný deň lehoty na podanie padne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posúva sa lehota na najbližší pracovný deň.

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 a ďalšie všeobecné informácie si môžete prečítať v našom článku Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť.

Daňové priznanie musí podať elektronicky každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri a rovnako platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH).

Úvodná strana daňového priznania právnickej osoby (DPPO) za rok 2023 – údaje o daňovníkovi

Na prvej strane daňového priznania sa uvádzajú základné údaje o daňovníkovi ako sú IČO, DIČ, obchodné meno, kontakt a sídlo (riadky 01, 02, 05 až 12), pričom sa vždy uvádzajú údaje platné v dobe, kedy sa daňové priznanie podáva. Ak mal napríklad v roku 2023 daňovník sídlo v Trnave, ale v čase, kedy podáva daňové priznanie, je už jeho sídlo v Bratislave, uvádza adresu sídla v Bratislave.

Právna forma (riadok 03) sa vždy uvádza ako číselný kód, pričom najčastejšie sa používa:

 • 112 - spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • 113 - komanditná spoločnosť,
 • 121 - akciová spoločnosť.

Na riadku 04 uvedie daňovník kód SK NACE činnosti, z ktorej v danom zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem resp. výnosy. Na stiahnutie: Klasifikácia kódov SK NACE vydáva Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zdaňovacím obdobím, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie, môže byť:

 • kalendárny rok – od 01.01. do 31.12.,
 • hospodársky rok – nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie sú  zhodné s kalendárnym rokom,
 • obdobie kratšie ako 12 mesiacov (napríklad ak daňovník vstupuje do konkurzu).

Zdaňovacie obdobie je vždy zhodné s účtovným obdobím v zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Krížikom daňovník vyznačí druh daňového priznania, pričom má daňovník tri možnosti:

 1. riadne – prvé podané daňové priznanie, a to bez ohľadu nato, či je podané v lehote alebo nie,
 2. opravné – každé ďalšie podané daňové priznanie, ktoré nahrádza predošlé podané daňové priznanie, avšak musí byť podané v lehote,
 3. dodatočné – každé ďalšie podané daňové priznanie, ktoré nahrádza predošlé podané daňové priznanie, pričom toto daňové priznanie je podané po lehote.

V prípade, že daňovník podá opravné daňové priznanie, ktorého výsledkom je zvýšenie daňovej povinnosti, správca dane nevyrubuje úrok z omeškania.

Prečítajte si tiež

V prípade, že daňovník podá dodatočné daňové priznanie, ktorého výsledkom je zvýšenie daňovej povinnosti, správca dane vyrubí úrok z omeškania v zmysle § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Bližšie informácie o tom, kedy podáva daňovník opravné a kedy dodatočné daňové priznanie si môžete prečítať v našom článku Opravné a dodatočné daňové priznanie.

Rovnako krížikom daňovník vyznačí doplňujúce informácie, ktorými môžu byť, že daňovník:

 • uplatňuje resp. ukončuje uplatňovanie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane – kurzové rozdiely pri precenení nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov daňovník zahŕňa do základu dane v období inkasa, resp. úhrady (§ 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov),
 • je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, teda nerezident (§ 2 písm. e) zákona o dani z príjmov),
 • spĺňa status mikrodaňovníka (podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov),
 • uplatňuje oslobodenie podľa § 13a alebo § 13b zákona o dani z príjmov – oslobodenie od dane pri predaji softvéru, patentu a podobne,
 • uskutočnil kontrolované transakcie s osobami s ktorými je ekonomicky, personálne alebo inak prepojený (§ 2 písm. n) zákona o dani z príjmov).

Aké nastali novinky v statuse mikrodaňovníka od roku 2024 si môžete prečítať v našom článku Mikrodaňovník od roku 2024: nové podmienky a daňové výhody.

Viac informácií o kontrolovaných transakciách nájdete v článku Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023.

Na riadku 13 až 17 uvádza daňovník údaje o jeho stálej prevádzkarni na Slovenku, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata. Tieto riadky vypĺňa len taký daňovník, ktorý nemá sídlo na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet základu dane v daňovom priznaní právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

Na riadku 100 uvádza daňovník výsledok hospodárenia pred zdanením, teda rozdiel medzi výnosmi a nákladmi resp. príjmami a výdavkami, podľa účtovníctva. Tento výsledok hospodárenia daňovník upraví v súlade so zákonom o dani z príjmov o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Prečítajte si tiež

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (pripočítateľné položky) sa vykazujú v riadkoch 110 až 200, pričom suma v úhrne z riadku 130 sa podrobne člení v tabuľke A (III. časť - Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov). Tieto položky nie sú z hľadiska zákona o dani z príjmov považované za daňovo uznateľné výdavky a zvyšujú základ dane, resp. znižujú daňovú stratu.

Prinášame Vám prehľadnú tabuľku najčastejších položiek, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia a do ktorého riadku daňového priznania sa vypĺňajú.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia Riadok daňového priznania Riadok tabuľky A
nepeňažný príjem prenajímateľa 110 neuvádza sa
nadspotreba pohonných hmôt 130 3
výdavky na reprezentáciu (občerstvenie a podobne) 130 6
manká a škody (presahujúce prijaté náhrady) 130 7
tvorba opravných položiek (neuznané za daňový výdavok) 130 9
tvorba rezervy (neuznaná za daňový výdavok) 130 10
nakúpený materiál/služby neuznané za daňový výdavok 130 16
pokuty a penále (štátne orgány) 130 16
výdavky uznané až po zaplatení (nájomné, právne služby) 140 neuvádza sa
rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi 150 neuvádza sa
záväzky po lehote splatnosti viac ako 360 dní 180 neuvádza sa

Položky znižujúce výsledok hospodárenia (odpočítateľné položky) sa vykazujú na riadkoch 210 až 300, a teda ide o položky ktoré znižujú základ dane, resp. zvyšujú daňovú stratu.

Prinášame Vám prehľadnú tabuľku najčastejších položiek, ktoré znižujú výsledok hospodárenia a do ktorého riadku daňového priznania sa vypĺňajú.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka znižujúca výsledok hospodárenia Riadok daňového priznania
podiel na zisku (dividenda) 210
rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi 250
výdavky uznané až po zaplatení (v roku úhrady) 270
opravy chýb minulých účtovných období 290
tvorba rezervy (v minulom období neuznaná ako daňový výdavok) 290
záväzky po lehote splatnosti viac ako 360 dní (v roku úhrady) 290

Sadzba dane a daň z príjmov právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

Sadzba dane (riadok 550) pre rok 2023 ostáva nezmenená, teda máme dve sadzby dane:

 • 15 %, ak zdaniteľné výnosy, resp. príjmy nepresiahli hodnotu 49 790 eur,
 • 21 % ak zdaniteľný výnosy, resp. príjmy presiahli hodnotu 49 790 eur.

V prípade, že daňovníkovi vznikla povinnosť uhrádzať za príslušné zdaňovacie obdobie preddavky na daň (§  42 zákona o dani z príjmov), túto výšku uhradených preddavkov uvedie na riadku 1010, pričom sa tieto preddavky odpočítajú od celkovej dane (riadok 800 resp. 1050). Výsledkom takto vyplneného daňového priznania môže byť:

 • daň na úhradu (riadok 1100),
 • daňový preplatok (riadok 1101).
Prečítajte si tiež

Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je potrebné vyznačiť v časti XI. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, a to vrátane čísla účtu v tvare IBAN. Daňový úrad daňový preplatok vráti daňovníkovi len za predpokladu, že u neho neeviduje žiadne daňové nedoplatky a daňový preplatok je vyšší ako 5 eur.

Odpočet daňovej straty a evidencia v daňovom priznaní právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

V prípade, že daňovník vykázal v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach daňovú stratu (riadok 400 predchádzajúceho daňového priznania) a uplatňuje si príslušnú časť tejto daňovej straty na riadku 410 aktuálneho daňového priznania, uvádza informácie o tejto daňovej strate, resp. daňových stratách v tabuľke D - Evidencia a odpočet daňovej straty. Evidenciu daňovej straty je však potrebné uviesť aj v prípade, ak sa neuplatňuje odpočet daňovej straty na riadku 410.

Poukázanie 1 % resp. 2 % zaplatenej dane v daňovom priznaní právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

Pokiaľ chce daňovník poukázať podiel svojej zaplatenej dane niektorej organizácii, je potrebné, aby vyplnil časť VI. daňového priznania - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby a zároveň je potrebné, aby suma na poukázanie dosiahla minimálne 8 eur. Daňovník musí poznať IČO a názov tohto subjektu. Je veľmi dôležité, aby prijímateľ podielu zaplatenej dane bol zaevidovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb. Rovnako je veľmi dôležité, aby daňovník splnil všetky podmienky § 50 zákona o dani z príjmov, ako je napríklad uhradiť daň k úhrade v lehote.

Prílohy daňového priznania právnickej osoby (DPPO) za rok 2023

Súčasťou tlačiva daňového priznania sú štyri povinné prílohy, ktoré sa uvádzajú bez ohľadu na to, či majú obsahovú náplň. Počet príloh teda vždy daňovník uvádza v minimálnom počte štyri.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky