Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023

Nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť len ten daňovník, ktorý má aktívne príjmy. Aké ďalšie podmienky nároku musí daňovník splniť a aká je výška nezdaniteľných častí v roku 2023?

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Daňovník si v roku 2023 môže uplatniť tieto tri nezdaniteľné časti základu dane:

 1. nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 2. nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
 3. nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (tzv. III. pilier) a na príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Nakoľko výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) ovplyvňuje výška životného minima, ich výška sa v roku 2023 mení, a to vzhľadom na nárast sumy životného minima. To, ako sa životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023 zvýšilo a čo jeho zmena ovplyvňuje, si môžete prečítať v článku Životné minimum od 1.7.2022 do 30.6.2023.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2023 – čo to pre daňovníka znamená?

Ak daňovník spĺňa zákonom stanovené podmienky a uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane, bude to pre neho znamenať to, že časť základu dane sa mu zdaňovať nebude. Z toho vyplýva, že uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie.

Daňovník si uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane, môže znížiť svoj základ dane o zákonom stanovenú sumu, čo pre neho v konečnom dôsledku znamená nižšiu daň z príjmov fyzických osôb alebo dane zo závislej činnosti.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023?

Nezdaniteľné časti základu dane je možné si uplatniť len po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré uvádzame nižšie v článku, a to pri každom druhu nezdaniteľnej časti základu dane. Najprv je však potrebné vedieť, že možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane sa viaže na typ príjmu, ktorý daný daňovník dosahuje.

Znamená to, že uplatniť nezdaniteľné časti základu dane môže len ten daňovník, ktorý dosahuje tzv. aktívne príjmy. Medzi aktívne príjmy patrí:

 • príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z podnikania (napr. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby a pod.) podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a pod.) podľa § 6 ods. 2 zákona.

Daňovník, ktorý dosiahne v roku 2023 len tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z prenájmu nehnuteľnosti a pod.), nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník v roku 2023 dosiahne kombináciu aktívnych a pasívnych príjmov (napr. bude mať príjem zo závislej činnosti, lebo je zamestnancom a zároveň bude mať príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bez živnosti), môže si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane len pri základe dane z príjmov zo závislej činnosti.

Informácie o tom, aké príjmy patria medzi aktívne a pasívne, nájdete v článku Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby.

Ako si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane zamestnanec v roku 2023?

Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, má možnosť si vybrať medzi mesačným uplatnením a ročným uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka.

V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne, že si chce svoj základ dane zo závislej činnosti znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, musí vedieť, že:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť v jednom mesiaci iba u jedného zamestnávateľa (ak má viacerých zamestnávateľov súčasne),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si musí uplatniť prostredníctvom tlačiva u zamestnávateľa s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne, že si chce svoj základ dane zo závislej činnosti znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ročne, môže tak urobiť po skončení zdaňovacieho obdobia (t. j. za rok 2023 v roku 2024), a to pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov alebo pri podávaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, o ktoré požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy využite našu mzdovú kalkulačku.

Čo sa týka uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) a uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), zamestnanec tak môže urobiť len ročne, a to po skončení zdaňovacieho obdobia (t. j. za rok 2023 v roku 2024), a to pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov alebo pri podávaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, o ktoré požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa.

Ako si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane SZČO (napr. živnostník) v roku 2023?

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (napr. živnostník) chce uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023, môže tak urobiť len raz ročne, a to pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 v roku 2024.

To znamená, že osoba, ktorá je SZČO nemá tak ako zamestnanec na výber, či si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne alebo ročne, nakoľko všetky tri nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť len raz do roka.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023 – aké sú podmienky na uplatnenie a aká je jej výška?

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2023 si môže uplatniť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v danom roku tzv. aktívne príjmy. To, v akej výške bude mať daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka závisí od:

 1. výšky životného minima platného od 1.7.2022 do 30.6.2023,
 2. výšky základu dane (resp. čiastkového základu dane).

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2023 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

* ak je výsledkom nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 0 €
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platná v roku 2023
výška základu dane výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane
základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ako 21 754,18 € (92,8 x 234,42 €) 4 922,82 €
21-násobok sumy platného životného minima, t. j. (21 x 234,42 €),
resp. 410,24 € mesačne
základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ako 21 754,18 € (92,8 x 234,42 €) 10 361,364 € - ¼ základu dane daňovníka*
44,2-násobok sumy platného životného minima – ¼ základu dane

Pozor, daňovník, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, či iných dôchodkových plnení, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, resp. má, ale len v obmedzenej miere. Platí, že daňovník si nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak:

 1. je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo je poberateľom výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia,
 2. bol daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období,
 3. je ročná suma dôchodku daňovníka vyššia ako ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. vyššia ako 4 922,82 €.

Ak daňovník, ktorý je poberateľom dôchodku a ročná suma tohto dôchodku za rok 2023 nepresiahne sumu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane (t. j. 4 922,82 €), môže si tento daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške tohto rozdielu. Napríklad, ak úhrnná suma starobného dôchodcu Fera za rok 2023 bude 4 500 €, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 422,82 € (4 922,82 € - 4 500 €).

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2023 – aké sú podmienky na uplatnenie a aká je jej výška?

Nezdaniteľnú časť základu dane manželku (manžela) si môže uplatniť len ten daňovník, ktorý má manželku (manžela), ako to už zo samotného názvu aj vyplýva. Nárok si nemôžu uplatniť tí daňovníci, ktorí majú druha, resp. družku, či daňovníci na bývalú manželku (manžela).

Nie každý, kto má manželku (manžela) si však túto nezdaniteľnú časť môže uplatniť. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je možné len na manželku (manžela), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti, a ktorá:

 1. sa starala v zdaňovacom období o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (t. j. o dieťa do 3 rokov veku, alebo do 6 rokov veku v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu), alebo
 2. v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 3. bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 4. sa považuje za občana so zdravotným postihnutým, alebo ťažkým zdravotným postihnutím.
Pozrite si tiež

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli vyššie uvedené podmienky splnené. Ak boli podmienky splnené iba jeden mesiac, či časť roka (t. j. nie celých 12 kalendárnych mesiacov), daňovník si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) vo výške 1/12 sumy nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, v ktorom boli podmienky splnené.

To, v akej výške bude mať daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2023 závisí od:

 1. výšky životného minima platného od 1.7.2022 do 30.6.2023,
 2. výšky základu dane daňovníka/daňovníčky (resp. čiastkového základu dane),
 3. výšky vlastného príjmu manželky (manžela).

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) pre rok 2023 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) platná v roku 2023
výška základu dane daňovníka (daňovníčky) výška vlastného príjmu manželky (manžela) výška ročnej nezdaniteľnej časti
základ dane nižší alebo rovný ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 41 445,46 € 0 € 4 500,86 €
(19,2-násobok sumy životného minima)
menej ako 4 500,86 € (ako 19,2 – násobok sumy životného minima 4 500,86 € – vlastný príjem manželky
(suma tohto rozdielu)
viac alebo rovný sume 4 500,86 € 0 €
základ dane vyšší ako 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 41 445,46 € 0 € 14 862,23 € - 1/4 základu dane daňovníka (rozdiel 63,4-násobku sumy životného minima a 1/4 základu dane) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0
viac ako 0 € 14 862,23 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

Mnohokrát sa v praxi stretávame s tým, že daňovník nevie určiť, čo patrí a čo nepatrí do vlastného príjmu manželky (manžela). Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bol (a) povinná (ý) zaplatiť z tohto príjmu v príslušnom zdaňovacom období.

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť, čo patrí a čo nepatrí do vlastného príjmu manželky (manžela):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zatriedenie príjmov manželky (manžela) do vlastného príjmu pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2023
Typ príjmu Patrí do vlastného príjmu manželky (manžela)
Príjem z pracovného pomeru, príjem z dohody o pracovnej činnosti, z dohody o vykonaní práce, z dohody o brigádnickej práci študentov áno
Nemocenská dávka (tzv. PN-ka) áno
Daňový bonus na dieťa nie
Zamestnanecká prémia nie
Rodičovský príspevok nie
Materské (materská dávka) áno
Tehotenské áno
Prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa a iné štátne sociálne dávky nie
Štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie nie
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nie

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2023 – aké sú podmienky na uplatnenie a aká je jej výška?

Treťou nezdaniteľnou časťou základu dane sú podľa § 11 ods. 8 aj:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľné druhu,
 • príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, a
 • príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľné druhu.

Tieto príspevky je možné odpočítať od základu dane v takej výške, v akej boli v danom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, najviac však do výšky 180 eur za rok 2023.

Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť, len ak splní podmienky uvedené v § 11 ods. 10, t. j.:

 1. príspevky zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenie po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu,
 2. daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predošlom bode.

Pozor, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predošlých zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, má povinnosť zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov, o ktorú si základ dane, znížil.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky