Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?

Začiatkom roka 2024 sa mnohí daňovníci (najmä fyzické osoby) zaoberajú otázkou, či je vôbec potrebné, ak v roku 2023 dosiahli iba nízky príjem, podávať daňové priznanie alebo ak túto povinnosť nemajú, či sa im predsa len neoplatí daňové priznanie podať dobrovoľne. V pokračovaní článku sa preto zameriame na odpovede na tieto dve otázky:

 • Kedy fyzické osoby nemajú povinnosť podať daňové priznanie?
 • Aké výhody má daňovník, ak daňové priznanie podať nemusí, ale urobí tak dobrovoľne?

Kedy má fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024)?

Povinnosť daňovníka podať daňové priznanie k dani z príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). V § 32 zákon upravuje, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy v roku 2023:

 • presiahli sumu 2 461,41 eur,
 • nepresiahli sumu 2 461,41 eur, ale daňovník vykázal daňovú stratu.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník – zamestnanec v prípade, ak za rok 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov) vo výške presahujúcej sumu 2 461,41 eur ak:

 • boli jeho príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý nie je platiteľom dane a nie je ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona o dani z príjmov,
 • dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
 • dosiahol príjmy, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň,
 • zamestnanec nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. februára 2024,
 • zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale do 15. februára 2024 mu nepredložil potrebné dokumenty na vykonanie ročného zúčtovania dane.

Nakoľko sa ďalej v tomto článku budeme bližšie zaoberať problematikou, kedy nie je daňovník povinný podať daňové priznanie, či kedy sa mu daňové priznanie oplatí podať dobrovoľne (hoci ho zo zákona podať nemusí), podrobnejšie informácie o tom, v akých ďalších prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie rozvádzať nebudeme. Tieto informácie si však môžete prečítať v našom článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)?

Situácie, kedy fyzická osoba nemusí podávať daňové priznanie za rok 2023 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Fyzická osoba (FO) nemá za rok 2023 povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu vtedy, ak táto FO v roku 2023:
 • dosiahla zdaniteľné príjmy nižšie alebo rovné sume 2 461,41 eur, nevykazuje daňovú stratu a ani ju na podanie daňového priznania nevyzval správca dane, alebo
 • dosiahla príjmy, ktoré jej plynuli iba zo závislej činnosti (zamestnanie, dohoda) a táto FO požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, žiadosť predložila do 15. februára 2024 a zároveň zamestnávateľovi poskytla všetky potrebné podklady na vykonanie ročného zúčtovania dane, alebo
 • dosiahla iba príjmy, ktoré boli vysporiadané zrážkovou daňou (§ 43 zákona o dani z príjmov) a vybraná daň sa nepovažovala za preddavok na daň, alebo
 • dosiahla iba príjmy, ktoré poberala od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva, alebo
 • dosiahla iba príjmy zo závislej činnosti, ktoré plynú zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
 • dosiahla iba príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.
 • Do zdaniteľných príjmov daňovníka sa nezapočítavajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Patria sem napr.:

  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré môžu byť oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur(§ 9 ods. 1 písm. a),
  • nepeňažná výhra, ktorá je oslobodená od dane z príjmov vo výške 350 eur (§ 9 ods. 2 písm. m),
  • príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane z príjmov po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti daňovníkom (§ 9 ods. 1 písm. a) a iné.

  Príklad na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 – príjmy z podnikania popri zamestnaní

  Jožko Mrkvička pracuje na trvalý pracovný pomer ako inštalatér. Popri práci si však privyrába aj ako živnostník, výrobou drevených hračiek pre deti. V roku 2023 bol dlhodobo PN a v zamestnaní dosiahol zdaniteľné príjmy vo výške 1 590 eur. Nakoľko mu však zdravotný stav umožnil vyrábať aspoň hračky pre deti, jeho príjem zo živnosti v roku 2023 bol vo výške 3 000 eur. Má pán Jožko povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

  Prečítajte si tiež

  Áno, nakoľko jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahli sumu 2 461,41 eur. Vo svojom daňovom priznaní uvedie príjmy zo zamestnania, ku ktorým mu jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, a tiež príjmy zo živnosti.

  Príklad na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 – autorská činnosť

  Pani Ľudmila je dôchodkyňa. Pred nástupom na dôchodok bola veľmi úspešnou motivačnou koučkou, venovala sa vzdelávaniu manažérov. Pri odchode na dôchodok ju jej zamestnávateľ oslovil s možnosťou privyrobenia si na dôchodku, a to formou písania článkov pre interný blog. Ten je venovaný práve ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov firmy. Pani Ľudmila súhlasila a v roku 2023 si takto privyrobila sumu 5 000 eur. S bývalým zamestnávateľom podpísala zmluvu o autorskej činnosti, súčasťou ktorej bola aj samostatná dohoda, že príjem z článkov jej bude vyplácaný „v čistom“, t. j. po vysporiadaní zrážkovej dane. Má pani Ľudmila povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

  Hoci suma zdaniteľných príjmov presiahla zákonom stanovenú hranicu, avšak príjem z autorskej činnosti pani Ľudmily je príjmom vysporiadaným zrážkovou daňou (§ 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov), daňové priznanie podávať nemusí.

  Tip: Od roku 2024 sa podobne ako u autorov, môžu aj príjmy športových odborníkov zdaňovať zrážkovou daňou. Viac informácií nájdete v článku Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)?

  Fyzická osoba sa môže rozhodnúť, že daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podá dobrovoľne.

  Daňovníkovi sa oplatí podať daňové priznanie v prípade, ak v roku 2023 platil preddavky na daň z príjmov, čo býva spravidla v situáciách ak daňovník pracoval na základe pracovnej zmluvy alebo dohody, a mal príjmy do hranice 2 461,41 eur (kedy nie je povinný podať daňové priznanie). Vyšší preplatok môže dosiahnuť v prípade, ak u zamestnávateľa nemal podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo si neuplatnil daňový bonus, ale vyjsť mu môže aj v prípade, ak si tieto položky dodatočne uplatní za celý rok. Ukážeme si to ďalej na príkladoch.

  Daňovník si v daňovom priznaní môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len „NČZD“) či daňové bonusy, ktoré sú uvedené v ďalšej tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023 na daňovníka
  na manželku/manžela
  na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku alebo porovnateľné sporenie v zahraničí (tzv. III. pilier), resp. príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
  Daňový bonus na dieťa (uplatnenie resp. douplatnenie daňového bonusu)
  na zaplatené úroky z úveru na bývanie
  zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

  Komu konkrétne sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)?

  V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad konkrétnych daňovníkov, ktorým sa za rok 2023 oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Daňovník – fyzická osoba Kedy sa oplatí?
  Študenti
  (za študentov sa považujú žiaci strednej školy, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a ukončili povinnú školskú dochádzku a študenti denného štúdia na vysokej škole, ktorí nedovŕšili 26 rokov veku)
 • ak v roku 2023 pracovali na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • mali jeden alebo viac nízkych príjmov od viacerých zamestnávateľov,
 • nebola im uplatnená celá ročná NČZD na daňovníka v sume 4 922,82 eur,
 • t. j. podaním daňového priznania k dani z príjmov si douplatňujú celú výšku NČZD na daňovníka, v dôsledku čoho im vznikne daňový preplatok, ktorý im daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti;
 • Dôchodcovia
 • ak boli v roku 2023 zamestnaní (na pracovnú zmluvu či dohodu) a ich príjem bol nízky (bez ohľadu na výšku dôchodku) a zároveň im zamestnávateľ z tohto príjmu zrážal preddavky na daň z príjmov,
 • celá zrazená daň môže byť dôchodcovi vrátená uplatnením ustanovenia § 46a zákona o dani z príjmov,– „daň fyzickej osobe sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka“;
 • je dôležité upozorniť, že toto ustanovenie zákona o dani z príjmov je možné aplikovať iba vtedy, ak daňovník podá daňové priznanie (vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti to možné nie je);
 • Mamičky a rodičia
 • ak v roku 2023 pracovali a časť roka boli na materskej alebo rodičovskej dovolenke,
 • z príjmu im boli zrazené preddavky na daň z príjmov,
 • t. j. podaním daňového priznania si budú môcť dodatočne uplatniť celú NČZD na daňovníka – aj za mesiace, kedy boli na materskej alebo rodičovskej, v dôsledku čoho im vznikne daňový preplatok, ktorý im daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti;
 • FO, ktorá bola časť roka nezamestnaná
 • aj nezamestnané osoby majú nárok na NČZD na daňovníka,
 • t. j. podaním daňového priznania si bude môcť takáto fyzická osoba dodatočne uplatniť celú NČZD na daňovníka aj za mesiace kedy bola nezamestnaná, v dôsledku čoho vznikne daňový preplatok, ktorý jej daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti;
 • FO, ktorá zamestnávateľa nepožiadala o vykonanie ročného zúčtovania dane a ktorá:
 • si neuplatnila daňový bonus na dieťa/deti, na ktorý má nárok,
 • má nárok na NČZD na manželku/manžela,
 • má k dispozícii potvrdenie o sporení si na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier) a má teda nárok na NČZD z odvedených platieb, v sume max. 180 eur,
 • má od svojej banky k dispozícii potvrdenie o zaplatených úrokoch na úver na bývanie a spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky vo výške 50 % úrokov, max. do sumy 400 eur,
 • má po splnení podmienok nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie v roku 2023, max. do sumy 1 800 eur,
 • zdaniteľný príjem dosahovala iba za časť roka a teda bude mať nárok na douplatňovanie zvyšnej časti NČZD na daňovníka,
 • t. j. dobrovoľným podaním daňového priznania, v ktorom si takáto fyzická osoba douplatňuje uvedené nezdaniteľné časti základu dane alebo daňové bonusy, jej vznikne daňový preplatok, ktorý jej daňový úrad na základe podaného daňového priznania vráti;
 • Nakoľko je problematika, ktorej je táto časť článku venovaná veľmi široká, je pravdepodobné, že boli opomenuté niektoré životné situácie, kedy je pre daňovníka výhodné podať daňové priznanie a daň mu bude správcom dane vrátená. V tejto tabuľke aj v nasledujúcich príkladoch preto uvádzame najčastejšie dôvody, kedy sa daňové priznanie oplatí podať.

  Kedy je pre fyzickú osobu výhodné podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024) v príkladoch – časté životné situácie

  V záverečnej časti článku uvádzame časté situácie, kedy je pre daňovníkov výhodné dobrovoľne podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024), na konkrétnych príkladoch.

  Prečítajte si tiež

  Príklad – kedy sa oplatí študentovi podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024)

  Peter je študentom na Univerzite Komenského v Bratislave, študuje trénerstvo. V roku 2023 si popri štúdiu privyrábal ako brigádnik, na pozícii osobný tréner vo fitnescentre. Peter brigádoval 5 mesiacov,  u zamestnávateľa si uplatňoval odvodovú úľavu vo výške 200 eur  a nemal podpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD. Jeho mesačná mzda bola vo výške 225 eur. Po ukončení dohody dostal od zamestnávateľa Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, v ktorom bolo uvedené:

  • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov vo výške 1 125 eur,
  • poistné a príspevky vo výške 39 eur,
  • základ dane 1 086 eur,
  • úhrn preddavkov na daň 206,34 eur.

  Nakoľko mal Peter príjem z brigády nižší ako je suma 2 461,41 eur, nemá zákonnú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Avšak, ak si daňové priznanie podá dobrovoľne, správca dane mu na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku (ktorá je súčasťou daňového priznania) vráti preplatok vo výške 206,34 eur.

  Upozorňujeme, že v prípade vzniku daňového preplatku vráti správca dane iba preplatok vyšší ako je 5 eur.

  Príklad – kedy sa oplatí dôchodcovi podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024)

  Pán Jozef je dôchodca, ktorý sa na dôchodku rozhodol naďalej pracovať a privyrába si ako SBS-kár v areáli, kde firma Nehnuteľnosti s.r.o. prenajíma skladové a kancelárske priestory. Dohodu mal so zamestnávateľom uzatvorenú na obdobie od 1.1.2023 do 30.9.2023. Mesačne si privyrobil sumu 180 eur, uplatňoval si odvodovú úľavu z príjmu do 200 eur (z celkového príjmu 1 620 eur zaplatil na odvodoch sumu 0 eur, keďže jeho mesačný príjem je nižší ako 200 eur), zamestnávateľ mu z tohto príjmu strhol preddavky na daň v sume 307,80 eur. Oplatí sa pánovi Jozefovi podať daňové priznanie za rok 2023?

  Prečítajte si tiež

  Určite áno. Na úvod upozorníme, že pán Jozef nemal povinnosť za rok 2023 podať daňové priznanie, nakoľko bol jeho príjem nižší ako je suma 2 461,41 eur. Suma zdaniteľného príjmu pána Jozefa nepresiahla výšku 50 % ročnej NČZD na daňovníka, a tak podľa § 46a zákona o dani z príjmov nemusí platiť žiadnu daň z príjmov. Bude teda výhodné, ak pán Jozef podá dobrovoľne daňové priznanie, v ktorom mu vyjde daňový preplatok v sume 307,80 eur a tento mu na základe vyplnenej žiadosti o vrátenie preplatku (priamo v daňovom priznaní) správca dane vráti.

  Príklad – kedy sa oplatí mamičke, ktorá nastúpila na materskú podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024)

  Janke sa v marci 2023 narodil syn. Na materskú nastupovala od 1.2.2023, t. j. v roku 2023 odpracovala u svojho zamestnávateľa jeden mesiac. Jej hrubá mzda bola vo výške 1 800 eur, u zamestnávateľa si neuplatňovala NČZD na daňovníka. V Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti mala uvedené:

  • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov vo výške 1 800 eur,
  • poistné a príspevky vo výške 241,20 eur,
  • základ dane 1 558,80 eur,
  • úhrn preddavkov na daň 296,17 eur.

  Janka nemá v roku 2023 zákonnú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, nakoľko jej príjem bol pod hranicu 2 461,41 eur. Ak si daňové priznanie podá dobrovoľne, správca dane jej vráti preplatok na dani na základe vyplnenej žiadosť o vrátenie preplatku vo výške zrazeného úhrnu preddavkov na daň, t. j. sumu 296,17 eur.

  Príklad – kedy sa nezamestnanému počas časti roka oplatí podať daňové priznanie za rok 2023 (v roku 2024)

  Lukáš sa v roku 2023 rozhodol zmeniť zamestnanie, u svojho posledného zamestnávateľa preto ukončil pracovný pomer k 31.3.2023 a v apríli 2023 nastúpil na Úrad práce. Žiaľ, novú prácu si nenašiel ani do konca roka 2023. Jeho celkový mesačný príjem v poslednom zamestnaní v hrubom bol 700 eur. U zamestnávateľa mal podpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD. V Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti má uvedené:

  • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov vo výške 2 100 eur,
  • poistné a príspevky vo výške 281,40 eur,
  • základ dane 1 818,60 eur,
  • úhrn preddavkov na daň 111,69 eur.

  Lukáš vzhľadom na celkovú výšku príjmu za rok 2023 nemusí podávať daňové priznanie. Podať daňové priznanie sa mu však oplatí, nakoľko mu na základe žiadosti o vrátenie preplatku na dani z príjmov, ktorá je jeho súčasťou, správca dane vráti úhrn zaplatených preddavkov na daň vo výške 111,69 eur.

  Prečítajte si tiež

  Zamestnanci, ktorí mali v roku 2023 nízky príjem, môžu prostredníctvom zamestnávateľa (podaním žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane a príslušných ostatných podkladov, do 15. februára 2024) taktiež vyžiadať od správcu dane vzniknutý preplatok na dani z príjmu. Výnimkou je iba vrátenie dane pre dôchodcov s nízkymi príjmami zo zamestnania. U nich je jedinou možnosťou na získanie preplatku zo zaplatenej dane iba podanie daňového priznania.

  Príklad – kedy sa zamestnancovi oplatí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)

  Zoltán bol takmer celý rok 2023 evidovaný na úrade práce. Koncom roka sa mu však podarilo zamestnať. Jeho príjem bol vzhľadom na dĺžku trvania pracovného pomeru nízky. Začiatkom roka 2024 však zamestnávateľa požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane. Jeho mesačný hrubý príjem bol vo výške 800 eur, u zamestnávateľa pracoval od 1.11.2023 a mal u neho podpísané vyhlásenie na uplatnenie NČZD.

  Jeho celkový hrubý príjem za rok 2023 bol v sume 1 600 eur, príspevky do poisťovní v sume 214,40 eur, zrazené preddavky na daň vo výške 107,38 eur.

  Nakoľko bol príjem pána Zoltána nižší ako suma 2 461,41 eur, nemal povinnosť podávať daňové priznanie (ani nemusel žiadať o ročné zúčtovanie dane). Avšak jeho rozhodnutie požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane sa mu vyplatilo. V ročnom zúčtovaní, ktoré mu zamestnávateľ vykoná najneskôr do 2. apríla 2024 (štandardne je lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ale v roku 2024 tento deň pripadne na víkend/sviatok, takže sa lehota na jeho vykonanie predĺži na najbližší pracovný deň) mu vyjde preplatok na dani z príjmov, vo výške zrazených preddavkov na daň, t. j. v sume 107,38 eur. Tento preplatok mu v najbližšej výplate preplatí zamestnávateľ najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2024 (do 31. mája 2024). Zamestnávateľ si o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvádzané preddavky na daň správcovi dane (najneskôr do konca roka 2024) alebo správcu dane požiada o vrátenie preplatku na dani.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

  Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

  Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

  Paušálne výdavky v roku 2024

  Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky