Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Dlhodobým cieľom finančnej správy je prinášať klientom také riešenia, ktoré zvýšia ich komfort pri plnení si daňových povinností voči štátu. S týmto cieľom 22.2.2023 spustila novinku. Uhradiť daň je po novom možné cez portál finančnej správy (PFS) prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.

Zaviesť platbu daní kartou pomohli daňovníci, ktorí sa zapojili do testovania

Novinku spúšťa aj vďaka desiatkam daňových subjektov, ktoré sa zapojili do skúšobnej prevádzky. V uplynulých týždňoch si daňové subjekty, ktoré prejavili záujem, vyskúšali platbu dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní ako aj dane z príjmov. Finančná správa si overila správnosť technického riešenia a zároveň získala užitočnú spätnú väzbu o funkčnosti, ktorú implementuje.

„Teší ma, že klientom môžeme priniesť túto novú službu, ktorá im výrazne zjednoduší úhradu dane. Ďakujeme za prejavený záujem daňových subjektov zapojiť sa do skúšobnej prevádzky, som rád, že nám pomohli vylepšiť naše služby pre všetkých klientov,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Finančná správa platby kartou prináša v spolupráci so Štátnou pokladnicou. Využitie platobnej brány finančnou správou je pre Štátnu pokladnicu významným míľnikom v procese digitalizácie služieb štátu. Prioritou Štátnej pokladnice je neustále rozširovať možnosti elektronických platieb za služby verejného sektora občanom a právnickým osobám. Štátna pokladnica uvítala zámer finančnej správy a spoločne pripravili, implementovali a uviedli do produkcie pre klientov finančnej správy možnosť zaplatiť preddavky a dane prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice cez portál finančnej správy.

Ako postupovať pri platbe daní kartou

Finančná správa v manuáli k platbe daní kartou uvádza príklad úhrady dane z pridanej hodnoty z podaného daňového priznania:

  1. V prvom kroku sa používateľ prihlási do portálu finančnej správy za ten subjekt, za ktorý chce podať Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.
  2. Následne zvolí v menu Katalógy / Katalóg formulárov a otvorí formulár DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.
  3. Na ľavej strane sú viaceré tlačidlá, no tlačidlo Zaplatiť ešte nie je prístupné.
  4. Keď používateľ správne vyplní formulár, prípadne načíta príslušné XML, formulár podpíše a odošle do podateľne. Vtedy sa zobrazí Oznámenie: Elektronický dokument bol odoslaný.
  5. Oznámenie zatvorí a zostane na stránke s odoslaným formulárom. Ak bola v podaní uvedená daň na úhradu, bude mať na ľavej strane už prístupné tlačidlo Zaplatiť.
  6. Používateľ na toto tlačidlo klikne a následne sa otvorí ďalšia záložka. Používateľ bude presmerovaný do Platobnej brány štátnej pokladnice (PB ŠP), kde vykoná platbu. Viditeľná bude suma aj vygenerovaný variabilný symbol. Stačí si vybrať spôsob platby (internetbanking zobrazených bánk, platobnou kartou, Google/Apple Pay. Postup je rovnaký ako v iných prípadoch platby cez internet. Napríklad, ak používateľ zvolí platbu kartou, vyplní číslo karty, platnosť karty a overovací kód a stlačí Zaplatiť.
  7. Po realizácii platby sa na portáli PB ŠP zobrazí oznámenie o úspešnej platbe a o presmerovaní na portál s odoslaným formulárom do 10 sekúnd.
  8. Po presmerovaní naspäť na PFS s odoslaným formulárom sa zobrazí okno s oznámením, že platba bola úspešne realizovaná.
  9. Ak bola platba úspešná, už sa nebude zobrazovať tlačidlo Zaplatiť v ľavej strane formulára. Používateľ zavrie okno s oznámením a potom celé okno s formulárom v prehliadači.

Úspešné aj neúspešné pokusy o úhradu cez PB ŠP môže používateľ vidieť v menu v časti Osobný účet / Výpis obratov – úhrady cez PB ŠP. Pokiaľ sa tam uvádza stav úhrady „Nová neoverená“ alebo „Otvorená v spracovaní“, môže používateľ vyžiadať overenie úhrady, a to kliknutím na ikonku modrých šípok vedľa danej úhrady. Ak Platobná brána štátnej pokladnice eviduje iný ako zobrazený stav, bude aktualizovaný na novú hodnotu. Celý postup aj s ilustráciami možno nájsť v manuáli, ktorý pripravila Finančná správa.

Kartou možno uhradiť aj daňový nedoplatok

Finančná správa pripravila aj ďalšiu novinku. Aj daňoví dlžníci majú možnosť po novom komfortnejšie uhradiť svoj nedoplatok, a to platobnou kartou. Finančná správa pre daňových exekútorov zabezpečila celkovo 36 kusov POS terminálov pre celé Slovensko.

POS terminály sú dostupné na týchto daňových úradoch a vybraných pobočkách daňových úradov:

  • Daňový úrad Banská Bystrica: Banská Bystrica (Nová ulica), Rimavská Sobota
  • Daňový úrad Bratislava: Bratislava ( Radlinského)
  • Daňový úrad Košice: Košice (Železničná), Trebišov, Michalovce, Spišská Nová Ves
  • Daňový úrad Nitra: Nitra (Coboriho), Nové Zámky, Levice, Topoľčany
  • Daňový úrad Prešov: Prešov (Hurbanistov), Poprad, Bardejov, Vranov nad Topľou, Humenné
  • Daňový úrad Trenčín: Trenčín (K dolnej stanici), Nové mesto nad Váhom, Považská      Bystrica, Prievidza, Partizánske
  • Daňový úrad Trnava: Trnava (Hlboká)
  • Daňový úrad Žilina: Žilina (Janka Kráľa), Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

Daňový dlžník môže uhradiť nedoplatok platobnou kartou napr. akonáhle zistí, že mu bol zo strany daňového úradu zablokovaný účet v banke, po doručení daňovej exekučnej výzvy, pri prejednaní nedoplatku na daňovom úrade s príslušným daňovým exekútorom či priamo počas návštevy prevádzky daňovým exekútorom. Stačí použiť platobnú kartu a dlžnú sumu zaplatiť.

Finančná správa upozorňuje, že úhrada platobnou kartou nie je možná v prípade, ak ešte nedoplatok nevznikol, ani v prípade, ak nedoplatok nepresiahol výšku 170 eur a ešte nebol odstúpený na vymáhanie. V týchto prípadoch je daňový subjekt povinný postupovať podľa inštrukcií zverejnených na portáli finančnej správy.

Aktualizácia k 15.3.2023: 

Platobnou kartou možno zaplatiť aj správne poplatky

Finančná správa od začiatku marca tohto roka rozšírila svoje elektronické služby o platbu kartou za služby podliehajúce správnemu poplatku, celkovo sa táto novinka dotkla 32 poskytovaných služieb. Klient ich jednoducho nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“:

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ) 
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ) 
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) 
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Týmto spôsobom je možné vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa vecne príslušného útvaru FS alebo názvu elektronickej služby. ePlatby umožňujú žiadateľom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa na portál finančnej správy (PFS) prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári pribudla položka „Typ služby“ prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku.

Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS.

Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty). Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk) alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok.

Príkaz na úhradu je klientovi spravidla doručený do jeho schránky do niekoľkých minút. Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán. Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane, preto proces môže trvať dlhšie.

Po zaplatení správneho poplatku dostane klient do elektronickej schránky na ÚPVS správu s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“. Ten si môže jednoducho stiahnuť a následne vytlačiť.

Zdroj: Finančná správa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky